Page 8 - 1467
P. 8

یراد انعم رییغت اما دوب دهاوخن ناملآ یناملراپ تاباختنا
                               یاه تشاددای              یمسر باصندح .دور یمن راظتنا هدش نلاعا جیاتن رد
                                                  هک تسا یناملراپ یسرک 316 یفلاتئا تلود لیکشت یارب
                                                  نلاعا )تارکمد لایسوس( مود بزح هک ینونک طیارش رد   8
                                                  اه هاگن مامت دنک یمن تکرش یدعب تلود رد تسا هدرک
                                یکوبسیف               -دازآ یاه لاربیل – یحیسم تارکمد( یبزح هس فلاتئا هب
                                                  یم دوخ نآ زا لاامتحا ار یسرک 349 دودح هک دشاب یم )اهزبس
                                                  مچرپ گنر هباشت رطاخب "اکیئاماج" فلاتئا هب هک فلاتئا نیا .دننک
                                                  دودح بسک اب تسا فورعم اکیئاماج روشک مچرپ گنر اب بازحا نیا
                                                  لیکشت ار ناملآ هدنیآ تلود دنناوت یم هدش ذخا یارآ دصرد 52 1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس
                                     یناتسگنت شونرف
                                                  ماجنا مه "لکرم لاگنآ" یمظعاردص مود رود رد یفلاتئا نینچ .دنهد
                                                  دناوت یمن ،اهزبس و دازآ یاه تارکمد نیب تافلاتخا لیلد هب و هتفرگ
                                                  یارب ار یدعب تلود رد راک هک دنچ ره دوش یقلت یتخس تیعقوم
                           و دنفسا و بلاگ یوب اب .یكدوك زا مروآ یم دای هب ار نیسح
                                                  هدنهدناشن یبوخ هب ریخا تاباختنا جیاتن .دنک یم رت لکشم لکرم
                           خیب ات هك ما هداوناخ لد رد اهریجنز یادص اب هتخیمآ یرذن
                                                  ود فلاتئا و متسیس هب ناگدنهد یار زا یگرزب فیط یگدروخرس
                           و .دندوب هدناود گرب و خاش و هتشاد هشیر ،بهذم رد نب و
                                                  بزح دیدرت نودب مه نآ یلصا هدنرب نایز و تسا هدوب ینونک یبزح
                           و متام نانچ ام ی هداوناخ رد هك مرحم راوگوس یاه ههد نآ
                                                  تسار اب دوخ یاهزرم ندرک شودخم اب هک دوب تارکمد لایسوس
                           هناخ نآ و تساروشاع نامزورره ییوگ هك دشیم اپ رب ییازع
    رب تشم و هرهچ رب نوخان هك ینانز و همق زا دولآ نوخ                ربهر "ردورش دراهرگ" یمظعاردص نامز زا زین دوخ عقاو رد هنایم
                           رب یرامشیب یاه نوخ رگید یتعاس ات هك ینیمزرس نامه مه
    هچ هك دمهفب دناوتیمن یسك .ما هتسیرگن ، هتفوك هنیس                   نیمه هب .دوب هدش لیدبت هنایم تسار بزح کی هب لیدبت بزح نیا
                                        .دش دهاوخ هتخیر نآ
    نآ زا نازیم هچ و تس یصخش یاهدرد زا اه هیرگ زا نازیم                     جیاتن نلاعا زا دعب هلصافلاب بزح نیا ربهر "ستلوش نیترام" لیلد
