Page 8 - 1168
P. 8

‹
                                                                    لوا شناوخ ‹       اداناک قباس هتسیاش رتخد مج نیشفا نینزان اب اداناک عافد ریزو یک کم رتیپ جاودزا                                 8
      یرپس ایشوکسا اون رد دوخ هناخ رد مه رانک رد ار                            همانزور ، ۲۰۱۲ هیوناژ ۵ هبنشراهچ زور :ناگرهش
                     ".مینک                                ریزو یک کم رتیپ جاودزا رب ینبم یربخ ناس رووکنو
      ،"یک کم رملا" شردپ هک تسا هدرک هفاضا یک کم                             رابت یناریا رتخد - مج نینزان نیشفا اب اداناک عافد
      کم اشام" شردام و ناراک هظفاحم هنیباک قباس ریزو                                     .درک رشتنم ار رووکنو نکاس
      روضح اهنآ یسورع رد ،حلص لاعف و سانشناور ،"یک                            مج نیشفا نینزان و اداناک عافد ریزو یک کم رتیپ
                     .دنتشاد                                مسارم کی رد ، ۲۰۰۳ لاس رد اداناک هتسیاش رتخد
      رخاوا رد و هدش دلوتم ناریا رد مج نیشفا نینزان                            جاودزا نیلوا نیا .دندرک جاودزا کیزکم رد یصوصخ
      ترجاهم اداناک هب دوخ هداوناخ هارمه هب ۱97۰ ههد                                     .تسا یک کم رتیپ یمسر
      هرابرد اواتا رد هک یماگنه ،شیپ لاس تفه وا .درک                           :تسا هدمآ ناس رووکنو همانزور ربخ زا ییاه شخب رد
      یم انشآ یک کم اب درک یم ینارنخس ،رشب قوقح                              اداناک قباس ییابیز هکلم و ،ناریا دلوتم ،مج نیشفا«
      مولع و للملا نیب طباور هتشر رد هک مج نیشفا .دوش                           رشب قوقح لاعف کی هب لیدبت دعب هب نامز نآ زا هک
      ،رشب قوقح روما هنیمز رد ،هدرک لیصحت یسایس                              یکی ناونع هب راب کی هک ینابز هس نابلخ نابلخ ،دش
                  .دنک یم تیلاعف                                .تفرگ بقل ناهج رد نارتخد نیرت ابیز رفن ۵۰ زا 1390 دی 16 هعمج - 1168 هرامش / نویدهم لاس
      باختنا اداناک ییابیز هکلم ناونع هب ،۲۰۰۳ لاس رد                           وا" :تشون دوخ تیاس بو رد یا هینایب رد ، یک کم
     .دراد زین یرگیزاب و یگدنناوخ روما رد یقباوس و هدش        Photo by Caroline Phillips, The Ottawa Citizen  یاه هام رد و تسا نم یگدنز رد صخش نیرت مهم
      رد یرگید نانز اب لابق هکنیا اب ،زین یک کم رتیپ                           نامز ندرک یرپس رظتنم هناقاتشم نم و نینزان ، هدنیآ
            .تسا هدرکن جاودزا هاگچیه اما ،هدوب طابترا  هریدم تایه وضع ،تسا هدرک لیصحت یسایس مولع و للملا نیب  یداش و میتسه ایشوکسا اون رد دوخ یصخش هناخ رد یرتشیب
      یارزو زا یکی رتخد "ویت یرم ازیل" اب ،ینلاوط تدم یارب یو      .تسه زین اداناک یداژن طباور داینب     ."میراذگ یم کارتشا هب امش همه اب ار ام
      هطبار عطق ،رگیدکی اب ۲۰۰4 لاس رد اما هدوب تسود هنیباک  اب ،ناملآ قباس هجراخ روما ریزو ،رشیف اکشوی جاودزا زین رتشیپ  نیرتهب ،۲۰۱۲ یدلایم ون لاس رد امش همه یارب نم و نینزان"
                         .دندرک  زا ،یتارب ونیم ردپ ،یتارب نارهم .دوب هدش زاسربخ یتارب ونیم           "میراد ار اهوزرآ
      ناریدم زا یکی "کیونیگوج اناج " اب وا یدزمان هطبار نینچمه   ».تسا ناملآ رد یناریا هاوخیروهمج نلااعف  زا یسایس مولع و للملا نیب طباور کردم یاراد ،مج نیشفا
      ،دوش متخ جاودزا هب ،۲۰۰9 لاس رد دوب رارق هک CTV هکبش                     بیلص اب ناناوج یبرم ناونع هب لابق ،ایبملک شیتیرب هاگشناد
                       .دنام قفومان  رگید و یک کم رتیپ تیاسبو زا لقن هب وتناریا تیاس نینچمه ».تسا هدرک تمدخ داهن نیا رد یناهج خرس
      قیمع هطبار ریگ رد نینچمه یک کم ،نز ود نآ نیب هلصاف رد  تسود و اداناک عافد ریزو ،"یک کم رتیپ" « :تشون یربخ عبانم
      هنیباک راک هظفاحم ناگدنیامن زا یکی "چنورتسا ادنیلب " اب یقشع  قباس هکلم "مج نیشفا نینزان" ،شا ییاداناک-یناریا رتخد  یاقآ جاودزا« :تشون طابترا نیمه رد زین یس یب یب تیاس
      و ،چنورتسا مناخ یسایس تهج رییغت لابندب ،اهنآ هطبار .دیدرگ .دنا هدرک جاودزا ، کیزکم رد اریخا ،یسایس لاعف و اداناک ییابیز  مسارم کی رد )هبنشراهچ( زورید مج نیشفا مناخ و یککم رتیپ
      لپ یربهر هب لاربیل تیلقا تلود هب ندیورگ تهج ناملراپ کرت  نیا ملاعا یارب دوخ قایتشا زا ،دوخ یصخش گلابو رد یک کم .تفرگ ماجنا کیزکم روشک رد یصوصخ
                    .دروخ تسکش ،نیترام  تروصب اهنآ یسورع مسارم ،تسا هدوزفا و هداد ربخ عوضوم  هب دوخ هداوناخ اب و هدمآ ایند هب ناریا رد هک ،مج نیشفا نینزان
       .دنراد نس لاس ۳۲ و 46 بیترت هب ،مج نیشفا و یک کم  .دش رازگرب ناشماوقا و هداوناخ روضح اب و یصوصخ  هتسیاش رتخد ناونع هب ندش باختنا زا سپ ،درک ترجاهم اداناک
      زا هدافتسا هویش نوماریپ اریخا ،اداناک عافد ریزو ،دوش یم هفاضا  رد ار نینزان ،هتشذگ یاه هام یط ،امش رتشیب ":تسا هتشون یو  یارب ینامزاس و دروآ یور یرشب قوقح یاه تیلاعف هب اداناک
     ».دوب هتفرگ رارق ناملراپ ناگدنیامن هلمح دروم ،یتلود تاناکما  نیرتمهم وا .دیا هدید ایشوکسا اون زا دیدزاب ماگنه رد و نم رانک .درک سیسات ناریا رد ناکدوک مادعا اب هلباقم
                             یرتشیب تقو ،میراد میمصت ام و تسا نم یگدنز رد صخش  طباور یاه هتشر رد اداناک رد ایبملک شیتیرب هاگشناد رد هک یو
                                                                             In touch with Iranian diversity

