Page 6 - 1610
P. 6

تسایس / داصتقا    97 هاداهد زر هک یزاساهش و هرر تررزو یمسر رادآ ساسراب -6    کناب     ورموخ      نکس د و کلد    رلام و زرر    لاط و هکس   سروب
                                                                          %

                                                                           2545

                                           715
                                                                    1475
                                                            %

                                                            1345
                                                                   %

    هتفای شیرزفر دصرم 121 نراهت رم نکسد تمیق 99 مرماخ ات      %511     %             % 1100
    دحرو عباداتد اه تمیق طسوتد 97 لاس هاداهد رم هکیلاحرمو  هدنیآ لاس رم یدشر خان نینچ هب یبایتسم ،نآ یللملر نیب طبرور  هدنز میهم راعش دیاب ییاه هصخاش نینچ اب و طیراش نینچ رم
    رم ،هموب توما ررزه 633 و نویلید تشه نراهت رم ینوکسد          .مررم زاین هزجعد هب دعب یاه لاس و  زر لصاح جیاتن هصلاخ .تاددخ و دیلوت ماب هماد و ماسف ماب
    19 هب نامتراپآ عباداتد کی تمیق طسوتد لاسدر هادمرماخ                      : هک تسر نآ دیود زین سلجد یاه شهوژپ زکاد تاقیقحت
           .تسر هتفای شیرزفر توما ررزه 71 و نویلید  هک دهم ید ناشن 1398 لاس لور ههاد وم یکامگ یاهرادآ -4
    یراجر اب نادزمه 1396 لاس زر هک تسر نآ دیود قوف یاهرادآ  مرایلید4.3 هب و هتفای شهاک دصرم49 روشک یتفنایغ تررماص  1370 هنرزور ینعی توما مرایلید ررزه 500 مودح 1398 لاس رم -1
    یزرر عباند هددآاب مدص رم تلوم یلرابیلوئن لداک یاه تسایس  8.4 یلااب لاسراپ هباشد روم رم مقر نیر .تسر هدیسر رلام  1397 لاسرم . تسر هدش هفاضر روشک یگنیدقن هب توما مرایلید
    ترمررو هناهب هب نآ مظعر شخب هک عیزوت اه یموخ نیب ررروشک  رم رلام مرایلید 6.76 زر روشک ترمررو ،نینچمه .موب رلام مرایلید  نیر .تسر هموب توما مرایلید 850 هنرزور هدش هفاضر یگنیدقن
    جراخ رم اهاقآ و اه همرزاقآ یاه کناب باسح دصقد هب نرایر زر لااک  و نیمرواف رم رلام مرایلید جنپ مودح هب لاسراپ ییردتبر هاد وم  1398 لاس یگنیدقن مروت -موکر طیراش رم هک تسر ینعد نردب
    قبسر لک سیئر ینمهب یاقآ هکیروطب هتشگن زاب روشک هب و زیررو  یراجت زرات هک یلاحرم ،بیتات نیدب هک هدیسر لاسدر تشهبیمرر .تسر هتفای شیرزفر دصرم 60 1398 لاس هب تبسن

    تاداقد رایتخر رم هک ییرررم نرزید زر ماقتنر اب رایخر یزکاد کناب  رلام مرایلید1.65 مودح لاسراپ ییردتبر ههاد وم رم نرایر یتفنایغ
    2 لماعد هتشرم راهظر ،مررم رراق اهنآ ناکیمزن و نرایر تدوکح  مین مودح لاسدر هباشد روم رم صخاش نیر ،هموب نرایر عفن هب  یلااب خان نیدراهچ نیتنرژرآ و هوبابمیز ،لائوزنو زر دعب نرایر -2
    زوادر راچ .تسر هتشگنزاب اد روشک هب تررماص زر یشان زرر لاس      .تسر هدش نرایر راض هب رلام مرایلید  رم لااب مروت موردت لدروع نیات مهد زر یکی .مررم ناهج رم رر مروت
    اد یاه همرزاقآ باسح یموجود رلام مرایلید 148 دننک ید ملاعر                     یلااب هب یگزات هب نآ مجح هک تسر یگنیدقن یایگ جور ،نرایر
    ینعی ،تسین ردق نیر اد روشک ایاخذ .تسر یجراخ یاه کناب رم  نرایر یتفن تررماص دهم ید ناشن یللملر نیب قودنص یاهرادآ -5  ،)بلاقنر لاس ابراب ررزه 10( تسر هدیسر توما مرایلید ررزه 2500

