Page 4 - 1611
P. 4

داصتقا

    تاشاصحنا ماوس یشهص شزشا بذاک ندیب لااب و ماوس سشهب  شخب اونت هن ات درامن یم مهایف اش یطرایر گنج .دشوا یم شد
    نرا یایب یکنکداب یاه شزشا بذاک شادهمن هئاشا شد اهشازاب شد  یاه بیج هب یتسیلاریپما یاهشهشک یماظن یاه هجدهب میظع
                                                         یگنج داصتقا
    و ثحب یاج دهخ یداصتقا یعقاو یاه صخار اب ،تاسسهم  ،اه هتخودنا مظعا شخب هکلب ،دندیگ یرزایس یماظن تاشاصحنا

                  .دشاد یا هناگادج یسشیب  اش گنج شد هتفیگ شایق زواجت دشهم یاهشهشک یاه تویث و یراخذ
                             .درامن یم یرزایس یماظن تاشاصحنا نیمه یاه قودنص هب زین
           دشاد اش ایند داصتقا نریتگشزب اکریمآ اعقاو ارآ
    اکریمآ نیبام یداصتقا یعقاو یاه صخار هسراقم یب ییظن یگا       ناوج یداصتقا بطق نریتگشزب یامعم
    کر زا ،مرزادنایب یگرد یداصتقا یاه بطق یضعب و نیچ و  و اه هدردپ همه هب تبسن دنمرهه هنایگشسیپ هرواز نتراد

                                                                       یچشرا زیند
    یاه یدنب شخب شد یداصتقا درش نازیم و ،مجح میناهتیم فیط  هن دناهت یم ،یعامتجا و یسایس ،یداصتقا یشاج یاه تراوش
    یضعب و اپشوا کیتشم هعماج ،اکریمآ ،نیچ یاه داصتقا فلتخم  ،ددیگ یشاج یاه تراوش زا هناشهکشهک یوش هلابند زا عنام اونت
    ،یگرد فیط زا .مینک هدهاشم و هسراقم یگردمه اب اش یگرد  توج اه هشردنا یئافهکر بجهم هنایگشسیپ یفاکرهم هکلب

    یزاسکاپ و یتلیف قریط زا اش ندیک هسراقم نرا دراب هزویما  یسایس یداصتقا یعامتجا یاه نایحب یئاشگ هیگ و یئاشگهاش
    بابح و یکنکداب بذاک یصانع تاییثات زا اه صخار نرا                 .ددیگ یم
                 .دشوآ لمع هب یداصتقا نریفآ  تلاارا هک ایند یداصتقا بطق نریتگشزب هنهگچ هکنرا شسیپ
                                                                          همدقم
    دصیس دودح شد اش یناوج یداصتقا یاه تویث مجح نازیم یگا  یاه بطق مامت اب ابریقت دناهت یم ،دراب هدهب اکریمآ هدحتم
                                                     تاشاصحنا یایب اش تشاجت هصیع نریتدشوآ دهس ، گنج
    نرا زا اکریمآ موس ،میراب هتراد یظن شد شلاد نهیلریت یسو  یفنم یاه تخادیپ زایت و یشاجت زایت ایند یگرد گشزب یداصتقا
                                                     یوش هک تسا لیلد نیمه هب .درامن یم مهایف یتسیلاریپما
    دودح شد اپوشا هرداحتا موس ،نهیلریت جنپ و دص هب کردزن هیفس  نازیم نریتشیب اکریمآ یگا .دیب یم ویف یکف هب ایم ،دراب هتراد
                                                     یمراد یژتایتسا نریتدنمتشدق ،یزویفا گنج هب اونآ ندشوآ
    شد نیچ موس و جنپ و دصکر دودح شد ایسآ موس ،جنپ و داتشه  شهطچ ،دراب یم اشاد ایند شد اش یعقاو یداصتقا صلاخان دیلهت
                                                     و یسایس ،یداصتقا یاه نایحب یب هبلغ یایب اه تسیلاریپما
           .ددیگ یم دشوآیب شلاد نهیلریت تصر دودح  ،نیچ ،اپوشا هرداحتا اب شرهخ یجشاخ تشاجت شد تسا نکمم
                                                     ،نامز مه شهطب مه اونآ .دهد یم لیکشت اش اونآ نلاک یعامتجا
    یناوج هنلااس یلم صلاخان دیلهت نازیم یگا ،تبسن نامه هب  زا یتشیب یتادشاو یاشاد ... و ،ناهرات ،ناتسودنه ، هیسوش ،نپاژ
                                                     شایق زواجت و مجاوت دشهم یاهشهشک ینایرو لابند هب سپس و
    نآ زا اکریمآ موس ،مرییگب یظن شد شلاد نهیلریت دص دودح شد اش  نازیم هب کردزن یجشاخ تشاجت نازیم اب .دراب هدهب تاشداص
                                                     طقف هن ،هییغ و یبیل ،هرشهس ،قایع ،ناتسناغفا دننام یا هتفیگ
    شد نیچ و هدجیه دودح شد اپوشا کیتشم هرداحتا ،نهیلریت 22  دصتشه دودح شهشک تادشاو نازیم ،اکریمآ شلاد نهیلریت شاوچ
                                                     هیخیخ ات ،ندیک دابآ و یسایکهمد شودص هناوب هب اش اهشهشک نرا
        .ددیگ یم دشوآیب لاس شد شلاد نهیلریت هدزناپ دودح     .دراب یم نآ تاشداص زا یتشیب شلاد دشایلیم
                                                     ویف شرهخ یلام تاشاصحنا و یضایقتسا یاه کناب ضیق یرز
    هک دهد یم ناشن اه صخار نرا هسراقم فیط کر زا هچیگ  طسهت هدنهر جرویت یداصتقا یاه صخار و اهشامآ هکنرا
                                                     یتسیلاریپما یاهشهشک تاسسهم و اه تکیر هکلب ،دنیب یم
    اپوشا هرداحتا و اکریمآ ،نیچ یاه یداصتقا نایم هلصاف هسراقم  عبانم هتخادیپ و هتخاس هزادنا هچ ات ییبخ یتاغیلبت یاه هناسش
                                                     اهشهشک نرا شد فلتخم یاه هژویپ عاهنا شد یشاذگ هرامیس توج
    زا ،دنهر یم یتکردزن یگردمه هب و هدردیگ یت کرشاب زوش هب زوش  یاهشازاب و یلام سشهب ییگادهس و شامق یاهشازاب هب طهبیم
                                                     اش هدر هداد ضیق یاه لهپ نامه ات دندیگ یم نادیم دشاو
    ینوشد یاه یدنب شخب هب زین یوجهت ات دشاد اج یگرد فیط  یاج ،یعقاو یداصتقا یاه صخار شادهمن ار دنراب یم ماوس
                                                     یاه هضیق غهر یرز اش اهشهشک نرا هشیمه یایب و هتفیگ سپزاب
    فیط کر زا اه یئاشاد و تویث یاه صخار نرا ی هدنهد لیکشت  شد هک سشهب شامق یاهشازاب شد یکنکداب یاه شزشا .دشاد قمعت
                                                             .دنراب هتراد تشاسا شد شرهخ تدم زاشد
         .دییگب تشهص یگرد فیط زا یلم صلاخان دیلهت و  یا هظحل یاه یشوآدهس کدنا توج نادیگیس یاه هرامیس اونآ
                                                     هب یندعم یراخذ یگرد و یتفن تاشاصحنا یاپ هنهمن ناهنع هب
    صلاخان دیلهتو اه یئاشاد یاه صخار بیکیت شد ،لاثم ناهنع هب  یاه صخار و شامآ ناهنعب اش دنزادیپ یم شامق و ییگادهس هب
                                                     ،شرهخ یاه یشاذگ هرامیس قریط زا ،هدر یرزایس اهشهشک نرا

