Page 11 - 1345
P. 11
‫نامه آموزش و پرورش برای آزادی فرهنگیان زندانی‬

‫هاشم خواستار‪ :‬دولت نم ‌یتواند‪ ،‬باید فشارها از جانب معلمان زیاد شود ‪11‬‬

‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬ ‫‪ ۹۲‬برای اجرای باقیمانده حکم‪ ،‬بازداشت و به زندان‬ ‫روزآنلاین ‪ -‬کاوه قریشی‪ :‬یک معاون وزیر آموزش و‬
‫منتقل شده بود‪.‬‬ ‫پرورش گفته این وزارتخانه در نام ‌های به رئیس قوه‬
‫او م ‌یگوید‪" :‬من با چشم خود در مشهد م ‌یبینم که‬ ‫قضاییه خواهان عفو معلمان زندانی شده است‪ .‬هاشم‬
‫اتحاد معلمان دارد روز به روز بیشتر م ‌یشود‪ .‬معلمان‬ ‫خواستار‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان‬
‫آگاه تر شده اند‪ ،‬فعالیت جمعی و اتحاد ناپیدایی دارند‪،‬‬ ‫مشهد اما در مصاحبه با روز م ‌یگوید دولت قادر به‬
‫تا جاییکه اگر در مشهد ‪ ۱۰۰‬نفر را بازداشت کنند باز از‬ ‫ایفای نقش در آزادی معلمان نیست و تنها راه خاتمه‬
‫انسجام معلمان کاسته نخواهد شد‪".‬‬ ‫دادن به بازداشت این افراد‪ ،‬فشار بیشتر از جانب‬
‫شماری زیادی از معلمان سراسر کشور در ما‌ههای‬ ‫معلمان است‪.‬‬
‫گذشته با طرح مطالبات صفنی خود بارها در شهرهای‬ ‫روز چهارشنبه‪ ۶ ،‬خردادماه‪ ،‬مصطفی ناصری زنجانی‪،‬‬
‫مختلف دست به اعتصاب و تجم ‌ع زده اند‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش‪،‬‬
‫دلیل عمده اعتراض معلمان‪ ،‬مطالبات صنفی و به ویژه‬ ‫در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که نام ‌ه درخواست‬
‫طرح رتب ‌هبندی است که دولت در اسفندماه گذشته‬ ‫عفو معلمان زندانی از سوی عل ‌یاصغر فانی‪ ،‬وزیر‬
‫تصویب کرد و معلمان آن را"تبعیض آمیز" م ‌یدانند‪.‬‬ ‫آموزش و پرورش به قوه قضائیه ارسال شده است‪.‬‬
‫معلمان ایرانی دو ماه پیش نیز با امضای طوماری‬ ‫او در پاسخ به این سوا ِل که "در شرایطی که اعتراض‬
‫خطاب به علی لاریجانی‪ ،‬رئيس مجلس شورای اسلامی‬ ‫معلمان در اوج خود قرار دارد‪ ،‬آیا این بازداش ‌تها فضا‬
‫نسبت به "برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی"‬ ‫را بیشتر متنشج نم ‌یکند؟" به ایلنا توضیح داده‪" :‬این‬
‫اعتراض کرده بودند‪.‬‬ ‫معلمان از سا ‌لهای قبل حکم داشت ‌هاند و در حال‬
‫شش هزار امضا کننده اين طومار خطاب به رئيس‬ ‫حاضر اجرا شده اما باید دوستان تدبیر م ‌یکردند و‬
‫مجلس نوشته بودند‪" :‬بيشتر معلمان در ايران در تامين‬ ‫وقت دیگری را برای بازداش ‌تها انتخاب م ‌یکردند‪".‬‬
‫در پی شدت گرفتن اعتراضات سراسری معلمان که از اسفندماه گذشته معلم گفته بود دولت حق اعتراض را برای "تمام قشرها و اصناف" به نيازهای اوليه زندگ ‌ی خود درماند‌هاند‪ ،‬زير خط فقر به سر م ‌یبرند‪ ،‬به‬
‫منزل ‌تشان آسيب رسيده است و انگيز‌ههای شغلی خود را از دست‬ ‫آغاز شده برخی از فعالان صنفی نسبت به اجرای احکام تعلیقی معلمان رسمیت م ‌یشناسد‪.‬‬
‫داد‌هاند"‪.‬‬ ‫فعال هشدار داده بودند‪.‬‬
‫فعالان حقوق معلمان م ‌یگویند با وجود اعترا ‌ضها و اعتصا ‌بهای اخیر‬ ‫در این میان معلمانی که احکام تعلیقی داشتند‪ ،‬از جمله علیرضا "اتحاد معلمان روز به روز بیشتر م ‌یشود"‬
‫هاشمی‪ ،‬دبیر کل سازمان معلمان روز ‪ ۳۰‬فروردین ماه گذشته برای هاشم خواستار‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد در تغییری در وضعیت معلمان ایجاد نشده است‪.‬‬
‫اجرای مجازاتی که پنج سال پیش بر او تحمیل شده بود‪ ،‬بازداشت و مصاحبه با روز م ‌یگوید دولت به آزادی معلمان زندانی تمایل دارد اما هشم خواستار‪ ،‬فعال صفنی م ‌یگوید‪" :‬در این فاصله به هیچ عنوان‬
‫قادر به انجام این کار نیست چون بازداشت کنندگان هر آنچه را خود گشایشی صورت نگرفته است‪ .‬گو ‌شهایشان را کر کرد‌هاند‪ ،‬ولی این‬ ‫روانه زندان شد‪.‬‬
‫شرایط نم ‌یتواند استمرار پیدا کند‪".‬‬ ‫عل ‌یاکبر باغانی‪ ،‬نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران نیز روز دوشنبه بخواهند انجام م ‌یدهند‪.‬‬
‫به گفته این فعال صنفی‪" :‬باید رودربایستی را کنار گذاشت‪ ،‬جز جامعه به گفته او معلمان در برابر این تبعی ‌ضها ایستادگی خواهند کرد‪،‬‬ ‫‪ ۴‬خرداد ماه دستگیر شد‪.‬‬
‫این بازداش ‌تها در حالیست که ناصری زنجانی‪ ،‬معاون حقوقی وزیر معلمان کسی نم ‌یتواند نقشی در آزادی زندانیان ایفا کند‪ .‬باید فشارها همانطور که معلمی مانند رسول بداغی شش سال است به خاطر کوتاه‬
‫نیامدن از حقوق خود و سایر معلمان متحمل حبس شده است‪.‬‬ ‫آموزش و پرورش گفته است "اگر کسی حرف حق بزند‪ ،‬نم ‌یتوانیم از جانب معلمان زیاد شود‪".‬‬
‫آقای خواستار که خود نیز به دلیل فعالی ‌تهای صنفی‪ ،‬سابقه بازداشت رسول بداقی‪ ،‬از سال ‪ ۸۵‬به دلیل فعالیت‌های صنفی در زندان به‬ ‫بگوییم چرا حرف زدی؟ ما به تجم ‌عکنندگان حق م ‌یدهیم‪".‬‬
‫پیش از او حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی نیز در مراسم روز دارد در اقدامی مشابه آنچه اخیرا برای فعالان معلم اتفاق افتاده‪ ،‬سال سر می‌برد‪.‬‬
‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

