Page 6 - Issue No.1423
P. 6

هیکرت تیروهمج "باصق" ناغودرا                                      6                                                           یسایس تلااقم

                  یتاونق یعآاز ریشدآا
                                                          و ریخا یاه لاس یط رد هیکرت رلاوکس یروهمج 1395 آذر 5 هعمج - 1423 هآامش / 24 لاس
                                                          هیئوژ 15 یماظن ماجرفان یاتدوک زا دعب صوصخ هب
    دوب نآ هجیتن هیروس لامش هب هیکرت شترا دورو هک
                                                          دنک یم هبرجت ار روشک نیا رد هتفای نامزاس یدنور
    یتسیلانویسان تاساسحا کیرحت نمض نامز مه هک
                                                          هیکرت" ناونع هب راتخاس نیا زا دیاب سپ نیا زا هک
    تلاوحت نایرج رد یلبق یاوزنا زا تسناوت اه کرت
                                                          نونکا مه هیکرت رد تیروهمج .درب مان "ناغودرا
    یبرغ نیدحتم و هدش صلاخ یدودح ات زین هیروس
                                                          اراکنآ تلود ینوناقریغ و نشخ موجه نشور تیاکح
    شترا دورو .دهد رارق هدش ماجنا لمع رد ار دوخ
                                                          رلاوکس متسیس دامن ناونع هب "تیروهمج همانزور" هب
    یمسر تروص هب هک دنچ ره هیروس کاخ هب هیکرت
                                                          همانزور اه هد هک دشک یم ریوصت هب ار روشک نیا رد
    ضقن نوناق هب دانتسا اب هیروس تلود ضارتعا دروم
                                                          هلابند رد و دنا هدش تشادزاب نآ ناریبدرس و راگن
    لیلد هب اما تفرگ رارق روشک نیا یضرا ورملق
                                                          ماهتا هب هیکرت ربتعم تایرشن و اه همانزور رثکا نآ
    مسیرورت اب هزرابم و "شعاد" ناونع هب یکسرتم
                                                          نینچ مه و "نلوگ هللا حتف" و نایچاتدوک اب یراکمه
    .دیدرگ ور هبور ضامغا اب یللملا نیب هعماج طسوت
                                                          نامکاح و نارادمامز معز هب هک مسیرورت هب یگتسباو
    فده هک دوب صخشم لاماک زین لبق زا هک دنچ ره
                                                          کیدزن ینوناق یاه هورگ لماش ،هعسوت و تلادع بزح
    هچنآ زا شیب هیروس کاخ هب یماظن دورو یارب اراکنآ
                                                          برض ریز ،دوش یم مه روشک نکاس درک تیلقا هب
    رد یتکرح دشاب یشعاد مسیرورت اب هزرابم یارب
                                                          زا دعب یاه جارخا و یریگتسد جوم .دنا هتفرگ رارق
    عفادم یاه ناگی و یروس یاهدرک بوکرس تهج
                                                          ،هیئاضق هوق ،سیلپ ،شترا داهن نورد زا ریخا یاتدوک
    نارگراک بزح زا یشخب ار نانآ ناغودرا هک دوب قلخ
                                                          یاه هکبش ،یندم یاهداهن ،دقتنم یسایس بازحا
            .تسناد یم )ک ک پ( هیکرت ناتسدرک
                                                          و اه هاگشناد ،لابتوف یاه میت ،تاعوبطم و ینویزیولت
    اراکنآ تلود بوکرس زکرمت ریخا یاه هتفه یط رد
                                                          رازه دص یلااب دروکر هب نونکا مه هیریخ یاه نمجنا
    یریگ تهج فلاخم تاعوبطم و بازحا تمس هب
                                                          نانآ زا نت رازه 37 دودح اهنت هک تسا هدیسر رفن
    یاه هکبش و اه همانزور هب یی هلف موجه و تسا هدرک  یریگ تهج فلاخم تاعوبطم و بازحا تمس هب اراکنآ تلود بوکرس زکرمت ریخا یاه هتفه یط رد
                                                          یمسر تشادزاب رد نونکا مه فلتخم یاه هناهب هب
    تیروهمج همانزور نانآ سار رد هک دقتنم ینویریولت  تیروهمج همانزور نانآ سار رد هک دقتنم ینویریولت یاه هکبش و اه همانزور هب یی هلف موجه و تسا هدرک
                                                          دیتاسا ،نایماظن یگدنهانپ لیس .دنرب یم رس هب
    رارق نآ ریبدرس "وجنوباص دارم" یریگتسد هلمج زا و  .تسا هدرک یتینما تدش هب ار هیکرت هعماج ،دراد رارق نآ ریبدرس "وجنوباص دارم" یریگتسد هلمج زا و
                                                          یاهروشک هب ناراگن همانزور و نارکفنشور ،یهاگشناد
     .تسا هدرک یتینما تدش هب ار هیکرت هعماج ،دراد
                                                          هب هک تسا ریذپان نایاپ جوم کی هدنهدناشن ییاپورا
    ناغودرا بیط بجر ،اه هناسر بوکرس اب نامز مه
                                                          رظن هب دوخ نافلاخم بوکرس یارب ناغودرا مزع لیلد
    کیتارکمد" بزح نتسکش مه رد یارب ار تصرف                                                     In touch with Iranian diversity
                                                          یاضف .دشاب هتشاد نداتسیا زاب رس لاعف هک دسر یمن
