Page 12 - 1467
P. 12

پمارت اینلام یدرجم رفس نیلوا هیشاح                هوحن هب تبسن ار یمدرم رظن یس یب


                     زا سپ راب نیلوا یارب اکیرمآ یروهمج سییر رسمه                                  12
                     یدارفنا تروص هب هیوناژ هام رد دیفس خاک هب دورو دسرپ یم انآوج یرام هضرع
                     هیشاح یب هک یرفس ؛درک رفس روشک زا جراخ هب
                                     .دوبن
                     یللملا نیب و یمسر رفس نیتسخن رد پمارت اینلام
                     یارب هبنش زور اکیرمآ لوا یوناب ناونع هب دوخ
                     ماجنا نیح هک ینایماظن یناهج تاقباسمرد تکرش
                     هب دنا هدش یمسج یاه تیلولعم راچد هفیظو                                  1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس
                              .درک رفس اداناک یوتنروت
                     تاقباسم نیا حاتتفا مسارم زا شیپ اکیرمآ لوا یوناب
                     وا هداوناخ و اداناک ریزو تسخن ،ودورت نیتساج اب
                     .درک رادید مود تبازیلا هکلم ۀون ،یره هدازهاش و
                     ثعاب اما یره هدازهاش اب یراگدای سکع و رادید
                     لوا یوناب رفس نیلوا یارب یشاوح ندمآ دوجوب
                     ار دوخ تسد یره هدازهاش سکع نیا رد ؛دش
                     ار ناطیش دامن ای »خاش دامن« هک هتفرگ یتلاح هب
                     هب ار دوخ تسد هیناث ۱۶ دودح وا و دهد یم ناشن
                            .تسا هتشاد هگن تلاح نیمه
                     :درک ملاعا صوصخ نیا رد ندب نابز سانشراک کی
                     یعس و دوب هداتسیا مکحم عقاو رد یره هدازهاش
                     ناجیه اکیرمآ لوا یوناب اب رادید رد ار دوخ تشاد
              .دز یم دنخبل پمارت اینلام هب یلیم یب اب نینچمه یو .دهدن ناشن هدز
    یو تاقلام .دنک تظفاحم دوخ زا رادید نیا رد تشاد دصق یره هدازهاش هک دیسر یم رظن هب :دوزفا وا
    .تشاد ۲۰۱۵ لاس رد ،امابوا کاراب رسمه ،امابوا لشیم اب یو هک دوب یرادید سکعرب پمارت اینلام اب
            .تشادن یسرتسا چیه و دوب هدوسآ و تحار رایسب امابوا لشیم اب رادید رد یو
    یناعم ،یتسرپ ناطیش دامن رب هولاع لکش نیا هب تسد تلاح زا هدافتسا هک تسا نآ زا یکاح اه شرازگ
    هب تملاع نیا هراشا نابز رد لاثم .درک لمع هناطاتحم یرایسب دیاب نآ زا هدافتسا رد هک دراد مه یرگید
                     .تسه مه نتشاذگ مارتحا و نتشاد تسود یانعم

                      اداناک رد کیناگرا ییاذغ داوم فرصم شیازفا اب
                    داوم   اه ییاداناک   دصرد۶۶
                                              .دننک نایب ار انآوج یرام یواح  یحیرفت فرصم ندش ینوناق یورردور
                    دننک یم فرصم کیناگرا ییاذغ        قفاوم یار یدلایم ۲۰۱۲ رد اروش نیا دنچره  یناتسا تلود ،۲۰۱۸ ییلاوج رد انآوج یرام
                                        و انآوج یرام یحیرفت فرصم ندرک ینوناق هب  یمدرم رظن یروآ عمج دنیآرف ایبملک شیتیرب
                    ییاداناک نادنورهش یعیبط و کیناگرا ییاذغ داوم فرصم .دوب هداد ار نآ یواح تلاوصحم      درک عورش ار هنیمز نیا رد
                        .تسا هتشاد شیازفا هتشذگ لاس هب تبسن  یا هنلاداع تایلام ات دنتسه راودیما اهرادرهش            In touch with Iranian diversity
                    Canadian Organic( »اداناک کیناگرا تراجت نمجنا«  هب نآ دمآرد ات دوشب عضو انآوج یرام فرصم رب  راهچ تعاس زا شیپ ات ایبملک شیتیرب نینکاس
                    بلطم نیا هب هراشا اب یشرازگ رد )Trade Association      .ددرگرب مدرم بیج  ات دنراد تقو ۲۰۱۷ ربماون لوا زور رهظزادعب
                    یگتفه هجدوب ییاداناک ناگدننک فرصم زا دصرد 66 هک
