Page 15 - 1485
P. 15

‹
                                                      )یگنهرف ـ یسایس ـ یعامتجا( رووکنو یلحم یاهدادخر
                                          لاناک هب ناگدز هلزلز هب یناسر کمک هراب رد سیدرپ ار ناشهار موادتو هتشذگ یاهیراکادف
            هیعلاطا         بش ۸:۳۰ ات ۶:۳۰ تعاس زا ،هبنشود یاهزور
   15                                               .دیئامرف هعجارم ریز مارگلت رصع ۱۱ ات ۷ تعاس زا ۳۰۱۸ هیروف ۱۰ نامز
                            355 West Queen Rd.
                                              https://t.me/pardischarity
       رازگرب ايبملك شيتيرب نايناريا نمجنا  نآ سردم .دینک یسیونمان افطل هرود نیرد تکرش یارب  رد ناراکوکین و ناشیدنا کین اب رادید دیما هب BONSOR RECRATION COMPLEXناکم
                          North Vancouver, BC. V7N 2K6
    1396 بهمن 13 هعهج - 1485 هراهش / 25 لاس  راثآ و RRSP قیرط زا یراذگ هیامرس اب ییانشآ  هبرجت و تلایصحت هک دنشاب یم تسودکاپ تزع مناخ  یارب تسام یرای تسد ،"ناریا یارب یقیسوم" رووکنو ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس نیلاعف
                                                                655۰ BONSOR AVENU
             :دنكيم
                                          بیسآ زا تیامح رد رووکنو یرنه قافتا نیرتگرزب(
                                                                  BURNABY B.C
                                             :تسا شیپ رد هک )ریخا یاه هلزلز ناگدید
       اداناک رد یتایلام متسیس اب ییانشآ رانیمس
                        نونکا مه ناشیا یرنه رثا دنچ و دنراد یشاقن سیردت
                                                                   هیعلاطا
                                          لد نانطومه نیس تفه هرفس هب ،رور ُ س ندوزفا
                          .تسا دوجوم نارهت رد رصاعم یاهرنه هزوم رد
            نآ یتایلام
                                                        ام هتسکش
                          ۶۰۴ - 9۸۰ - ۴۶۷۸ :تاعلاطا نفلت
                                                              نایناریا یاه کمک زا یشخب شرازگ
         دنمشوه اضر یاقآ :نانارنخس
                                              میراد رواب یلدمه هزجعم هب ام
                              سیدرپ هیریخ
                                             میراد نامیا یقیسوم زاجعا هب ام
           هنومك هدیعس مناخ
                              هیعلاطا
      ۱۴ نابایخ روکنو ثرون یزكرم هناخباتك :ناکم
                                             Knights of Tehran Music Band
                                                                 هاشنامرک ناتسا
          تاعامتجا نلاس موس هقبط        شناد رون ی هسردم        ..و ینماث نیما و اوآروه رک هورگ ترسنک  هزرل نیمز ناگدید بیسآ هب رووکنو
                                               ۹:۳۰ ات ۷:۳۰ تعاس
                         یرهش قطانم رد اه سلاک یرازگرب هیعلاطا               میتفرگ ار ناشتسد و میداد مه تسدب تسد
         ۲۰۱۸ هیروف ۱۵ هبنش جنپ :نامز                       ۲۰۱۸ هیروف ۲۱ هبنشراهچ زور        رهم هب و یمرگ هب
                           ملاتیکوک و یس یب وی ،یبانرب ،رووکنو ترون رووکنو ثرون - رتایت لاینیتنس نلاس
            ۱۸-۲۰ تعاس             تسا یسراف نابز ،رهوگ نوچ و نیریش رکش نوچ           هب رووکنو رد رلاد رازه ودو تسیب زا شیب نونکات
                                                 : طیلب هیهت
            هیعلاطا            تسا یسراپ ناشن و نییآ و گنهرف ،یسراف  ۶۰۴ - ۷۵۴ - ۸۱۰۱ / ۶۰۴ - ۴۴۶-۱۴۱۰  بیسآ هب کمک فرص ات هدش هدرپس سیدرپ هیریخ
                        ،تساه لسن نیب طابترا و ظفح لماع نیرتمهم نابز رووکنو رد سیدرپ هیریخ هورگ  )ناریا یارب یقیسوم( ترسنک همانرب . دوش ناگدید
         رووکنو رد سسکاس نامزاس     نامنادنزرف هب یسراف نابز شزومآ اب ات میشوکب سپ              .دنک رتنوزفا ار اه کمک میراودیما و تسا شیپ رد مه
                                               )۶۰۴-9۸۰-۴۶۷۸(
                        .مییامن تیوقت و ظفح ،دیدج لسن اب ار دوخ طابترا             و یرای هزرل نیمز نیازا سپ تسخن یاهزور نامه زا
