Page 8 - 1610
P. 8

تسایس


    کناب" و "مشیابر هرر هژیو قودنص" اه هژواپ نیر تررابتعر یلصر  و اکیادآ اب ات دنهدید حیجات نراهت رم همکاح نررردد تردق ایآ  ایخر یاه ههم یط هک یصوصخ شخب یررم هیاداس یماصتقر
    بلاغ روطب تاسسود نیر یاتوماه هک دنشاب ید "ییایسآ هعسوت  طابنتسر هب ؟هیسور و نیچ اب ای ،دنساب یراکمه و قفروت هب باغ  یماصتقر یاه شخب .دشاب ید ،تسر هموب دشر لاح رم هررومه
           .دنماگ ید لاتنک و رابتعر نیدات نیچ طسوت  یرردمتردق رم ینگمه و قفروت ناهروخ کیژتراتسر روطب اهنآ ند  شخب یاه هیشاح رم یماصتقر موس هجرم شخب تروصب ینواعت
    زر هدان قفروت نیر یاه یراکمه یماصتقر یاه هصاع- وم  ات دنهم ید حیجات اهنآ .دنشاب ید یباغ یتسیلایاپدر یررم هیاداس  اب یتلوم شخب هک دهدید هدرمر یطیراش رم یصوصخ و یتلوم

    هرر ،یزاس هماج ،یزاس اهش لیبق زر میظع یتاسیسات یاه هژواپ  کناب" ای و "مشیابر هماج هژیو قودنص" زر تررابتعر نتفاگ ضوع .دشابید بلاغ ینواعت و یصوصخ یاه شخب وم

    یراکمه ات هتفاگ یرمانب هعسوت و اه هاگوماف ،یاساتاس نهآ  یللملر نیب قودنص و یناهج کناب زر ،دنیامن هیهت "ییایسآ هعسوت  دنروتب ات تسر هموب موردد شلات رم هشیمه یصوصخ شخب
    و یرایبآ یاه هصاع و تفن شیلااپ و جراختسر یاه هصاع رم  تاسسود و اه تکاش نمروآ ضوع و همومن رابتعر نیدات لوپ  و اه تکاش یتیایدد و یقوقح ماظن رم مزلا تراییغت قیاط زر

                 .دبای ید شاتسگ یزرواشک  یرابتعر و یلاد ،یژانر و یداظن یتفن یاه تکاش ،نرایر هب ینیچ  مهراف موخ یراب یاتشیب یئافوکش تاناکدر یتایلاد یاه ماظن
    و عیانص شاتسگ اب اه یراکمه نیر یعامتجر یاه هصاع- هس   .دنشاب هتشرم نرایر رم رر ییاپورر و یئاکیادآ  یراب یصوصخ شخب قیوشت تهج مه نیچ تلوم موخ .دنک
    نردد کیژولونکت یاه یروانف ،یهاگشنرم یملع ،مسیروت یاه هتشر  هعسوت اکف هب هک اطاخ نیر هب هن نرایر یدلاسر یروهمج  یاه هتسروخ اب اه هنیدز نیر رم ،نیچ رم موخ یاه هیاداس ظفح
    .دبای ید شاتسگ هایغ و دنمشوه یاه یروانف یتاعلاطر یاه همرم و  یاه هصاع رم روشک یتاسیسات یاسراس و هماتسگ یماصتقر  نیچ یماصتقر یصوصخ شخب .تسر همومن یئرونمه اه نآ
    هتفر راف یتیندر یاه هرواشد مودح زر یتیندر یاه یراکمه- راهچ  نیدات یاتسرر رم یماصتقر ییافکموخ اکف هب ای و هموب یزاس ایز  قیاط زر ات دننک ید شلات ،شیوخ لقتسد بزح نتشرم زر ماکان

    یتیندر کاتشد یاهروناد و تانیامت هصاع رم یراکمه هب و  هدان قفروت یاضدر هب مردقر ،دشاب هموب مماد یعامتجر یماصتقر  ،یماصتقر یسایس فردهر ،نیچ تسینومک بزح نورم رم روضح
    هزرابد" یاه هنیدز هب یراکمه هب هدرمر رم و هدییور راف یداظن  یپ یراب .دنز ید تسم نیچ اب هلاس جنپ و تسیب هبناج همه  هک تسر یطیراش رم نیر .دنابب شیپ هب رر شیوخ یندد یقوقح
    لیبق زر یتاحلاطصر مابراک هتبلر .دبای ید شاتسگ "مسیروات اب  یراب نراهت رم همکاح نرررددماس یاه هزیگنر و تیهاد هب نماب  رودر اب رر شیوخ لداک لاتنک نیچ تسینومک بزح ،نانچمه