                           و دنمتردق نانچ ،هعقاو نآ یخیرات یزاس هیبش عقاو رد
    ار نیسح تسارارق هك دیمهف ناوت یم اما تسا نیسح مهس                      نلاعا ار یدعب تلود لیکشت یارب فلاتئا زا بزح نیا جورخ یتامدقم
                           لباقریغ یمتام اب ار اه هلاخ و ردام هك دمآ یم رظن هب یعقاو
    و اه مشخ یرای هب ار وا نیدامن حور ات هدرب خلسم هب هرابود                   تسکش و نورتس یسارکمد لایسوس هسنارف نوچ مه ناملآ رد .درک
                           یادص ات دناچیپ یم ناش هایس ی اهرداچ نایم هب ، نیكست
              .دننك هراپ هكت ریقح یاه نیرفن                      زا عادو اب رگراک بزح هک ییایناتیرب هنومن فلاخ هب ینونک هدروخ
                                      .دچیپب اضف رد ناشیاه هیرگ
    حلاس علخ شیوخ ی هناروسج ییانتعا یب اب ار گرم هك یدرم                     رد فافش و مجسنم همانرب کی اب "رلب ینوت" هدروخ تسکش ثاریم
                           رتخد اب ما یرادنپ تاذ مه و مدوب هلاس هن اه تقو نآ نم
    شا یتاذ رابتعا زا ،ناكم و نامز یارو رد راب کی ار نآ و هدرك                  یمرج" یربهر اب کیتارکمد مسیلایسوس لدم هب تشگزاب بوچراچ
                           رازه هب نامز شود رب یرفس رد ارم تسناوت یم ،ماما کچوك
    ام شوپ هایس یاه نابایخ نایم رد کنیا ،تسا هدومن طقاس                     ناملآ یاه تارکمد لایسوس ،تفای یی هرابود یریگ جوا "نیبروک
                           رپ و لاب ار تیاور نآ هك دنك راداو و هدرب لبق لاس دصراهچ و
                   .ددرگ یم هراپ رازه                       ناگدنهد یار طسوت زورما و هدز اپ و تسد ییارگتسار هربنچ رد زونه
                                    .منك تیاور دوخ ی هویش هب و هداد
    شحور ، لاح و دندرب خلسم هب برع نامدرم ار شنت رابكی                                            .دندش هیبنت تدش هب
                           .دوب هناهب كی نم یارب اهزور نآ رد نیسح نیمه یارب
    رد ،لاس ره رد .دننك یم هراپ هكت هرابرازه یناریا نامدرم ار                  زا لاس 4 ضرع رد تسناوت هنوگچ "ناملآ یارب ویتانرتلآ" بزح هکنیا
                           یاضرا ملاك كی رد و اه هرعن ،اه نتسیرگ یارب اهنت هن یا هناهب
    هب و وا مان هب یسك هك یتبسانم ره سپ رد ،مرحم ره لد                      شیب دبای اقترا روشک موس بزح هب و دریگب جوا نینچ سیسات نامز
                           یارب نآ زا شیب هكلب .یعمج حور کی یمومع تاناجیه
    كی تماق زا ار وا و دنك یم یراز و یراوگوس ،شیوخ ماك                      هتشاد طابترا نانآ طسوت یبزح نودم همانرب و ماجسنا هب هکنیا زا
                           ی هنایم رد لائروس یریوصت . ما هناكدوك تلایخت شرتسگ
    ،دهد یم لیلقت ازع و تبیصم ی هژوس هب هوكشاب ی هروطسا                     هن ناملآ رد داد یم ناشن هک دوب مکاح مظن هب "یبلس" یار کی دشاب
                           ضیرع یاه هتسد و اه لاوانراك لیلد دوشب ات لیخت و تیعقاو
    دایرف هك درك هدهاشم ار وا بیرغ حور یاه هراپ هكت ناوت یم                   قرش نیب یاه فاکش یتح هک تسا هدوبن قفوم یفلاتئا تلود اهنت
                           غارچهاش یوربور زا مرحم بش هد ره هك ینز هنیس لیوط و
