Page 13 - 1610
P. 13

باتک یفرعم                         تسایس


    حیجات“ اب هرابوم یرامیب نماک شکواف یمک اب اهنت هتفه دنچ  ماصتقر اب نآ یماصتقر یگدینت مه رم مدع همه زر ات مهد و               .دنر هتشرذگ ماگ هعزاند نردید هب نودژه بیقر کی
    تاعبت زوادر هک همز هنیطناق فذح هب تسم ”مماد ناج“ اب ”ررزاب  نیچ یراب نیمضت کی تددزررم مرمرراق کی بوچراچ رم باغ
    توافتد راتخاس وم نیر مروخاب عون .دیم نروت ید رر نآ رابنایز  نیر .دنک ید مهراف رر باغ هعومجد و اکیادآ اب تباقر تهج  هماج هدیر هدرمر هک ”دنبامک - هماج“ هب موسود گرزب هژواپ
    هزوح یررذگرو هک مرم ناشن عقرو رم 19 دیوک یرامیب اب ههجرود رم  اب یلامتحر مرمرراق هنوگاه هک یتروص رم هیوسوم و دعتسد اتسب  اب یراکمه رم نیچ یراب یطیراش نینچ رم دشاب ید مشیابر

    یررم هیاداس یاهروشک رم یصوصخ شخب هب نادرم و تشردهب  و سدح فلاخ هب موش میظنت یلد عفاند ساسر اب و تیفافش  ناهج هدنیآ یدنب لکش و نییعت رم یساسر نکر کی ،هیسور
    طیراش رم نیچ رم هزوح نیر نموب یدومع و یتلوم لباقد رم  ”یوق“ تسروخ لیمحت صوصخ رم موجود یساسحر یاه نامگ  هتسنروت زوادر هب ات اه ینیچ و موب دهروخ دیدج تابساند و
          .تسر هتشرم یتوافتد ترایثات هچ انواک نوچ یعیاجف  وم تادرزلر و هبناجوم تعفند عبات دنروت ید ”فیعض“ لباقد رم  دننک بیغات حاط نیر رم تکراش هب رر روشک تصش مودح دنر
                             یلد عفاند نیمضت نینچ مه و ینوایب راشف زر روبع یراب فاط  رر نیتلا یاکیادآ و اپورر باغ ات ایسآ قاش زر نآ یایفراغج هک

    هاگنک و پدرات تلوم رم ییاکیادآ نررردمتسایس هک یطیراش رم  یللملر نیب تابساند هزوح رم صوصخ هب تسایس ندش یفاع و  عوضود اب زین زوادر نیچ هک تسر نیر تیعقرو .مایگ ید اب رم
    ید یعس ینکفراف اب نانچ مه موخ تافلاتخر مامت اب یبزح وم                                .موش یقلت مه یدلاسر یروهمج راتخاس رم  و دشاب ید ههجرود یلخرم ماصتقر هزوح رم ”هیاداس تشابنر“
    اکیادآ رم انواک یرامیب کانتشحو شاتسگ و دیدشت هک دننک                        هیاداس دندزاین متسیب ناق اخرور ات هک یروشک لیلم نیمه هب
    شهاک پدرات دلانوم صخش هابتشر یاه تسایس هب اهنت رر  و لئاسد لاومعد نیچ یماصتقر و یسایس راتخاس مرود رم  ید اگیم قطاند هب ”هیاداس رودص“ دندزاین زوادر موب یجراخ

