Page 7 - Issue No.1423
P. 7

لصوم رد اکيرمآ رسدرد
   7

    1395 آذر 5 هعمج - 1423 هآامش / 24 لاس  یسایس تلااقم             نتگنشاو ماجنارس ،ینلاوط یدیدرت زا سپ  هدرکن شکورف روشک نیا شترا صوصخ هب و هیکرت


                                             کیتاملپید دنومول - دیکلب مرکا

                                                            هکنیا .تسا هدش یدیدج هلحرم دراو یتح هک تسا
                                          طسوت لامش گآزب رهش یریگ سپزاب یارب
                                          هداد زبس غارچ نر نادحتم و قارع شتآا
                                                            قطانم رد یگنج تیعضو ،هعماج ندش یبطقود
                                                         .تسا  نوچ یضماغ تاعوضوم اب نونکا مه اراکنآ تلود
                                                            رد گنج و یریگرد هب میقتسم دورو ،نیشندرک
                                                            مه رب ،یتینما – یسایس یتابث یب ،قارع و هیروس
                                          آد قارع ریزو تسخن ،یدابعلا آدیح  دیدشت ،وتان وضع یبرغ نیدحتم اب طباور ندروخ
                                                            ندش هدیشک لامتحا ،هعماج ناگبخن نیب یتیاضران
                                          دامتعا یاآ بسک زا سپ ،2٠14 ربماتپس
                                                            رطاخب یللملا نیب یاه هاگداد هب اراکنآ تلود یاپ
                                          یلم تدحو تلود لیکشت یارب سلجم
                                                            هلمج زا نیشندرک قطانم رد هدش تبث یاه تیانج
                                          تموکح نامزاس« نداد تسکش تهج
                                                            و »نیبیسن« و »هرزیج« هقطنم رد ماع لتق هعجاف
                                          یماگنه قارع« :تفگ )شعاد( »یملاسا  ور هبور یتاعوبطم هعماج نیب رد هدنیازف یتیاضران
                                          هدش دازر لصوم هک دوش یم دلوتم ونزا  ناغودرا هیکرت تلاضعم زا یشخب اهنت ،دشاب یم
                                          فده نیا هب ندیسآ یارب دیاب ام .دشاب  هب یارب ناغودرا تجامس و تساوخرد .دوب دهاوخ
                                                      .»مینک باتش  »مادعا تازاجم« نوناق هرابود حرط ندناسر بیوصت
                                                            و روشک نیا نیب لئاسم نیرتزیگنارب هشقانم زا هک
                                                            لامتحا هب هجوت اب دشاب یم نآ ییاپورا نیدحتم
                                          ات دوب مزلا راظتنا لاسود زا شیب ،هلحرم هب هلحرم
                                                            ناکدوک هب نازواجتم مرج ششخب حرط بیوصت
                                          فده اب »هنادنمزوریپ هلمح« هک دنک ملاعا دناوتب وا
                                                            نونکا مه زا ،نانآ اب جاودزا طرش هب ینوناق نس ریز
                                          هب 2٠14 نئوژ رد هک یرهش زا شعاد ندنار نوریب
      شعاد هیلع یللملا نیب فلاتئا یاهورین ییاوه                               ناغودرا تشهد و تشحو نیشام هک تسا نآ یایوگ
                                          ،هدحتم تلاایا رد .تسا هدش زاغآ دوب هداتفا نآ تسد
                   .دنرادروخرب  دیدجت یارب دادغب هب هدحتم تلاایا ،ریخا لاسودرد            هدافتسا اب هیکرت مدرم کیتارکمد قوقح ضقن یارب
                                          یوس هب عطاق ماگ نتشادرب« زا امابوا کاراب یاقآ
                        هک یا هژیو یاهدحاو لیکشت اب ،شترا یهدنامزاس               لاح رد هعسوت و تلادع بزح یناملراپ تیرثکا زا
                                          زین وا و لابقتسا رگداهج یاهورین »لماک ندرب نیبزا
      ،اکیرمآ ینیمز یاهورین روضح مدع هلئسم یارو  .تسا هدرک کمک دنا هدید میلعت یرهش گنج یارب         نارود نایاپ یطیارش نینچ رد .تسا نتفرگ تعرس
                                          ناکما قارع هب لصوم یریگ سپزاب هک درک یبایزرا