                                        ناگدننک فرصم یارب یرادانعم تاررقم نینچمه  رد یناتسا تلود تیاس بو هب ار ناشدوخ رظن
    زا هنوگ نیا هب ناگدننک فرصم درکیور یدصرد10 شیازفا زا ربخ دننک یم کیناگرا داوم دیرخ فرص ار دوخ
                                                     ؛دوشب قلخ  ار حیرفت تین هب انآوج یرام هضرع هوحن هنیمز
                         .داد هتشذگ لاس هب تبسن ییاذغ داوم
                                        اه یراذگتسایس ندش هتشون یارب یفاک هجدوب             .دنیوگب
    کیناگرا ییاذغ داوم“ نمجنا نیا ییارجا ریدم Tia Loftsgard هتفگ هب ،نمجنا نیا هاگبو شرازگ ساسا رب
                                               ؛دوشب هیارا مزلا تاررقم و  و انآوج یرام ینامرد فرصم ۲۰۰۱ رد اداناک
               .”تسا هتشاد اداناک یزرواشک شخب رد ار دشر لاح رد هدر نیرتعیرس
                                        هنیمز رد یلحم یاه تلود تردق نینچمه  ینوناق روشک رد ار یس چا یت یواح تادیلوت
    یمامت رد ار شورف یلک دشر هلئسم نیا“ :تفگ یا هینایب رد ،اداناک کیناگرا تراجت نمجنا ییارجا ریدم
                                        هوحن و ناگدنشورف هب طبترم یاهزوجم  یارب کشزپ زوجم دارفا هکنیا طرش هب ،دوب هدرک
                      .”تسا هتشاد یپ رد کیناگرا تلاوصحم یاه هدر
    عوضوم نیا هک دنتسه دوخ کیناگرا یاهلااک هنیمز رد رتشیب هچره عونت راتساوخ اه ییاداناک“ :دوزفا یو  یمومع یاهاضف رد ناگدننک فرصم هدافتسا  .دننک بسک ار نآ فرصم
    .”دنناد یم مهم رایسب کیناگرا تلاوصحم اب رت یعیبط یگدنز یارب یدعب یاه لسن یاهوزرآ ظفح یارب ار   .دوشب ظفح  ینوناق  :دیناوخب ناگرهش رد هنیمز نیمه رد
    دوخ هب ار هدش یرادیرخ ییاذغ داوم نازیم نیرتشیب دصرد 76 اب تاجیزبس و هویم ،شرازگ نیا قبط  شورف یصوصخ یاه هزاغم هک تساه تدم  یلاوس ؛۲۰۱۸ لیرپآ ۱ زا انآوج یرام ندش
    رارق مود هبتر رد یدصرد28 دشر اب غرم تشوگ ای زمرق تشوگ ،یدنب هبتر نیا رد و تسا هداد صاصتخا  هلمج زا ،اداناک فلتخم یاهرهش رد انآوج یرام  یحیرفت فرصم زا ییادز مرج یور شیپ یخیرات
                 .دهد یم ناشن 2016 لاس هب تبسن ار یزایتما4 یدشر ینعی دراد  ینوناق فرصم زاوشیپ هب ،رووکنو و وتنروت  و هضرع ندش ینوناق یاه لاوس ؛اناوج یرام
    هب تبسن مه نآ هک تسا هدش موس ماقم زئاح یدصرد27 دشر اب یدنب هبتر نیا رد زین ینبل تلاوصحم  تراک فرص اب و دنا هتفر روشک رد انآوج یرام انآوج یرام یحیرفت فرصم
                     .دهد یم ناشن دشر زایتما کی )2016( هتشذگ لاس
                                        لاس ۱۹ زا رتلااب ار درف نس هک ییاسانش  یربهر هب لاردف تلود ،۲۰۱۷ ییلاوج رد
    زا دصرد 83 و تسا کیناگرا داوم زا هدافتسا هب هرازه لسن درکیور شرازگ نیا رد هجوت بلاج هتکن
                                        وا هب ،کشزپ زوجم هب زاین نودب ،دهدب ناشن  فرصم ندش ینوناق حرط ودورت نیتساج
      .دنتسه رت ماگ شیپ یلسن ره زا یعیبط و کیناگرا یاه یندیشون و ییاذغ داوم دیرخ رد اه هرازه
                                           .دنشورف یم یس چا یت یواح تلاوصحم    .دوب ناملراپ هب مه ار نآ یحیرفت
    سپ هک دنیوگ یم یلسن هب ،دوش یم هتخانش زین هرازه لسن مان اب هک Y لسن ای یاو لسن ؛هرازه لسن
                                        و )یپ ما یس رآ( سیلپ دشرا تاماقم مه رت شیپ  ندش ینوناق هوحن تیلک لاردف تلود دنچره
    و هدش زاغآ ینامز هچ رد Y لسن دّلوت هک عوضوم نیا رس رب .دنا هدش هداز Z لسن زا شیپ و X لسن زا
                                        لاردف تلود زا یناتسا تلود ربهر نیدنچ مه  یلو ،هدرک نیعم ار انآوج یرام یحیرفت فرصم
    رد لسن نیا دّلوت هک دنرواب نیا رب نارظن بحاص یخرب .درادن دوجو یعامجا ،تسا هدیسر نایاپ هب یک
