Page 7 - 1467
P. 7

فیعض یاه تلود یدوجو نزو هب هجوت اب ناشنانخس هک تفرگ
                                                      بوچراچ رد رتشیب و دوبن زیمآدیدهت لمع و ارجا ناوت لماح نانآ
                                                                  .دش یم هتفرگ هدیدیان یسایس ینز فولب
   7                   دخرچ یم تسار هب لکرم نامرف                   للم نامزاس یمومع عمجم رد دوخ ینارنخس رد پمارت دلانود

                                                      نتفگ اب ناهگان دیسر هرک هریزج هبش نارحب عوضوم هب هک ینامز
    1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس  زین تارکمد لایسوس بزح .دننک بسک ار یسرک 217 و ءارآ  ربماتپس 24 هبنشکی زور رد ناملآ یناملراپ تاباختنا یرازگرب  یلامش هرک ربهر و ماظن ینوگنرس زا یتح اکیرمآ تسیشاف هبش
                                                      یلامش هرک یوس زا نآ نادحتم و اکیرمآ دیدهت تروص رد" هکنیا
                                                      یروهمج سیئر اجنیا رد ."مینک دوبان ار روشک نیا ات میا هدامآ ام

                                                      هک دیوگ یم نخس یتلم و روشک یدوبان زا هکلب دیوگ یمن نخس
                             قبطنم یدودح ات هک دنچ ره یتامدقم جیاتن نلاعا اب 2017
      دصرد 20 بسک اب لبق هرود یارآ دصرد 5,7 نداد تسد زا اب
                                                      .تسا ریذپ ناکما یی هتسه تاحیلست عیسو ندرب راک هب اب اهنت
      دوخ ریخا لاس 40 تسکش نیرتگرزب یناملراپ یسرک 134 و
                             رد تاناسون قمع یلو دوب اه یجنسرظن و یاه ینیب شیپ اب
                                                      ینارنخس نیا هک یروهمج تسایر قوفام لفاحم نآ دیدرت نودب
                             تارکمد فلاتئا هلمج زا گرزب و یتنس بازحا یار یاهدبس
      دیدرت نودب تاباختنا نیا زوریپ بزح نیمود .درک هبرجت ار
                                                      یم یبوخ هب دنا هداد پمارت تسد هب یناوخور یارب و میظنت ار
      یارآ تفا اب یلبق هرود رد هک دوب "دازآ یاه تارکمد" بزح
      دراو و هدرک روبع یدصرد 5 باصندح زا تسناوتن دوخ یتنس
                             یریگ جوا رگید فرط زا .دوبن راظتنا لباق دح نیا رد هک دیدرگ
                                                      یلامش هرک ربهر زیمآدیدهت نانخس هب هناراکتیانج نحل نیا هیجوت
                             یارگتسار و سیسات هزات بزح تمس هب لابقا کانباتش ریس و
      شخب بذج اب ددجم یریگ جوا اب راب نیا یلو دوش ناملراپ  رجنم نانآ یار شهاک نانچ هب تارکمد لایسوس و یحیسم  رد دنهاوخب یناسک هکنیا اما .دنیوگ یم نخس هچ زا هک دنناد
                                                      تردق مامت زا اکیرمآ مجاهت تروص رد دیوگ یم هک دننک دانتسا
      10,7 بسک اب تسناوت یحیسم تارکمد بزح یارآ زا یگرزب  و دوب اه ینیب شیپ زا شیب "ناملآ یارب ویتانرتلآ" یطارفا
                                                      زا ادج دنک یم هدافتسا روشک نیا یدوبان هیلع دوخ تاحیلست و
      یارب یلصا هنیزگ کی هب یناملراپ یسرک 70 دودح و دصرد  و ءارآ دصرد 13,5 دودح هیلوا جیاتن ساسا رب دنتسناوت نانآ
                                                      اهراتفر نیا زا مادک ره یعفادت و یمجاهت عضاوم یزاس کیکفت
                                                      روشک ود نیا صوصخ رد ار دحاو رایعم کی تسیاب یم لقادح
                                                      زا اه شنکاو دودحم رد .دنربب راک هب تواضق یارب ربهر ود و
                                                      ینارنخس نیا زا دعب هلصافلاب تارکمد بزح پچ حانج فرط
                                                      رادشه نمض "نیاتسنیاف نایاد" کرویروین تارکمد روتانس ،پمارت
                                                      نامزاس سیسات زا فده" دیوگ یم تادیدهت نیا بقاوع هب تبسن
                                                      یللملا نیب یاه یراکمه شرتسگ و حلص زا یرادساپ دحتم للم
                                                      یارب ینوبیرت ناونع هب نآ زا یروهمج سیئر ،زورما اما ... تسا
                                                      هتسجرب راگن همانزور نینچ مه .»درک هدافتسا گنج هب دیدهت
                                                      رد »سوه گنریلک نشیم روفنا« ربتعم تیاس لوئسم و ییاکیرمآ
                                                      دهد یم رادشه اکیرمآ و ناهج مدرم هب نانخس نیا هب ضارتعا
                                                      هجرد هچ ات ام تلم هک مینک روصت هک تسا راوشد رایسب« هک
                                                      یدوبان دروم رد ام یروهمج سییر هک ینامز ،تسا هدرک طوقس
                                                      یم نخس دحتم للم رلاات رد ینویلیم 24 روشک کی لماک وحم و
