Page 6 - 1485
P. 6

‹
                                                                     للملا نیب


                         یسایس تشاددای ۲                                             6
                                یتاونق یعراز ریشدرا


    هلاسم" اب هیکرت یسایس راتخاس و ناغودرا یخیرات ینمشد زا ادج                                             1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس
    تحت "لاردف" هقطنم کی یریگ لکش هب تبسن رطخ ساسحا و "درک
    هناهب هچنآ هیکرت اب راوجمه یلامش یاه ناتسا رد اهدرک ینادرگدوخ
    زیمآ کیرحت و برخم یویرانس نامه داد ناغودرا تسد هب ار مزلا
                                     قشمد قفاوت رد ناغودرا راهم
    رازه 30 زا لکشتم "لقتسم ینابزرم یورین" کی لیکشت یارب اکیرمآ
    ،دنناد یم لکش "قلخ عفادم یاه ناگی" ار نآ تیرثکا هک یماظن
    "هیروس کیتارکمد" بزح فلاتئا رد درک یسایس ناربهر هنافساتم .دوب           دروخ یم مقر "اواژور" اب
    ییاکیرمآ فرط تیامح یور رب هزادنا زا شیب هبساحم هابتشا اب زین
    هجوت اب هیکرت شترا هلمح هک یطیارش رد .دندوب هدرک زاب باسح
    هناهب نیا زا هدافتساءوس یور رب ناغودرا دیدج یراذگ هیامرس هب
    لبق زا یلخاد هدافتسا یارب هیکرت رد یتسیلانویسان جوم داجیا یارب
    یتسیتامگارپ یاه هیصوت هب نیرفع عفادم یاهورین اما دوب صخشم
    هب نیرفع لرتنک یراذگاو یارب هیسور یسایس قطنم رب ینتبم و
    نیا هک نونکا مه هک یتروص رد .دندادن ار مزلا تیمها یزکرم تلود
    ،دنا هتفرگ رارق هدش ماجنا لمع رد یدرک یماظن – یسایس یاهورین
    هقطنم نیا زا هک دنک یم اضاقت هیروس شترا زا نیرفع هرادا یاروش
                   .دننک عافد هیکرت لباقم رد

    میمصت هک هزادنا نامه هب گنج نادیم طیارش و تسایس هزوح رد
    نییعت شقن زین مادقا یارب بسانم نامز ،دراد تیمها کیژتارتسا
    قفاوت دقع و هحلاصم شریذپ هنوگ ره لاوصا .تشاد دهاوخ یی هدننک
    و یلاردف متسیس یعون بوچراچ رد هیروس تلود اب "اواژور" نیب
    ریزو "ملعم دیلو" لبق هام ود و دوب دهاوخ یلحم ینارگدوخ شریذپ
    احیولت ار یمزیناکم نینچ عوضوم نیمه هب هراش اب هیروس هجراخ روما
    نونج راتفر عون اب رگید فرط زا .دوب هتفریذپ قشمد تلود یوس زا
    رد هیروس درک یاهورین دیاب ناغودرا یگشیمه هنایوجارجام و زیمآ
    نیشندرک قطانم هب یماظن مجاهت و یزاس نارحب یارب کرت فرط مزع
    دننادب دیاب مه زورما و دندش یمن یمهوت چیه راچد ادتبا نامه زا
                                                                            In touch with Iranian diversity
    ینورد تابسانم هزوح رد رییغت مدع تروص رد تیانج نیشام نیا هک
    دهاوخن فقوتم هجو چیه هب ،اکیرمآ تیامح مهوت اب افرص و هیروس
    هلمج زا و یجراخ یاه فرط اب ناغودرا ددعتم یاه سامت .دنام
    نیب یاه هناسر رد هک دنچ ره "پمارت دلانود" اب یو ریخا سامت
    تهج ناغودرا هب پمارت ایوگ هک تشاد باتزاب یی هنوگ هب یللملا
    رادشه ،قلخ عفادم یاه ناگی هب یماظن مجاهت هب ندیشخب نایاپ
    دهعت رب ینبم کرت فرط ریسفت هک دسر یم رظن هب اما تسا هداد
    حلاطصا هب شریذپ و اهورین نیا هب حلاس لیوحت مدع یارب اکیرمآ  زاجم یطیارش رد لقتسم روشک کی کاخ هب یماظن هلمح لاوصا .دوش  "ناغودرا بیط بجر" روتسد هب هک تسا زور هد زا شیب نونکا مه
    لکریبد لابق هک هنوگ نامه ،مسیرورت رطخ هب تبسن هیکرت ینارگن  هب خساپ ای هارمه دحتم للم نامزاس تینما یاروش دییات اب هک تسا  یاهزرم رد درک حلسم یاهورین اب هزرابم هناهب هب هیکرت یروهمج سیئر
    اجنآ زا .دشاب رت لدتسم و یعقاو ،دوب هدرک دیکات مه "وتان" نامیپ  شترا هلمح رد .دشاب هتفرگ ماجنا لباقم فرط یوس زا هلمح کی  .تسا هدرک یماظن هلمح نیرفع نوتناک هب هیکرت شترا ،هیروس یلامش
    یاضعا زا کی ره هب هلمح وتان نامیپ روشنم مجنپ هدام قبط هک  یاروش هک ارچ درادن دوجو لماع ود نیا زا مادک چیه نیرفع هب هیکرت  رد ینوناق تلود هزاجا نودب و لقتسم روشک کی هب یماظن مجاهت نیا
    هب فظوم ءاضعا رگید و دشاب یم وتان هب هلمح هلزنم هب فلاتئا نیا  یدرک یاهورین و هدرکن رداص صوصخ نیا رد یی همانعطق چیه تینما  قح" راکشآ ضقن یللملا نیب تادهاعم مامت و للملا نیب قوقح هزوح
    ره هب وتان وضع کی هک یتروص رد یتح و دنشاب یم وضع نآ زا تیامح  .دندوب هدرکن هلمح هیکرت کاخ هب زگره هلمح نیا زا شیپ ات زین  یم هتخانش "زواجت" کی ناونع هب نشور ریبعت رد و "یلم تیمکاح                                                            �
                  یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          � �ﻋ
      2007                                                   ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com      .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ                                        NEW
                                                                      NEW      Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018
        $770,000.00             $865,000.00              $59,000

