Page 10 - 1610
P. 10

ٔ
                                                     رماناک یاهابخ هدیزگ

    رساترس رد اهروشک و ،تسا هدروآ رد وناز هب ار ایند -19دیووک عویش
                             مواب دياب وموات :رماناك نرراک هظفاحد
    نامز نیرت عیرس رد نسکاو هب یسرتسد یارب یدایز هلجع ناهج
    یگدنز هب تشگزاب هار اهنت نسکاو هک دنناد یم همه .دنراد ،نکمم
                       .تسا یداع
    ادتبا رد ،دنریگب ار ییاهن دییات هعسوت لاح رد یاه نسکاو هک یتقو

   .دنرخب ار اهنآ دنناوت یمن همه و ،دوب میهاوخ هجاوم هضرع دوبمک اب
    رد اما .تشاد دنهاوخ تیولوا اه هورگ یخرب ،اهروشک لخاد رد
    تفایرد ار نسکاو هیقب زا رتدوز اهروشک مادک ؟روطچ یناهج هنحص
        .دنز یم ار لوا فرح لوپ مه اجنیا هنافساتم ؟دننک یم
    لاح رد یاه نسکاو یور لااح زا رتدنمتورث یاهروشک زا یرایسب

    یاطعا یارب ینیمضت چیه هکنیا اب .دنا هدرک یدنب طرش ،هعسوت
    اه تلود نیا اما ،درادن دوجو اه نسکاو نیا هب هوبنا دیلوت زوجم
     .دنهد ماجنا ار یکسیر نینچ رت عیرس یسرتسد یارب دنرضاح

