Page 14 - 1345
P. 14
«موج تازه دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی و‬ ‫مقالات‬

‫فراخوان کارزار جهانی برای آزادی آنان»‬ ‫‪14‬‬

‫سیاست‬ ‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬

‫فعالین کارگری حق‌طلب موج م ‌یزند‪ ،‬ایشان با نظری یک‌سویه و غیر‬ ‫روحانی علیرغم وعد‌ههای انتخاباتی‌اش مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫محمد صفوی‬
‫میزان که برخلاف تمام میثا ‌قهای بین‌المللی کارگری است مخالفت‬ ‫و امنیتی و تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی‪ ،‬پس از‬
‫خود را علن ًا با اتحادیه گری و تشکل یابی کارگران و مزدبگیران نشان‬ ‫گذشت یک سال و نیم در عمل نشان داده است که شعارهایش برای‬ ‫گزارش‌های تکا ‌ندهنده از‬
‫می‌دهد! او بی‌اطلاع از اینکه در ایران اساس ًا اتحادیه مستقل کارگری‬ ‫بهبود شرایط‪ ،‬فقط وعده‌های انتخاباتی بوده است! در این مدت به‌جز‬ ‫ایران نشان می‌دهند در هفت ‌هها‬
‫وجود ندارد‪ ،‬می‌نویسد‪« :‬یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های‬ ‫پیشبرد مذاکرات هسته‌ای‪ ،‬گزارش‌ها موجود از اعتراضات سرتاسری‬ ‫و روزهای اخیر همراه با‬
‫کشور‪ ،‬وجود اتحادیه‌های کارگری است (!) لذا کارگران باید نسبت به‬ ‫کارگران و سایر مزدبگیران نشان می‌دهند در عرصه اقتصادی و‬ ‫اعترا ‌ضهای گسترده کارگران‬
‫خواست ‌ههای کارفرمایان و کارآفرینان انعطاف داشته باشند‪ .‬از سوی‬ ‫معیشتی متأسفانه بهبودی برای اقشار مزدبگیر حاصل نشده است‪ .‬در‬ ‫ایران شامل تجمعات اعتراضی‬
‫دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آ ‌نطرف سرمایه‬ ‫حوزه سیاسی و امنیتی نیز بنا به گزارش‌ها متعدد نهادهای حقوق بشر‪،‬‬ ‫هزاران معلم و پرستار و کارگر‬
‫مظلوم واقع‌شده است‪ .‬لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری‬ ‫فضای امنیتی و سرکوب نیز کما کان برقرار است و میزان دستگیری‌ها‬ ‫حق‌طلب علیه فساد و رشد‬
‫و اینکه کارفرما در آینده بتواند بازهم استخدام انجام دهد‪ ،‬باید در‬ ‫و اعدام‌ها افزایش داشته است‪ .‬دولت «تدبیر و امید» روحانی در این‬ ‫نابرابر ‌یهای اقتصادی‪ ،‬همزمان‬
‫قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر‬ ‫مدت آشکارا نشان داده است که اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصاد ‌یاش‬ ‫موج گسترده‌ای از دستگیری‬
‫و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای‬ ‫که از جانب رهبری نظام و کل هیئت حا کمه ایران حمایت می‌شود‬ ‫فعالین جنب ‌شهای کارگری و اجتماعی توسط نهادهای امنیتی‬
‫اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی اقتصادی نباید‬ ‫شامل‪ :‬آزادسازی اقتصادی‪ ،‬دنبال کردن شدیدترین نوع تعدیل ساختار‬ ‫جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است‪.‬‬
‫محدود گردد‪ .‬ص ‪ »۳۳۶‬بر پایه این نظریات و تئور ‌یهای غیرواقعی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ریاضت کشی اقتصادی و آزادسازی قیم ‌تها و از بین‬
‫و غیرعلمی است که همراه با آزادسازی اقتصادی و از بین بردن‬ ‫بردن ت ‌هماند‌ههای قانون کاراست‪ .‬به همین خاطر کارگران و معلمان و‬ ‫برخی ریش ‌ههای اعتراضات کنونی کارگران و معلمین و پرستاران‪:‬‬
‫قانون کار و پیشنهاد پایین‌ترین سطح دستمزد برای کارگران‪ ،‬سیاست‬ ‫پرستاران و سایر مزدبگیران که شاهد گرانی و فقیرتر شدن خود هستند‬ ‫پیشبرد یک‌سویه برنام ‌ههای اقتصادی غیر دمکراتی ِک نئولیبرال و‬
‫مهار و سرکوب و دستگیری فعالین کارگری از جانب کلیت سیستم‬ ‫در مقابل مجلس یا کارخانه‌ها و محل کار تجمع اعتراضی می‌کنند؛‬ ‫اجرای برنامه تعدیل اقتصادی با شیوه‌های سرکوبگرانه و استبدادی‪،‬‬
‫و دستگاه امنیتی مهندسی می‌شود و فعالین کارگری و کارگران حق‬ ‫اما رئیس‌جمهور بجای رفع ستم اقتصادی بر اکثریت مردم با کمال‬ ‫وجود فضای امنیتی‪ ،‬فساد گسترده مالی‪ ،‬به وجود آمدن شکاف عمیق‬
‫تعجب د ‌لنگران «ظلم به سرمایه» و نگران وضعیت صاحبان قدرت و‬ ‫فقر و ثروت‪ ،‬پرداخت دستمزد اندک ‪ -‬به میزان مبلغی معادل یک‌پنجم‬
‫طالب دستگیر و روانه زندان‌ها می‌شوند‪.‬‬ ‫سرمایه است که کشور و اقتصاد را در غیاب نهادهای مدنی و نظارتی‪،‬‬ ‫خط فقر‪ -‬و عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها و نبود امنیت شغلی‬
‫مانند عملکرد باندهای مافیایی آلوده به فساد و تباهی گسترده کرده‌اند!‬ ‫ازجمله مشخصه‌هایی است که نقش بسیار مخربی در زندگی کلیه‬
‫موج تازه دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی‬ ‫آقای روحانی در کتاب خود بنام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»*‬ ‫کارگران و مزدبگیران داشته و در اساس ریش ‌ههای اعتراضات کنونی و‬
‫ضمن توضیح خطوط سیاست‌های اقتصادی‌اش آشکارا مخالفت‬ ‫‪ IntouchwithIraniandiversity‬نارضایتی کارگران و مزدبگیران کشور را تشکیل می‌دهند‪ .‬دولت آقای‬
‫در چنین شرایطی که کلیت نظام موجود هیچ‌گونه حقانیتی برای‬ ‫خود را به هرگونه تشکل‌گرایی صنفی نیروی کار برای حق چان ‌هزنی‬
‫عادلانه و بهبود شرایط کار نشان می‌دهد‪ .‬در فصل دهم‪ ،‬کتابش از‬
‫اعتراضات حق‌طلبانه کارگری و معلمین و پرستاران قائل نیست با‬ ‫صفحات ‪ ۳۳۵‬تا ‪ ،۳۴۰‬درحالی‌که نگاه امنیتی به تلاش کارگران و‬