    تدش هب راتخاس تیهاد هب و تسر نآ زر اتراف تیعقرو ادر دنهم  و هموبن راگزاس تیعقرو اب نردنچ هک موش ید حاطد یثحابد  ییاپورر نیدحتد اب تدش هب پدرات تلوم ظاحل نیمه هب .دشاب
    .مماگ یدزاب یررم هیاداس عدروج اگیم و هعداج نیر یتاقبط  ید نآ یموجو تیهاد صوصخ رم یعرزتنر کرم کی زر یشان  ماصتقر رم اه ینیچ یررذگ هیاداس زر عناد هک مروآ ید راشف موخ
    یدصرم هم دنچ یراکیب و ندزد اقف دیدشت اب نادز مه هچنانچ  کی یرررم ،تسینومک بزح یابهر تحت نیچ لاوصر .دشاب  رم نیچ مجنپ لسن یژولونکت زر همافتسر نینچ مه و ییاپورر
    یماصتقر هلجد یاه همرم نیاخآ یدندراک و یاگراک تاقبط  یزیر هداناب تسایس لیلم هب ادر دشاب ید یتسیلایسوس تلوم  جنپ و تسیب مرمرراق حاط عوضود یتح .موش ”یت یآ“ هزوح

    نویزیولت کی لاناک هب هتسبرو ”واش سگات“ تیاس و ”سبروف“  هدلود یواین ماجیر فاشکنر هطقن رم زونه یابهر نیر هدش  هاکرذد و سیون شیپ هلحاد رم زونه هتبلر هک نیچ - نرایر هلاس
    رم اکیادآ یلد صلاخان دیلوت هک یلاح رم دهم ید ناشن ناملآ  نیر هک دشاب ید یتسیلایسوس تلوم لاتنک تحت یررم هیاداس  یاه هزوح یگماتسگ هب هجوت اب هک تسر هدان مهافت یراب
    تکاش موس ،تسر هتشرم شهاک دصرم 33 ایخر یاه هاد یط  .تسر روشک نیر رم مسیلایسوس نامتخاس و رراقتسر زر توافتد  تسیاب ید اه لاس و اه هاد ،سیون شیپ نتد رم هدش نییعت
    هتشرم دشر دصرم 15 زر شیب نوزادآ و لپر ،کوب سیف یاه  دننک ید تکاح مسیلایسوس دنور رم زونه هلحاد نیر رم نانآ  یبایزرر لباق بوچراچ نیمه رم ،موش ینزیرر و هاکرذد نآ لوح

    دصرم یس زر شیب نوزادآ کلاد ”سوزب فج“ تواث یتح و  مسیلایسوس ییردتبر اصنع بوچراچ رم هیاداس ررزاب قیفلت اب هک  موخ عفاند نتفاگ اظن رم نودب یروشک چیه لاوصر .دشاب ید
    رم گرزب یاه شنت نوناک هب زوادر هچنآ .تسر هتشرم شیرزفر  کی و )دصرم ماتفه مجح اب( یدومع و یتلوم ماصتقر ینعی  هاگومرر یشاپواف زر دعب اب توافتد هتبلر( اگیم روشک کی یراب
    اهراتخاس نیمه تیهاد عقرو رم تسر هدش لیدبت یناهج هزوح  یس مجح اب( هدش لاتنک و تیایدد تحت یصوصخ ماصتقر  کمک نمضتد )موب حاطد یتسیلانویساناتنر تابساند هک قاش
    هعومجد نیر زر جراخ یاهروشک یلد عفاند بسک نینچ مه و  نیر تسینومک بزح هاگنک نیاخآ فیاعت و ایبعت هب و )دصرم  و تردهاعد نکمد لکش نیاتهب رم و تسین هیوسکی عفاند و

    .تسر موجود عضو اب لباقت رم ییاکیادآ نیون مظن اب مکاح  هب .دننک ید یط رر مسیلایسوس دنور رم لور اه ماگ زونه روشک  ماب - ماب طبرور و هبناجوم عفاند بسک بوچراچ رم اهمرمرراق
    یزیتس نیچ یاتسیه اکیادآ رم هک مینیب ید لیلم نیمه هب  نیچ رم دنور و هلحاد نیر نروت ید یمودح ات یخیرات ظاحل  زین نرایر یندد هعداج و ناگبخن ،نررردمتسایس .موش ید لابنم
    هب تبسن تیمکاح ییوگخساپ و یایذپ تیلوئسد نیزگیاج  تسیب ههم یاه لاس زر دعب یوروش رم ”پن“ تسایس اب رر  عفاند عبات عوضود نیر اب یساسحر مروخاب یاج هب تسیاب ید
    اقف و دیدش یراکیب ،کچوک یاهراک و بسک یگتسکشرو  هباجت زر همافتسر اب اه ینیچ هتبلر هک ماک هسیاقد هتشذگ ناق  مکاح یسک هچ هکنیر زر اتراف و همز یقطند یبایزرر هب تسم یلد

