Page 14 - 1485
P. 14

‹
                                                    )یگنهرف ـ یسایس ـ یعامتجا( رووکنو یلحم یاهدادخر
                                .دیروایب هارمه دوخ
          هیعلاطا                                                   هیعلاطا
                           هيروف ۳ هبنش :نامز           هیعلاطا                           14
        S.U.C.C.E.S.S.          رهظزادعب هس ات کي تعاس زا                       یسیلگنا نابز ىتامدقم شزومآ
     Burnaby / New Westminster                         درگلاس نیمتفه و لهچ تشادگرزب
                      ،رووكنو نوات نواد رد یرلاگ ترآ لباقم :ناكم                 ىارب اداناك گنهرف اب ىيانشآ و
          ناگیار / یسراف                             لکهایس هسامح
                       Hornby & Robson یاهنابایخ عطاقت
         دمآ رد رب تایلام                                            نيدراو هزات و نلااس گرزب
                       رووكنو - نانز شبنج نیلاعف زا ىعمج ىسایس عاضوا ، لكهایس هسامح ىسانش راديدپ
         دننک رپ یتایلام مرف دیاب یناسک هچ                                 امه مناخ هنابلطواد یراکمه زا ناوارف  ساپس اب
                            هیعلاطا               ام یاه کیتكات و
       یتایلام یاه مرف لاسرا زا لصاح یایازم                                 رد یراگزومآ هبرجت اهلاس هک كلاما رواشم یشورس 1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس
                                            : خساپ و شسرپ و ىنارنخس
    یتایلام یاه تیفاعم و تایلام لومشم یاه دمآرد یبانرب نایناریا نمجنا                     یسیلگنا سیردت دیدج هرود .دنراد ار رووکنو سرادم
                                          )تیلقا( نایيادف نامزاس زا ،تراظن دیمح
    ار اداناک زا جراخ یاه ییاراد و دمآ رد دیاب هنوگچ  ىعامتجا ،ىگنهرف تاسلج دناسر ىم ىهاگآ هب             .درک میهاوخ عورش هیوناژ ١٠ زا ار
                                              :ىقیسوم یارجا
                 .درک ملاعا  ،هلاقم :لماش ىبانرب نایناريا نمجنا ىحيرفت و  زا و ارس هنارت و زاسگنهآ ،روپ نیگرگ ىفطصم  مینو تفه ات رصع شش تعاس زا اه هبنشراهچ
                      ،رك ىقیسوم ،ىناوخ هنارت ،گنهآ هارمه رعش               130 2nd St. East. North Vancouver
       دنمشوه اضر یاقآ نارنخس                          ادص و رنه هاگراك ناراكمه
                          .دشاب ىم . . . و برض اب ىناوخ همانهاش
     )نارادباسح نمجنا ىمسر وضع رادباسح(                     ،بش ۱۰ ات رهظزادعب ۶ تعاس :نامز  عفن هب و هنابلطواد هیرهش و دازآ همه یارب دورو
                        5 ات ۳ تعاسزا ،هبنش یاهزور هتفه ره
       ۲۰۱۸ هيروف ۳ هبنش : خيرات                                          .تسا یمازلا یسیونمان .تسا سیدرپ هیریخ
                        هناخباتك بنج/ رتنس روینیس نامتخاس    ۲۰۱۸ هيروف ۳ ،هبنش
       رهظ زا دعب ۸ ىلا ۶ : نامز                     یاه نابایخ شبن ،رتنس کر ،ونلایپاك نلاس :ناكم ىشورس امه :ىسيونمان و سامت نفلت
      Settlement Service Centre      ،نورماك نابایخ ،لام دیهول لامش                        778-317-9707
     # 200 - 5172 Kingsway, Burnaby         ۹5۲۳ هرامش       رووكنو ثرون رد عقاو ،زجروج تنس و ىقرش ۲۳ ۶۰۴ - ۹۸۰ - ۴۶۷۸ :تاعلاطا نفلت
          V5H2E8              ۶۰۴ - ۷۷۹ - ۴۴۲۲ :نفلت     Capilani Room / North Vancouver
                           نمجنا ىمومع طباور        community recreation centre        سيدرپ هيریخ
     ريز نفلت هرامش اي و لیميا اب مان تبث یارب
        .دیيامن لصاح سامت           هیعلاطا         Block 100 - East 23rd Street & St. Gorges    هیعلاطا
                                        اداناك ،رووكنو - )تیلقا( نایيادف نامزاس نیلاعف
         ۶۰۴ - ۴۳۰ - ۱۸۹۹           هار دادتما رد                          یارب ،ىهانپ نیسح نیمار ناج تاجن یارب
     Elham.hashemi@success.bc.ca                            هیعلاطا          یارب و مادعا عینش تازاجم اب تفلاخم
                      ولدراس تربار ،یاه شزومآ ی هبرجت و ىيانشآ
          هیعلاطا              Robert Sardello        نانز شبنج اب یگتسبمه نویسک آ   ىملاسا تموكح ىشكمدآ نیشام زا یریگولج