                                                      یارب و هدومن لابقتسا شحوت نیا زا دحتم للم نامزاس رد و دیوگ
                                                      ات هک میشاب لجخ و هدنمرش همه دیاب ام تلم ،دننزیم فک نآ
                                                      رد تسرپداژن درم یگنج ینارنخس .»میا هدرک طوقس هجرد نیا
                                                      ناربهر شنکاو دایز لامتحا هب دحتم للم نامزاس یمومع عمجم
                                                      فاکش دناوت یم نیا و تشاد دهاوخ لابند هب ار نیچ و هیسور
                                                      .دنک دیدشت یدایز نازیم هب ار یللملا نیب طباور رد فلاتخا و
  In touch with Iranian diversity
                                                      هسنارف راک هزات یروهمج سیئر »نورکم لئونامآ« هک دنچ ره
                                                      رد پمارت نانخس صوصخ رد عمجم نیمه رد دوخ ینارنخس رد
                                                      زورما اما درک نایب ار یتاداقتنا »ماجرب« هب موسوم قفاوت دروم
                                                      نیب دیاب هک دراد رارق یتخس نومزآ لباقم رد ییاپورا هیداحتا
                                                      نانخس .دنک نایب فافش ار دوخ عضوم »حلص و گنج« هناگود
                                                      دهاوخن هرک هریزج هبش رد شنت شهاک تهج رد اهنت هن پمارت
                                                      هارمه هب مه ار گنای گنویپ ناربهر لباقتم لمعلا سکع هک دوب
      اب "ناملآ پچ" بزح یارآ .دوش لیدبت یدعب تلود رد فلاتئا  یلاح رد لیلد نیمه هب .دننک بسک ار یسرک 89 هب کیدزن
                                                      هک تسا ینارحب رد شنت شیازفا موهفم هب نیا و تشاد دهاوخ
         8,9 اب "اهزبس" بزح و یسرک 59 دودح و 9,2 بسک  یتخس هب ینونک یفلاتئا تلود یاکرش و یلصا بزح ود ره هک
                                                      یوردنت تلود و پمارت .دنک یم دیدهت تدش هب ار یناهج حلص
         یدصرد مین دشر زا دنچ ره یسرک 57 دودح و دصرد  ییاپورا هیداحتا و ترجاهم فلاخم بزح نیا دندروخ تسکش
                                                      رب هچنانچ و دنشاب یم یناهج حلص یارب رطخ نیرتگرزب زورما نآ
         ناگدنرب هب تبسن یرتمک ناسون زا اما تشاد تیاکح  بزح .دبای روضح ناملراپ رد تردق اب راب نیلوا یارب دش قفوم
                                                      یاهزور ناهج دوشن هدز راهم یدوز هب هتخیسگراسفا یلاویه نیا
                 .دندوب رادروخرب یلصا ناگدنزاب و  تسد زا اب یحیسم لایسوس – یحیسم تارکمد یتکارش
                                                                      .تشاد دهاوخ دوخ یور شیپ رد ار یکیرات
         یمسر و یعطق هجیتن زونه اهرامآ نیا هک دنچ ره  32,7 دنتسناوت راب نیا دوخ لبق رود یارآ زا دصرد 7,6 نداد
                                                                             96/6/29
                                               ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ           یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
                                                    
 
	  envoierfs@gmail.com
                                                  mansour@muneris.com
    Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017                           ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶  ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                                                             www.envoier.com
                                                   www.muneris.com
                                                     :هاﺮﻤﻫ
                                                                :هاﺮﻤﻫ                                                      :ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻣ یراﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ و ﻪﻤﯿﺑ تﺎﻣﺪﺧ


                                                                   ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                                                          ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
                                                         ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
   7                                                    نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
                                                              ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12