    میسات اب زین یللملر نیب هصاع رم و تسر هدش راهد لباقایغ  اهماضت هک دنچ اه ،دننک ید لابنم رر نآ هنرروبص زونه یوروش  و هدش یلامتحر مرمرراق میظنت رم لداک تیفافش ناهروخ تسر
    زر روشک نیر ندنرر بقع هب رم یعس لاویه کی نرونع هب نیچ  مکاح تسینومک بزح یاه نویسکراف یتح و راتخاس نورم رم  شودراف دیابن .دنهم رراق اظندد رر مرمرراق نیر هماتسگ ماعبر
    تسر یطیراش نینچ رم .موش ید کینودژه تردق بسک ایسد  نینچ رم .دنررم رراق زین مه اب شلاچ رم و هتشرم موجو زین  تسر نرایر یراجت کیاش نیاتگرزب نیچ زین نونکر مه هک ماک
    یاهماهن و یللملر نیب تردهاعد مامت زر ماگ هب ماگ نتگنیشرو هک  یویتاناتلآ و لیدب یواین کی نرونع هب رر نیچ هک تسر یطیراش  کی یرماف رم لاامتحر هک یطبرور اب ینونک طبرور نیر توافت ادر

    یاهراتشک هداگنه رم ”تشردهب یناهج نادزاس“ یتح یناهج  ظاحل هب یللملر نیب تابساند رم اییغت و ینوگاگم هصاع رم  هزوح نونکر مه هک تساجنیر رم مایگ ید لکش یمابهرر مرمرراق
    یاهوررم بسک راصحنر دنک ید شلات و موش ید جراخ ییانواک  ییراچ زراب هنومن .مرم رراق یبایزرر مرود نروت ید یفیک و یمک  یزروژروب یلگنر موس عبات یلاد - یراجت اتشیب یماصتقر تابساند
    .مایگب موخ رایتخر رم رر انواک یلامتحر نادرم نسکرو و موجود  رم نروت ید یبوخ هب رر یدوهفد توافت نیر کرم یگنوگچ و  ینرایر فاط یراب ”هدلود یواین“ موجو اصنع دقاف و نرایر یراجت
    رودر ایزو هچنانچ ،دنک ید لابنم رر یتوافتد هرر نیچ لباقد رم  اب هسیاقد رم انواک یرامیب اب هزرابد عوضود اب نیچ ههجرود  طبرور نیر میشاب هتشرم اظندد رر سیون شیپ نتد اگر ادر تسر

    دیوگ ید موخ سور یاتمه هب مایپ رم ”یی گنرو“ نیچ هجراخ  یررم هیاداس یاهمامن نرونع هب اکیادآ و ییاپورر یاهروشک  تخاسایز رم یررذگ هیاداس و تعنص هزوح تمس هب دنروت ید
    دیاب گرزب یاهتلوم نرونع هب یایذپ تیلوئسد اب هیسور و نیچ“  ابهر ”گنیپ نیج یش“ یررددادز نرروم .ماک هدهاشد هتفاشیپ  هب .موش هدیشک اه میاحت هدننک هفخ هایرم زر نرایر روبع و اه
    طبرور رم اهنت هن اتلااب حطس یوس هب موخ یواشیپ هب نانچمه  یاه هناشن نروت ید رر نیچ یروهمج سیئر و تسینومک بزح  روبع هب زاین ینونک طیراش رم یدلاسر یروهمج هک هزردنر نامه
    دننک یراکمه ییاهروشک اب نینچمه هکلب همرم هدرمر هبناج وم  دیم یللملر نیب و یلخرم طیراش زر دیدج هلحاد نیمه هب مورو  کیژولوئدیر تسایس اب عرمو یتح و اه میاحت ،روزنر تیعقود زر

