Page 7 - 1485
P. 7

‹
                                                                        للملا‌نیب

                                                       نامیپ وضع ریغ فرط کی هب زواجتم یتح و هدننک هلمح دوخ یلیلد
              ناگبخن‌رهق‌و‌فذح‌یاهب‌»یشرانآ«                          ،دننک مادقا نآ هیلع دنناوت یمن وتان یاضعا رگید زا مادک چیه ،دشاب
   7
                                                       هیروس لامش هب هیکرت یماظن هلمح اب لباقت رد اکیرمآ هجو چیه هب
    1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس  یلم عماوج رد لاومعم هک اهورین نیا زا یزیچان شخب زا ریغ هب .دنوش  سیف یروآدای اب نونکا مه و تسا هدیسر پاچ هب "ایوپ  یسک یطیارش چیه تحت هک دشاب یم هژیو تیعقوم کی ،هنایمرواخ
                                                       شترا نیمود هطساو هب وتان نامیپ رد هیکرت شقن .تفرگ دهاوخن رارق
                                                       زیخ نارحب هقطنم رد نآ یشیجلا قوس هاگیاج و نامیپ نیا دنمتردق
                              هعماج" هلجم رد یزور نینچ رد 94 لاس رد بلطم نیا
      یمن هتفرگ یزاب هب اما دننام یم دوخ روشک رد اه یتخس و تیمورحم
                                                       ای اکیرمآ لیلد نیمه هب .دهد یمن رارق نآ لباقم رد ار دوخ وتان رد
                              ریخا لئاسم هب ددرگ یمرب هک عوضوم تیمها و کوب
      هرهب "یعامتجا دوس" اب لباقت رد و "یصخش دوس" یارب دوخ شناد زا
                                                       یتح ناغودرا و درک دنهاوخ هدنسب هیصوت هب اهنت ییاپورا یاهروشک
                              تیاده و یربهر رد هاگآ رصنع دوبن هلمج زا هعماج
      هدب هلداعم کی دراو یداصتقا – یسایس تردق یاهداهن اب و هتفرگ
                                                       زا یگدنرادزاب و تیدودحم اب زین دوخ زواجت هنماد شرتسگ تروص رد
                              هداد ناشن هبرجت هب عوضوم تیمها ،یضارتعا شبنج
      هنادماع ناگبخن نیا یلصا شخب امومع ،دنوش یم هیوسود ناتسب
                                                             .تفرگ دهاوخن رارق اکیرمآ هلمج زا و ءاضعا رگید یوس
                              حطس رد یناصقن نینچ رتسب یناوخزاب مرجلا و دش
      دورو یتیریدم متسیس و یریگ میمصت هصرع هب یفذح تروص هب و

