Page 5 - 1168
P. 5

5    1390 دی 16 هعمج - 1168 هرامش / نویدهم لاس            HD Quality                                      wireless internet                                        kÄk]

                                                           • 2 GB ash memory
             • 256 Mb ash memory                                    • 1080p output resolution
             • 1080i output resolution                                  • Built in WLAN antenna
             • External WLAN antenna                          n»j ½Hn pH ÏoT¹¨ ½I«Twj • Automatic WLAN failover option
                                             (jn¼Lè)#n»j ½Hn pH ÏoT¹¨ ½I«Twj SzQ • Designed in Italy
   In touch with Iranian diversity

              ºHoÄH ¾§L{ 120pH yÃM ÁI{IµU
                           Án¼{A » ¹¶nH , ÁnlA , Ájo¨ , ¦Ã]IU , ·IûÎH

               kù¨ I{IµU kñÄI¶ ¾¨ ·I¶poÀ ¾¨ ½k{ ôLò JHm] ÁIÀ¾¶IºoM » ̼¹T¶ ÁIÀÏIÄow , ´±ÃÎ SøIw 20,000pH yÃM»
                                              »            joÎ ¾M o~d¹¶ ÁI¿vÄ»ow

               Media Center    Picasa u§ø Áo²I¬    SHOUTcast ºI¿] Á¼ÄjHn 40,000 pH yÃM    YouTube uÄ»ow

    Vol. 19 / No. 1168 - Friday, Jan. 06, 2012 .kº¼{ k¹¶½o¿M qú             uÄ»ow pH ¾ºI¬Hk] ·Iµº¼MA SiHjoQ IM                                 ¾Ã¿U ÁHoM kÄk]

              . j¼{¶ ¾GHnH ÂMoø ·IMp ¾M ÂļÄjHn ÏIºI¨ 80 » º¼Äqļ±U ÏIºI¨ 120 pH yÃM IM                   kÄk] uÄ»ow ·¼¹¨H ´À

                                                        ¢Äoö pH IÄ » kÄk] ÁIÀ                ¢Äoö pH uQ ¸ÄH pH k¹ºH¼U¶          ¸Ã¨oTz¶
                                      .com


                                                            ¾Ã¿U ÁHoM
                         kÃÄI¶oÎ ¾÷]Ho¶oÄp q¨Ho¶ ¾M


              North Vancouver
                                                      Abed110 Satellite             604.221.7497
              ¼º°ÃQI¨ oQ¼w                 604.990.0900
                                  Just Dial Communications    604.922.3425
                                  HoTö oQ¼w              604.913.0660
              tIÄ nHpIM                      604.990.9006 West Vancouver UBC Area
                                                      Calgary
              HoÎH oQ¼w » ÂÄH¼ºIº           604.987.7454 Vancouver, Burnaby & Tri-Cities u±öH oQ¼w                   403.230.0990
              IÃ{oQ oQ¼w                   604.985.2288 Sky Path                        778.885.7745 Roj Supermarket              403.457.4726
              Gap Tel Inc.        604.960.0684 IµÀ oQ¼w                       604.669.4924 Edmonton
                                  Accurate Computer            604.293.7777
                                  Sky Sat                          778.772.8923 tnIQ oQ¼w                   780.481.2974

                          .j¼{¶ ¾TÎoÄmQ x»oÎ ½k¹ÄIµº ·I¿] ÁIÀn¼z¨ » I¿ºITwH ,IÀo¿{ ¾Ã±¨ nj                   ÍÄp¼U S¿]
                .kÃÄIµº ÏIwnH agentsupport@glwiz.com ®ÃµÄH tnjA ¾M Hn j¼i R¯H¼w IÄ» kÃÄI¶oÎ ®ÅIe tIµU 001.604.293.1000 ¸ÿ±U½nIµ{ IM Iÿõ² oTzÃM RIø°öH ÁHoM
    5                                 110 - 4595 Canada Way,  Sales:      customer service:
                                                          001.905.762.5037
                                     Burnaby, BC V5G 1J9,
                                     Canada         001.604.293.1000 glwiz@groupofgoldline.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10