    یدردقر اه لباقد رم ،هتشرم یی هنافصند و هنانیب عقرو عضود هک  یتسیلایسوس دنور یلخرم هزوح رم یزاف تراییغت نامه عبات هک  دش هتفگ لابق هچنآ لیلم هب ،مررم یللملر نیب تابساند هزوح رم
    دنور فلاخاب و هدش تابث و یللملر نیب مظن ضقن ثعاب هک  لابقتسر همادآ مه یجراخ هزوح رم و دشخب ید تعاس رر ندش  اتسب و تابساند شاتسگ تهج ینودرایپ یاه هزوح هب زین نیچ
    یللملر نیب یفاطیب و تلردع زر ، هماک یگماتسیر دشاب خیرات  انواک یتقو .موش ید یللملر نیب تابساند رم هدمع تراییغت زر  قابطنر“ هناگوم نیمه هک تشرم دهروخ جایتحر یررذگ هیاداس
    .”دننک ید تیامح یناهج هعسوت و تفاشیپ زر و هماک عافم  ”مماد لور“ راعش اب نیچ تلوم و یابهر ماک ردیپ عویش نیچ رم  هماک برذج نیچ یراب رر نرایر کیتلپوئژ تیعقود و ررزاب ،”عفاند

    یساسر اییغت کی هدنهدناشن ایخر نرروم رم تلاوحت نیر مامت  یماصتقر نلاک یاه هنیزه زر غراف رر یتیمکاح تاناکدر مامت  اییغت تهج رر نیچ یراب مزلا یاه لیسناتپ مامت نرایر .تسر
    و تسر کیمزن هدنیآ رم یناهج تابساند و للملر نیب ماظن رم  و هتفاگ راک هب ”ناهوو“ رم انواک یددیپر لداک راهد نادز ات نآ  نینچ مه و هتشرم یناهج و یی هقطند هصاع رم یسایس جناطش
    ای یرورم نیچ یسایس راتخاس هب تبسن میهروخب هکنیر زر اتراف  یوس زر نآ یاه هنیزه یدامت شایذپ و لداک هنیطناق کی اب  هجرم یابقر لباقد رم نیچ ماصتقر اتشیب یایذپ تباقر نروت
    یتآ تلاوحت دنور زر یتسرم کرم مینروتب دیاب مینک یروردشیپ  دننک راهد لاداک رر یرامیب هاد وم زر اتمک یط رم دنتسنروت ،تلوم  نیاتهب نرایر .دهم ید شیرزفر رر کیتنلاتآ یوس وم رم موخ کی

    دنور رم یلد عفاند ظفح اب ات میشاب هتشرم رماف ناهج هصاع رم  .دنساب مه تبثد دشر هب ماصتقر هصاع رم یتح نونکر مه و  مه هک موب دهروخ نیچ یراب یماصتقر و یسایس یایفراغج هطقن
                    .میایگب رراق هعسوت  و نیتلا یاکیادآ ،نرایر ،اکیادآ ،اپورر رم هک موب یلاح رم نیر  و دنک نوگاگم یلک هب رر هنایدرواخ رم ییاکیادآ هبناجکی ینودژه
                             همافتسر هب روبجد هک ینادز یتح روحد هیاداس یاهراتخاس همه  نیچ یی هیاداس و یدیلوت تیفاظ زر یشخب لاقتنر اب هکنیر مه
                        99/5/13  و هیاداس نابحاص عفاند لیلم هب دندش مه هنیطناق یوگلر زر  یساتسم ،صصختد راک یواین ،نرزرر راک یواین زر روشک نیر هب

                             زر دعب فیعض یاهروشک رم یماصتقر نروت مدع ای اه تکاشابر  ییاپورر یاهررزاب هب یکیمزن ،یلیسف یاه یژانر هب هدش نیمضت

 13  13                                     Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18