    هک هیکرت یاهدرک یعقاو هدنیامن ناونع هب "اه قلخ
                                                          ناوت یارب نافلاخم لماک سای رانک رد تشحو و بعر
    دنشاب یم یسرک 59 یاراد ناملراپ رد نونکا مه
                                                          داحتا رتچ ریز هک "بوکرس یمانوس" نیا یگدنرادزاب
    نیا دشرا ناربهر تشادزاب روتسد و دید دعاسم  حانج فرط کی زا ،ناغودرا زا تیامح رد یلوتانآ  زا یشخب اهنت هیئوژ 15 یاتدوک هناهب هب بوکرس
                                                          "یملاسا ییارگداینب و یکرت مسیلانویسان" نومیمان
    نگیف" و "شاتریمد نیدلا حلاص" هلمج زا بزح  فرط زا و درک زمچآ ار روشک هاوخیروهمج و رلاوکس  زا هک ارچ تسا هیکرت ندرک هزیناغودرا یویرانس
                                                          ار یی هنزور چیه ینونک طیارش رد ،دریگ یم ماجنا
    و ناملراپ وضع اه هد هارمه هب ار »غاد کسکوی  قطانم رد یگنج یاضف و بوکرس دیدشت اب رگید  فورعم تاضارتعا بوکرس اب شیپ لاس راهچ دودح
                                                          بوچراچ رد تردق دیدج تابسانم میظنت یارب
    .درک رداص ار نیشندرک قطانم رد بختنم نارادرهش  تیعقوم کی روشک یقرش بونج و بونج نیشندرک  کیتارکمددض یسایس دنور نیا "یزگ کراپ" هب
                                                          هک هک اجنآ رد یتح .تسا هتشاذگن زاب یراج نیناوق
    نایماظن یگدنهانپ دیدج جوم اب ریخا یاهزور رد  مسیلانویسان کیرحت بوچراچ رد لاکیسکوداراپ  زین هناقمحا یاتدوک نیا هنافساتم و دوب هدش زاغآ
                                                          و رتشیب بوکرس یارب هیکرت ینونک ماظن و ناغودرا
    یاهروشک رد »وتان« یاه هاگیاپ رد رقتسم هیکرت  هقبط لایما هب تمدخ رد ار ینس ییارگملاسا و یکرت  بزح و ناغودرا ات درک مهارف ار تصرف نیرتهب
                                                          یاضف نیمه زا دننیب یم مزلا یدنورهش قوقح ضقن
    یرایسب یگدنهانپ تساوخرد صوصخ هب ییاپورا  یهاوخرذع زا دعب نینچ مه .تخاس مهارف مکاح  .دنوش رت ممصم دوخ فادها هب ندیسر یارب مکاح
                                                          یعس دیدج نیناوق عضو اب و هدرک هدافتسا یتینما
    ییاوه هاگیاپ رد نانآ یاه هداوناخ و نایماظن نیا زا  24 وخوس یامیپاوه طوقس رطاخب هیسور زا ناغودرا  و اتدوک تسکش یادرف رد یرارطضا طیارش عضو
                                                          یارب مه یقوقح و یتیامح ششوپ کی دننک یم
    دیدرگ تیوقت یوق نظ نیا ناملآ رد »نیاتشمار«  وکسم هدننک درخ راشف ریز زا تسناوت یو روشک نیا  هب هجوت اب هناهب نیا هب یتیامح نیناوق یمامت وغل
                                                                                    .دننک مهارف دوخ تامادقا
    هعماج رد ناغودرا یاه تسایس زا یتیاضران هنماد هک  دنک مهارف دوخ یارب یدعاسم یاضف و دوش جراخ  یزکرم شخب رد دنمتردق یعامتجا هاگیاپ کی دوجو
                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          �      �ﻋ
                                                       ﯽﺎﻤ ر ﯽ
     2007                                                    �
    www.alirahmani.com    .دیریگب سامت نم اب هجیتن نیرتهب لوصح یارب .دیراد یراجت ای ینوکسم کلم شورف ای و دیرخ هب میمصت هچنانچ
                                               ۶٠4 - ۶49 - 991۷
     .دیریگب سامت نم اب رووکنو ترون زکرم رد ینامتخاس یاه هژورپ نیرخآ دیرخ شیپ و یهاگ آ یارب
      $569,900.00            $439,900.00            NEW                سیورس 1 ،هباوخ قاتا 1 )Pemberton Building( نامتراپآ
                                                         هدش یزاسون اه تمسق یضعب ،تیفراوکسا ٦91 ،یتشادهب
                                                         ،هدیشوپرس رختسا )یشاک و ،تکوم ،مامح ،دیدج سنیلاپا(
                                                         ،هتعاس 24 ینابهگن ،یرابنا ،شزرو نلاس ،انوس ،یزوکاج Vol. 24 / No. 1423 - Friday, Nov. 25, 2016
                                                         یگزات هب یشک هلول و ینوریب تمسق ،یدورو ،روسناسآ
                                                                    .تسا هدش یزاسون
                 SOLD                                      perfect for investment, owners looking

                                                         for an investor buyer to lease back the
                                                           property at lease for one year.
                                                           $349,900.00             6      204-106 Kings Road, North Vancouver,  1708-2004 Fullerton Ave., North Vancouver
                                                          308-2012 Fullerton Ave., N Van
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11