Page 16 - 1345
P. 16
‫ختنه زنان‪ ،‬فقر فرهنگی یا عدم آگاهی؟‬ ‫مقالات‬

‫‪16‬‬

‫به وجود آمده است بازهم شاهد پافشاری خیل ‌یها برای پایبندی به‬ ‫زنان‬ ‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬
‫آداب‌ورسوم کهنه هستیم؟ برای پیشگیری و مقابله با این موضوع‬
‫بهتر است زمینه‌های آ گاهی بخشی در جوامع بررسی شود‪ .‬برای‬ ‫لیسا حنایی‬
‫مثال در قبایل آفریقایی با حکم کشیش یا شیخ و روحانی نمی‌توان‬
‫مردم را از این کار بازداشت چراکه تأثیرپذیری مردم از این قشر به‬ ‫مدرسه فمینیستی‪ :‬هنوز ختنه زنان در بسیاری از جوامع صورت‬
‫نسبت جامعه مذهبی کشور عربستان و ایران خیلی کمتر است‪ .‬یک‬ ‫م ‌یگیرد‪ .‬این جوامع بااینکه در قرن حاضر و در عصر تکنولوژی به سر‬
‫«هنجار» برای تبدیل‌شدن به «ناهنجار» نیاز به همکاری افرادی دارد‬ ‫م ‌یبرند اما همچنان در دام تعصب و سنت اکتساب ‌یشان گرفتارند و‬
‫که مردم آن‌ها را قبول دارند و رأی و نظرشان را به صلاح خود و‬ ‫دیری است که از طراوت و نعمت باران آ گاهی محروم مانده‌اند‪ .‬موضوع‬
‫جامع ‌هشان م ‌یدانند‪.‬‬ ‫ختنه زنان را اولین بار ب ‌هصورت مفصل در کتاب «گل صحرا» به قلم‬
‫باوجود تمام تلا ‌شهای صورت گرفته‪ ،‬اطلا ‌عرسان ‌یهای صورت گرفته‬ ‫دختر جوان و زیبای آفریقایی خواندم که از تجربه‪ ‬قربانی شدنش به‬
‫و البته محرومی ‌تها و ممنوعی ‌تهای قانونی که از طرف سازمان‌های‬ ‫دست این فرهنگ وحشیانه گفته بود‪ .‬تصاویر تکا ‌ندهند ٔه انواع ختنه‬
‫جهانی برای مرتکبین این عمل غیرانسانی‪ ،‬برقرارشده است اما این‬ ‫و فکر درباره ظلم بزرگی که روا م ‌یشود تا آنجا که حتی برای لذت‬
‫کار ب ‌هصورت غیرقانونی در این جوامع نیز دیده م ‌یشود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫جنسی و اندام جنس ‌یات هم تصمیم بگیرند‪ ،‬مد ‌تها آزارم م ‌یداد‪.‬‬
‫از ختنه زنان در کشورهای مذکور هما ‌نقدر کار سختی است که ما‬ ‫البته برخی گفتند «از آفریقای ‌یها این کارها بعید نیست چون هستند‬
‫بخواهیم مسلمانان را توجیه کنیم که ختنه مردان هم الزامی برای‬ ‫قبایلی که از روی جهل‪ ،‬آدم‌خواری هم م ‌یکنند»‪ ،‬یا گفتند «خانواده‬
‫وجودش نیست!‬ ‫در آنجا معنایی ندارد و زنان و مردان مانند حیوانات جف ‌تگیری‬
‫هدف من از نگارش این نوشته بررسی آماری این مسئله نیست چراکه‬ ‫فرزندان‪ ،‬پدران‬ ‫و شوهر برایشان تعری ‌فنشده و‬ ‫ممش‌یتکرننکددوارانسدا»!س ًاامزا بنا‬
‫نوشته و پژوه ‌شهای زیادی و البته کاملی در این زمینه انجام‌شده‬ ‫خوبی برای این‬ ‫خودم گفتم هرچند این توجیه‬
‫است بلکه خواسته من طرح این سؤال برای عزیزان فعال در این‬ ‫موضوع نیست باای ‌نحال‪ ،‬عدم آ گاهی و عقب‌ماندگی و البته مه ‌متر از‬
‫زمینه است که آیا دلایلی مانند نقض عضو جنسی‪ ،‬تعرض به حریم‬ ‫همه فقر‪ ،‬تأثیرات گسترده‌ای م ‌یتواند بگذارد‪ .‬یادم م ‌یآید در مدرسه‬
