Page 5 - 1610
P. 5

وگ و تفگ داصتقا


    لاسدر مرماخ نایاپ رم و هتشرم دشر دصرم 31 زر شیب 97 لاس                         :تسر هدش همرم شیامن ایز هیامن رم زین نرایر هیاداس ررزاب
    نرزید هک تسر یلاح رم نیر .تسر هدیسر توما نویلیات 2651 هب
    زین نآ زر شیپ لاس هب تبسن 97 لاس نایاپ رم یگنیدقن دشر

    یط یگنیدقن مجح اگیم ترابع هب .تسر هتشرم دشر دصرم 23
                     ً
    و سوملد هجیتن هک هتفای شیرزفر دصرم 54 اعومجد ،لاس وم
    1398 لاس یلخرم صلاخان دیلوت هدش ثعاب نآ راکنر لباقایغ

    و 8 ، 12 ، 15 یاهزرر اب هک توما مرایلید ررزه 703.798 لماعد
    رلاممرایلید 174 و 87 ، 56 ، 46 لماعد بیتات هب ینادوت ررزه 4

    نیات قیمع زاگ و تفن صوصخ هب ندعد و تعنص شخب و هموب
    دینروخب « یتفن تلاوصحد یاه تکاش ماهس ادر هباجت رر موکر
    رر موخ یخیرات دشر نیاتلااب ملاوف و یندعد و »یمیشواتپ

    اب هک تسر یلاح رم نیر . دنر هتشرم ماصتقر ملع لوصر فلاخاب
    یانبد اب نرایر رادآ زکاد یلصف یلد یاه باسح“ جیاتن ساسر
    تمیق هب( یلخرم صلاخان )لوصحد( دیلوت ،”١٣٩٠ هیاپ لاس

    تفن اب و دصرم مهم شش یفند تفن نودب ،١٣٩٨ لاس رم )ررزاب
    -1398 ترونس یط یماصتقر دشر خان طسوتد دصرم تفه یفند
    1398 لاس رم نرایر ماصتقر یرزجر دشر و هموب افص ابیاقت 1391
    اب ندعد و تعنص شخب ،دشر دصرم هس یزرواشک شخب لداش  مه نآ ،ماک موعص 1399 ایت 16 زور رم دصرم 350 هب نآ زر شیپ  موسود هک اه تایلاد نوناق حلاصر هحیلا سیون شیپ رم تلوم
    دصرم مهم هس یفند دشر اب تاددخ شخب و یدصرم 14.7 موکر  تفر اب « دصرم 100 زر اتمک ناهج یراب تبسن نیر هک یطیراش رم  لمع هبناج کی هنافساتد ،تسر هیاداس یدیاع اب تایلاد هب

    دصرم 32.8 یفند ندعد شخب دشر ،نماعد و عیانص شخب رم و  زکراد نرونع هب « اکیادآ ، ناتسگنر یراب و ، »هتشذگ لاس هس رم  و هموب تراهطد سنج زر و سدقد سروب تلاداعد یئوگ و هماک
    دشر اب نامتخاس شخب رم و دصرم 35 یفند زاگ و تفن شخب و  ید دصرم 60 و 120 ،150 بیتات هب اپورر هیماحتر و »ناهج یلاد  هیاداس دنروت ید هک نکسد تلاداعد و نامتخاس زاس و تخاس
    یاه یئرررم تلوم موش هتفگ هکنیر .تسر هموب دصرم 6.1 تبثد  هتشرم ملاعر همیخف تلوم زین اناک و قوب رم هکنآ بلاج !؟دشاب  هتبلر . تسر هتفاگ رراق یتایلاد مجاهت مرود دشاب دلود یررذگ

    یهدب ات دشوافب سروب رم تسر تلوم مزن تنادر هب هک رر تلد  دنرردن تئاج ادر تسر هدش موم ناهج رم نرایر سروب یهمزاب هک  یر هعسوت ماصتقر و تاددخ و دیلوت اب اساسر هک ییاه تلوم زر
    یر هکحضد زین دیامن نرابج رر موخ یاسک ای و تخرماپزاب رر موخ  رایز تسر هموب اهروشک مردک نآ زر موس و لور هبتر دنیامن ملاعر  لامع هک تسر یقطند ییاه تسایس نینچ لامعر دنتسه هناگیب
    رم هک « تلد یاه یئرررم زور تمیق مروآاب هک راچ تسین شیب  نیاتلااب هتشرم ملاعر ناهج یاه سروب یللملر نیب نویسرردف  .دنهم رراق یتایلاد تیامح مرود رر یراجت و یللام تلاداعد
    عومجد و توما مرایلید ررزه 700 مودح مررم رراق » تلوم رایتخر  لاس تسخن هاد شش رم ناهج یاه سروب صخاش دشر دصرم
    1398 رویاهش نایاپ ات یتلوم یاه تکاش و تلوم یاه یهدب  ،»270«لائوزنو ،»365 « نرایر ،»666 «هوبابمیز بیتات هب 2020  تاقیقحت ایاس و سلجد یاه شهوژپ زکاد تاشررزگ ساسر اب