                                   .دشاب یرورض مرظن هب ناگبخن و هعماج
                        .دننک یمن ادیپ
                                                       هنادردزیزع نازابرس هب هراشا( نم کچوک دمم" هکنیا رب ینبم هیوناژ
      یریگ میمصت رد یلم ناگبخن یلصا شخب ارچ هک لاوس نیا هب خساپ یتاونق یعراز ریشدرا - دورد اب     26 هعمج زور رد ناغودرا زیمآدیدهت ینارنخس دیاب یطیارش نینچ رد
                                                       یورشیپ بلدا یوس هب هللاءاشنا و تفر دهاوخ نیرفع تمس هب )هیکرت
      یموب عماوج رد یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس نلاک یاه                      و قشمد یماح روحم رگید فرط زا .تفرگ یدج دیاب ار »درک دهاوخ
      مزلا یاهب و هدشن هتفرگ راک هب هعسوت لاح رد عماوج صوصخ هب  بیکرت اب یمیقتسم تبسن هعسوت و دشر حوطس نردم هعماج رد  نارحب هصرع رد »گرزب یزاب« ریگرد نونکا مه ،هیسور صوصخ هب
      یگتفای هعسوت نازیم هب زیچ ره زا شیب ،دوش یمن هداد نانآ هب  رب هنوگره و تشاد دهاوخ کیتارکمد یاهدنور و یعمج تینما هناگود  نیرتگرزب ار هیروس لامش رد اکیرمآ یمئاد روضح و دشاب یم هیروس
      رد یتح .دنک یم ادیپ میقتسم طابترا عماوج نیا نویسازیتارکمد و  "یشرانآ" زورب هب رجنم علاضا نیا نیب تاطابترا ضقن ای یگدروخ مه  رد »یچوس« تارکاذم لیلد هب نینچ مه و هدرک ظاحل ینونک دیدهت
      مسیلاربیلوئن لیلد هب زین کیتارکمد حلاطصا هب و هتفرشیپ یاهروشک  کی لماح دوخ نورد رد یشرانآ نیا .دوش یم کینومراه مظن نیا رد  هیکرت نآ تباث یاپ کی هک هتفه نیمه هبنش هس و هبنشود یاهزور
      شخب یداصتقا نارحب و یتاقبط یاه فاکش شرتسگ ،هتخیسگراسفا  نامز مه هک تسا یعامتجا – یسایس تیعضو رد عزانت و یرگ للاخا  سور هک دنچ ره .دورب هار اصع هب تسد دنک یم یعس ،دشاب یم
      ماظن "نتم" زا یعامتجا هندب رد رجاهم و یلم ناگبخن زا یی هدمع  نیب ماظن و یی هقطنم یاهراتخاس ،یلم عماوج رب ار دوخ برخم ریثات  و اراکنآ نیب فلاتخا زورب و عفانم داضت دهاش هک دنتسین لیم یب اه
      "رازاب" و "هیامرس" نانآ یاج هب و هدش هدنار "هیشاح" هب یریگ میمصت  هدیدپ و یتابث یب صوصخ رد نونکا مه هچنآ .تشاذگ دهاوخ یللملا  لیلحت رد هک دنناد یم مه ار نیا اما دنشاب صوصخ نیا رد نتگنیشاو
      هب .تسا هتفرگ هدهع هب ار یعامتجا – یسایس هفیظو و شقن نیا  قافتا اقیرفآ خاش و هنایمرواخ قطانم رد ینید یارگداینب مسیرورت  یادف ار هیکرت اب داحتا ،نارحب یدعب هلحرم رد اه ییاکیرمآ ییاهن
      و هعسوت لاح رد عماوج رد هلداعم نیا یوس ود ره رد لیلد نیمه  "یزیتسرجاهم" هدیدپ روهظ اب یناشوپمه کی یعون هب تسا هداتفا  هب تبسن ات هتشاداو ار هیسور هچنآ .درک دنهاوخن اهدرک زا تیامح
      شقن لزنت اب )توافتم لاماک تاجرد و نازیم هب هتبلا( هتفای هعسوت  نامه هب .دراد ییاکیرمآ – ییاپورا عماوج رد یطارفا تسار دشر و  فرط یب ار دوخ هیروس یضرا تیمامت لوصا و نیرفع هب هیکرت زواجت
      هندب یدروم یاه شخب هب یریگ میمصت ماظن و تردق مره زا ناگبخن  )ناگبخن ینیرفآ شقن بایغ رد( یرواخ بوشآرپ قطانم رد هک تبسن  ینز هنامگ نیا و تسا تیعضو نیا عبات دهد رارق یلاعفنا عضوم رد و
      تیلا" و عجرم یاه هورگ و فیط نیا یدربهار شقن ،عماوج یکینکت  – یموق تاعزانم ،یگماکدوخ لیلد هب دوجوم تیعضو زا یتیاضران  راذگاو ناغودرا هب ار نیرفع ،هیکرت اب یگنهامه رد هیروس و هیسور هک
      دوخ راذگ زا ینارود دراو ناهج و هتفای شهاک تدش هب "یعامتجا یاه  نایاپ تاعزانم بجوم تسا هتسناوت رقف و یگتفاین هعسوت ،یبهذم  ههبج« یاهورین ینومژه هب هجوت اب دنناتسزاب ار »بلدا« ات دنا هدرک
      نییعت و رتارف شقن یعامتجا – یسایس یاه "هلوتوک" هک تسا هدش  هژورپ تسکش و یداصتقا نارحب ظاحل هب زین برغ رد دوش ریذپان  فرط زا .تسا هدننک هارمگ ینز هنامگ کی هقطنم نیا رد »هرصنلا
      ییارگداینب نایرج تیوقت .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرت هدننک  راک یورین و یگنهرف تفاب هک یدیدهت رانک رد "یهارگمه و ماغدا"  دروم رد »اواژور« اب یلم قفاوت کی هب هک ینامز ات زین هیروس رگید
                                                       دوخ هک تسا دیعب دسرن یلم تیمکاح قح و یضرا تیمامت شریذپ
      هنوگره بایغ رد ار اقیرفآ خاش و هنایمرواخ کنیا مه هک یداهج  ینومژه تبیغ رد ،دنک یم سح یقرش ترجاهم جوم ریثات زا یموب
                                                       هک ینونک طیارش رد لیلد نیمه هب .دنک هیکرت اب گرزب گنج ریگرد ار
      هدرک لیدبت یی هقرف نینوخ گنج نادیم کی هب "کیتارکمد ویتانرتلآ"  ار یطارفا تسار تاشیارگ دشر و یزیتسرجاهم تابجوم ناگبخن
                                                       ماگ دیاب هیروس تلود و اهدرک »دوش یم رید دوز« ینامز ظاحل هب
      لیدعت تردق تبیغ رد اکیرمآ و اپورا رد ناشنایاتمه رگید و تسا  قرش ییایفارغج هزوح رد "یمظن للاخا" نیا مامت .تسا هدرک مهارف
                                                       اب دوش لصاح قفاوت نیا هک یتروص رد .دنرادرب ار هحلاصم یارب گرزب
