Page 10 - Issue No.1423
P. 10

اداناک یاهربخ                            هدیزگ

                                                                             10


        .دوشب نیمز وج هب یا هناخلگ یاهزاگ  راودیما سیراپ نامیپ نتم ربارب یلاح رد لاردف تلود
    ناتــسا راهچ هب هتــسب عوضوم نــیا ندــش یلمع  دارگ یتناس هجرد 2 ،21٠٠ لاــس ات نیمز هک تسا  :نرق همین ات اداناک یمیلقا تارییغت لرتنک همانرب
    زا هتسیرتکلا دیلوت یارب نونکا مه هک تــسا روــشک  نیمز نلاا نیمه هک دشاب هدــش رت مرگ نآ زا رتمک ای
    اون ،نآوچاکساس ،اتربلآ :دننک یم هدافتسا گنس لاغذ  ندش یتعنص رصع عورش زا رت مرگ هجرد 1 هب کیدزن 2۰3۰ ات گنس لاغذ زا ییاهر
    یور شیپ هار هــس اهنآ – کیوزنارب وین و ایــشوکسا  هب ،هتشذگ نرق ود و تــسا یدلایم مهدزون نرق رد                          1395 آذر 5 هعمج - 1423 هآامش / 24 لاس
    نتخوــس زا دعب نبرک هضرع یولج هاوخ ،دنراد دوخ  لاس رازه 8 رد هبترم نیلوا ،ریخا یاه لاس صوصخ
    یرتهب یروآ نف هکنیا ای ،دنریگب ار وج هب گنس لاغذ  ناشن هدنیازف شیازفا نیمز یامد هک تــسا هتشذگ
    دوخ یگنس لاغذ یاه هاگورین هکنیا ای دننک هدافتــسا        .دهد یم
               .دننک لیطعت ار  ربماون هام هعمج نیلوا رد سیراپ نامیپ یمسر یارجا
    دیلوت هک تــسا رارق 2٠3٠ لاــس ات ،لکــش نیا هب  هزات شرازگ ،نآ زا شیپ زور کی و دش عورش لاسما
    لداعم اــی نتاگم جنپ لداــعم یا هناخلگ یاــهزاگ  درک ملاعا دحتم للم نامزاــس یتسیز طیحم همانرب
    ،لیبوموتا رازه 3٠٠ و نویلیم 1 هنایلاــس هدافتــسا  ربارب ،نامیپ وضع یاهروــشک 2٠3٠ لاس ات رگا هک
          .دوشب ینونک دیلوت دح زا رتمک  ار یا هناخلگ یاــهزاگ دیلوت حطــس ،دوخ یاهدهعت
    عوضوم رد یناهج حطــس رد لاردف تلود یاه شلات  نیمز ،دنهد شــهاک ،دنا هدرک صخــشم هک روط نآ
    زبــس یاه غارچ لباقم رد یا هناخلگ تادیلوت شهاک  هجرد 3.4 ات دارگ یتناس هجرد 3 اب ،21٠٠ لاــس ات
    جارختسا یاه همانرب شرتسگ و عورش یارب تلود نیا  رصع عورش تبــسن هب رتشیب شیامرگ دارگ یتناــس
    سلاجا رد هتشذگ هتفه ،یلیسف یاه تخوس هضرع و    .دش دهاوخ ور هبور ندش یتعنص
    تارییغت لرــتنک عوضوم رد شــکارم یــللملا نیب  نونکا مه هک داد حیضوت دوخ یاه تبحص رد انِ ک کم
    نامیپ وضع یاهروشک رگید داقتنا ضرعم رد ،یمیلقا  یاه یژرنا طسوت اداناک هتــسیرتکلا دیلوت دصرد 8٠
                .دوب هتفرگ رارق  یا هتــسه یژرنا و دیــشروخ و داب ،بآ ریذپدیدجت
                      لاــس ات هک تــسا راودیما تلود و دنریگ یم تروص
                      هضرع زا اهر روــشک یژرنا دیلوت دــصرد 9٠ ،2٠3٠
                                                     .دش دهاوخ  یاهزاگ دیلوت یدــصرد 8٠ شهاک فدــه ملاعا اب
                                        تلود یا هحفص 91 همانرب راــشتنا رانک رد ربخ نیا  اداناک ،2٠5٠ لاــس ات روــشک حطــس رد یا هناخلگ
    دحاو 2۹۰۰ یارب یرلاد نویلیم ۵1۶ هجدوب                  اب اداناک تدم زارد هعسوت یژتارتــسا« ناونع اب لاردف  هارمه یاهدادیور اب هــلباقم یارب یا همانرب نانچمه
                                        رد »رضاح نرق همین ات یا هناخلگ یاهزاگ رتمک دیلوت  نیگنایم یامد دارگ یتناس هجرد 2 زا شیب شیازفا اب
           ایبملک شیتیرب رد یا هراجا                         .تفرگ تروص هتشذگ هتفه             درادن نیمز
                                        8٠ شهاک :هدش ناونع نینچ همانرب نیا یلصا فده
    ،ایبملک شیتیرب یناتــسا تلود ربهر هبنش هس حبص  یناتسا تلود همانرب هبنش هس حبص کرلاک یتسیرک  اب هسیاقم رد یا هناخلگ یاهزاگ دیلوت حطس یدصرد  تــسیز طیحم ریزو ،انِ ک کم نیرتک ،هبنــشود حبص
    همانرب یرــبخ تــسشن کی رد ،کرلاک یتــسیرک  هفرص هب نورقم یاهدحاو تخاس هجدوب شیازفا یارب  نیا اب ،یدلایم 2٠٠5 لاس رد اهزاگ نیا دیلوت حطس  دیلوت اب هلباقم رد تلود هزات یاه همانرب ،لاردف تلود
    ٦8 رد تلود نیا یرلاد نویلیم 51٦ یراذگ هیامرس  زا یمین هب کیدزن ات درک ملاعا ناتــسا حطــس رد ار  شیامرگ ناوتب ،سیراپ ناــمیپ اب گنهامه هک دیما  هنایم ات یمیلقا تارییغت لرتنک و یا هناخلگ یاــهزاگ
    نورقم دحاو 29٠٠ هب کیدزن یزاس هدامآ یارب هژورپ  دمآرد مک راشقا هب ار کلاما رب تایلام دمآرد شیازفا  هجرد 2 ات دارگ یتناس هجرد 1.5 حطــس رد ار نیمز  هک تفگ مه زا رــت مهم و درک ملاعا ار رــضاح نرــق
             .درک ملاعا ار هفرص هب            دنادرگزاب         .درک لرتنک دارگ یتناس  اهر گنس لاغذ زا یژرنا دیلوت زا 2٠3٠ لاس ات اداناک In touch with Iranian diversity


