Page 8 - Issue No.1423
P. 8

8


                                                            یسایس تلااقم           1395 آذر 5 هعمج - 1423 هآامش / 24 لاس
    تیامح تحت هعیش نایماظن هبش دیدهت رباربرد  دربن زا دراد دصق نلمرک ،نامگ یب .دهد یمن تسدزا .درادن یدهعت و شقن  ،اوران یاه مادعا تابثا رب ینبم یکرادم للملا نیب وفع
    یدابعلا یاقآ ،دادغب رد .تسا هدرک نت رب ار ناریا  یرازبا هدافتسا اه یبرغ اب لثم هب هلباقم یارب لصوم     رد اه ینس هیلع هنارسدوخ یاه تشادزاب و هجنکش
    داقتنا قارع کاخرد کرت زابرس رازه هس روضحزا  باکترا هب ار یللملا نیب فلاتئا لاثم ناونع هب و هدومن  ناریا هب هک دشوک یم زیچره زا شیب هدحتم تلاایا  زا یریگولج یارب .درک رشتنم هجولف رد 2٠1٦ نئوژ
    یرایسب .دنک یم در ار گنج رد اهنآ تکرش و هدومن  اهداقتنا نیا اما ؛دنک یم مهتم )1( »یگنج تایانج«  یم ظفح قارع رد ار دوخ ذوفن اکیرمآ هک دنک یلاح  زا هدحتم تلاایا ،لصوم رد ییاه تنوشخ نینچ زورب
    مهتم ار هیکرت یتح تلود هب کیدزن یاه همانزور زا  هب نیتوپ ،رتهب نیازا .دریگ یمنربرد ار قارع تلود  هرهب دوجوم تیعضو زا تسناوت دهاوخن نارهت و ،دنک  تشپرد نایماظن هبش هک هتساوخ شا یقارع دحتم
    ات هک ،لصوم هقطنم دهاوخ یم لامع هک دننک یم  نآ هب نارگداهج اب هزرابم رد هک هداد داهنشیپ دادغب  نینچ .دنک نترب ار شعاد رباربرد حتاف یادر و هدرب  رگا لصوم »یدازآ« ،عقاورد .دننامب یقاب ههبج
    ینامثع یروتارپما زا یشخب لوا یناهج گنج نایاپ  ار دوخ ینمض روط هب بیترت نیا هب و دنک کمک  ]سراف[ جیلخ یاه نیشن ریما تشحو بجوم یرما  یاه تباقر یانبمرب اوران یاه مادعا و باسح هیفصت
                                                                            In touch with Iranian diversity
    ریزو ،رتراک نوتشا یاقآ .دنک هیکرت همیمض ار ،هدوب                               اکیرمآ لزلزتم تیعقوم هب ،دشاب هتشاد یپرد یبهذم
    ،دادغب هب ربتکا هام نایاپرد دوخ رفسرد اکیرمآ عافد                              رطاخ هب ار وکسم نتگنشاو هک ینامزرد ،هقطنم رد
    ،هیکرت شترا هک دنک دعاقتم ار قارع تلود دیشوک  نتگنــشاو ینارگن بجوم زین هدرک زورب قارع و هیکرت یاه تلود نیب هک ییاه شنت  ،دنک یم شنزرس بلح رد نایماظنریغ ندرک نارابمب
    نامزاس وضع یاهروشک شترا نیمود ورین رظن زا هک                                           .دنز یم رتشیب همطل
                       شتآا هک تسا نیا آاتساوخ ناغودآا بیط بجآ یآوهمج سیئآ ،اآاکنر آد .تــسا
    دربنرد دناوتب ،تسا )وتان( یلامش کیتنلاتا نامیپ
    هک یدابعلا یاقآ .دشاب هتشاد تکرش شعاد هیلع  رهش نیا یاه ینس یماح یادآ وا .دشاب هتشاد تکآاشم لصوم یزاــسدازر آد هیکرت  رارف هب تبسن دحتم للم نامزاس ،رگید یوسزا
    تلاایا رباربرد فعض رطاخ هب دوخ روشک لخاد رد  .تسا هدرک نت رب اآ ناریا تیامح تحت هعیش نایماظن هبش دیدهت رباربآد  نیرتگرزب« یارب ار دوخ و هداد رادشه هدرتسگ
