Page 6 - 1467
P. 6

یتاونق یعراز ریشدرا :زا یسایس تشاددای ۲

                   مسوم و یناهج یشرانآ نارود                                              6

                                                              تسایس

                      هتفیشدوخ ناربهر یگناوید                                            1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس

    دعب هک اجنآ زا .دروآ رد ادص هب ار گنج یاه لبط "تسرپداژن  تاماقم هعومجم رد لبق زا ریشمش نیا هغیت هک دوب نآ یایوگ  للم نامزاس یمومع عمجم" هسلج یرازگرب زور نیتسخن رد
    زا ریغ هب اکیرمآ یسایس راتخاس رد ،کیرتسیه ینارنخس نیا زا  "یناهج حلص" دیدهت عوضوم نیمه و تسا هدش زیت دیفس خاک  رسارس ینارنخس اب ،ربماتپس 19 هبنش هس زور رد "دحتم
    سکع چیه تارکمد بزح پچ حانج رد نارادمتسایس دودحم  ینارنخس اب رصاعم ناهج .دهد یم باتزاب اکیرمآ یوس زا ار  نودب ریوصت ،اکیرمآ یروهمج سیئر "پمارت دلانود" زیمآدیدهت
    یتسدارف یاهداهن و هرگنک دنمتردق لفاحم رد یضارتعا لمعلا  دراو دیفس خاک هدش نییعت تسایس و پمارت دلانود کیرتسیه  هبناجکی مظن تیروحم اب مکی و تسیب نرق مسیلایرپما شوتر
    یمسر تسایس ار عضوم نیا دیاب تفرگن ماجنا روشک نیا  یم یعس اکیرمآ طسوت هک تسا هدش کانرطخ و هایس نارود کی  یاسور نارود فلاخ هب راب نیا .دش هضرع ناهج هب ییاکیرمآ
    نیا باتزاب هتبلا .دروآ باسح هب اکیرمآ یسایس ماظن هعومجم            .دوش هتکید ناهج هب دوش  تشپ رد ندش ناهنپ یارب یشلات چیه اکیرمآ هتشذگ یروهمج
    ییاکیرمآ هعماج رد هدنیآ یاهزور رد هنابلط گنج ینارنخس  میرحت و گنج هب دیدهت زا ولمم هک پمارت دلانود ینارنخس رد  خاک "نم سنزیب" نکاس و تفرگن ماجنا کیتاملپید یاه تسژ
    و روخرد یاه شنکاو تروص رد یناهج دنمتردق یاهروشک و  ،دوب روشک نیا هناراکزواجت تسایس اب وسمهان یاهروشک هیلع  یارب نتگنیشاو هدارا هدش هتشون لبق زا ینارنخس نتم اب دیفس
    نیا اما دهد رییغت یدودح ات ار ینونک یاضف دناوت یم یرورض  دحتم للم نامزاس یاهروشنم هب مارتحا و یسایس قطنم هدعاق  گنج هب دیدهت اب ار ناهج رد روشک نیا ینومژه لوفا یزاسزاب
    رگید لیلد نیمه هب .دوب دهاوخن هدش هتفگ تیعقاو ضقان  و هبناجود تامیمصت هب تبسن روشک نیا تادهعت نینچ مه و  .درک نایب رت مامت هچ ره تحارص هب تلم کی لماک یدوبان و
    هراپ ریجنز هناوید پمارت هک درک هدنسب نیا هب اهنت ناوت یمن  درم" و هدش ضقن لاماک ینوماریپ ناهج صوصخ رد یللملا نیب  هنارگللاخا نانخس پمارت دلانود هک دوب نیا رب نامگ نونکات
    کی اب ناهج هکلب تسا هدرک                                               لیلد هب ار دوخ یلبق زیمآدیدهت و
    ور هبور هدنیآ رد ییاکیرمآ                                            یاه تیئوت و ییوگ ههادبلا یف
    یزاسزاب یارب هک دشاب یم                                             و یگبرجت یب یور زا دوخ هنابش
    دوخ هدش شودخم ینومزه                                               یتسیشاف هبش یصخش تلایامت
    هنوگ ره هب ندز تسد هدامآ                                               راتخاس و دنک یم نایب شیوخ
    .دوب  دهاوخ  ییوجارجام                                               تانایب نیا اب نادنچ اکیرمآ یسایس
    ابوک ،ناریا میقتسم دیدهت                                             ینارنخس رد اما .درادن یناوخمه
    و یسایس هزوح رد لائوزنو و                                              یمومع عمجم رد پمارت ینلاوط
    یحیولت دیدهت رانک رد یتینما                                             یور زا راب نیا یو للم نامزاس
    هزوح رد هیسور و نیچ                                               طسوت لابق هک دناوخ یم یی هتشون
    یور کی یداصتقا و کیتلپوئژ                                              خاک دشرا تاماقم و نارواشم
    گنج هب شوقنم هکس نیا                                               عقاو رد و دوب هدش میظنت دیفس
                                                                            In touch with Iranian diversity
    لک یدوبان هب دیدهت و تسا                                               هعومجم و تردق لفاحم درکیور
    یور یلامش هرک تیدوجوم                                               .دوب اکیرمآ هدحتم تلاایا یربهر
    رد دیاش هک هکس نیا رگید                                             ار یو زیمآدیدهت نانخس هچنآ
    یمومع عمجم خیرات لوط                                               اقیقد دشخب یم ینادنچ ود داعبا
    راودا رد دحتم للم نامزاس                                             تسا هتفهن فیرظ هتکن نیمه رد
    تشگنا دادعت اهنت هتشذگ                                              هب طونم ار نآ ناوت یمن رگید هک
    ،مهوتم ناربهر زا یرامش                                              کی یصخش یاه یریگ عضوم
    یسایس هلوتوک و مدنچ هجرد                                               اب انشآان و مهوتم یروهمج سیئر
      هدز نآ یلاخوت لبط رب                                              .دروآ باسح هب کیتاملپید دعاوق
      مهوتم ناربهر نآ .دنا                                              یاهروشک دیدهت رد پمارت ریشمش
      نیا هب ار مدنچ هجرد و                                              هلمج زا اکیرمآ تسایس اب وسمهان
      هب ناهج لاومعم لیلد                                             رد لائوزنو و ابوک ،ناریا ،یلامش هرک
      یمن تیمها و تیدج                                               یبوخ هب یمومع عمجم ینارنخس                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ           � �ﻋ
                                                           �
     2007                                                  ﯽﺎﻤر ﯽ
    www.alirahmani.com     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ
          SOLD                SOLD                SOLD                SOLD            Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017
      $285,000.00             $499,800.00            $889,800.00              $1,100.00            6


     503 - 2016 Fullerton Ave.N Van   301 - 2710 Lonsdale Ave.N Van    4059 Liverpool St. Port Coq    4078 Coast Meridian Rd. P Coq
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11