          یرافس هناسفا


      ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
            ادﺎﻧﺎﮐ ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
     Realtor, Rental Property Manager

         & Mortgage Broker


        Cell: 778 - 928 - 5557
       Office: 604 - 421 - 1010


         afsaneh@psr.ca

       3137 St Johns St. Port Moody, BC
                کلاما شورف و دیرخ نیرتهب هئاآا نم صصخت
                نینچمه و نیمز ،یتعنص ،یآاجت ،ینوکسم       نامتخاس یزاسون و یزاسزاب یاهراک هیلک ماجنا

                      .دشاب یم یآاصحنا تآوص هب شورف
                قداص و اشوک ،هبرجت اب ،علطم یصخش باختنا                   ﯽﺟرﺎﺧ و ﯽﻠﺧاد ﯽﺷﺎﻘﻧ   •
                دیرخ رما آد هدننک نییعت و مهم آایسب یعوضوم                                        Vol. 24 / No. 1423 - Friday, Nov. 25, 2016
                آایسب رتهب یباختنا یارب .تسامش کلم شورف و     یارب افﻄل      ﯽﺑﻮﭼ شﻮﭙﻔﮐ،یرﺎﮑﯿﺷﺎﮐ     •
                آد اآ دوخ بآاجت مناوتب هک دوب مهاوخ لاحشوخ     یناجم دروآرب
                             .مهد آارق ناتآایتخا    .دیریگب سامت
                                                 ﻦﯿﻣزﺮﯾز ندﺮﮐ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ و ﺖﯿﻨﯿﻣﻻ    •

                 یفوص دمحم
                                               )کباب( ۶۰4 - 44۰ - ۵۰۰۹ :نفلت               10


              ۶٠4 - ۷۸3 - ۸٠٠۷ :نفلت
     New Coast Realty
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15