     897 Old Lillooet Rd., North Vancouver  613 - 175 West 1st St., North Vancouver  1937 West Broadway, Vancouver
     قﺎﺗا ٥ ،بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻦﺷور و ﺎﺒﯾز سوﺎه نوﺎﺗ  ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٩٢٠ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ     2 bedroom 2 bathroom
     ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ،ﻪﺑاﻮﺧ  ،کرﺎﭘ ،ﺎﻤﻨﯿﺳ ،Quay Market و سﺎﺑ ﯽﺳ یا ﻪﻘﯿﻗد ٥ رد  روﻮﮑﻧو رد SPA و ﺶﯾارآ ﻦﻟﺎﺳ in Port Coquitlam
           SOLD
                            SOLD
                      یﺎﺒﯾز ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ ،روﺮﻣ و رﻮﺒﻋ ﻞﯾﺎﺳو ﺮﯾﺎﺳ و ﺎه نارﻮﺘﺳر و ﺎه ﮏﻧﺎﺑ
     ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٨٧٢ ﺎﺑ ،ﻩﻮﮐ ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ  یزﺎﺳﻮﻧ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷآ ،ﺎه قﺎﺗا مﺎﻤﺗ زا بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ سﻮﻧﺎﯿﻗا  ﻪﺑ تاﺰﯿﻬﺠﺗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ (یوداﺮﺑ ﺖﺳو) for more informa�on  6
     و ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ طﺎﯿﺣ ﺎﺑ ،(ﻩﺎﮕﺸﻧاد ﮏﯾدﺰﻧ) ﻮﻧﻼﯿﭙﮐ  یرﺪﻧﻻ ،(ﻒﻘﺳ ﺎﺗ ﻦﯿﻣز ﻒﮐ) زا ﺪﻨﻠﺑ یﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﻩﺪﺷ       please call Ali
      . . . و یو یﺎه ﯽﻣﺪﻗ ٢ رد ،لﺰﻨﻣ ﺖﺸﭘ رد غﺎﺑ  . . . و ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ تﺎﻣﺪﺧ و یرﺎﺒﻧا ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﯽﻠﺧاد  .ﺪﺳر ﯽﻣ شوﺮﻓ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11