Page 8 - 1611
P. 8

تسایس


    تسا یوردب .دننک هارداپ ینابیق اش اراعش هکنرا هن دندریب تیعش
                               لاکم ناظعاو و ناحادم ،یا هظعهم هعسهت
    کهلس و تسشن ماهع لد یب ناگبخن فیح یعماهج نینچ شد
    هک یشهشک شد .در یقلاخا ماهع دزن ،داصتقا هیطیس شد ناگشزب
    شاجاق و هرهفص ناشود شد هچ ناگبخن و ناشاد نرد و نادیمتلود

    دنا هتراد تیور ارش و غوشد هب همه یضاح لاح هچ و یهلوپ و  دایفا کت کت هداشا شد اش شهشک لئاسم لح میکح نامقل ییظن
                                                             یناود نیسحملاغ

    .تراد شاظتنا یشادافو و یئهگ تساش یداع مدیم زا ناهت یم ارآ  لبقام دیکروش هب اساسا هک دیکروش نرا و دنک یم یفیعم هعماج
                                   ً
                                                         یداصتقا – یلام یگشهوژپ
    لاس دصتفه زا شیب دنتسم یاه هترهن هب انب هک یشهشک شد  دیکروش نرا هچ یگا دنزیم نماد اش دشاد قلعت یسانر هعماج
    هیلک نیق مین یه و هدهب شاهخنهخ دبتسم ناگناگیب هطلس تحت  هب 1390/9/20 شد نایرا یسانر هعماج نمجنا شد شابکر یفایحنا
                                          ً
    و لهغم ،ناغفا ،کیت هفراط نآ ار نرا هلمح اب یدنویور شاثآ  یتساش و قلاخا نایگرد زا هک یناسک ایهاظ اما هدر هدیشک دقن
    مکاح تاشارا کر هب مدیم سهمان و لام و ناج و دهبان و بیع  یناسک بناجنرا یظنب .دنشاد هجهت اهدقن نادب یتمک دنهاهخ یم
    یدنویور قهقح و یگدنز لصا یب هیقت لصا و هتفش یم جاشات هب  ار زجاع یداصتقا–  یسایس یاه ماظن یشاتخاس دقن زا هک
    نودب دز مدیم ترز تاداع زا ثحب ناهت یم هنهگچ هدهب مکاح  یهجتسج شد دنشادن اش دهخ دراقع یب هنرزه لمحت و دنشاد همهاو