      "یعامتجا مسیلاربیل" و "یویتانرتلآ پچ" تاشیارگ و نایرج ی هدننک  ناگبخن "رهق و فذح" هک تسا هتفای روهظ و زورب یطیارش رد برغ و
                                                       رارقتسا و قفاوت کی لوح نیشندرک قطانم هب هیروس یاهورین دورو
      برخم یاه تسایس اب هتخیسگراسفا مسیلاربیلوئن هناگود دنا هتسناوت  "هدوقفم هقلح" ناونع هب هتشذگ ههد ود یط رد یعامتجا – یسایس
  In touch with Iranian diversity
                                                       هبش دیدهت رب دیکات یارب هیکرت هناهب هکنیا مه یلامش یاهزرم رد
      و یمومع یتیاضران رتسب رد ار یطارفا تسار و "یداصتقا تضایر"  و ریذپانراکنا ریثات عماوج نیا یریگ میمصت راتخاس و تردق مره رد
                                                       یفتنم دناد یم ک ک پ یروس یوزاب ار نانآ ناغودرا هک درک نایماظن
      تسا کیشرانآ تیعضو نیا یاه هناشن ،دننک فص هب یزیتسرجاهم  زا یدایز نازیم هب اه لاس نیا رد .تسا هدرک ءافیا ار یی هدننک نییعت
                                                       تاعبت قشمد تلود ینوناق شترا هب هلمح هکنیا مه و دوش یم
      فرط زا .تسا هدیشک خیم راهچ هب ار یعامتجا دهعتم ناگبخن هک  هتفرشیپ عماوج تمس هب هعسوت لاح رد عماوج زا "اهزغم رارف" هدیدپ
                                                       هیسور یاپ هک تشاد دهاوخ هارمه هب ار یگرزب کیتلپوئژ و یقوقح
      بایغ رد نلاک یاه یریگ میمصت هطیح رد تردق مره هک ینامز رگید  لباق دوخ یاج رد هک دوش یم هتفگ نخس یلوا ناهج حلاطصا هب و
                                                       نویسامروف نیا بوچراچ رد .دیشک دهاوخ نایم هب راو کیتاموتا ار
      دنز یم یمظن ندرک هنیداهن هب تسد یعامتجا – یسایس ناگبخن  "ناگبخن" هب تبسن نونکات رتمک اما تسا هدوب هدنهد رادشه و هجوت
                                                       یتح و تشاد دهاوخن ار نیشندرک قطانم رگید هب هلمح تارج هیکرت
      ،دنک یم ینابرق "تردق و هیامرس" یاپ رد ار هشیدنا نآ نطب رد هک  لاومعم هک یموب و یلم عماوج رد رضاح یملع و یعامتجا ،یسایس
                                                       هیروس شترا هک یتیعضو رد مه نیرفع هقطنم رد نآ شترا یورشیپ
      زین "یبلس" تیعقوم کی ،ناگبخن نایرج کیتامتسیس فذح زا رتارف  دنچ ره .تسا هدش لوذبم یهجوت ،دنریگ یم رارق رهق و فذح دروم  راهم دیلک .دش دهاوخ فقوتم دشاب هدرک ییارآ فص نانآ لباقم رد
      هرانک اب یعامتجا تیلا زا شخب نیا هک دریگ یم لکش نآ تازاوم هب  زره یدودح ات و ندش مورحم ناونع هب دیدرت نودب اهزغم رارف هک  هک زواجت نیا ندرک فقوتم و ناغودرا بیط بجر یاه ییوجارجام
      دوخ شناد هکنیا مه یراج تلاوحت نتم زا هتساوخدوخ رهق و یریگ  یتکرح دنور و هدنیآ رد هک دوش یم یقلت یلم میظع هیامرس کی نتفر  راتفرگ یدیدج هدنیازف تلاکشم هربنچ رد ار هیروس نارحب دناوت یم
      دوخ "تردق یرادروخرب" تیعقوم نیا هکنیا مه و دنک یم "ویساپ" ار  لیصحت و هبخن یاهورین زا یی هدمع شخب زا ار یموب عماوج ،دوخ  یاهورین و قشمد تلود نیب قفاوت و هحلاصم لفق نامه رد ،دنک
                  .درک دنهاوخ لصفنم هعماج زا ار  تعنامم و نتفرگ هدیدان نآ زا رت مهم اما دنک یم مورحم شیوخ هدرک           .دیخرچ دهاوخ اواژور درک
                              مامت اب هک تسا ییاهزغم و ناگبخن یلصا شخب ینیرفآ شقن زا     96/11/8

                                               ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ           یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…                            mansour@muneris.com  envoierfs@gmail.com
    Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…           ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶  ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                                                   www.muneris.com
                                                             www.envoier.com
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…
                                                                :هارمﻫ
                                                     ‌:هارمﻫ


                                                      ‌:لﻣاش‌اﻣ‌یراذﮔ‌ﻪﯾاﻣرﺳ‌و‌ﻪمیب‌تاﻣﺪﺧ
      RBC EXPRESS…

                                                                   ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                                                          ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
                                                         ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
   7                                                    نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                                  ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12