      بسک رد نآ یناوتان ای – قارع شترا دیدج یماکان  هنیمزرد هچنآ هک هک دهد یم نانیمطا یدابعلا یاقآ        یارب یدایز دودح ات »امابوا کاراب« یروهمج تسایر
                                          یگچراپکی .دبایزاب ار دوخ یگچراپکی هک داد دهاوخ
      هک تشاد دهاوخ ار هجیتن نیا – عیرس تیقفوم  یم داهن نیا و هدش ماجنا هدوب مزلا شترا شزومآ        ارچ دوب ینامسآ تبهوم و شوخ ربخ کی ناغودرا
                                          رد( گنج کی رطاخ هب ،دروآ دای هب دیاب ،هک یا
      لیمحت ار دوخ روضح قارع شترا زج هب ینارگشنک  شیپ امابوا یاقآ .دریگب ار دوخ تسکش ماقتنا دناوت         »پمارت دلانود« اکیرمآ بختنم یروهمج سیئر هک
  In touch with Iranian diversity
                                          سپس و )199٠ -2٠٠3( میرحت ههد کی ،)1991
      فلتخم ناراداوه درومرد هژیو هب رما نیا .دننک  بقع و یورشیپ لماش و تخس« دربن هک درک ینیب        لارنژ ندیزگرب و دراد یو اب بسانتم یتیصخش
                                          ربماسد – 2٠٠3 سرام( اکیرمآ یماظن لاغشا
      هک ،تسا قداص هعیش یماظن هبش یاه هورگ و  دربهار قیفوت هب یگتسب نیا .»دوب دهاوخ ینیشن         تینما رواشم ناونع هب »نیلف لکیام« هتسشنزاب
                                                .تسا هدش هتخیسگ مه زا )2٠11
      هک دنشاب یناسک نیتسخن اهنآ دهاوخ یمن نتگنشاو  ]یئاکیرمآ یاهورین[ روضح مدع :دراد وا یهجوود         یکیدزن یراکمه هک دسر یم رظن هب نتگنیشاو یلم
      تسا بهذم ینس نآ زا یگرزب تیرثکا هک لصوم هب  میلعت و راشتسم تروص هب زج ینیمز تایلمع رد            هیداحتا رگید فرط زا .دنک عورش اراکنآ تلود اب ار
                                          هب اکیرمآ یروهمج سیئر هنایارگ هدارا نانخس
                   .دنوش دراو  یارب ییاوه یورین زا هدرتسگ هدافتسا و ،هدنهد          دهد یم هک ییاهراعش و اهاعدا فلاخ هب مه ییاپورا
                                          رد تیعضو لوحت زا قیمع یاه ینارگن یراوشد
                        هریجنز ندادرارق فده و رگداهج نمشد فیعضت              هب تبسن رطخ ساسحا هلمج زا فلتخم لیلاد هب
                                          یدربهار ناسانشراک .دناشوپ یم ار اونین ناتسا
      سپزاب ،»ینس ثلثم« رد نیشیپ یاهدربن ماگنه  شترا طسوت ینیمز تایلمع ،عقاورد .نآ یهدنامرف         تسا ناغودرا تسد رد نآ دیلک هک نایوجهانپ جوم
                                          بسک رد قارع شترا ییاناوت درومرد نوگاتنپ
      لامعا ماجنا هب شعاد زا اهاتسور و اهرهش یریگ  ،لمکم فلتخم یاهورین ینابیتشپ و قارع سیلپ و           هب تبسن یی هدنرادزاب لمعلا سکع چیه هب رداق لاعف
                                          دنا هدرکن شومارف اهنآ .دنراد دیدرت یزوریپ عیرس
      هلمج زا - هعیش نایماظن هبش یوسزا ییاوران  بزح یاه هگرمشیپ و هعیش نایماظن هبش هلمجزا         مدرم دسر یم رظن هب و دوب دهاوخن هیکرت تلاوحت
                                          رظنزا هک ،شترا نیا یاهورین 2٠14 لاسرد هک
      تیامح ناریا یوس زا یلام رظنزا هک – یبعشلادشح  نیا .دوش یم ماجنا )PDK( ناتسدرک کیتارکومد            .دننک هبرجت ار تشحو نارود کی دیاب روشک نیا
                                          و کرت ار رهش دربن نودب ،دندوب رتشیب رایسب رامش
      دش ماجنا ماهتا نیا اب یماظن ریغ مدرم هیلع ،دوش یم  ،ییاکیرمآ( یجراخ فلتخم یاهورین هرواشم زا اهورین
                                          اهر نارگداهج گنچ رد ار دوخ نیگنس یاهحلاس
      .دندوب هدرک لابقتسا زاب شوغآ اب نارگداهج زا هک  تلامح هناوتشپ و )هریغ و یناریا ،یسیلگنا ،یوسنارف      95/8/29
                                                         .دندرک
           یزرا یاه هلاوح تخادرپ…
    Vol. 24 / No. 1423 - Friday, Nov. 25, 2016 اداناک لخاد یکناب نیب یاه هلاوح…  

	
 
    •
         )Bank Draft( ینیمﻀت کچ…
                                                               •
                                            Tel: 604 - 737 - 0236
      RBC EXPRESS…

                                                           یلیلخ روصنم
   7


      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷
                                                   Email: info@muneris.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12