Page 10 - 1611
P. 10

ٔ
                                                     اداناک یاهیبخ هدرزگ

     یثا یب گیم شرازفا                 نکسم یاه ماو طاسقاشد ییخات یدوز هب
   شوآدایتعا داهم فیصم                              دهر یم نکممییغ
    اداناک یکرزپ نمجنا هریشن شد هبنرود زوش هک یدردج قیقحت شد
    نایحب اب هلباقم یایب اداناک هک تسا هدر صخشم ،در یشتنم
    کر هب زاین )زودشووا ( شوآدایتعا داهم و وشاد دح زا شیب فیصم
                    .دشاد دردج دیکروش
    نیب زودشووا لیلد هب گیم دشهم 1789 دادعت قیقحت نرا شد
    شایق یسشیب دشهم ایبملک شیتریب ناتسا شد 2017 و 2015 یاه لاس
    یاهوشاد دح زا شیب فیصم نیب هطباش ینهناق یکرزپ هک هتفیگ
          .تسا هدیک دیرات اش دایفا نرا گیم و شوآدایتعا
    داهم اب هطباش شد گیم شازه 15 زا شیب نهنکات 2016 لاس زا
    تیعضو ملاعا نامز زا .تسا هدر ششازگ اداناک شد شوآدایتعا
    طقف ،2016 لاس شد ایبملک شیتریب شد یمهمع ترادوب یشایطضا
    یاهوشاد زودشووا تلع هب گیم شازه 5 زا شیب ناتسا نرا شد
             .تسا هدیسش تبث هب ینهناقییغ شدخم
    دادعت شهاک مغییلع هک تسا هدر هتفگ قیقحت نرا شد
    دادعت ،ایبملک شیتریب یسایس شد شوآدایتعا یاهوشاد یاه هخسن
    ینهناقییغ شوآدایتعا یاهوشاد دح زا شیب فیصم یثا یب گیم
                .تسا شرازفا هب وش نانچمه
    شد کرزپ و قیقحت نرا درشا هدنسرهن ،ییتبیک سیسکلآ یتکد
    ،ایبملک شیتریب هاگشناد شد یییگشیپ و یمهمع ترادوب شخب  یاه هام یط ات هدر هداد صاصتخا ناگتسشنزاب یایب یتلایوست ،یشادا تافریشت شهاک اب
    شد یزیچ هچ هک تسا نرا هدننک صخشم جراتن نرا هک درهگ یم
                                                           .دننک هدافتسا اه نآ زا دنناهتب هدنرآ
           .دنک یمن شاک تسشد زودشووا نایحب اب هلباقم
    هب ام هچنآ« :تسا هتفگ سیپ نردنک اب دهخ هبحاصم شد یو
    یاهوشاد زا یران زودشووا نایحب هک تسا نرا میتفار تسد نآ   .در دهاهخ لامعا دردج نیناهق زین یبتکا هام شد و
    یراونت هب وشاد ددجم زرهجت یاه حیط و تسین یا هخسن
                            هک دندیک ملاعا ناشاگنیبخ عمج شد هبنرود زوش OSFI نیلهئسم  )یبماتپس لوا( هبنرود زا :اداناک یلام تاسسهم شهما یب تشاظن یتفد
             ».دنک لح اش زودشووا نایحب دناهت یمن
                            طرایر هب یگتسب و تسین صخشم اقیقد اه نآ هدنرآ همانیب  هام هس هب شر زا نکسم ماو تخادیپ شد ییخات یبماتپس یخآ ات
    یاهوشاد هک یدشاهم بلغا شد تسا هدیک هفاضا ییتبیک یتکد
                                   .دشاد عاضوا یلامتحا تماخو نازیم و شهشک                تسا هتفار شهاک
    دهجو یسانر مس یاه ششازگ دنهر یم دیف گیم ثعاب شوآدایتعا
                            هب اش یتلایوست ،یشادا تافریشت شهاک اب نینچمه ناشاذگنهناق
    صخر ندب متسیس شد زین اش یا هخسن ییغ شوآدایتعا یاهوشاد
                            زا دنناهتب هدنرآ یاه هام یط ات دنا هداد صاصتخا ناگتسشنزاب  ناکما فذح ددصشد اداناک لاشدف یشادکناب نیناهق ناگدننک میظنت
                 .دنهد یم ناشن هدر تهف
    یاهوشاد شقن شهاک یگنایب نینچمه قیقحت نرا جراتن               .دننک هدافتسا اه نآ  لیلد هب هک دنتسه یراه یراداناک نکسم ماو تخادیپ شد ییخات
    و یبیکیت شدخم داهم شرازفا و نیئویه و یا هخسن شوآدایتعا  ار ناگتسشنزاب هک تسا یغلابم هیبر ابریقت تلایوست نرا .تسا هدرد بیسآ نارداصتقا 19دروهک عهیر
    هجیتن نرا هب قیقحت نرا .دراب یم زودشووا نایحب شد کیحم .دننک یم تفارشد شاک کیت ماگنه شد هدر لردعت نانکشاک  تاسسهم شهما یب تشاظن یتفد ،اداناک دهده هناسش ششازگ هب
