Page 10 - 1168
P. 10

‹
                                                             ناهج و ناریا یاهدادیور هدیزگ ‹


                                                                              10
         هب یناجنسفر یمشاه«             دوتس ار ناریا تفن میرحت یارب اپورا هیداحتا هیلوا قفاوت اکیرمآ

        یسایس حانج و بزح چیه                                   یوگنخس ،ناریا تفن میرحت یارب اپورا هیداحتا هیلوا قفاوت یپ رد

                                                     یراودیما زاربا و هدرک فیصوت بوخ یربخ ار نآ اکیرمآ هجراخ ترازو
         »تسین و هدوبن هتسباو                                  یلاح رد .دندنویپب دروم نیا رد اهوگتفگ هب مه رگید یاهروشک ات هدرک
                                                     تمیق دیدش تلاوحت گنزب شوگ ار تفن یناهج یاهرازاب ربخ نیا هک
                                                         .دنک یمن یررض تباب نیا زا دیوگ یم ناریا ،هدرک تفن
                 :یناجنسفر یمشاه رتفد هینایب                      اب هبنشراهچ زور اکیرمآ هجراخ ترازو یوگنخس ،دنلون ایروتکیو
                 یحانجارف یتیصخش ناشیا                        یارب هیلوا قفاوت هب ندیسر یارب اپورا هیداحتا میمصت زا لابقتسا
                 و بزح چیه هب و هتشاد                       و اه شلات یاتسار رد و تسا یبوخ ربخ نیا« :تفگ ناریا تفن میرحت
                 و هدوبن هتسباو یسایس حانج                       تسا هدرک لابند و هتشاد اپورا یاهروشک اب اکیرمآ هک تسا یتارکاذم
                         .دنتسین                               ».دنوش قحلم نآ هب مه اهروشک رگید میراودیما و
                                                     یتامادقا نآ زا نیا« :تفگ دنلون مناخ ،هسنارف یرازگربخ شرازگ هب
                 یمشاه رتفد هینایب لماک نتم  رگید هب ار دوخ ماخ تفن دناوت یم و درادن یلکشم چیه ناریا هک  نام هب کیدزن یاهروشک هک میوش یم دنسرخ ام اهنت هن هک تسا
                 تسایس هب ضارتعا رد یناجنسفر  هجوتم یررض اپورا میرحت تباب زا و دشورفب نیچ هلمج زا اهروشک  مه ایند یاهروشک رگید میراد راظتنا هک ،دننک یم لابند اپورا نوچ
                 هب هک یهورگ یاه هناسر یخرب             .دش دهاوخن ناریا            ».دننک لابند ار ریسم نیمه 1390 دی 16 هعمج - 1168 هرامش / نویدهم لاس
                 هدیسر یو رتفد سیئر یاضما  میرحت یلامتحا ملاعا هب شنکاو نیلوا رد داژن یدمحا دومحم نواعم  لامتحا هب هک تفگ هبنشراهچ زور مه هسنارف هجراخ ریزو ،هپوژ نلآ
                          :تسا  هگنت ناریا ،یراک نینچ تروص رد دوب هتفگ اپورا یوس زا ناریا تفن  ،هیوناژ هام رخآ رد ناریا تفن میرحت یارب اپورا هیداحتا میمصت ،دایز
                 و هیاپ یب تائاقلا هعاشا یپرد           .تسب دهاوخ ار زمره         .دمآ دهاوخ تسد هب یدلایم یراج هام
                 یاه هناسر یخرب رد ساسا  و ناریا یماظن تاماقم نایم اه شنکاو و اه هتفگ هب یریگ عضوم نیا  هجراخ ریزو هارمه هب هک هپوژ یاقآ ،زرتیور یرازگربخ شرازگ هب
                 هللا تیآ تلاخد رب ینبم یهورگ  دروخرب یپ رد هتفگ اکیرمآ و هدش هدیشک هتشذگ یاهزور رد اکیرمآ  رد زیچ همه« :تفگ درک یم تبحص یربخ سنارفنک کی رد لاغترپ
      رد فلتخم یاه حانج و اه هورگ یسایس شیارآ رد یناجنسفر یمشاه .داد دهاوخن ار زمره هگنت ندش هتسب هزاجا اما تسین یماظن  یاهروشک هب دیاب ام هک تسا نیا هلئسم یلو دور یم شیپ ریسم نیمه
      اتدمع و ادمع هک یملاسا یاروش سلجم تاباختنا هلمج زا تاباختنا  اب ریخا یاه هتفه رد هدحتم تلاایا و ناریا نایم یظفل یاه شنت  .میهدب نیزگیاج یاهداهنشیپ ،دنتسه ناریا تفن رادیرخ هک ییاپورا
      ریخا هنومن و دوش یم لابند یصاخ فیط یسایس فادها و ضارغا اب  نیح یملاسا یروهمج و هتفرگ تدش ناریا هیلع اه میرحت شیازفا  هام رخآ ات هک میراودیما و تسه نیزگیاج یاه هار هناتخبشوخ یلو
      هک هنوگنامه ،میدوب دهاش یلم هناسر ۳۰/۲۰ یربخ شخب رد ار نآ  رد هک درک دیدهت ناریا یبونج یاه بآ رد هزور هد یشیامزر یارجا ».مینک ییاهن ار ناریا تفن میرحت هیوناژ
      یارب هلیسونیدب دنا هدرک نایب اه راب ناشتاراهظا و اه ینارنخس رد ناشیا  هگنت نتسب هب مادقا اپورا هیداحتا یوس زا ناریا تفن میرحت تروص  ملاعا هبنشراهچ زور دوخ تارکاذم نایرج رد ییاپورا یاه تاملپید
      هب و هتشاد یحانجارف یتیصخش ناشیا هک ددرگ یم دیکات راب نیمدنچ          .درک دهاوخ زمره  رد و هدمآ تسد هب ناریا تفن میرحت لامعا یارب هیلوا قفاوت دندرک
      ریخا تاباختنا رد و دنتسین و هدوبن هتسباو یسایس حانج و بزح چیه  تسا ناهج تفن زا یهجوت لباق دصرد هاگرذگ زمره یدربهار هگنت  هب اه میرحت نیا ینامز هچ زا هک نیا یارب یسررب و ثحب رضاح لاح
      ،بزح چیه یاهادیدناک دروم رد اتابثا و ایفن زین یملاسا یاروش سلجم  یدیلک یتیمها زا زین ناریا یژرنا یاه لماح تادراو و تارداص رد و .تسا نایرج رد ،دوش هتشاذگ ارجا
          .درک دنهاوخن و هدرکن یرظن راهظا یصاخ حانج و هورگ             .تسا رادروخرب  راک نیا یارب هیلوا قفاوت« :دنتفگ تارکاذم نیا زا هاگا یاه تاملپید
      دنراد رارصا و یعس دمع هب ناشیا تفلاخم مغر هب اه هناسر یخرب هکنیا  یلامتحا میرحت«:تفگ زرتیور یرازگربخ هب یژرنا روما سانشراک کی  نیا هلمج زا .دوش ماجنا هک هدنام اهراک یلیخ زونه یلو هدمآ تسد هب
      رد هشیر دننک بستنم تاباختنا رد یصاخ حانج ای بزح هب ار ناشیا  یاهروشک رگید و نیچ ،دنه یارب اپورا هیداحتا یوس زا ناریا تفن  نیا زا دوش ملاعا نآ ییارجا روتسد یلکش هچ اب و ینامز هچ زا هک
      لمات لباق هک دراد یا هدرپ تشپ هدش هتخانش یسایس ضارغا و فادها  نیا هک ارچ دوش یم رتدوس رپ تسا ناریا تفن یرتشم هک ییایسآ  هام ،هیوناژ هام رخآ ات مینک یم شلات و هدنام یدایز یاهراک زونه ور
                       .تسا هجوت و ».دننک یرادیرخ یرتمک تمیق اب ار ناریا تفن دنناوت یم اهروشک ».میسرب ییاهن حرط هب ،دنراد هسلج هجراخ ناریزو هک یدلایم یراج
                        رتفد سیئر                   ]ادرف ویدار[  هتفگ زرتیور یرازگربخ هب ربخ نیا هب شنکاو رد یناریا ماقم کی
                                                                             In touch with Iranian diversity