    "یناهج ییوش لوپ اب هلباقد رم یراکمه" ای و "مسیروات اب هزرابد"  رم ناشموخ یاه یاگاشفر هب تسر یفاک اهنت ییاه میمصت نینچ  هایغ و یئاضق و یقوقح ،یتیندر ،یسایس ،یعامتجر ،یماصتقر
    حاطد باغ کولب یاه تیساسح نماک فاطاب تهج اتشیب  هب ات ،مومن هجوت اگیدمه دض اب شیوخ یشیاداف یاه هاگمرم             .تسر همومن ظفح
             .دنشاب هموب یعقرو هکنیر ات ،دنماگ ید .ماب یپ نآ رم یسایس و یگنهاف ،یماصتقر ماسف قمع  رم رر موخ ترایثات ،نیچ یماصتقر ماظن اب همکاح ضقانت
                             فده نیدنچ دنروت ید شیوخ راک نیر اب نرایر یدلاسر یروهمج  و ماسف ذوفن تروصب نیچ تسینومک بزح راتخاس و یسراکوروب
                       ملاک هصلاخ  اکیادآ صوصخب ،باغ هب هکنیر یکی .دشاب هتشرم اظن دد رر  یتدوکح دیدش بوکاس اب یهاگدنچ زر اه هک دهم ید ناشن هوشر

    یر هقطند یاه هژواپ اب نرایر رم یدماد تدوکح کی یاه یراکمه  یاه تیمودحد زر تفر نواب یراب دنروت ید هک دهدب ناشن  ،نیچ رم هک دشاب ید نآ هناشن ادر نیر .مررذگ ید شیامن هب رر موخ
    مهراف تررابتعر زر همافتسر فده اب نیچ مشیابر هرر هژواپ دنناد یناهج  یسایس ،یماصتقر اگیم یاه بطق هب ،یماصتقر هاصاحد ررم هدرمر  یدنمتردق یشراگیلر زر یعون ،هیسور رم همکاح تردق دنناد هب
    یاه تخاس ایز و تاسیسات هدنیرزف شاتسگ و نماک هزینردد رم هدش  هب قیاط نیر زر .مابب هانپ دنشاب ید باغ بیقر هک ناهج یتیندر و  هب یشراگیلر نیر .دنشاب ید یایگ لکش فاش رم ای و هتفاگ لکش

    ،یزاساهش ات هتفاگ ایسلر عیاس یاساتاس نهآ هرر زر یروشک  هک یئاکیادآ تراکودم بزح حانج هجوت بلج تهج یرامق یزاب  نیدات ،روشک یعامتجر یماصتقر هعسوت یاتسرر رم ماکراک ترزرود
    یاه هنیدز رم یماصتقر تاسیسات هعسوت ،اه هاگمواف ،اهردنب نتخاس  اهنآ زر و هتخرماپ مماگ باختنر اکیادآ یدعب تاباختنر رم لاامتحر  نرایو و هنراگزواجت یاه یبلط هعسوت زر یایگولج و یدومع هافر
    یررود اگیم و هایغ و لیسف تخوس یاه یژانر ،یزرواشک ،یندعد .دنایگب ییاه نیمضت ،ماجاب هب مدجد تشگزاب هنیدز رم  هدننک لاتنک نررردمتردق تروص هب رر موخ ،یتسیلایاپدر ی هنراگ
    نآ ی هدش باسح تیایدد اب ماگمه ،دنر هدیماگ اکذ هدان قفروت رم هک  یاه یاسک نیدات یراب اعقرو دنروت ید نراهت تدوکح لاح نیع رم .دنیامن ید لیدبت شیوخ یاهروشک یماصتقر ضبن
        .دشاب هموب نرایر یدماد یلد عفاند عفن هب لاداک دنروت ید  یاه یاگرموس زر اتزررم اپ زر تسم شیوخ یر هجموب و یرابتعر

    ندش لخرم زر نرایر یدلاسر یروهمج تیهاد و فردهر اهنت هن  یزرر یاه هتخودنر بلغر شواف زر سپ یزرر ررزاب رم موخ        مشیابر دنبامک هژواپ
    تفر نواب هکلب ،هموبن یلد عفاند نیدات ییاه هدان قفروت نینچ رم  هزرورم نماک زاب قیاط زر و هدنرماگاب قاش هب ور دنروتب ،شیوخ  یرابتعر یراکهدب رم یتسیلایاپدر باغ یاه کولب هک یطیراش رم
    هب .تسر ندش قاغ لاح رم نآ رم هک دشاب ید ینراحب زر نآ  اب ،نیچ اب یتیندر و یسایس ،یماصتقر کاتشد یاه یراکمه  شیوخ ینویلیات تسیب یلااب یرابتعر یر هجموب یاه یاسک و