                         :هدننك گنهامه و رگشنك                          .ديوش ادصمه ام اب ناريا رد
     درگلاس نیمتفهو لهچ داب یمارگ                      یرابجا باجح هیلع ناریا هاوخیدازآ
                            دیحوت دیمح                              ۲۰۱۸ هيروف ۳ هبنش زور
         لکهایس هسامح
                          DwonTwon Vancouver                            رهظزادعب ۴ات ۳ تعاس زا
     ناريا قلخ ىيادف یاهكيرچ نامزاس دلوت                  نایغط و "بلاقنا نارتخد" زا ات مییآیم مه درگ
                           Tel: 604-681-9510                          نوسبار و واه عطاقت -یرلاگ ترآ
    قلخ ییادف یاهکیرچ یاهیرولاد روآ دای هام نمهب١۹              هیلعرب ناریا رد هک ینانز طسوت باجح هب ضارتعا
                         hamiddcba4321@gmail.com                         ىسایس ناینادنز زا عافد هتیمك
    هک تسا ناریا یتسینومک نیون شبنج زاعآ رس وناریا                 .مینک تیامح ،دنا هدیروش یرابجا باجح
                        رابكي هتفه ود ره،اه هبنش :نامز                        مادعا هیلع هتیمك
              .دش زاغآ لکهایس زا                  یرسور کی و "بلاقنا نارتخد" یاه سکع افطل
                       تایيزج ذخا یارب ،ليامت تروص رد ً افطل                 اداناك برغ -یرگراك تسینومك بزح نیلاعف
    میراد ساپ ات مییآ یم مه درگ تبسانم نیمه هب                اب ضارتعا نیا مچرپ نتشارفارب یارب بوچ و )لاش(
                      ناگيار و دازآ اه تسشن .ديریگب سامت،رتشیب                   ۶۰۴ - ۷۲۷ - ۸۹۸۶ :سامت نفلت  In touch with Iranian diversity
                                   ﻩدﮋﻣ


                  نﻮﻨﮐا ﻢه ،صﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﻪﻧازور ﺪﯿﻟﻮﺗ ،راد سﻮﺒﺳ زﺎﺳ ﺖﺳد ﮏﮕﻨﺳ نﺎﻧ


                                ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه سﺮﺘﺳد رد


                        .دییامن همیب ار دوخ یتملاس ،ناماس یتشادهب و ملاس تلاوصﺤم اب
                .یﺋانﺜتسا و معط شوخ یمیژر رکارک و صوصﺨم ىاه ینیریش ،ﻚگنس ،ىربرب ،نوتفات ىاه نان عاونا                   Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018

                   .دوش یم هتفریﺬپ ﻒلتﺨم ىاه تبسانم ىارب یغیلبت ىاه هتسب و دیع مایا ینیریش شرافس                  Tel: 604 – 990 – 9000 | www.samanbakery.com


                   1185 West 16th St. North Vancouver, BC. V7P 1R4                                  14

                               (Behind Cactus Club Cafe)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19