         ؟دیدرگ یم راك لابند هب ایآ                        https://paradisecharity.org/  ،ناراکوکین یدرف یاه کمک رانک رد . دش زاغآ یروای
                        تاناحتما یرازگرب یمسر زوجم اب شناد رون ی هسردم
                                             https://www.facebook.com/
         مینك کمك امش هب میناوت یم ام  لاس یس زا یرادروخرب و ناریا یلیصحت لاس نایاپ              ناشن مه رهش یعامتجا ،یگنهرف و هیریخ یاه هورگ
                                            ParadisVancouver/?ref=bookmarks
                        ریغ و یتلود سرادم رد یشزومآ و یتیریدم ی هقباس              یراکمه و دامتعا ،یلدمه اب ناوت یم هنوگچ هک دنداد
      ندرک ادیپ یارب دیسانش یم امش هک یسک ای امش رگا                    هیعلاطا
                        یشزومآ تیلاعف لاس نیدنچ و روشک لخاد یعافتنا               یا هدننک مرگلد یاهدروآتسد ، اه ناشنو مان زا رذگ و
      هزات لیبق زا یتلاکشم .دیتسه وربور لکشم اب لغش                                راثآ هیده و )یرایمه هناسر( تمه هب  .دروآ رابب
                        یرداک زا یدنم هرهب و ایبملک شیتیرب ناتسا رد
                                             اب یحارط و یشاقن شزومآ
      هلصاف نتشاد ای ییاداناک هبرجت نتشادن ،ندوب دراو  یصوصخ یاه سلاک یاراد ،هدومزآراک و برجم        و دش اپرب رنه هاگشیامن ،راکوکین نادنمرنه فرط زا
                        و نلااسدرخ یارب یسراف نابز شزومآ یهورگ و  تسودکاپ تزع مناخ    .دندناسر رمث هب ارنآ یلام کمکو دیرخ اب ینارایسب
      نیرجاهم تامدخ نامزاس رد ام ،دوخ هموزر رد
                        ییامنهار و ییادتبا سورد ی هیلک شزومآ ،نلااسگرزب  یارب یشاقن و یحارط یریگدای یارب یشزومآ هاگراک  هب ،یرنه هژیو همانرب رد )یناریا نانز یگنهرف هعماج(
                                  ّ
      ندرک ادیپ رد امش هب ناگیار هب ایبملک شیتیرب ناتسا .دشاب یم ناتسریبد سرد کت شزومآ زین و           و اداناک داینب( .دنتخادرپ یلام یاه کمک یروآ عمج
                                          یتح همانرب نیرد تکرش .تشاد میهاوخ ار نایدتبم  هرهچ یاهوگتفگ و ادلی بش نشج همانرب ود رد )ناریا
           .مینک یم کمک لغش باختنا ریسم  زا رفن دصکی زا شیب هب یناسر تمدخو ینابزیم هب ام
                        نایاپ تاناحتما رد تکرش بلطواد هک ینازومآ شناد  ،دنا هتشادن ینیرمت و هبرجت هنوگ چیه هک یناسک یارب   .دندروآ درگ ار نانآ یاه کمک ،ناراکوکین اب هرهچ هب
      .دیریگب سامت ریز هرامش اب رتشیب تاعلاطا یارب افطل                              میرازگساپس دمآ ناشمان هک رهش ربتعم یاه هورگ زا
                        رووکنو ی هزوح رد یراج لاس رد ناریا یلیصحت  سلاک راک هدهاشم ناکما( دوب دهاوخن فطل زا یلاخ
          ۶۰۴ - ۶۸۴ - ۲۱۲۳ :نیگن              .میرختفم ،دنشاب یم      )تسناگیار مه هسلج کی یارب  سیدرپ هیریخ ،دمآ مهارف هچنآ مامت لاقتنا یارب هک
  In touch with Iranian diversity          ۶۰۴ - ۷۲۶ - 9۴۳۰ :نفلت     . . تسودکاپ مناخ هنابلطواد یراکمه زا ساپس اب  هیریخ درک راک یگنوگچ زا یهاگآ یارب .دندیزگرب ار
            HOMER DENTAL CENTRE


                     «ﺪﯿﺘﺳاﻮﺧ ﻰﻣ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﮐ ﻢﯿﻫد ﻰﻣ ار ﻰﯾﺎﺒﯾز ﺪﻨﺨﺒﻟ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺎﻣ»

                                  نﺎﮕﯾار هروﺎﺸﻣ          Medis Pharmacy

    Vol. 25 / No. 1485 - Friday, Feb 2, 2018 یرایرﻬش زاناس رتکد رﻈن ریز        .دیریگب سامت ام اب نات ییوراد میژر ناگیار یسررب یارب  •


                           زیزع نانطومه تمدخ رد نابز یسراف رداك اب «سیدم»هناخوراد

                       ؟تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ﺺﺼختم ﺺخش کی طسوت امش ییوراد میژر لاﺣ هب ات ایآ


                                                                           •

                                               6-2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam,B.C
   15                                                 TEL: (604) 944 - 5544
                                                    POCO PLACE MALL,  BESDIE PIER 1 STORE
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20