    ییاه هژواپ نینچ یاه شخب زر مردک اه نماک همایپ نآ ترزرود        .دیامن هبلغ شیوخ هدننک هفخ نراحب  یرابتعر یر هایخذ یاه هموزفر زر نیچ و هیسور ،مروخ ید هطوغ
    یاه همروناخ ماسف و تراغ ،یمزم یراب رر یصخشد یاه هصاع  تلاح نیاتدب رم ،نرایر یدلاسر یروهمج رردمتردق تیمکاح یراب  .دنشاب ید ررمروخاب یماصتقر موردد تبثد دشر ترزرود هب یزرر-
        .دیامن ید مهراف نایر رم همکاح رردمتردق لیداف ررزه  هب تدوکح نیر تدد دنلب و کیژتراتسر نمروآ یور شیوخ  یتلوم رردد تردق تیمکاح هک تسر یطیراش نینچ کی رم
    ،مررم یطلست نردنچ یللملر نیب یئاضق یاه ناگرر اب نیچ تلوم هن  کیژتراتسر هدننک نیمضت نرونعب دنروت ید هیسور و نیچ تمس  همومن زاغآ رر ) هرر و دنبامک ( مشیابر هماج دنبامک هژواپ ،نیچ
    ضقن تروص رم نآ نماک یئراجر و میکحت تاناکدر یتیندر اظن زر هن  روشک یاه تواث اب قیاط نیر زر و ،یسایس تردق اب اهنآ تیمکاح  میقتسد هدش ملاعر فردهر زر .دیامن ید بیقعت یدج روطب و

    هلحاد نیر رم .رر نرایر یدلاسر یروهمج تیمکاح طسوت هدان قفروت             .مماگ بوسحد  هراشر ایز مررود هب نروت ید هژواپ نیر یدومع میقتسد ایغ و
    هتفر شیپ هب هزردنر هچ ات و یلحراد هچ رم قفروت نیر تسین مولعد                    یاهروشک یاهروشک یراتخاس یتاسیسات هعسوت شاتسگ .ماک
    یسایس شخاچ تلاامتحر یاه هنیدز رم .دیایب رم اجر ی هلحاد هب و   نیچ و نرایر هدان قفروت حاط فلتخد یایروز  تررابتعر نیدات قیاط زر مکی و تسیب ناق مشیابر هماج ایسد

    هب زین یتسیلایاپدر باغ اب قفروت تمس هب نرایر یدلاسر یروهمج  ،یسایس ،یماصتقر یاه یراکمه هلاس جنپ و تسیب مرمرراق- کی  یراکمه اب "مشیابر هماج هژیو قودنص" و "ییایسآ هعسوت کناب"
         .تفاگ هدیدن رر یلامتحر نینچ نروت یمن هجو چیه  هدننک نیدات هک نیچ و نرایر ناید هایغ و یملع- یگنهاف ،یتیندر  رراق یاهروشک یصوصخ شخب یاه تکاش و اه کناب ،اه تلوم
    لرابیلوئن نویسیزوپر ناغف و مرم و نویش                                      کاتشد یاه هژواپ اب ایسد رم هتفاگ
             ً
    یروهمج نیشن جراخ ابلاغ یاه تسیلانویسان                                                 .دشاب ید
    ،تفر تسم زر تکلمد هک هنیدز نیر رم نرایر یدلاسر                                    ،اه هاگمواف نتخاس زر اه هژواپ نیر

    ناهروخ اهنت هن اهنآ هک دشاب ید تباب نیر زر اتشیب                                   نهآ هرر طوطخ ،اه کاهش ،اه ردنب
    یاه لرابیلوئن اب ییاه هدان قفروت نینچ یرراقاب                                   یراکمه ات هتفاگ هایغ و ایسلر عیاس
    هکلب ،دنشاب ید ییاپورر ییاکیادآ یتسیلایاپدر                                    و لیسف تخوس یژانر یاه هصاع رم

    اب ییاه هدان قفروت نینچ کی نیغلبد هشیمه موخ                                      تسیز ،یزرواشک ، دیدج یاه یژانر
    هب بجود هشیمه هک دنتسه و هموب شیوخ نابابرر                                      یانه ،یتاقیقحت یملع ،یطیحد
    .تسر هموب نادروشک یاه تواث یعقرو نتفر تراغ                                        .دنک ید ردیپ موردت هایغ و یشزرو-


                 2020 هیئوژ 10                                         یدلاسر یروهمج تیعقود اب یاظن

                            Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس       8  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13