    یداصتقا یدیلهت و تویث فلتخم یاه یدنب شخب ،اکریمآ یلم  زا دهشیم هنهگچ ،دننک یم کح یمهمع شاکفا شد یداصتقا
                                                     تحت اش اهشهشک نرا یعیبط یاه تویث یگرد و شدام یژینا یراخذ

    ،یرزشو یاه میت یا هیموس بیکیت ارآ .دنرابیم اه نیمادک یعقاو  و درش یعقاو یاه صخار هب اه لاجنج و شاج نرا هدیپ تشپ
                                                     تحت اش یما نرا هیضق یهاظ شد اونآ .دنشوآ یم شد شرهخ لیتنک
    لاثم شهطب ار و یزاجم یاه هناسش ار ،دوهیلاه یامنیس ار و  و یگ شسیپ ،کاکر یناهذا هب جایتحا ،دیب یپ یداصتقا هعسهت
                                                     نرا زا اونآ هکنرا هیجهت اب و یلخاد یداصتقا زا ترامح یاهل
    هزادنا هچ ات دشهم نرا شد یماظن عرانص ار و یلام هرامیس        .دشاد تیعقاو یگهجتسج
                                                     هلصاح یاهدهس زا یکدنا شخب و دننک یم لاغترا داجرا قریط
    شزشا یظن زا هزادنا هچ ات اه یدنب شخب نرا ارا ؟دنراب یم  یاهشادهمن و بذاک یاه صخار هسراقم و شقن هب نتخادیپ
                                                     هدر نایرو یاهشهشک یاه تلود هب تایلام یاه تشهص هب اش
    یئانبیرز و یتایح ،یشویض تریشب تایح یایب یداصتقا یعقاو  نهیلریت اه هد قرشزت یشاذگییثات طرایر شد یداصتقا یعقاو
                                                                 .دنناسش یم ماجنا هب ،دنزادیپ یم
    یشویض ییغ شقن دنناهت یم هزادنا هچ ات هکنرا ار و ،دنراب یم  یایند داصتقا شد هناهتشپ نودب و لاتیجرد یاه لهپ شلاد
                                                     تادیلهت نیرام ،گنج یاه هخیچ شخیچ ،نامز مه شهط هب
    نودب شلاد نهیلریت اه هد تاقرشزت ارآ ؟دنراب هتراد بذاک و  یزکیم کناب ،یشاد هنازخ قریط زا یتسیلاریپما یشاد هرامیس
                                                     شخیچ هب مامت تعیس و تشدق اب اش یماظن تاشاصحنا تاموم
    یناوج ییخا یاه نایحب ناشود یط اکریمآ داصتقا شد هناهتشپ  و یلام سشهب یاهشازاب شد اونآ ندر یرزایس و یکناب متسیس و


                            Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس       4  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9