Page 12 - 1485
P. 12

‹
                                                                 اداناک یاهربخ هدیزگ

    هتفر مهتم هناخ هب یسنج هطبار ماجنا یارب هک ار هراشا دروم درف روترآ
              .دنا هدرک ادیپ هتسب یاه تسد اب ار دوب  یا هریجنز لتاق ،روترآ کم سورب تاماهتا هدنورپ                     12
    روترآ کم سورــب اب هک ار یدارــفا زا نت هــس نوــنکات ســیلپ ناــسرپزاب
                             تسا هدرک ادیپ یرت هزات داعبا ،وتنروت رد هدش ریگتسد
    رفن هــس ره و دنا هداد رارق ییوجزاب دروم دنا هدوب یصوصخ هطبار رد
    روترآ کم سورــب یــسنج یاهراتفر زا یخرب هکنیا لــیلد هــب ،دــنا هتفگ
         .دندوب هدرک عطق وا اب ار ناش هطبار ،دنا هدوب یضاران
                                  درک یم نفد شنایرتشم کلاما رد ار ناینابرق ،یا هریجنز لتاق هب فورعم لتاق نابغاب     1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس
                                           رد هــیوناژ ۱8 زور هــک  زا ار ینابغاب ،هقباس یب یا هدنورپ رد وتنروت سیلپ ،دهده شرازگ هب
                                           شا ینوکــسم ناــمتراپآ  نیا داسجا یایاقب ندرک نفد و رفن جنپ لتق هب مک تسد وتنروت رهش
                                           راــیتخا رد ،دــش ریگتــسد  .درک مهتم شنایرتشم کلاما یاه هچغاب رد ناینابرق
                                             .داد رارق اه هناسر  زین یدومحم شورس و ناهیک دیجم هک تسا هدرک ملاعا وتنروت سیلپ
                                           دنچ رد ،ســیلپ هــتفگ هــب  هلاس ۶۶ ،روترآ کم سورب .دنتسه یا هریجنز لتاق نیا ناینابرق وزج
                                           یدارــفا هتــشذگ زور  ،دوب هدش تشادزاب هدش دوقفم درم ود گرم اب طابترا رد رت شیپ هک
                                           اــیند فــلتخم طاــقن زا  لتق دروم جنپ هب رگید کی هجرد لتق هرقف هس ندش هفاضا اب نونکا
                                           وــتنروت ســیلپ هرادا اــب           .تسا هدش مهتم دمع
                                           تبــسن و هــتفرگ ساــمت  لتاق نیا هک یکلاما رد ار ینابرق هــس مک تــسد داــسجا یایاقب سیلپ
                                           و ناتــسود تــشونرس هــب  رد ینوناق یکــشزپ ناــسانشراک .تــسا هتفای هدرک راک اهنآ رد یلایرــس In touch with Iranian diversity
                                           ،دوــخ هدــشمگ نایانــشآ  شیامزآ کمک هب داــسجا نیا تیوه ندرک صخــشم یارب شلات لاح
                                           روــترآ کــم سورــب اــب هــک             .دنتسه DNA