‫با سﭙاس و قدردانی از همه عزیزانی که تاکنون با ما همراه بوده و از ما حمایت‬
‫کردهاند‪ ،‬بدین وسیله افتتاح دفتر جدید در ‪ North Vancouver‬که جهت رفاه‬
‫حال عزیزان ساکن ‪ North Shore‬دایر شده است را به اطلاع همگان میرسانیم‪.‬‬

‫‪Salman Bazogh CPA, CMA‬‬

‫‪•‌Accounting‬‬ ‫•‌ﺧﺪمات‌ﺣﺴابﺪاری‬
‫‪•‌Tax‬‬ ‫•‌ماﻟیات‌اشﺨاص‌و‌شرﮐتﻬا‌‌‌‬
‫‪•‌Payroll‬‬ ‫•‌ﺣﺴابﺪاری‌ﺣﻘوق‌و‌دﺳتمﺰد‬
‫‪•‌Consulting‬‬ ‫•‌ﺣﺴابﺪاری‌مﺪﯾرﯾﺖ‌و‌مشاورﻩ‌امور‌شرﮐتﻬا‬

‫‪317 - 2030 Marine Dr.‬‬ ‫ﻟﻄﻔ ﹰا ﺑاری ﻗارر ﻣﻼﻗات‬ ‫‪102A - 3020 Lincoln Ave.‬‬
‫‪North Vancouver, BC.‬‬ ‫ﺗماس ﺑ‪‬ﯿاﯾﺪ‬ ‫‪Coquitlam, BC.‬‬
‫‪V3B 6B4‬‬
‫‪V7P 1V7‬‬

‫‪Tel:604-944-9292 Fax:778-373-1902 contact@accountech.ca‬‬

‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬ ‫ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬

‫”‪“One-on one OR Online‬‬

‫‪TUTORING Physics, Math, Calculus,‬‬

‫”‪“College, University, High School‬‬
‫‪Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT‬‬

‫موﻓﻘیﺖ‌ﺻﺪدرﺻﺪ‌ما‌اﺳتوار‌بر‌‪‌٣٠‬ﺳال‌ﺳابﻘه‌آموزشی‌اﺳﺖ‬

‫دﮐتر ﺣﺴﻦ امتیازی عضو هیات علمی آموزش عالی‬
‫و تجربه طولانی تدریس در کانادا‪ ،‬آمریکا و فرانسه‬

‫تدریﺲ سایر دروس با همﮑاری مدرسیﻦ باتﺠربه‬

‫‪11‬‬
‫ﺧواهان‌آموزش‌مﻔیﺪ‌با‌بﻬترﯾﻦ‌ﻧتیﺠه‌هﺴتیﺪ؟‌با‌ما‌تماس‌بﮕیرﯾﺪ‪.‬‬

‫‪Tel:604-710-9602‬‬

‫‪Email: info@e-tutorpro.com | Website: e-tutorpro.com‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16