Page 11 - 1485
P. 11

‹
                                                                   اداناک یاهربخ هدیزگ

                              ثعاب تــسا نکمم وردوخ هلدابم نیناوق هدیا هک مــیتفایرد اــم :تــفگ  یارب یدج یاــه شلاچ اب هک دنا هدرــک ناعذا اــما تــسا هدــش لــصاح
   11                          یزیچ نآ سکع نــیا و دوــش اداناک و هدحتم تلااــیا رد رــتمک لغاــشم . دنتسه وربور دیدج دادرارق کی هب ندیسر
                                       .میهد ماجنا میدرک یم شلات ام هک تسا  یخرب هک یلاح رد :تفگ رزیتیلا تربار ،هدحتم تلاایا یراجت هدنیامن
    1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس       عومجم یزاب کــی ناونع هب ار دازآ تراــجت اــه یــیاداناک :درــک دــیکات وا  نیا هک دــنچ رــه ،دوــب وــلج هــب ماگ تارــکاذم زارود نــیا :داد هــمادا وا
                                                       عیرست قفاوت دنور هک تــسا راودیما ،تــسا هدــش لصاحاه تفرــشیپ
                              تراجت نامزاس لک ریبد ریخا تاراهظا اب اداناک هک تفگ همادا رد دنلیرف
                                                             .ددرگ لصاح »هدمع یاه تفرشیپ« هب ات دوش
                                .دشاب لباقتم و هنافصنم دیاب دازآ تراجت هک تسا قفاوم یناهج
                              .دوش هدنرب نارگید قیرط زا دیاب فرط کی نآ رد هک دننیب یمن رفص
                                                       هبناج هس تارکاذم :درک هفاضا وا .دوش یم هتشادرب یمارآ هب اهماگ
                              ،دوب زیگنا رــب شلاچ لاماک نارادمتــسایس نــیب یوــگتفگ هــک یــلاح رد
                                                            .تسا هبناج ود تارکاذم زا ”رت تخس و رت هدیچیپ“
                              تلاایا اراکــشآ دنلیرف هک ینامز یتح دوب تــبثم یدودح ات نــحل یــلو
                                                       ییاه تفرشيپ هب هجوت اب ار یدامتعا یب لصف یراجت یسايس ناربهر
                              تسرهف و درک NAFTA فیعضت یارب یدمعت شلات هب مهتم ار هدحتم
                                                          .دندناسر نایاپ هب ،دندز مقر یديلک یاه هزوح رگيد رد هک
                                                       اداناک طسوت هک یراجت شلاچ :درک هفاضا دوخ نانخس همادا رد رزتیلا
                                    .تسناد ”هدننک نارگن“ ار فراعتم ریغ تاداهنشیپ
      نــیرتگرزب و نــیرتفورعم زا یــکی هــب لااــح هــک ،درــک زاــغآ ار دوــب ندرــک
      .تسا هدش لیدبت ناهج ناملبم میقتسم شورف و دیلوت یاه یناپمک
                                                       هدادرارق یــناهج تراجت نامزاــس ربارب رد هــنارای دــض و یراــصحنا دــض
                              فیعضت ار یرگید دنک یم شلات یکی هکنیا ای ”هدنرب امامت رکف زرط“
      راوگنیا یگداوناخ ماــن و کچوک ماــن لوا فورــح زا ،IKEA یــناپمک ماــن  اب درادناتــسا و هدــش زور هب NAFTA کی هک داد رادــشه نینچمه وا  فیاظو دروم رد ار نتگنیشاو و هدش یزادنا هار هدحتم تلاایا ربارب رد
                                           .دوب دهاوخن ریذپ ناکما دنک  تراجت نیناوق هــمه هب هدرتــسگ هــلمح و هدوــب »هقباــس یــب« ،تــسا
      ناش یگداوناخ هعرزم مان لوا فورح زا ،a و e فرح ود و هدش هتفرگ
                              دهاوخن لزلزتم رزاتیلا طسوت هتفر راک هب نحل اب :تفگ هبنشود زور وا         .دوشیم بوسحم
      Agunnary ناــش یگدنز لــحم یاــسیلک ماــن لوا فرــح و Elmtaryd
                              کی هشیمه یراجت تارکاذم هک ارچ ،درک دهاوخن ینیشن بقع و دش  یم حیجرت :تــفگ خــساپرد اداناک هجراخ روما رــیزو ،دــنلیرف ایتــسیرک
                      .تسا هدش باختنا
                                     .تسا لااب یظافل و تاماهتا اب کمیتامارد دنیآرف  نیع رد اــما ،دوــش لصف و لح هرکاذم اــب تلاکــشم و عــناوم هــک دــهد
      مه یزیگنا ثحب رایــسب تیصخــش IKEA یناپمک بحاص و راذگ ناینب
                                     .تسا یتارکاذم نینچ یعیبط دنور نیا :تفگ وا  WTO شلاچ هک تفگ وا .دنک یم تیامح یلخاد بوچ عیانص زا ،لاح