    »نسکاو ِمزیلانویسان« ٔهدیدپ نارگن ار اه یلیخ ،رباربان تیعضو نیا
    عفانم زا تظفاحم یارب اهروشک یخرب هک یتلاح ینعی ،هدرک
           .دننک یم ادف ار رگید یاهروشک مدرم ناشدوخ
    یسرتسد یارب دنمتورث یاهروشک تباقر هب میراد یهاگن اجنیا رد                     »ودورت نیتساج« یافعتسا راتساوخ اداناک راک هظفاحم بزح ربهر
                             اب ،نارحب نیا یط تلود درکلمع یعامتجا و یداصتقا تاریثات
    رد نسکاو هنلاداع عیزوت یور راک نیا ریثات و ،نسکاو هب رت عیرس                    .تسا هدش WE هیریخ یارجام رس رب داصتقا ریزو »ونروم لیب« و
                             »تشنلاب اوسنارف ویا« .دبای یم دوبهب تیعضو اهنآ یریگ هرانک
                      .ایند مدرم نیب                         همانرب رلاد نویلیم 912 تیریدم یارب WE هیریخ هسسوم رتشيپ
                            .تسا هدش ودورت یافعتسا راتساوخ زین »اوکبک کولب« بزح ربهر
                                                     یگزات هب .دوب هدش باختنا »ییوجشناد نابلطواد هنیزه کمک«
                             دیاب وا تفگ ونروم زا عافد رد یعامتجا روما ریزو »نیسح دمحا«
        ؟دنسر ید نسکرو هب ات عیاس روطچ رردلوپ یاه تلوم                      نیا اب یگداوناخ تاطابترا ،»ونروم« و »ودورت« تسا هدش اشفا
                             رد یراذگ هیامرس قیرط زا ونروم« :دوزفا یو .دنامب شتمس رد
                                                     نیا یارب ینارنخس تباب ودورت ردارب و ردام .دنا هتشاد هسسوم
                             ینایاش کمک نیدلاو هب ،»ییاداناک ناکدوک یارب ایازم« همانرب
            :دراد دوجو راک نیا یارب توافتم هار دنچ                      یوس زا .دنا هدرک تفایرد هسسوم نیا زا رلاد رازه 300 ،هیریخ
                             یدراوم اهنیا .تسا هدش اه کمک نیا شرتسگ بجوم و هدرک
                                                     دنک یم راک هسسوم نیا رد زین ونروم رتخد دوش يم هتفگ ،رگید
                             اب ما یراکمه همادا و دامتعا سح داجیا ثعاب نم رد هک دنتسه
    تکرش هب ار نسکاو دیلوت و هعسوت یارب مزلا هیامرس اه تلود نیا                    یاشفا یپ رد .تسا هدوب راذگریثأت هیریخ نیا یاه تیلاعف رب و
                                              ».تسا هدش وا
         ،دریگ تعرس راک ات دنهد یم ناشرظن دروم داهن ای                      اب طبترم رفس یاه هنیزه تباب ونروم طسوت رلاد رازه 41 تخادرپ
                             ونروم زا عافد رد زین ودورت هنیباک تشادهب ریزو »ودجاه یتپ«
    یولج و دننک یم دیلوت ناشدوخ کاخ لخاد رد ار نسکاو ای                   و ودورت یافعتسا یارب ناراک هظفاحم راشف ،2017 لاس رد هیریخ
                             یریگ همه یط ار شعیرس یلام نیمأت و دراد دامتعا وا هب« :تفگ
               ،دنریگ یم ار جراخ هب نآ تارداص                                      .تسا هدش رتشیب ونروم
                                           ».دنک یم نیسحت انورک
    اه هد تفایرد و دیلوت ورِزِر یارب یا همانقفاوت ای دادرارق لبق زا ای                 دیدج یربهر ندروآ یارب دیاب لاربیل ناگدنیامن ،رییش هتفگ هب
                             ود ره ونروم و ودورت« :تفگ هراب نیا رد هافر ریزو »ریتروف انوم«
             .دننک یم اضما ار سکاو زا زود نویلیم                       ایآ هک لاؤس نیا هب خساپ رد رییش .دنروایب راشف دوخ بزح هب
                             دوجو هب طیارش نامز زا و هدرک یهاوخرذع WE یارجام تباب
    ؟تسیچ رگید یاهروشک رب دنمتورث یاه تلود یبلط یرترب ریثات                      رد روشک هک یلاح رد دریگ تروص دیاب ونروم و ودورت یریگ هرانک
                                            ».دنا هدوب فافش هدمآ
    دنمتورث یاهروشک ،2009 لاس رد H1N1 یمدنَپ نایرج رد
                                                     هب هجوت اب داد خساپ ،درب یم رس هب انورک یریگ همه تیعضو
    هب یزیچ اه تدم ات یلو ،دندیرخ ار یدیلوت یاه نسکاو هلصافلاب
               .دیسرن ریقف و دمآرد-مک یاهروشک
                             نسکرو هب اتموز اهروشک یخاب راچ


    .تسا هدنام اج مه اداناک یهاگ ،نادنمتورث تباقر نیا رد یتح
    هدحتم تلاایا ،197۶ لاس هب یکوخ یازنلاوفنآ عویش رد لاثم یارب ؟دنبای ید یساتسم -19دیووک

    سپس و دنک هنیسکاو ار شدوخ تیعمج لک ادتبا تفرگ میمصت
            .دهدب ار اداناک هب لوصحم تارداص هزاجا


        ؟تسر هماک هچ -19دیووک نسکرو نتشرم یراب رماناک
    زا تیامح یارب یرلاد نویلیم ۶00 هجدوب کی اداناک لاردف تلود

           .تسا هداد صاصتخا نسکاو دیلوت و هعسوت


    نسکاو هعسوت یارب یجراخ و یلخاد یاه شلات لتود نینچمه

    دادعت نیمات یارب عیرس هرکاذم یگدامآ و هتفرگ رظن ریز تقد هب ار
    زا یربخ چیه یلاوج 30 ات هتبلا .دراد ار اداناک مدرم یارب یفاک
              .تسا هدشن رشتنم یتارکاذم نینچ


    یارب یفاک دیلوت تیفرظ اداناک هک دنا هداد رادشه نیصصختم

    دسر یم رظن هب ور نیا زا .درادن ار نسکاو هب شا یلخاد زاین نیمات
    یاطعا اب نآ دیلوت ،اداناک لخاد رد نسکاو فشک تروص رد یتح
                            Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس       10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15