Page 12 - 1610
P. 12

تسایس


     دنک ید نییعت هدنیآ ههم رم رر یناهج تابساند هدنیآ اکیادآ و نیچ لباقت
    رم نوتسویه اهش رم نیچ یاگلوسنک یلیطعت
    رم اکیادآ یاگلوسنک یلیطعت و سرزکت تلایر                                             یترونق یعررز ایشمرر
    میاحت شاتسگ ،نروچیس ناتسر رم ودگنچ اهش
    رم تباقر ،یابیاس گنج ،یسایس - یراجت یاه

    شنت یتح و کیتلپوئژ ذوفن یاه هزوح بسک                                            همه هداگنه رم و زوادر ناهج
    فلاخ هب یتح هک انواک یرامیب لوح ینزراتفر و                                         )انواک( 19 دیوک یرامیب یایگ
    دنتسد تاشررزگ و یملع یاه همرم نیات ییردتبر                                         و یلقع قطند ساسر اب هک

    هدیشک مه ،دشاب ید ”تشردهب یناهج نادزاس“                                          یکشزپ و یتشردهب یاه هیصوت
                                .تسر هدش                              یناهج مزع و یراکمه هب زاین
                                                                 یللملر نیب یگتسبمه تهج
    و ینیع ایوصت دش همامشاب لااب رم هچنآ مامت                                         رم عزانت دنور کی عبات ادر ،مررم
    هک تسر هدنوش دیدشت هعزاند کی هلاسد تروص                                          ایذپان بانتجر لوفر تیعضو

    اییغت“ تیعقود یعامتجر تلاوحت دنور کرم اب                                          ،ینونک مظن اب مکاح ینودژه
    تاکاحت و تسر یللملر نیب تابساند رم ”یزاف                                          لقردح و ییراگرو کی تمس هب
    رم یقردصد تروص هب کیتلپوئژ و یداظن ،یماصتقر ،یسایس  لاس کی زر صخشد روط هب ادر ،دنماک ید لابنم رر ییابیکش  دیدج ”ماس گنج“ کی اگیم راب .مور ید شیپ ندش یبطقدنچ

    قردصد نیر زر مردک اه یراب .دشاب ید نآ زر یعبات ینونک طیراش  ایذپان بانتجر یخیرات دنور کی نیر هک دنتفایرم زین نانآ شیپ  گنج“ اب قیفلت اب راب نیر هک تسر هدش مکاح یناهج تابساند اب
    طبرور لومعد طیراش رم هک مامشاب رر صخشد لیلام نروت ید اه  یراب دنشاب ید تراییغت نیر نوناک رم هک رر موخ دیاب و هموب  یهرامه دعب هبتاد رم و اکیادآ و نیچ شنت هناگوم رم ”یراجت
    تردهاعد ،للملر نیب قوقح بوچراچ رم یللملر نیب تابساند و                       .دننک همادآ ،دسر ید هرر زر کانباتش هک یدیدج ناهج  هک ناهج اب طلسد ییراگ هبناجکی مظن لباقد رم نیچ اب هیسور
    نینچ مه و اه تلوم هبناجوم طبرور ،یناهج یاه نویسنرونک و  کی تسایس عبات نرونع چیه هب نیچ و اکیادآ نیب هعزاند  ید لابنم رر یتوافتد دنور ،تسر موسود ییاکیادآ نیون مظن هب
    لوصر نامه مانتسر هب تسنروت ید یلد عفاند زر عافم لصر  فوطعد هکلب تسین روشک وم نیر زر مردک اه رم صاخ تلوم  یناهج گنج زر دعب تلاوحت هباشد کنیر مه ینونک ناهج .دنک

    دنور مینیب ید زوادر هکنیر .موش لاتنک و تیایدد ،هدش هتفایذپ  هب هک دشاب ید ”ون“ و ”هنهک“ زاس نرروم یواین وم راکیپ هب  یطیراش رم ،یتسیلایسوس هاگومرر یایگ لکش نآ بقاعتد و موم
    یضاد ی هحلاصد و تیایدد یراب یتیفاظ نینچ دقاف رودر  طیراش رم دیدج ”یخیرات زاف“ کی یایگ لکش مرزلر یلیلم اه  یناهج نودژه نیاتگرزب هک تسر هدش یخیرات هلحاد نیر مررو
    ینوگاگم و یفیک تراییغت نیمه زر یشان اقیقم دشاب ید نیفاطلر  هنلاماعان هعسوت لدد تسکش نینچ مه و ”یروتراپدر لوفر“  ،تیصوصخ نیمه و هتفاگ رراق ینودژه لوفر ایسد رم )اکیادآ(