    ناربهر زا یرایسب یوسزا یدنت تاداقتنا اب هدحتم                                .دنک یم هدامآ »2٠1٦ لاسرد هناتسودناسنا تایلمع
    هرفط رما نیازا ،تسا وربور ردص ادتقم هلمج زا هعیش                               قارع ناتسدرک رد رقتسم یتلودریغ یاه نامزاس
    یم همه .تسا هدرک تفلاخم نآ اب رهاظرد و هتفر                                 دنناوت یم نت رازه 5٠٠ مکتسد هک دننک یم دروآرب
    زور رد دهاوخ یم هیکرت یروهمج سیئر هک دنناد                                  ناکسا هاگودرا 25 زا ،ربتکا نایاپ رد .دنوش هراوآ
    و هدومن تیبثت ار هرکاذم زیم رد دوخ روضح دوعوم  لاشرام اب لماک مهافت رد .دیامن نایئاکیرمآ نیزگیاج  نتگنشاو هک دنتسه نیا راتساوخ هک دش دهاوخ  .دوب هدش هتخاس هاگودرا ٦ اهنت ،ناگراوآ زاین دروم
    یاهورین و درک یاه هگرمشیپ دحتم هک ،هیکرت شترا  رد هیسور هلخادم هک ،رصم رد یسیسلا حاتفلادبع  هامرد .دنک ظفح قارع رد ار دوخ یاپ یاج نانچمه  یارب یتلودریغ یاه نامزاس رگید و للم نامزاس
    ،تسا ینس لیابق هدش جیسب هظحلام لباق نادنچ هن  رد روضح نیمک رد هیسور ،دنک یم دییات ار هیروس  یاه تامولپید یاهدمآ و تفر رطاخ هب ،ریخا یاه  هجاوم یلام عبانم دوبمک اب اه هاگودرا رگید تخاس
    اج لصوم دربن یاهورین زا یمهم شخب ناونع هب ار  یمن نایئا اکیرمآ هک تسا یزیچ نیا و تسا قارع  دوجوم شنت نازیم زا دنا هدرک یعس هک ییاکیرمآ  هب لصوم ناگدنهانپ هک دراد دوجو رطخ نیا .دنتسه
    ،ار نآ دیاب نتگنشاو هک تسا رگید یلکشم نیا .دنزب     .دنریگب هدیدان دنناوت  و دادغب نیب نانخس نحل ،دنهاکب تختیاپ ود نیب  رهشود ،یدامر و هجولف ناگدنهانپ تشونرس نامه
    یب شنادحتم یدربهار یاه تباقر هک یا هقطنم رد                        .تسا هدش رت مارآ ضایر  یرگناریو و تخس یاهدربن یاهب هب هک نیشن ینس
     .دیامن تیریدم دنک یم رت راوشد ار شراک هفقو  زورب قارع و هیکرت یاه تلود نیب هک ییاه شنت          .دنوش راچد ،دش هتفرگ سپ شعاد زا رایسب یاه
                      ،اراکنآ رد .تسا نتگنشاو ینارگن بجوم زین هدرک  یکیدزنرد للاتخا داجیا هدحتم تلاایا فده نیمود  ناتسدرکرد دنناوتن هک لصوم دربن ناگتفای تاجن
   -1 » Russia accuses US-lead coalition of  نیا راتساوخ ناغودرا بیط بجر یروهمج سیئر  تسخن ،یدابعلا یاقآ .تسا وکسم و دادغب نیب یراج  یهار ،دنناسرب هیکرت هب ار دوخ ای دنریگب هانپ قارع
   “war crimes” in Iraq «, Agence France-Pres-  تکراشم لصوم یزاسدازآ رد هیکرت شترا هک تسا  یم دیجمت هیروس رد هیسور تلاخد زا بترم ریزو  مهرس تعرس هب یاه هاگودرا رد ندش نادرگرس زج
   se, 22 octobre 2016.         رهش نیا یاه ینس یماح یادر وا .دشاب هتشاد  نیتوپ ریمیدلاو حدم یارب ار یتیعقوم چیه و دنک  اهنآ رد دادغب یزکرم تلود هک ،دنرادن هدش یدنب Vol. 24 / No. 1423 - Friday, Nov. 25, 2016

                                                                             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13