‫خصوصی‪ ،‬مشکلات پزشکی و سایر دلایل علمی دیگر آیا م ‌یتواند‬ ‫همیشه خانم معلم موضوع تکراری و البته کس ‌لکننده «علم بهتر‬
‫راه‌حلی مناسبی برای توجیه و قانع کردن افراد بی‌سوادی باشد که‬ ‫است یا ثروت؟» را برای امتحان پایا ‌نترم ب ‌هعنوان یکی از موضوعات‬
‫ایصرنف ًاکابرهپاخفاشطارر عیرمف‌یوکن«نهدن؟جار» دانستن این موضوع برای ادامه دادن‬ ‫انتخابی قرار م ‌یداد و همه بچ ‌هها می‌دانستند که باید بگویند علم‪ ،‬اما‬
‫کسی نبود به خانم معلم بگوید که اگر پولی نباشد علمی هم کسب‬
‫هما ‌نطور که گفتم دلیل اصلی این کار عدم وجود آ گاهی کافی‬ ‫نمی‌شود‪ .‬البته بعدها در دانشگاه که اقتصاد خواندم فرق بین پول و‬
‫عاملان و قربانیان این موضوع است‪ ،‬آیا اگر دختر آفریقایی نامبرده‬ ‫ثروت را دریافتم‪ .‬چندی پیش اتفاقی با خانمی ه ‌مصحبت شدیم که‬
‫هرگز از جامعه سنتی خودش خارج نم ‌یشد و در جامعه مدرن‬ ‫در زمینه ختنه زنان در ایران تحقیق و پژوهش انجام داده است و‬
‫اروپایی که در آن برای لذت و البته برای حق انتخاب‪ ،‬ارزش والایی‬ ‫کتابی که حاصل زحمت و تلاش فراوان ایشان است در حال حاضر‬
‫قائل هستند حضور نم ‌ییافت بازهم خودش را قربانی این موضوع‬ ‫م ‌یدهند؟ پاسخ ساده است با اندکی فکر می‌توان جواب را پیدا کرد‪:‬‬ ‫در ایران چاپ م ‌یشود («تیغ و سنت»‪ /‬رایحه مظفریان ‪ /‬انتشارات‬
‫م ‌یدانست؟ چرا دختران بااینکه در خاطرشان هست که در این ماجرا‬ ‫عدم آ گاهی‪...‬‬ ‫تخت جمشید‪ /‬شیراز)‪ ،‬از مناطقی صحبت شد که در حال حاضر‪ ،‬در‬
‫متحمل رنج و درد فراوانی شده‌اند بازهم در مقام مادر‪ ،‬دخترانشان‬ ‫‪ In touch with Iranian diversity‬ایران انواع ختن ‌هها صورت م ‌یگیرد‪ ،‬باورش خیلی سخت بود که در‬
‫را ختنه م ‌یکنند؟‬ ‫جالب است بدانید که این آ گاهی در جوامع متفاوت به طرق مختلف‬ ‫قرن ‪ 21‬در کشوری مانند ایران که ادعای فرهنگ ‪ ۲۵۰۰‬ساله دارد‬
‫مهم نیست انجام این موضوع ریشه در چه مسائل تاریخی یا سنتی‬ ‫از بین رفته است‪ ،‬در کشورهای فقیر و کشورهایی که تعصب و تعهد‬ ‫و م ‌یخواهد قطب علمی خاورمیانه شود و این‌همه فیلسوف و منجم‬
‫دارد مهم این است که چگونه این آ گاهی را با توجه به فرهنگ و‬ ‫کمتری نسبت به دین دارند بیشتر خرافات این عمل غیرانسانی را‬ ‫و چه و چه داشته و دارد‪ ،‬هنوز به اسم سنت و دین و آداب‌ورسوم و‬
‫عرف جوامع مختلف ایجاد کنیم که مادران و البته پدران‪ ،‬این کار‬ ‫توجیه و راهی برای کنترل و البته نابودی میل و لذت جنسی زنان‬ ‫به‌اصطلاح برای طهارت و پاکی‪ ،‬اندام جنسی زنان را در مناطق مذکور‬
‫را ناشایست بدانند و برای بقایش قربانی ندهند‪ .‬همه ما م ‌یدانیم که‬ ‫م ‌یشود‪ .‬برخی افراد در جوامع دینی مانند کشور ما و البته عربستان‪،‬‬ ‫زخم م ‌یکنند‪ ،‬بخیه م ‌یزنند و می‌دوزند!‬
‫سیگار برای بدن مضر است و باعث ایجاد بسیاری از بیمار ‌یها و حتی‬ ‫با تکی ‌هبر احادیث و روایات و البته با توجیهات دینی (مطرح سازی‬ ‫پس از خواندن آن کتاب متوجه شدم که جایی که من زندگی‬