    اتهب مهف یراب .موب دهروخ موجود عضو اییغت تهج یخیرات یاه  یاه لدد حاط و یناهج تلاوحت دنور بلاق رم ”مسیلرابیلوئن“  زر یدان و تسر هماک نوگاگم رر یمیدق ماس گنج نرروم هنزرود
    لومعد یاه تباقر زر اتراف رر ینونک تاعزاند دیاب عوضود نیر  یراب .دشاب ید ”موجود تیعضو اییغت“ یراب نیزگیاج هعسوت  بیقر یاهروحد عزانت هک تسر نمرم لکش لاح رم رر تابساند
    مردک اه هک تشرم یبیقر یاهراتخاس تیهاد هب هجوت و دیم  هزوح رم دیدج تلاوحت اب یایذپ قابطنر و عوضود نیر کرم  لداع کی .تسر هماک زیگنراب شلاچ و هدیچیپ شیپ زر شیب رر
    تابساند میظنت و هدنیآ ناهج یراب یتوافتد تسفیناد و مافتلاپ  یتیندر و یعامتجر ،یماصتقر ،یسایس شنک و کیروئت لیلحت  یگرزب ایثات تلاوحت دنور اب هلحاد نیر رم هک اگیم هدننک نییعت
    اظن رم هدنیآ ناهج هب یهم لکش یراب یللملر نیب و هبناجوم  ی هدننک هیجوت کیژولوئدیر تامهوت هن و یملع هاگدیم هب زاین  تافلاتخر دیدشت و ییاپورر هیماحتر نتفر هیشاح هب مررذگ ید

    تسکش اب میقتسد طابترر زوادر یاکیادآ ینودژه لوفر .دنررم  دهروخ موجود عضو ررامتسر نتسنرم ایذپان بانتجر ای شایذپ  نردحتد هررومه هک دشاب ید اکیادآ اب کیتلپوئژ هزوح نیر
    هک مررم مکاح یررم هیاداس ماظن راتخاس رم ”یلرابیلوئن هژواپ“  رم صوصخ هب و یناهج تابساند لومعد طیراش رم لاوصر .موب  تلوم دیدج تسایس اب نونکر مه و دنر هموب اگیدمه یتنس
    تلردع ،نویسرزیتراکدم هب جتند تلاوحت تیفاظ دقاف اگیم  یراب ییاهنت هب یللملر نیب نراحب کی زواب گرزب یاه تردق نیب  هب ای ”اکیادآ لور“ راعش نتفاگ شیپ رم تهج ”پدرات دلانوم“

    اه تلد و اه تلوم یلد تیمکاح قح زر عافم لصر و یعامتجر  تیایدد اب موش ید یعس و دنک تیافک دنروت ید لاس دنچ  نیدحتد عفاند ،نانآ یماصتقر - یسایس مسیلانویسان یایبعت
    هنایراگلاغشر یتح و هنرراکزواجت یلایاس یاه گنج عبات و تسر  شنت هک موش عردبر یدزیناکد تافلاتخر شهاک و نراحب نامه  و اکیادآ رم .تسر هتخردنر اطخ هب مه رر شیوخ ییاپورر یتنس
    و نتگنیشرو بیصن رر ”مک همزاب“ اب ”مایز هنیزه“ فاط کی زر  مه ،یناهج مان رم فولاد تیصوصخ نیر ادر دنک تیایدد رر  نودب رر یخیرات تلاوحت زر هلحاد نیر هیاداس عدروج زر یرایسب
    لیدب و یماصتقر شهج اب اگیم فاط زر و تسر هماک نآ نردحتد  نامه قبط اب هک تسر هدیسر موخ نایاپ هطقن هب اهنت هن نونکر  نراحب دیدشت و یخیرات ایذپان بانتجر تادرزلر نتفاگ اظن رم
    مهس ”روهظون یاهماصتقر“ هلمج زر بیقر یاه بطق رم نیون  موش ید دیدشت تافلاتخر هکنیر مه یخیرات هلحاد اییغت یوگلر  تیصخش هب فوطعد لاومعد ،یررم هیاداس ماظن ندزد یاه