             .دهد یم رس ینیسح ارصان نم له                        نیا یرامآ یاه هداد ساسا رب .تسا هدش رت قیمع روشک برغ و
                                         . دنتشذگ یم زاریش
    تسا هدوب قفوم نانچ ،اه هروطسا یزاس میقع ی هژورپ عقاو رد                   ار ءارآ زا دصرد 22 زا شیب روشک یقرش شخب رد تسار یطارفا بزح
                           رد تسرد .دش زاغآ باتك كی اب نم یارب اما یعقاو نیسح
    بنیز هكلب ،نیسح طقف هن هك هدناسر یا هطقن هب ار ام هك                     .تسا هتفرگ یشیپ مه تارکمد لایسوس بزح زا یتح و هدرک بسک In touch with Iranian diversity
                           »مدآ ثراو نیسح« باتك هك دوب ما یگلاس هدراهچ ی هناتسآ
    هك ار ینز هوكش دناوتب ات .تسا هتفرگ شیوخ ماك رد زین ار                    یارب ویتانرتلآ بزح یارب یقرش شخب رد گنر رپ شقن و یلم دشر نیا
                           دوب نآ زا سپ و متفای مردپ ی هناخباتك یلابلا زا ار یتعیرش
    ییاهریجنز یلابلا زا ار هعیش یبهذم خیرات ی هباطخ نیرتابیز                   ییاپورا داصتقا نیرتگرزب یسایس راتخاس هب یدج رادشه کی ناملآ
                           هب لدب ،شیامن و اشامت و نییزت یارب یرما زا نیسح هك
    هنازجاع یاه نویش اب ار هدرك تبث دوخ مان هب ،اپ و تسد رب                   زا یکی دوش یم هداد ناشن هچنآ سکع هب دهد یم ناشن هک تسا
                                        .دش یبلاقنا یا هروطسا
    و فیخس ، نیرفن و هآ و هلان هب هتشغآ یاه ندیبوك هنیس و                    اب بزح نیا دورو .دنز یم گنل ناملآ روتوم یلصا یاه هدند خرچ
                           یاه یظافل باقن ،ما یتفرعم غولب نایرجرد یتقو یتح اهدعب
    اب ،رقتسم تردق ربارب رد هك ینز ناونع هب هن ار وا و دنك ریقح                 یراذگریثات رایسب شقن هدنیآ رد دیدرت نودب ناملراپ هب یتردق نینچ
                           یكیژولویدیا خاش و تفر رانك میارب یتعیرش ی هنابیدا
    هب هكلب ، دشارخ یمن تروص رب هجنپ و دتسیا یم هوكشاب و راقو                  لایسوس لیلد نیمه هب .تشاد دهاوخ روشک نیا یاه تسایس رب
                           زاب ،داتفا ماب تشپ زا میارب شا تشت و دز نوریب شیاه باتك
    متس هك ینز .دنك تیاور »شك متس و شك هصغ بنیز« ناونع                      چیه رابتعا لوفا زا ریغ هب لکرم تلود اب تکارش زا هک اه تارکمد
                                 .دنام یقاب نیسح نامه میارب نیسح مه
    ناوت یم ار نیا زا شیب یمتس هچ .دناكشخ یمن اما دشك یم ار                   یلصا بزح تماق رد هک دنهد یم حیجرت ،دنا هدرکن ورد ار یلصاح
                           »ینیسح ی هسامح« ی هراب دنچ ندناوخ ،زین نآ زا سپ
    دوخ تیاور ات دنك یم یسانشابیز ار جنر هك تفای ینز قح رد                    شقن زا عنام لقادح ات دنشاب هتشاد روضح ناملراپ رد نویسیزوپا
                           زا ارم كیتنامر و یفرع هاگن هك دوب یگلاس هدزناش رد یرهطم
    دایرف دوخ رورغ ی همه اب هك هاگنآ ،دنك تیبثت و ییامنزاب ار                  .دنوش نویسیزوپا یربهر یارب یطارفا تسار بزح رتشیب ینیرفآ
                           ربارب رد ارم یاه نایصع نیتسخن و دیشك شلاچ هب نیسح