            .تسر هموب توما مرایلید ررزه 1025 لماعد  هموب دصرم »13« ناتسباع و »13« کرامنرم ،»22« اکیادآ کمزن  رم هک ندش ررم هناخ یعیبط راظتنر  هکیلاح رم هددآ لمعب
                                                  !؟تسر  1399 لاس رم هموب لاس 26 و 22 بتات هب 1388 و 1384 یاه لاس
                                                                  ً
    هوجو اهمرایلید هدش ثعاب تلوم یزاب سروب تسرمان تسایس                        و نایع عفاند و هلخردد و شقن افاضد .تسر هدیسر لاس 49 هب
    هماک سروب مررو رر تردق یایفاد هب قلعتد و کوکشد یگنیدقن  زکاد تاعلاطد زر لصاح جیاتن اب رر نرایر سروب صخاش اگر  یاه هاگنب +یصوصخ یاه کناب« بلاغ فلاتئر هناگراهچ هماتسگ
    توما اهمرایلید هب هم نایز و هتسکشرو یاه ماهس شواف اب و  جیاتن هک تفای میهروخ رم مینک هسیاقد سلجد یاه شهوژپ  لصاح جیاتن و ،»تردق هب هتسبرو ناعفنیذ + تلوم +یتلوصخ
    تلد ینراحب هدنیآ رم ات دنر هدیعلب رر مماد تواث زر یشخب لامع  نرایر ماصتقر هدش ثعاب تلوم ینادرم-سروب و ینادرم-کوش  هتفس یاه تیلاعف لداک لمع یمرزآ ،ماسف ،تلوم یددآراکان زر
    یاهررزاب یهمزاب هب یهاگن .دنهم رراق ذغاک زر یهوبنر لباقد رم رر  2 نیب و اتکچوک 99 لاس رم دصرم 11 اثکردح و 5/7 لقردح  ررزاب شزرر تبسن یماهن و یراتخاس لدروع و هنراگرموس و هنرزاب
    یاه صخاش لقردح 1399 مرماخ ات 1388 نابآ ترونس یط یزرود  عویش لیلم هب افن نویلید 5/6 هب کیمزن ات ررزه 870 و نویلید  ابراب 7 اب نرایر )تفاب نررو صخاش( صلاخان دیلوت هب هیاداس

                    :دهم ید ناشن رر ایز  هباشد تدد هب تبسن 98 دنفسر رم یگنیدقن مجح و راکیب انواک  یاه لاس هب تبسن نآ زر شیب و 1397 لاس هب تبسن شیرزفر
                      یراﺠﺗ و ینﻮﮑسم کﻼما شورﻓ و دیرﺧ هب طﻮبرم رﻮما هﯿﻠﮐ رد امش رواشم       �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
           2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب ﻪﺠیتن ﻦیرتهب لوصﺣ یارب .دیراد یراﺠﺗ ای ینوﮑﺴم ﮏﻠم شورف ای و دیرﺧ ﻪب ﻢیﻤصﺗ ﻪﭽنانﭼ

                                                 ٦٠٤
                                                       ٦٤٩
                                                      -
                                                              ٩٩١٧
                                                            -
                                                  ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                     دیرﺧ
                                    آ
                               هژورﭘ ﻦیرﺧ
                                              یا
                                               رب
                                        ﺶیﭘ و یﻫاگ
                                             آ
                             یاﻫ
                  ترون زکرم رد یناﻤتﺧ

      .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب رووﮑنو ترون زکرم رد یناﻤتﺧاس یاﻫ هژورﭘ ﻦیرﺧآ دیرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یارب
      .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب رووﮑنو
                            اس
                           $589,900.00
                                                                 $169,000
                                              $1,199,000
                           $589,900.00              $1,199,000              $169,000
                       504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC 126 W 3rd St.North Vancouver, BC
        ناریا رد شورف تهﺟ ینوﮑﺴم ﮏﻠم                                      OFFEE SHOP FOR SALE AT BEST LOCATION IN
                        ١٠٠١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ Rare opportunity in a growing and  NORTH VANCOUVER
      ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻦﯿﻣز ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ٤٦٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ﻪﻧﺎﺧ  ،ﻪﺘﻋﺎﺳ ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ  ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا busy area in Lower Lonsdale, business
                              SOLD
      رازﺎﺑ و ﻞﭘ ﺎﺗ ندز مﺪﻗ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻘﯿﻗد ٥ ﺎﺑ ﺶﯾﺮﺠﺗ ﻪﻄﻘﻧ  ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺷزرو تﺎﻧﺎﮑﻣا is operating as a postal outlet with
      ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺪﯾﺪﺟ یﺎه نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺴﺑ ﻦﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺶﯾﺮﺠﺗ  ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ و یرﺎﺒﻧا یاراد ،شزرو retail,Price includes strata unit.
     .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ ﺖﺧﺎﺳ ﻩزﺎﺟا ﻪﻘﺒﻃ ٤ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻩﺪﺷ  و ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ،یو یوﺎه ﮏﯾدﺰﻧ ،ﺪﻣآ و ﺖﻓر ﻞﯾﺎﺳو Postal outlet business can be bought
                          .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﮑﻣ و ﻞﻘﻧ ﻩدﺎﻣآ . . . و ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ without strata unit.
       .دیریﮕب ساﻤﺗ ﺐناﺠنیا اب افﻄﻟ رتﺸیب تاﻋلاطا تهﺟ
 5  5                                     Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10