        !!مینک دقن اش نامکاح یت ترز تراغب دیکلمع هکنرا  لاثم شهطب .دننک نواه نآ شد اش دهخ یاشآ هک دنتسه یبایس
                             یازجا یگدنز تشیعم یایب اوناسنا هک یا هعماج شد هچنانچ
    اش نآ و نترهن یا هترهن یوش زا شاب تفه هب مدیم قرهشت اب
                             ود لقادح هنازوش هک مینک هیصهت ،دنناسش یم شویفب اش دهخ نت
    هب هاش ندز کاهسم شاب هس یزوش لقادح ارو ندشازگ یس یرز
                             هنازوش هعلاطم خین نریتلااب هک یلاح شد - دننک هعلاطم تعاس
    نادیم تلود شادم هعسهت دیکلمع اب هکلب تفش دهاهخن هعسهت
                             شد هنازوش هعلاطم هنایس )دنلانف( ناوج شهشک نریت هتفیشیپ شد
    للها قلخ هک تسا یتسشد و یتساش نییآ یب ناگبخن یشاشفاپ و
                             هقیقد 32 دازآ هعلاطم هنایس و هقیقد 15 )لغر( هفیح یاتساش
                    .دنهر یم ایگ قلاخا
                                                 ً
                             شد هنایس نرا اب هسراقم شد ار و -)تسا هقیقد 57 اعهمجم(
    ،دنک یم ضیعت دهخ یهجشناد هب هاگشناد داتسا یتقو ارآ  ،)هقیقد 35( هسنایف و )هقیقد 29( ناتسلگنا -)هقیقد 25( اکریما
                                                              ینایرا هعماج یگدنام بقع عهضهم
    یتقو ارآ !!دهاهخب اشادم و قلاخا سشد هجشناد نآ زا دناهت یم
                                                              یقیقحت عهضهم کر هب هک تساه تدم
    شهشک یعمج باهبا لرهحت غوشد حبص هب حبص یتلود سیئش
                                                              .تسا هدر حیطم شهشک شد لمأت لباق و
    هبلاطم دوع هب یافو و یتساش مدیم نآ زا دناهت یم دهد دهخ
                                                              تلع فشک شد ازییم سابع هک ینامز زا
    نادیم تلود و ناگ هبخن دنرهگ یم هک یناسک هب خساپ شد .دنک
                                                              نامز ات دهب هدر نابریگشدیس ،لضعم نرا
    شادیک و شاتفش نلاماح و دنرآ یم نوییب مدیم نیمه لد زا اسوش و
                                                              نرا نهماییپ یددعتم یاه باتک یضاح
    ندریب یگبخن و یگتخیهیف تاذ تفگ دراب !دنتسه دهخ مدیم
                                                              هک ییخا ههد شد اما هتفار ششاگن عهضهم
    یایب یقلاخا یاه هخسن .تساهدراب هب لصو و اه ندهب زا
                                                              یاه شزشا طهقس و یداصتقا تلاضعم
    ۀدعو مکح هدنامشد دهخ هیمزوش یگدنز تشیعم شد هک یا هعماج
                                                              یقلاخا تسب نب اب اش هعماج یناسنا
    !!دنناد یمن اش منوج و تشوب قیف هک تسا یناسک یایب تشوب
                                                              جاوش یعردب تایظن هطقن هتخاس هجاهم
    تشوب هدعو ام هب اسیلک شد ادخ نادیم دهب هتفگ ینامز یتلو                               عنام هب دهخ نآ هب نتخادیپ مدع هک هتفار

    ار کیت هب یضاح اما دنهدیم دهعهم فهشکمان نیمزیس و نریب                                     .در دهاهخ لردبت هعسهت
         !!دنتسین ینیمز دهوشم ضشا زا یتم کر یشاذگاو
                                                              ماجنا یحلاصا یاه هتساهخ و  تضون
    نرز ،دایم یخ یب و دننز یم داشگ یس زا اش انیس هک یناراقآ نرا  یوشاد دنادن هک یشاگزوش بیبط دیسیپ بجعت اب دراب هاگنآ  دنهر یم شادردپ یئاه هشردنا و اهشواب ،خرشات شذگ شد هدشن