                    ﻰﺳﻮﻃ ﻼﻴﻬﺳ                      ﯽﻠﯿﻠﺧ ﺭﻮﺼﻨﻣ


                                          ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻝﺎﺳ١٨ ﺎﺑ ﻪﻤﯿﺑ ﺭﻮﻣﺍ ﺭﻭﺎﺸﻣ
                      کﻼﻣﺍ ﺭﻮﻣﺍ ﺭﻭﺎﺸﻣ
                                                  ﯽﮔﺩﺎﺘﻓﺍ ﺭﺎﮐ ﺯﺍ ،ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                    Soheila Toussi                 ﯽﮑﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ ﻭ ﯽﻧﺎﻣﺭﺩ ،ﻦﮑﺴﻣ ﻡﺍﻭ ﻪﻤﯿﺑ


                    cell: 604 - 340 - 8182             ﺪﻴﻨﻛ ﻦﻴﻤﻀﺗ ﺍﺭ ﻥﺎﺗ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺮﻤﻋ ﻪﻤﻴﺑ ﺎﺑ


                   soheilatoussi@royallepage.ca         Tel: 604 - 737- 0236


                   604 - 340 - 8182                      Fax: 604 - 737 - 0224 | Email: info@muneris.com                                                 504-602 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B1P2     Vol. 19 / No. 1168 - Friday, Jan. 06, 2012                        Professional Mortgage Services Corp


                             �ﻓ   ��          EVERYONE Else Said “DECLINED”,
                                  ��
                          ﻦ اﺮ ﻪ ﺎﻋ

                                             CALL 604 - 613 - 3412      Atefeh Shirafkan                               ﺮﺘﻤﻛ ﻂﺴﻗ ﻭ ﺮﺘﻬﺑ ﺥﺮﻧ یﺍﺮﺑ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻥﻭﺪﺑ ﻦﻜﺴﻣ ﻡﺍﻭ ﻝﺎﻘﺘﻧﺍ •       8
                        .ﺪﻳﺮﻴﮕﺑ ﺱﺎﻤﺗ ﺎﻣ ﺎﺑ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻥﻭﺪﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﺥﺮﻧ ﻪﺑ ﻞﻳﺪﺒﺗ یﺍﺮﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻰﻣ ٪٢.٤ ﺯﺍ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻦﻜﺴﻣ ﻡﺍﻭ ﺥﺮﻧ ﺮﮔﺍ •
        Mortgage Consultant
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13