    درابن زودشووا نایحب اب هلباقم یلعف یاهشاکهاش هک تسا هدیسش
                            تامدخ تخادیپ تیلباق اب هطباش شد لرشوآ و سشام هام شد OSFI  یخآ ات )یبماتپس لوا( هبنرود زا« :دیک ملاعا )OSFI( یلام
    شاک دراب و دننک افتکا وشاد ددجم زرهجت ندشوآ نیراپ هب طقف
                                      .دهب هدیک ینایگن زایبا ناگتسشنزاب هب  شهاک هام هس هب شر زا نکسم ماو تخادیپ شد ییخات یبماتپس
              .دنهد ماجنا هنیمز نرا شد ییتشیب
                            شهاک و اه تخادیپ حطس شرازفا اب تاماقم نرا هتفگ هب               .»تسا هتفار
    هک دیک هشارا دشهم نرا هب ناهت یم قیقحت نرا جراتن یگرد زا
                             .در دهاهخن لامعا دردج یاه تردودحم لاامتحا ،اه یتفارشد  لهمشم اه نآ هک تسا نآ ینعم هب نیناهق نرا اه کناب یایب
    .تسا نانز زا شیب زودشووا اب طبتیم شامآ شد نادیم گیم دادعت
                                              ]دهده هناسش[  دعهم لیلد هب قهعم یاه ماو ایرز .دنهر یمن یتلااب هرامیس تامازلا
    دهخ هب اش زودشووا یثا یب گیم نازیم زا دصشد 80 زا شیب نادیم
    لاس 49 یلا 31 نینس نیب هک یدایفا نینچمه و هداد صاصتخا                                    .دهر یمن هتفیگ یظن شد ،شیقم
    داهم دح زا شیب فیصم یثا یب گیم شامآ نریتشیب زین دنتسه                                    ماو ناگدننک تفارشد یتشیب
             .دنا هداد صاصتخا دهخ هب اش شوآدایتعا                                   سشام یاه هام شد نکسم
    ،دهر یم هتفیگ هدردان بلغا هک هبنج کر ،ییتبیک یتکد هتفگ هب
                                                                  عهیر لیلد هب ،لرشوآ و
    نامشد یایب هک تسا نیفشهنریپهب و نوداتم دننام یراه نکسم یثا
                                                                  ندر هتسب و 19دروهک
            .دهر یم هدافتسا شدخم داهم دایتعا کیت
                                                                  شاکیب ،یشویضییغ لغاشم
    یثا یب یاه گیم زا یمک دادعت هک تسا هداد ناشن قیقحت نرا
                                                                  طهقس و یفن اه نهیلیم ندر
    هدر تهف دایفا یندب متسیس شد شوآدایتعا داهم نازیم اب زودشووا
                                                                  تخادیپ هب قفهم ،اهدمآشد
    دناهت یم هلئسم نرا ییتبیک یتکد هتفگ هب هک ،تسا هدهب طبتیم
    داجرا یا هخسن یاهوشاد زرهجت یایب ناکرزپ شد ییتوب ساسحا                                    .دنا هدشن نکسم ماو طاسقا
                         .درامن                                      گشزب کناب شر ،هیئوژ 30 زا
    نهذ هک یشسیپ کر« :تسا هتفگ ییتبیک سیسکلآ یتکد                                    شلاد دشایلیم 170 اعهمجم اداناک
    زرهجت هک یروشاد ارآ هک تسا نرا دنک یم لهغشم اش ناکرزپ
                                                                  یتشیب هک دنا هتراد قهعم ماو
    :تسا هداد همادا وا »؟دهر زودشووا هب یجنم دناهت یم منک یم
                                                                  لهصو هدنرآ هام ود یط اه نآ
    ًانئمطم جراتن نرا نم یظن هب .مهر دایفا ینایگن هجهتم مناهت یم«                            Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس       10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15