    نلااپ یییغت اب یخ تردهجهم هک دنناد یمن ارآ دنا هتسب بسا  یلئاسم نامه شاتفیگ دهخ ارآ ؟ تسا یشامیب هچ تباب یزرهجت  ضشاعت یحلاصا یاه هتساهخ و اه تضون نآ تاذ اب اضعب هک
    دهر هچ یگا ، دهر نینچ یگا میئهگب لاثم .در دهاهخن ضهع       .دهد یم تبسن نادب اش مدیم هک تسین  هک در شوآدار و دیکأت هنازیف دنمشردنا نآ هک یشاگزوش زا . دنشاد
    شد تفاردهاهخ اش یشاگتسش هاش هعماج هاگنآ ،یگرد یگا اهدص و                      نرا یسشیب و تسا یعامتجا یاهشواب و قلاخا هاگلزنمیس داصتقا
                              شهشک 21 یمهمع یاه هناخباتک ٔ هبتش و هعلاطم ٔ هنایس : عبنم«
    ا!؟تسشن ناهتن یگا یب هک هدر تباث مدیم هب هنیع هب هک یلاح                      «هل داعملا ،هل شاعملا» تفگ یم هک یبهذم ثردح نآ اب هریظن
                             http://readingandreaders.com/1391/12       نوییب قلاخا و تلیضف هنسیگ مکر زا هک تفیگ سشد ناهت یم
    ل ٔ افت دراب هک دنا هتفارشد زین ینهذ یاه هدنام بقع زا یشایسب
                                                     یقلاخا یب یاه لیف زین اهییس مکر هکنرا امک دمآ دهاهخن
    ات دنشوآشد دردج قایس و کبس هب زین اش یناهخ هضوش و نتفیگ  و تراوش ،ثردح للهاءارام لاا هک مینک یم یگدنز یشهشک شد ام
                                                     هماع لیف تایقلاخا ات دننز یم نماد اش یگنسیگ هک دنتسه
    هب اب نشدم یاه لامش نرا قیف و دنرامن قاتشم اشدهخ ناگدنهنر  مدیم ینعر » ماملااب تملاا« دنا هتفگ اهشاب و مرشاد ناگشزب نخس
                                                     یاهداصتقا هک هدر نروش حهضو هب هزویما هتبلا .دهر دنسپ
    تاروایت نامه هک دردج یاه نادداصتقا و نافهسلیف حلاطصا  .مینز یم هداشگ یس زا اش شهپیر ایچ سپ دنوش یم نایبهش هاش هب
                                                     و تسشدان یقلاخا یاورزشا لماح هدنام بقع و هتفاین هعسهت
     ً
    شد افیص دننک یم هضیع نیگنش یاه هفافل شد اش قیتع دوع ینهذ  یبسن قلاخا نیمه تیمکاح و یشادم گنهیف و هعسهت یسشیب
                                                      ٔ هیضق نیمه اما دهر یم یعامتجا شزشا هب اه شزشادض لردبت
                !؟ییغلا و تسا تاوایک و تک  هک مهدفه نیق شد هک دهد یم ناشن هتفیشیپ یاهشهشک شد
                                                             ً
                                                                ً
                                                     هدیپس یرهمایف هب ادمعت و ایهاظ ام شهشک شد هنافسأتم یوردب
                             دندهب شو هطهغ داسف شد شهشک ناهارداپ و ناشادیس و ناگبخن
    هک دنا هتفارشد هک تساه تدم لقتسم ناققحم و یعقاو ناملاع                       تسشدان گنهیف زا یران اش شهشک یخرشات یگدنام بقع و هدر
                             یعاجر و شهسج ناملشاپ هدنرامن هک شهشک نآ ناگ هبحن زا یکر
    هراپیب هک تسا یسایس و یداصتقا ،یعامتجا یدنرآیف هعسهت                        یاه باتک یاهتحم .دنهد یم تبسن مدیم یشواب یب قلاخا و
                             تساهخ اپب ناتسلگنا سلجم شد ، دهب »لهمایک شهیلا« مان هب
    گنهیف بلاق شد و تفیگ دهاهخ بسانت و لکر هجو هس نیمه                         ، ینایرا هعماج یگداتفا بقع لرلاد نهماییپ ییخا یسانر هعماج


                             و یشلااس مدیم زا فیح و  »دراب هگخساپ دراب هار« تفگ و
    زشدنا و دنپ و حراصن یاهدشهخیب اذل ،در دهاهخ هداد نویب                       دنا هدیسش شواب نرا هب یگمه نآ ناگدنسرهن هک دهد یم ناشن
                             هضایقهمد هب نایرا شد هک یمیهافم نامه ینعر .دز یسایکهمد
    نلاقان یییگب دزم زا یران دراب یدمعت یگا دنرایف نرا زا جشاخ                     یئهگغوشد صهصخب یشاتفش ههیر یگدنام بقع نرا تلع هک
                             ناتسلگنا شد هچ و هسنایف شد هچ عقاو شد .تسا هتفار تیور
    .دزاس یم لامیب اش نانآ هشردنا تلاوج درابن یدمعت یگا و نآ                      زا یکر .دراب یم هعماج شد جراش ترز یاه تداع و ناینایرا
                             یاپ یهلج اش هارداپ یس مدیم اب دوع شد هک دندهب ناگبخن نرا
                                                     یئاه هینایب شاشتنا و یتلود یاه یناینخس اب ییخا ناحصان

                            Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس       8  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13