    یلاح رم نیر .تسر شیرزفر لاح رم کانباتش تروص هب نراگیم  اتشیب فلاتخر لدروع تشابنر یی هایجنز دنور کی عبات مه و  یایبعت هب و دننرم ید یو یطرافر تسرر تلوم و پدرات دلانوم
    مامت شیپ لاس دنچ ات نانآ یلصر بیقر نرونع هب نیچ هک تسر  ظاحل هب هسیاقد تهج رر نآ ینیع هنومن .موش ید بجود رر  هک دنررودیدر نانچ مه و همرم رراق ”تلع“ یاج رم رر ”لولعد“
    رم تکاش نودب یماصتقر دشر و هعسوت اب زکامتد رر موخ فده  میدق ماس گنج نرروم یفند هنزرود طیراش رم نروت ید یخیرات  یزوایپ و پدرات تلوم تسکش اب ابدرون موس تاباختنر زر دعب

    یط رم لیلم نیمه هب و موب هماک کیتلپوئژ و یسایس تاعزاند  نایاج رم یتسیلایسوس هاگومرر و یررم هیاداس هاگومرر نیب  هتشذگ لیر هب خیرات خاچ هرابوم تراکدم یردیدناک ”ندیاب وج“
    یشان یژولونکت و هیاداس مورو یلصر دصقد هتشذگ ههم راهچ  و اکیادآ نیب یاهماضت تیروحد هب ”ابوک یکشود“ نراحب  زر یشان و هدننک هرامگ ساسر زر هاگدیم نیر ادر .مماگاب موخ
    .موب یررم هیاداس و یلپواتد یاهروشک رم ”هیاداس تشابنر“ زر  نیب ماظن عضو ظفح هب نیکمت اب فاط وم اه هک دیم یوروش  پدرات یزوایپ و نددآاب لاوصر هک راچ ،دشاب ید مهوت کی
    یسایس راتخاس و تسر هدش توافتد لاداک طیراش نونکر مه ادر  لدروع هکنیر نودب ،دندش نراحب تیایدد هب قفود موجود یللملر  تلوم“ و مکاح راتخاس همررر نامه لوصحد 2016 تاباختنر رم
    هک دنر هدیسر هجیتن نیر هب ناهنپ تلوم اکف یاه قاتر و اکیادآ  زوادر هک یلاح رم .دننک هعزاند هخاچ مررو رر اگیم هدننک دیدشت  ماعبر رم ییاکیادآ ینودژه لوفر نیمه زر یایگولج یراب ”ناهنپ

    هرامش هاگیاج نیچ دنور نیر هب هجوت اب هدنیآ ههم کی زر اتمک رم  ید یط رر یتوافتد دنور اکیادآ و نیچ نیب ینونک یاهماضت  یسایس جناطش نیر رم هاهد کی طقف پدرات و تسر هموب نلاک
    نتگنیشرو دیدج یاه تسایس .دنک ید موخ بیصن رر اکیادآ کی  ،دیدج ماس گنج هزوح هب نآ یاست و یراجت گنج عواش و دنک  لابقتسر پدرات یزوایپ زر ردتبر هک اه سور .موش ید یقلت
    حلاس نیاخآ“ عقرو رم دیدج ماس گنج و یراجت گنج بلاق رم  ”کنک گنه“ عوضود نوچ مه یاگیم یلخرم رودر رم تلاخم  دنتشرم تلاوحت دنور زر یاتهب کرم هک اه ینیچ یتح و دنماک

    رر نیر و دشاب ید دنور نیر نماک دس تهج ”یروتراپدر یگنررمزاب  رم هناشقاند ،نیچ ینیدزاس هزوح نرونع هب ”گنایک نیس“ و  تیعضو نیر دنماک ید اکف مه پدرات تلوم لور لاس وم ات
    و طایتحر نآ لیلم نیمه هب و دنر هدیمهف مه ینیچ نررردمتسایس  ،یووروه اب کیژولونکت - یراجت گنج ،نیچ بونج یایرم مرود  تسایس و هتشرم نماک ررردد رم یعس و تسر تشگزاب لباق
    نرونع هب و هماهن رانک )مرزلر هب و رابجر هب( رر هتشذگ یراک هظفاحد                            Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس       12  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17