    جراخ رم اه همرزاقآ باسح یموجود اد روشک یزرر ایاخذ زر شیب  ایز هب لاسراپ ییردتبر ههاد وم یط زور رم هکشب نویلید1.5 زر زین  جنپ طقف یراج تمیق هب یلد دیلوت مجح هک یطیراش رم مهنآ
                      .تسر روشک زر  یللملر نیبتسر هدیسر یراج لاس هباشد تدد رم هکشب ررزه200               .تسر هدش ابراب
                             یملاید یراج لاس رم نرایر تررماص لک هک هماک ینیب شیپ لوپ

    و »ماسف ماب هدنز « :مرم راعش دیاب یروشک نینچ رم کش نودب   لاسراپ .تسر 2018لاس فصن مقر نیر هک دساب رلام مرایلید46 هب  رم اهنآ ددآرم حطس هب یتروص رم اه ینرایر هنراس ددآرم حطس -3
                    .»دیلوت ماب هماد «  یراج لاس رم هک موش ید ینیب شیپ.موب رلام مرایلید57 مقر نیر  شش تدد یط مک تسم دنروتب روشک هک تشگ دهروخ زاب 1390
                             مور ید راظتنر و مایگب یشیپ شتررماص زر نرایر ترمررو یملاید  هجوت اب .موش ررمروخاب لاس رم دصرم تشه یماصتقر دشر زر لاس
                                     .دساب رلام مرایلید64.6 هب ترمررو مقر هک  رم ایذپان نایاپ یاه شنت و روشک نورم رم راک و بسک طیراش هب
     نرایر یدلاسر یروهمج و مشیابر هماج ی هژواپ ،نیچ لاشراد حاط