   .مدیدن یزیچ ییابیز زج هك هللاو .لایمج لاا تیارلا دنزیم                روهظ نارود یطارفا تسار یارب هک هزادنا نامه هب ناملآ تاباختنا
                           .دز مقر مرحم یرادازع مسارم رد تكرش یارب مردام رارصا
    هب ار نآ روگكریك هك تسا ینامیا نامه ی هراصع هك یا هلمج                    هبرجت دیاب اپورا یتح و ناملآ یسارکمد لایسوس یارب دوب یتردق رپ
                           لومشم نامز رذگ رد مدیاقع زا یرایسب هك یتقو یتح
            .تسا هدرك نیسحت و هدوتس یمامت                                       .دوش یقلت هناور تسار یسارکمد لایسوس زا لدم نیا تسکش خلت
                           یشخبانعم هب زگره ،تشگ نیداینب یاه ینوگرگد و تلاوحت
    ، دنراد نید و بهذم ظفح ی هغدغد اه ناسنا زا شیب هك نانآ                    دهاوخ یدایز توافت دیدرت نودب تاباختنا نیا زا دعب ناملآ هرهچ
                           كی یگدازآ ی هروطسا ار وا دش یم هك مدركن کش یدرم
    یبلاقنا دح نیا هب ات یمیهافم ندرك هدولآ دننادب تسا رتهب                   تلود تسا هتفرگ لکش هک یدیدج یورین نزاوت هب هجوت اب و تشاد
                           هب شا قلعت مدع ای قلعت زا غراف یسكره هك دیمان تلم
    هك یراز زا رپ و یحطس و یناجیه رئاعش اب ،هنازارفارس ای                    هب نانآ .تفر دهاوخ رتشیب ییارگتسار تمس هب لکرم هدنیآ یفلاتئا
                           یا هلمج نیرت هوكشاب ركنم دناوت یمن ،یبهذم یاه نامتفگ
    بولغم و هتسخ یتلم یفطاع تاناجیه كیرحت یارب افرص                       یرادافو و "لولعم" اب دروخرب بوچراچ رد زونه نوچ دنور یم تسار
                           رگا :دینش یبهذم یاوشیپ كی ناهد زا ناوت یم هك دوش
    ناوختساو تشوگ یب یتسوپ هب ار ناش نید ،ددرگ یم لامعا                     یلصا "تلع" هک یلاح رد دننک یم تکرح یلاربیلوئن یاه تسایس هب
                                      .شاب هدازآ لقالا یرادن نید
                   .درك دهاوخ لدب                        تضایر" یاه تسایس نیمه هب ددرگ یمرب اقیقد یگتخیر مه رد نیا
                           ینهذ ی هروطسا هك مبایرد ات درذگب یدایز نامز تسیاب یم
    یاوتحم زا ار نیسح ی هلاس دصراهچ و رازه حور رگا دیاش                     نینچ مه و دوجوم عضو هب هعماج زا شخب یتیاضران و "یداصتقا
                           .ددرگ یم رت هنوگژاو زور ره یا هنادماع زرط هب ،ما یناوجون
    یاه گر نایم رد هنادازآ میتشاذگ یم و میدرك یمن یهت دوخ                    یاه یبطقود رد ار هعماج هک مظعاردص یترجاهم تسایس تسکش
                           و نآ یاه لولعم و للع زا ،اروشاع زا سوكعم یا همجرت
    ربارب رد توكس یارای ار یسك رگید ، ددرگ قیرزت نام یعامتجا                   گنر رپ شقن نیمه .تسا هداد نامزاس نآ لوح هنایوج هعزانم
                           و یبهذم سلاجم رثكا رد نآ رد هداد خر یاه تیاور زا یتح
    نتشك زا ام مهس و دوبن اه یدمحم و اه یباهش و اه یتشهب                     ناملآ رد ریخا یاه لاس یتسیرورت عیاقو دشر و ترجاهم عوضوم
                           رد هك دنز دنویپ یلیخت نامه هب ار وا ات تشاد نایرج اه هیكت
    لیلقت اشامت هب ضیعبت و رقف و داسف و راك ناكدوك و ناربلوك                   زین یراک هبرض ،رگید فرط زا دراد یملاسا ییارگداینب رد هشیر هک