‫اندروااعماکسرنطعام‌نوهمایم‪ ،‬انی‌شحوصدا‪،‬رامیاکرصرد ِنف تحوقصتیول‌هیهادیشپزدرشایکرای‪،‬ن بمه‌معننووعای ‌نمتثآانل‬ ‫بح ‌ثهای طهارت و نجاست و قداست و‪ )...‬برای کارشان دلی ‌لتراشی‬ ‫م ‌یکنم نیز قربانی داده است‪ .‬قربان ‌یهایی که هیچ‌گاه از این ظلم‬
‫م ‌یکنند‪ .‬خیلی تأس ‌فبار است که این موضوع در بین کشورهای‬ ‫سخنی نگفته‌اند و زیر حجاب حیا این موضوع را از همگان پنهان‬
‫و سایر ممنوعیت‌ها آیا توانسته است نگرش مردم را نسبت به ضرر آن‬ ‫اسلامی پررن ‌گتر است؛ اما پرسشی که این آقایان باید پاسخ دهند این‬ ‫نگه‌داشت ‌هاند‪ .‬فهمیدم درجایی که زندگی م ‌یکنم (یعنی هرمزگان)‬
‫تغییر اساسی بدهد و را ‌هحل مناسبی برای مقابله باشد؟‬ ‫است که مگر اسلام و پیا ‌مآورش‪ ،‬زنان را از زند ‌هب ‌هگور شدن نجات‬ ‫کمتر زن مسنی را می‌شود پیدا کرد که ختنه نشده باشد‪ .‬زن کولی را‬
‫برای مقابله‪ ،‬شاید ممنوعی ‌تهای قانونی بتواند درصد کمی از این‬ ‫پیدا کردم‪ ،‬پرسیدم چرا ختنه برای دختران؟ خندید گفت این مسئله‬
‫موضوع را کاهش دهد اما هرگز نم ‌یتواند آن را ریش ‌هکن و از بین ببرد‪.‬‬ ‫نداد؟ پس چگونه امر به جنایت علیه زنان می‌دهد؟‬ ‫همیشه بوده و باید باشد‪ .‬برخی در محکوم کردن این موضوع‪ ،‬یقه‬
‫تا زمانی که باور درست بودن این موضوع وجود دارد تلاش برای‬ ‫یکی از پژوهشگران این حوزه‪ ،‬تلاش برای نابودی این سنت غلط را‬ ‫دین را م ‌یگیرند و فلان حدیث را گواه می‌دانند و برخی سنت را و‬
‫انقراض‪ ،‬شاید بی‌فایده باشد‪ .‬در ایران سق ‌طجنین غیرقانونی است‬ ‫پیشگیری از جوانه زدن و رشد دوباره این کار در بین جوامع سنتی و‬ ‫برخی دیگر‪ ،‬ظلم مردان نسبت به زنان را دلیل این کار فرض م ‌یکنند‬
‫اما تعداد مراکز سقط‌جنین غیرقانونی از تعداد بیمارستا ‌نهای کشور‬ ‫مذهبی م ‌یدانست‪ .‬به نظر من در عصر کنونی که تحت تأثیر تحولات‬ ‫و‪ ...‬‬
‫صرف ًا‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫گاهی‬ ‫آ‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تلاش‌ها‬ ‫که‬ ‫است‪ .‬امید‬ ‫هم بیشتر‬ ‫عظیم تکنولوژی‪ ،‬جوامع رو به توسعه از باورهای خرافی و سن ‌تهای‬ ‫اما چه می‌شود که در جامع ٔه من این سنت هنوز رواج دارد؟ چه شده‬
‫و اجبار‪.‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫قرو ‌نوسطایی روزب ‌هروز فاصله م ‌یگیرند و عق ‌لگرایان نسبت به وحی‬ ‫که در شهرهای بزرگ کشور آماری از این جنایت وجود ندارد؟ چرا‬
‫گرایان جمعیت بیشتری از دنیا را تشکیل م ‌یدهند بازگشت به این‬ ‫فقط زنان کشورهای آفریقایی و عربی و ایران و چند کشور دیگر قربانی‬
‫سنت جاهلیت خیلی دور از انتظار است؛ اما سؤال اینجاست چرا با‬
‫توجه به وضعیت کنونی جوامع و افزایش آ گاهی که در عصر حاضر‬

‫‪HOMER DENTAL CENTRE‬‬ ‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬

‫‪16‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21