                                             یناهج یدنب کولب
    ادر ،دبای ید ماکحتسر و هتفر شیپ هب یگتسهآ هب یر همز باتش
                             هب رر یناهج یتیندر یسایس یماصتقر یاه یدنب کولب موشب دیاش
    یاضعر نیب یر هتسویپ یداگمه یتیندر یسایس یاه هنیدز رم                                            یچشیر زینم
                                         .مومن میسقت ایز یاه تمسق
    مودحد مردعت هب اه یراکمه زر عون نیر .تسر هتفاگن لکش نآ
                             هدننک لاتنک ،هدننک نییعت روحد رر موخ هک اکیادآ مسیلایاپدر - کی
    "یبونج یاقیافآ ،هیسور ، نیچ" لیبق زر نآ یاضعر زر یصخشد
                             یتروص هب و همومن نییعت یناهج یاهروشک یتیندر تشوناس
    هک کولب نیر .مماگ ید مودحد موس ناهج یاهروشک یضعب و
                             یاه هتسروخ و اه هژواپ کیتیلوپوئژ و یتیندر رودر مرود رم یزرود
    شلات رم ،دنتسه هیسور و نیچ یاه تدوکح نآ هکاحد روتود
                             هک ییاکیادآ یتسیلایاپدر یرردد تردق .دیامن ید هتکیم رر موخ
    هعسوت دنمتردق  ویتاناتلآ هب یهم لکش قیاط زر ات دنشاب ید
                             اب ناهج فلتخد یاهروشک رم یداظن هاگیاپ اهدص ییاهنت هب
    اب هلباقد رم دننروتب ،یدومع کاتشد عفاند نیدات و یماصتقر
                             لمع للاقتسر و تسر هماک اقتسد یداظن یواین افن ررزه اهدص
    زر یدنمتردق یاه تروصب یتسیلایاپدر یاه تراغ و تامجاهت
                             عفاند دض" اب دنروت ید رر اینم طاقن یصقر رم اهروشک نیات کچوک                هددقد
    اه یاگزواجت اب و همومن تظفاحد شیوخ یماصتقر یاه تواث
                            .دیامن یتیندر یداظن هیبتن مامت تدش اب و همومن یبایزرر "اکیادآ  تسیب هبناج همه هدانقفروت حاط اب هطبرر رم یمایز یاه تبحص
                      .دنیامن هلباقد
                             ییراگ همررر اب یمایز مودح ات مه زونه هک اپورر هیماحتر کولب - وم  حاطد نیچ یروهمج و نرایر یدلاسر یروهمج ناید هلاس جنپ و
    هاطیس یط راچان ابلاغ هک موس ناهج هدنکراپ یاهروشک - راهچ
                             یرردد تردق تسم رم تسم مررود اثکر رم یتسیلایاپدر دنمتردق  .تسر هماک زرم نوایب هب نآ تایئزج زر ییاه شخب و هدیماگ
    رر موخ ،قاش کولب روضح نرروم و ایخر یاه ههم یتسیلایاپدر
                             تیانج و هنراگرامعتسر ،هنراگزواجت یاه هژواپ رم ییاکیادآ همکاح  زاغآ نامه زر ینرایر تسیلانویسان و لرابیل نویسیزوپر یاهواین
    موردت .دنمومن ید فیاعت اه یدنب کولب نیر زر یکی اب دنویپ رم
                             همررر مامت توق مغایلع .دیامن ید تکاش لداک یتروصب نآ ی هنرراک  لداک شواف نرونع تحت و هماک موکحد رر نآ مامت تدش اب
    ات تسر همومن مهراف رر ناکدر نیر یتسیلایاپدر هاطیس فیعضت
                             لیامت نیر ،اپورر مماد یدومع راکفر طسوت اکیادآ زر لقتسد لمع  هک اهنآ .دنر هماک فیاعت نیچ هب روشک یماصتقر یاه تواث
    یتروصب دنیامن شلات ات دنبایب رر نآ تصاف اهروشک نیر زر یلیخ
                             یسایس یاه هصاع رم رر موخ ات تسر هموبن رماق یدومع راکفر  ندیبروخ رم رر شیوخ کیژتراتسر یماصتقر یسایس دنویپ هنایشآ
              .دننز مقر رر شیوخ تشوناس لقتسد
                               .دهدب ناشن ییاپورر کولب لمع للاقتسر تروص هب یتیندر  زر دیابن ،دننیب ید باغ یتسیلایاپدر یتیامح اتچ هیاس ایز
                      نیچ تدوکح
                             رم هک "سکیاب" کاتشد هعداج وضع یاهروشک کولب - هس  یروهمج .مومن بجعت نردنچ هنیدز نیر رم اهنآ یاه یایگ هکاعد
    تمس هب هتسویپ یتروصب هک ناهج ماصتقر نیدوم نرونعب نیچ
                             کاتشد یاهراتخاس و اهماهن لیکشت قیاط زر ات دنشاب ید شلات  و یعامتجر و یماصتقر یلاد یاه نراحب رم قاغ نرایر یدلاسر
    یبزح کت یداظن اب ،دنک ید تکاح یماصتقر لور ماقد هب لیدبت
                             یاه هژواپ یزردنر هرر رم یراکمه ،ینف - کیژولونکت ،یرابتعر  تفر نواب یراب ،باغ و اکیادآ ررم مروم یاه میاحت اب ههجرود
    لاتنک و هررمر ددان ید تسینومک بزح رر موخ هک یبزح طسوت
                             ،یملع ،یانه یاه یراکمه ،کاتشد یتخاسایز یناسیس ٔ ات گرزب  و بنروج هب یاظن .تسر هماک قاش یوسب ور نراحب نیر زر
    یبیکات نآ یماصتقر راتخاس هک دشاب ید یطیراش رم نیر .مماگ ید
                             .دنیامن هئررر رر موخ دحرو یناهج کولب کی تروصب هایغ و یشزرو  مرود رم مینک ید شلات و هتخردنر یراکمه نیر فلتخد یاه هیورز
    ،یزکاد یاه تلوم فلتخد حوطس رم یتلوم یاه مردنر و اه ماهن زر
                             نردنچ هن و هتسویپ روطب یدومع یاه هنیدز رم فلاتئر نیر هچاگ       .میشاب همومن یکدنر یفاکشود نآ
    یاهراتخاس دشر ترزرود هب ،هایغ و یاهش ،یر هقطند ،یر هیحان                            Vol. 27 / No. 1610 - Friday, July 24, 2020 1399 مرماد 3 هعمج - 1610 هرامش / 27 لاس       6  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11