‫کارگران در سال جاری‪،‬‬ ‫فرعوالبیهنگکساترگرر ِشی‬ ‫حرکت‌های اعتراضی‬ ‫آغاز‬
‫و اجتماعی با برچسب‬ ‫جدیدی از دستگیری‬ ‫موج‬

‫انواع اتهامات گونا گون در دستور کار رژیم قرارگرفته است‪ .‬ازجمله‬

‫‪New‬‬ ‫ﺳاﺧﺘﻤان ‪ ٤‬ﺧﻮاﺑﻪ ﺑا ‪ ٢‬ﺳﺮوﯾﺲ و‬
‫آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ ﮐامﻞ در ﭘﻮرتﮐﻮﮐﯿﺘﻼم‬
‫ﺗﺪرﯾﺲﻣﻮﺳﯿﻘﻰاﯾﺮاﻧﻰ‬
‫‪$658,000‬‬
‫ﺗﻮﺳﻂ مﺤﻤﺪ ﻋﺒاﺳﯽ‬
‫رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺶ‬ ‫‪Top SPA, TAN & RTA Clinic with 8 Rooms‬‬
‫‪inCoquitlam $128,000‬‬ ‫وﯾﻠﻮن‪ ،‬ﺳﻨﺘﻮر‪ ،‬آواز‪ ،‬ﺗﺌﻮری مﻮﺳﯿقﯽ‬
‫ﻣﺸﺎور اﻣﻮر اﻣﻼ ک‬
‫‪Franchise Coffee Shop, BBY $359,800‬‬
‫‪Cell: 604 916 7212‬‬
‫‪2 Donair Shop in Vancouver & Coquitalm‬‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‪604-505-6059:‬‬
‫‪rkodabash@gmail.com‬‬ ‫‪$78,000 $160,000‬‬
‫‪W.RayKodabash.com‬‬
‫مﻐازﻩ ﺑﺰرگ ﮔﺮوﺳﺮی ﺑا ﻟﻮﺗﻮ ‪ ،6/49‬در ﻧﻮرتﺑﺮﻧاﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ‬

‫‪Brentwood Mall‬‬ ‫‪$69,800‬‬ ‫ﻣﻨﺰل‪604-980-6049:‬‬ ‫ﻟﻄﻔا ﺗﻤاس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬

‫‪Jewllery & Repair in Coquitlam‬‬
‫‪$35,000‬‬

‫ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی‬ ‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬
‫و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫)ﻓارﺳﯽ‪ -‬اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(‬ ‫‪14‬‬
‫• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪی هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ادﺑﯽ و ﺟﺰ آن‬ ‫• ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری‪،‬ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ‬
‫• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ‬
‫ﺗﻠﻔﻦ‪ ۷۷۸-۳۸۸-۴۰۸۷ :‬ﺗﻠﻔﻦ‪۶۰۴-۷۷۱-۱۴۴۷ :‬‬
‫ﺗﻠﻔﻦ‪) ۶٠۴ - ۴۴٠ - ۵٠٠٩ :‬ﺑﺎﺑﮏ( ﺗﻤﺑﺎﺮآﻟوسرﻄﺑدﻔﮕﺎﯿﻣﺑﺮﯾﺮﺠاﺎﺪﻧ‪.‬یﯽ‬
‫‪persianlanguagecenter@gmail.com‬‬
‫‪www.persiantranslationcenter.com‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﺖ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫!‪Persian: Ours to Cherish‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19