    ن ِ س ِ ا میلس و نمزنیک وردنا پچ زا نیئاپ فیدر .کیووزیل نید -یدومحم شورس -ناهیک دیجم :پچ زا لااب فیدر    دودسم(کوب سیف هحفص و یگدنز لحم زا هدمآ تسدب یاهریوصت  ینارگن زارــبا ،دنا هدوب ساــمت رد
    شــیاه هون و نادــنزرف اــب ار یو هلاــس ۶۶ روــترآ کــم سورــب )هدــش .دنا هدرک
    تسدب )لئون اباب(Santa سابل رد وا زا مه یسکع .دهد یم ناشن  ،Hank Idsinga هــتفگ هــب
                       .تسا هدمآ  زا شیب رد ،هدرتــسگ یوجتــسج
    یدرف ار یو ،دنا هتخانــش یم ار روترا کم سورب هک یدارفا زا نت دنچ  روترآ کم سورب هک یا هــناخ ۳۰
    یاه لاس رد دنا هتفگ و دنا هدرک فیصوت خوش و دروخرب شوخ ،بدؤم  راک و هتــشاد دمآ و تفر اجنآ هب
    و تفر )یلزلو و چرــچ(وتنروت ناــشابرگد هلحم یاهراب هب بــترم رــیخا  دادــعت شــیازفا لاــمتحا ،هدرــک
                    .تسا هدرک یم دمآ .تسا هدرک رتشیب ار ناینابرق
    یدرم اب یا هناقشاع و کیدزن طباور لاس 8 تدم هب روترآ کم سورب  یاه گس زا سیلپ رضاح لاح رد
    دیدپان ۲۰۱۰ لاس زا صخش نیا هک هتشاد »مانتاراون جاردنکسا« مانب  باــیدر یاه هاگتــسد و شــِکو ُ ب
        .تسا هدرکن ادیپ وا زا یرثا چیه نونکات سیلپ و هدش  راثآ ندرــک ادــیپ یارــب یــنیمزریز
    لتاق( Serial Killer هــب طوــبرم یاه شرازگ و اــهربخ دــسر یم رظن هــب  ناــینابرق داــسجا زا هدــنام یقاب
    ،ناهیک دیجم یاه مانب درم ۵ لتق ماهتا نونکات هک ،وتنروت )یا هریجنز .دنک یم هدافتسا رگید یلامتحا
    وا هب نــ ِ س ِ ا میلــس و نمزنیک وردنا ،کیووزیل نــید ،یدوــمحم شورــس  رتشیب سیلپ رظن دروم یاه هناخ یاه هچغاب و اه نیمز رد وجتسج راک  لاح رد رتــشیب ناینابرق فــشک لامتحا یــسررب یارب سیلپ نینچمه
    رد هجوت دروــم یاــهربخ هــلمج زا یــنلاوط یاــه تدم اــت هدــش مــیهفت  یکیناکم یاه لیب و لیاسو زا هدافتسا نوچ ،دوــش یم ماجنا تــسد اب  هــک تــسا یرــگید هــقطنم اــی کــلم ۳۰ دودــح یور یــسرزاب و قــیقحت
                       .دشاب اداناک  روترآ کم سورــب رگید یاه تیانج زا هدــنامیقاب راــثآ هــب تــسا نــکمم .تسا هدرک یزاس هطوحم و ینابغاب اهنآ رد روترآ کم
                                             .دنک دراو بیسآ  ملاــعا زا ســپ اــه هام روــترآ کم یریگتــسد رــبخ ،نــیدراگ شرازــگ هــب
                               و امرــس لیلد هب اه نیمز قمع رد وجتــسج طاقن زا یخرب رد  رد وتنروت زا یا هــقطنم رد یلایرــس لتاق کی دوجو دروــم رد اــه ینارگن
                                  .دراد زاین یرتشیب نامز هب و تسا راوشد نادنبخی       .دش ملاعا ،درم دنچ ندش مگ یپ
                               هدرک تفایرد مدرم زا یرایسب یاه سامت تسا هتفگ سیلپ  .تسا هرظتنمریغ و ردان رایسب یمئارج نینچ عوقو سیلپ ملاعا قبط
                                   .داد دهاوخ خساپ اهنآ هب هدنیآ یاهزور یط هک  یدرف درک ملاــعا لارتنوم ســیلپ هک دوب هتــشذگ لاــسرد نــیا زا شــیپ Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018
                               .دشکب لوط هام دنچ تسا نکمم ناینابرق تیوه ییاسانش  ریگتــسد ار دوب هدــش لایرتنوم رد لتق دروــم 8 لــقادح بــکترم هــک ار
                               ات تــسا هدرک تــساوخرد مدرــم زا ناــنچمه وــتنروت ســیلپ           .تسا هدرک
                               ،یصخــش طباور هچ و راک یارــب هــچ ،یلکــشره هــب ســکره  کم سورب تاماهتا هدنورپ« ناونع اب روریم نیــشرپ تیاــس ییوــس زا
                               سامت رد روترآ کم سورب اب کیدزن و رود یاه هتــشذگ رد  هدرک ادیپ یرت هزات داعبا ،وتنروت رد هدش ریگتسد یا هریجنز لتاق ،روترآ
                                      .دهد علاطا وتنروت سیلپ هرادا هب هدوب             :دسیون یم »تسا
                               یریگتسد دوب هداد علاطا وتنروت سیلپ زین هبنش هس هاگماش  ناشن ،هدمآ تسدب هزات یاه هناشن و دهاوش وتنروت سیلپ شرازگ هب
                                                                             12
                               نامتراپآ دراو یدرم هک هدش ماجنا یماگنه روترآ کم سورب  رتــشیب ،وتنروت )Serial Killer(یا هریجنز لتاق ناینابرق دادعت دهد یم
                               نکمم هکنیا روصت اب سیلپ نارومأم .دوب هدــش وا ینوکــسم .تسا هدش رشتنم اهنآ ریوصت و مان هک دنتسه یدرم ۵ زا
                               رد هدــش دراو روترآ کم سورب هناخ هب هک یدرف ناج تــسا  ســسجت روــمأم ،Hank Idsinga ،هــیوناژ ۳۱ ،هبنــشراهچ رــهظزادعب
                               کم یریگتــسد نمض و هدرک هلمح وا هــناخ هــب ،دــشاب رــطخ  یا هریجنز لتاق هقباــسیب هدنورپ هراب رد یا هزات تایئزج ،وتنروت سیلپ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17