      دوب هداد شرازگ یدئوس تایرشن زا یکی ۱۹۹۴ لاس رد .تسا هتشاد
                              ره هک هجیتن نیا اب ،تفای نایاپ هبناج هس مهافت کی اب مشش هسلج   .تسا اتفن تارکاذم زا یا هناگادج عوضوم
      ناراداوه زا یناهج مود گنج تسخن یاه لاس رد Ingvar Kampard
                              رد هک ،تارکاذم یدعب رود رد یرتشیب تفرــشیپ لابند هب روــشک هــس   هدحتم تلااــیا ینکــشراک زا ییاه هــنومن رــگید اداــناک ،شــلاچ نــیا رد
      کیدزن طاــبترا رد زین دئوــس یتــسیشاف یاه نایرج اــب و هدوــب اــه یزان
                                 .دنتسه ،دشدهاوخ رازگرب یتیس وکیزکم رد هیروف هام رخاوا  ،دنه ،نیچ دــننام یراجت یاکرــش ریاــس اب هطبار رد ،فــلخت رــب یــنبم
                         .تسا هدوب
                              هک یلاح رد :تفگ ،لائرایو ودراجاگ وسنافد لیا ،کیزکم ییاراد ریزو    .تسا هدرک رکذ اپورا هیداحتا و لیزرب
      نارود تاهابتشا« زا یخرب هب IKEA یناپمک راذگ ناینب ۱۹۹۸ لاس رد
                              شیپ یریگمشچ یساسا یاه شلاچ ،تسا هدمآ تــسد هب تفرــشیپ  ،تسا هدش هیهت اداناک طــسوت هک ار ”هحلاصم“ داهنــشیپ ود نینچمه
      یــسایس یاه شیارگ ریثأت تحت دوب هتفگ و هدرــک فارــتعا »یــناوجون
                                                  .میراد ور  یو .دــش در رزیتیلا طــسوت اهوردوخ یارب دیلوت ادــبم دــعاوق هــلمج زا
                 .تسا هدوب دوخ یناملآ گرزب ردام
      رایــسب یتایلام متــسیس زا رارف یارــب نــینچمه دراــپماک راوــگنیا یاــقآ تشذگرد IKEA ایکا یناپمک بحاص و راذگناینب
      لقتنم سیئوس روشک هب ار دوخ یگدنز لحم ،دئوس روشک ریگ تخس
           .درک یگدنز اجنآ رد ۲۰۱۴ لاس ات ۱۹۷۷ لاس زا و درک
                              تــیلاعف ،IKEA یــللملا نیب و مــیظع یــناپمک بــحاص و راذــگ ناینب  Ingvar یاــقآ ،دئوــس IKEA فورــعم یــناپمک بــحاص و راذــگ ناینب
      هداــس رایــسب یــگدنز شرــسمه و راوــگنیا هدــش هــتفگ لاــحنیا اــب
                              هدافتسا و تیربک یطوق شورف اب یگلاس ۱۷ نس زا ار دوخ یداصتقا .تشذگرد یگلاس ۹۱ نس رد ،هیوناژ ۲۸ هبنشکی زور ،Kampard
      یــناپمک راــشرس دوــس هــمه ً اــبیرقت و دنا هتــشاد یا هــنیزه مک و
                              شورفریــش دراپماک یاقآ دــعب لاــس دنچ .دوــب هدرــک زاــغآ هــخرچود زا  ناملبم و مزاول هدنــشورف و هدننک دیلوت یللملا نیب و فورعم یناپمک
      نیاتــش نتخیل کــچوک روــشک رد داــینب کــی هــب IKEA یــللملا نیب
                              قــیرط زا هدــش یرادــیرخ تلاوــصحم شــخپ هــب سپــس و دــش رایــس  اــیند یاهروــشک زا یرایــسب رد ،ژاــتنوم یارــب هداــمآ یرادا و یــگناخ
                     .تسا هدــش یم لقتنم
                                               .تخادرپ گولاتاک  لیاــسو و تلاوصحم .تــسا هدرک سیــسأت ار دوخ هژیو یاه هاگــشورف
      هرادا ،تیریدم زا ندیــشک رانک اب شیپ لاــس دنچ زا IKEA راذگ ناینب
                              یاه ناملبم میقتسم شورف و دیلوت ،دراپماک راوگنیا یاقآ ۱۹۵۰ لاس زا  دروــم دارــفا راک و یــگدنز نــکاما زا یرایــسب رد IKEA کراــم نوــگانوگ
          .دوب هدرک راذگاو دوخ رسپ دنزرف هس هب ار یناپمک روما
                              ژاتنوم لباق هداس لمعلاروتسد اب هک ،هدش یدنب هتسب و تمیق نازرا            .تسا هدافتسا
  In touch with Iranian diversity
          Ebrahimi Accounting                                           یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ
             & Tax Services                                     ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                         Realtor, Rental Property Manager
                www.ebrahimiaccounting.ca
                                                             & Mortgage Broker
                  ﯽﻤﯿهاﺮﺑا ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و یراﺪﺑﺎﺴﺣ ﺖﮐﺮﺷ
                                                           Cell: 778 - 928 - 5557
                              ﯽﻤﯿهاﺮﺑا دﻮﻌﺴﻣ
                                                          Office: 604 - 421 - 1010

          ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ رﻮﻣا رد ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٢٠ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ یراﺪﺑﺎﺴﺣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ کرﺪﻣ یاراد
                                           a.saffari2011@gmail.com
                  دﺰﻤﺘﺳد و قﻮﻘﺣ ،یراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ مﺎﺠﻧا •        3137 St Johns St. Port Moody, BC


                 e-file ترﻮﺼﺑ ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ تﺎﯿﻟﺎﻣ لﺎﺳرا و ﻢﯿﻈﻨﺗ •         ﻪﺑ زاوﺮﭘ یاﺮﺑ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﺎﺑ ﻰﻬﺑﺮﻓ ﺎﻨﻟا

                         ﯽﻟﺎﻣ یﺎه بﺎﺴﺣ ترﻮﺻ ﻪﯿﻬﺗ •
    Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018 • Accounting, Taxation and Audit      Tel:604 - 710 - 0241
                                                ،ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ یﺎهرﻮﺗ ﻪﯿﻬﺗ ،نﺎﻬﺟ طﺎﻘﻧ ﺎﺼﻗا و ناﺮﯾا
                                                 ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ ﯽﯾﺎﻤﯿﭘاﻮه ﺲﻧاژآ رد . . . و زوﺮﮐ
         • USA Tax Preparation and filing
                                               ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه ﺎﻤﺷ یﺎﻤﻨهار و ﻩروﺎﺸﻣ ﻩدﺎﻣآ
         • Preparation of Financial Statements

                                               elena.mktravel@telus.net
         # 545 - 1199 W Pender St.
                                                    BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent
   11     CALL: 604-757-1279                              elena1travel@gmail.com
          Vancouver, BC. V6E 2R1                             MK Travel / Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)
                                                    # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16