Page 16 - Issue No.1404
P. 16

‫نوشی و جوجه‌هایش در خانه کانادایی‬                      ‫مقالات‬                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪16‬‬

‫به ویرایش سیدمصطفی رضیئی‬                          ‫تجربه‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1404‬جمعه ‪ 25‬ریت ‪1395‬‬
                                     ‫مهاجرت‬

‫این متن زیرنظر سیدمصطفی رضیئی آماده انتشار شده است‪،‬‬            ‫از قدیم ‌یترین وبلا ‌گنوی ‌سهای ایرانی است‪ :‬یکی از‬
‫البته بعد از آنکه متن توسط نویسنده برای انتشار تایید شد‪ .‬ستون‬       ‫اولین چهر‌ههایی که شروع به نوشتن در موضوع زنان و‬
‫«تجربه مهاجرت»‪ ،‬فضایی است تا خوانندگان و مخاطبین شهروند‬          ‫بچ ‌ههایشان در فضای جامعه ایرانی کرد‪ .‬وبلاگ «نوشی‬
‫ب ‌یسی و و ‌بسایت شهرگان بتوانند از تجرب ‌ههای زندگ ‌یشان در‬       ‫و جوج ‌ههایش» را در حدود ‪ 14‬سال پیش افتتاح کرد و‬
‫استان بریتیش کلمبیا بنویسند‪ .‬اگر علاق ‌همند هستید تا زندگ ‌یتان‬      ‫از آن زمان همچنان در این وبلاگ م ‌ینویسد‪ .‬هرچند حالا‬
‫بعد از مهاجرت را در این ستون با خوانندگان فارس ‌یزبان ما در میان‬
                                                 ‫سا ‌لهاست مقیم کاناداست‪.‬‬
             ‫بگذارید‪ ،‬به این آدرس ایمیل بزنید‪:‬‬        ‫خودش م ‌یگوید مهاجر نیست‪ ،‬مجبور شده است دست‬
‫‪ soodaroo@gmail.com‬و پیشنهادتان را با مسئول ستون در‬            ‫بچ ‌ههایش را بگیرد و ایران را به قصد ترکیه ترک گوید‪ .‬از‬

                     ‫میان بگذارید‪.‬‬                   ‫آنجا هم به ساحل غربی کانادا آمد‪.‬‬
‫متن این هفته ستون «تجربه مهاجرت» با زبان شکسته نوشی‬            ‫اینجا هنوز برایش خانه نشده است‪ ،‬هرچند دیگر امیدوار‬
‫نوشته شده که به آن شهرت دارد و و ‌بسایت شهرگان دستی در آن‬         ‫این هم نیست به خان ‌ه گذشته در ایران برگردد‪ :‬گذشته‬

          ‫نبرده است تا به زبان رسمی تبدیل بشود‪.‬‬             ‫تمام شده و هنوز آینده روب ‌هرویش مبهم است‪.‬‬
                                     ‫این روزها با همراهی دیگر نویسندگان‪ ،‬وبلاگ گروهی‬
                          ‫آدمای خونگی‬      ‫«آرامگاه زنان رقصنده» را شروع کرده است‪ :‬ده نویسنده‬
‫خروح من از ایران بعد از یک دوره طولانی پریشانی و سرگردانی و آوارگی در‬   ‫زن در یک موضوع هر روز در این وبلاگ گروهی م ‌ینویسند‬
                                     ‫و سپس یک نویسنده مرد‪ ،‬میهمان آنهاست و در همین‬
                        ‫ایران اتفاق افتاد‪.‬‬
‫تا چند ماه اول ورودم به ترکیه هنوز هیچ تصویری از آینده‌ای که پیش روم‬                  ‫موضوع م ‌ینویسد‪.‬‬
‫بود نداشتم‪ .‬در واقع اونقدر خسته‪ ،‬ناامید و وحشت‌زده بودم که به هیچ چیز‬   ‫نویسند‌هها همزمان با همدیگر مطال ‌بشان را تحویل‬
‫فکر نمیکردم‪ ،‬جز اینکه باید هر چه زودتر‪ ،‬قبل از اینکه اتفاق بدی برای من و‬ ‫نوشی م ‌یدهند و البته‪ ،‬تا زمان انتشار مت ‌نها‪ ،‬نه کسی‬
                                     ‫خبر دارد دیگری چه نوشته‪ ،‬نه تغییری در مت ‌نها صورت‬
                  ‫خانواد ‌ه‌ام بیفته از ایران دور بشم‪.‬‬
‫این شرایط عملا جایی برای فکر کردن به آینده و خیالبافی برای من باقی‬                        ‫م ‌یگیرد‪.‬‬
‫نمیگذاشت‪ .‬تمام ثانی ‌ههای زندگی من در اون زمان صرف کم کردن سختی‬      ‫قسم ‌تهای پیشین ستون تجربه مهاجرات را در سایت شهرگانبخوانید‪.‬‬
‫زمان حال و کمرنگ کردن تلخی زمان گذشته میشد تا زندگی قابل تحملتری‬
                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬
                  ‫برای خودم و بچ ‌ههام فراهم کنم‪.‬‬
‫موضوع کمی نبود‪ ،‬به مفهوم واقعی کلمه بی‪‎‬خانمان شده بودیم‪ .‬و شما‬

                                     ‫ﮐﻼسهﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬

                                             ‫ﺣﺴﯿﻦ زﻟﯿﺨﺎﭘﻮر‬
                                          ‫ﺑﺎ ‪ ٣٢‬ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش در‬

                                            ‫ﭘﯿﺎﻧﻮ‪ ،‬آﮐﻮردﺋﻮن‪ ،‬ﺳﻠﻔﮋ‬
                                             ‫و آهﻨﮓﺳﺎزی‬

                                     ‫ﺗﻠﻔﻦ‪۶٠۴ - ۶١٨ - ٩٧٠٩ :‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪Vol. 23 / No. 1404 - Friday, Jul. 15, 2016‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪16‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21