                ﻮﺘﺳﺮﭘ ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﺲﻧﺍژﺁ                ﯽﻧﺎﻤﻃﺍ ﺪﯾﻭﺎﺟ        GLOBAL EXPRESS TRAVEL
                   یناریا یترفاسم سناژآ نیلوا                         GLOBAL EXPRESS یﺗرفاسﻣ ﺲناژﺁ
                                          کﻼﻣا رواشﻣ
           یدوم تروپ و ملاتیکوک میقم یناریا نانطومه تمدخ رد
                                        604.360.0752                  ﺶنم ﺶناد امه
             Office: 604 - 945 - 6002
             Cell: 778 - 317 - 5551                kurd1967@hotmail.com              Tel: 604-544-5015
             Tehran: 021 - 971 -1878 Ext: 5551
             108 - 3003 St. John’s St., Port Moody, BC          دیرﺧ روﻣا رد رتشیب ﺕاﻋﻼﻃا ﺖﻬج اﻔﻄﻟ    Homa@flyglobal.ca
                                           .دیریﮕب ﺱامﺗ ﻦﻣ اب کﻼﻣا ﺵورف و                   �ﮔﺪﻨﻧﺍﺭ ﻩﺎ�ﺷﺯﻮﻣﺁ

                                                                              Vol. 19 / No. 1168 - Friday, Jan. 06, 2012

                   نایفرشا نودیرف ﺖیریدﻣ اب

           ناتنادنﺯرف ای و امش هب یﮔدننار ﻦیناوﻗ ﺵﺯوﻣﺁ

          ﻖﻃانﻣ رد هﻘباس ﻝاس ١٢ ﺯا ﺶیب اب و برجﻣ رداﻛ اب
        یدوﻣ ﺕروﭘ و ﻡﻼتیﻛوﻛ ،یبانرب ،رووﻜنو ﺕرون ،رووﻜنو ﺖسو                                          - Full Bookkeeping & Accounting Services    یﺭﺍﺪﺑﺎﺴﺣ ﻞﻣﺎﮐ ﺲﯾﻭﺮﺳ -
                                          - Financial Statements         ﱃﺎﻣ یﺎﻬﺗﺭﻮﺻ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻭ ﻪﯾﺰﺠﺗ ،ﻢﯿﻈﻨﺗ -

                                          - Tax Returns, T1, T2          ﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﻭ ﺩﺍﺮﻓﺍ ،ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ یﺎﻫ ﻡﺮﻓ -


        ﺖﺳﺍ �ﮔﺪﻨﻧﺍﺭ ﺭﺩ ﺖﯿﻨﻣﺍ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻭ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺢﯿﺤﺻ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺎﻣ ﻑﺪﻫ
                                                Email:arezou@econofinancial.com              10
                                          www.econofinancial.com
           ۶٠۴-٨٣٩-۵۶٧٧ :ﻦﻔﻠﺗ
                                             104 - 135 East 15th St., North Vancouver, BC
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15