                           زا نازیم هچ متسنادیم و مدوب هدرك هبرجت ما یكدوك نارود
                     .تفای یمن                         یلصا بزح ود یورین شزیر زا دنناوتن نانآ ات دز ناملآ پچ بزح هب
                                         .تسا رود هب تیعقاو
    ار اهنآ ناوت یم یتخس هب رگید هك اه باتك نآ ندناوخ زا                تسایس یتکرح دنور ایناتیرب سکع هب ناملآ رد .دنربب ار مزلا هرهب
                           ،كیتامتسیس یدنور یط ات هدوب راك رد نیعم یا هدارا ییوگ                        Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017
    اه لاس ،تفای ییاروشاع ی هعماج نیا یاه یشورفباتك رد                   هنایم عون زا تسار حانج و دنک یمن تکرح پچ هب شیارگ تمس رد
                           هدرك یهت دوخ لیصا یاوتحم زا ار بهذم كی یگدازآ لبمس
    دنمروش ی هلاس هدراهچ ناوجون نآ یایاقب زا .تسا هتشذگ                     تاباختنا .دوب دنهاوخ ریسم هدنیآ هدننک نییعت نانچ مه یطارفا و
                           یدازآ یاه هراگنا ی هیلك هك دنك لدب انعم زا یلاخ یلاد هب و
    یا هروطسا ناونع هب نیسح اما تسا هدنامن یزیچ نم رد زین                    هب ار هنایم پچ و تسار یزات هکی نایاپ رطخ گنز ناملآ یناملراپ
                                      .تسا هداهناو ار دوخ یشخب
    نم حور و نهذ رد شا هدنهد ناكت ی هلمج نآ اب ،بیرغ                       یاه تسایس نیا اب رگید مدرم هک داد ناشن و دروآ رد ادص هب تدش
                           ركذ و اه نویش ،اه یرذن هوبنارد تسرارق هك یدرم
    و دچیپ یم نامز یاه شوگ رد شیادص یتقو ،تسا هدنام                       ویتانرتلآ بزح .دش دنهاوخن عانقا مسیلاربیلوئن بوچراچ رد یتنس
                           یحبش هب لیدبت دناوتب ات دوش مگ هدش قارغا یاه تبیصم
                     :دنزیم دایرف                        و ییایناتیرب "تیزگرب" هبرجت قبط هک داد ناشن یبوخ هب ناملآ یارب
                           كی یناور ی هیلخت و نتسیرگ یارب افرص هك ددرگ یخیرات
           ».... شاب هدازا لقالا یرادن نید رگا«                     پچ یاهراعش زا هدافتساوس اب نایارگ طارفا ،ییاکیرمآ "تسیپمارت"
                                          .دوشیم جرخ تلم                             8
            »...شاب هدازا لقالا یرادن نید رگا«                     هک دنهد هئارا ار هنابیرف ماوع مسیلوپوپ زا یعون دنناوت یم ،هنایارگ
                           هب .ما هدرپس شوگ انعم زا یراع یاه یحادم هب اهراب
            »....شاب هدازا لقالا یرادن نید رگا«                     یارب نیا هک دراد مه ار رگراک هقبط نیب رد یتح ورین بذج لیسناتپ
                           یاه هحون و رگج هت زا یاهدایرف ،اه جنس ،اه لبط یادص
                                                               .دشاب یم یدج رادشه کی مه یعقاو پچ
                                         .اوتحم و مرف دقاف
                                                                        96/7/3
                           یاه یناشیپ اب هدیلام دوخ نت و رس رب كاخ نادرم هب اهراب
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13