                                        فرصم ندرک ینوناق نامز ات دندوب هتساوخ  تسدب ،نآ هضرع هب طبترم تاررقم تاییزج
    رد هک تسا هدیسر نایاپ هب 2000 ههد لیاوا رد و هدش زاغآ 1980 ههد لیاوا ای 1970 ههد رخاوا رد ییاج
    هک دنتسه یلسن نیلوا اه یتصش ههد .تسا داتشه ههد زاغآ ات یدلایم تصش ههد عورش اب ربارب ناریا  نوچ ،دزادنایب بقع ار انآوج یرام یحیرفت .تسا هدنام یقاب یناتسا یاه تلود
    یارب یو ات تسا شدنزرف راظتنا رد هداوناخ ردپ هنومن یارب .دنریگ یم شزومآ و کمک اه نآ زا ناشنیدلاو  هدامآ ار هنیمز نیا رد مزلا تاررقم زونه اهنآ  مدرم زا ایبملک شیتیرب یناتسا تلود لااح
                             .دنک یزادنا هار ار ریلپDVD وا .دنا هدادن ار مزلا یاه شزومآ و دنا هدرکن  هضرع هوحن هب تبسن ار ناشرظن یلحم
    هب تبسن زین دنراد دنزرف دنچ ای کی هک ییاه هداوناخ ،اداناک کیناگرا ییاذغ عیانص نمجنا شرازگ قبط  و درک در ار اه تساوخرد نیا لاردف تلود یلو .دسرپ یم انآوج یرام
               .دنزرو یم رارصا اه هداوناخ ریاس زا شیب یعیبط ییاذغ داوم زا هدافتسا  ۲۰۱۸ ییلاوج – هدش صخشم نامز هب تفگ  نیا شورف دیاب ایآ هکنیا دننامه ییاه لاوس اب
    ملاقا رد کدوکاب یاهراوناخ یارب هنازور ییاذغ داوم باسح تروص زا دصرد 19 هک تسا یلاح رد نیا  یحیرفت فرصم ندش ینوناق عورش یارب –  دننامه – دشاب تلود تسد رد تلاوصحم Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017
      .دوب دصرد 12 دنزرف نودب یاهراوناخ یارب مقر نیا هسیاقم رد و دوب هدش هداد صاصتخا کیناگرا
                                        دهاوخ دنبیاپ ،اداناک رساترس رد انآوج یرام  تسدب یتسیاب هکنیا ای – اهروتسا روکیل یس یب
    رب هک دنتفگ ناگدننک فرصم زا دصرد 55 ً ابیرقت هک تسا تیفافش و تشادهب عوضوم نیب نیا رد مهم هتکن
                                                       .دوب  ره زا یبیکرت ای ،دوشب هدرپس یصوصخ شخب
    .دننک هدافتسا یعیبط و کیناگرا تلاوصحم زا دنا هتفرگ میمصت ،تشادهب صصختم کی یاه هیصوت ساسا
                                        دارفا دناوت یم سیلپ زونه هتبلا نامز نآ ات   .دشاب هتشاد دوجو ود
    تیفافش رصع رد ام“ :تسا هدرک رظن راهظا هنوگ نیا اداناک روهمج سیئر نواعم ”سار نیلیتک“ هطبار نیا رد
                                        یحیرفت فرصم ای ،شورف و دیرخ رطاخ هب ار  ینوناق دیرخ یارب لاس ۱۹ نس هکنیا ای
    هب تبسن و دنراد دنروخ یم هک ییاذغ هب یصاخ هقلاع ناگدننک فرصم نآ رد هک یرصع ؛مینک یم یگدنز
                                        هقباسءوس ناشیارب و دنک تشادزاب انآوج یرام  .دنک رییغت نس نیا دیاب ای تسا یفاک انآوج یرام
                            .”دنهد یم ناشن تیساسح نآ
                                                      .دنک تبث  ناش باوج دیاب هک ییاه لاوس رگید نینچمه
    ،دننک یم یرادیرخ ام زا هک یتلاوصحم هرابرد میهاوخ یم و میراد تسود ار نامنادنورهش ام“ :دوزفا یو
                            .”دنشاب هتشاد یبوخ ساسحا  هعجارم سردآ نیا هب ناتدوخ رظن هیارا یارب  رد یلحم تاررقم هکنآ زا شیپ ،دشاب صخشم 12
    زا نیلانآ شسرپ تروص هب هک یتاقیقحت هعلاطم کی رد ار قوف شرازگ جیاتن اداناک کیناگرا تراجت نمجنا     :دینک         .دنوشب هتشون هنیمز نیا
           .تسا هدروآ تسد هب داد ماجنا Ipsos I-Say لناپ زا هدافتسا اب و ناگدننک فرصم http://engage.gov.bc.ca/  یاه تلود هتفه نیا ییآ مهدرگ رد مه لااح
    هدر رد هدننک تکرش 1،002 ،تسا هدش ماجنا یراج لاس نئوژ 4 ات هم 30 خیرات رد هک یجنسرظن نیا رد  BCcannabisregulation  عضاوم تسا رارق اهرادرهش ،ناتسا یرهش
                          .دنتشاد روضح لااب هب لاس 18 ینس                 تلاوصحم هضرع هوحن هب تبسن ناشدوخ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17