Page 8 - 1614
P. 8

تسایس


    داهن رارصا دوجو اب ،تایعافد و دش ماجنا هک یشلات  و ریجنز ،یناقلاط کرهش مدرم لماک هرصاحم زا دعب  ناهدنامرف صوصخ هب یماظن سانشرس یاه هرهچ
    ناشیا سرپزاب هتشذگ هتفه ؛هدنورپ هدنهد لیکشت   عافد دوخ زا هک یمدرم گنشف ندش مامت و نارمچ    یارب هاپس هدنامرف یملاس آادرس و ناآادساپ هاپس دشآا
              .درک هئربت ار یو ناهوژپ یاقآ  ۴۸ رد رفن ۱۳۰ یناقلاط کرهش رد طقف ،دندرکیم  هب هیزیهج ءادها ،ینارمع یاه حرط ینز گنلک
                            رفن ۱۰۰ دادعت نیا زا هک .دندش تشادزاب لوا تعاس  ناگدید بیسآ و مدرم زا ییوجلد و ریقف یاه هداوناخ
    رد لاکو شلات همه دوجواب رفن ۶۰ دودح نیب نیا رد
                            ردان نایاقآ دننام رفن ۳۰ و دندش یرادهگن رهشهام رد  قمع و عوضوم تیمها رگنشور رهشهام رد عیاقو
    ،تسا زاب ناشیاههدنورپ زورما ات و دناهدنام نادنز
                            رگید دارفا و یرحب ،یواش یبق دیمح ،هرمحم ،یناحیر                     .دوب هعقاو
    مهتم مه یاهدع و یلبق قباوس لیلد هب یاهدع
                                                     هک دوب نیا دش نشور اهرفس نیا سپ رد هچنآ
                                                     رد ،دروخرب تیریدم یاج هب مدرم اب دروخرب تدش

                                                     هک دش یناسنا هعجاف داد خر یلصا لماع قطانم نیا
                                                     نشور نآ زا یرتشیب تایئزج هدنیآ رد دیدرت نودب
                                                                        .دش دهاوخ                                                     زا  یدادعت  لیکو  ینامیلس  نامیا  تبحص
                                                           رهشهام عیاقو دآوم آد ناگدش تشادزاب
                                                     رهشهام یلاکو نیرتیمیدق زا یکی ینامیلس نامیا
                                                     رد و هدوب رهش نیا رد هام نابآ عیاقو نامز رد هک

                                                     تروص هب ار ناگدش تشادزاب زا یدادعت تلاکو همادا
                                                     ثداوح و اهزور نآ دروم رد تسا هتفریذپ ناگیار
                                                        :تفگ ناگدش تشادزاب تشونرس و نآ زا سپ
                                                     نآ اب هک یلوا هلئسم ناگدش تشادزاب صوصخ رد

                                                     ناشیا هیلع اهتساوخرفیک هک دوب نیا میدش وربور
                                                     نیمه هک دوب هدش هیهت لکش کی و تسیپ یپک همه
                                                     دشیمن ینعی .درک داجیا ادتبا زا ار یملاسان دنور
                                                             ً
                                                     و یمرج هچ هب اقیقد مهتم ره هک داد صیخشت
                            زاوها هب دنتشاد یقباوس مه یلبق یاهضارتعا رد هک  هک دنکیم هراشا وا .تسا هدش تشادزاب یلیلد هچ
    هیزاوحلا کهورگ و برع قلخ اب یراکمه هک دنتسه
                                              .دندش مازعا  تساوخیم شلد هک یراک ره هدننک تشادزاب داهن
    هدنورپ نیا رد اهنیا .دنتسه طابترا رد بلط هیزجت و
                                                     قح مه هدنورپ سرپزاب و دادیم ماجنا نامهتم اب
    یبلاطم یلو درادن دوجو ناش هیلع یزیچ ۹۸ لاس
                                           :دیوگیم همادا رد وا
                                                     تقوم تشادزاب دندرکیم اضاقت ًلاثم ،تشادن تلاخد
    بجعت هک تسا هدش جرد ناشیا تساوخ رفیک رد
                            مدرک تبحص تاضق اب مدوخ هک یزیچ یدنبعمج رد     اهتشادزاب نیا نشور لیلاد دوبن دوجو اب و دوش دیدمت
    زا و دناهدرک دازآ تنامض اب ای ار اهنیا و تسا زیگنارب
                            نیا صتخم هک یسرپزاب مود هبعش رد و مدرک کرد و                     .دشیم دیدمت
    زونه رفن ۱۵ دودح دنراد یراج هدنورپ هک دادعت نیا
                            یاقآ نآ سیئر و دش لیکشت رهشهام رد ثداوح
    ۵ یواش یبغ دیمح ناشیا نیب و دنتسه نادنز رد                                               :دیوگیم وا
                            دندرک بلج ار رفن ۳۰۰ دودح ،داد خر دندوب یملاس
    ۵ مه یرحب دلایم ،تسا هتفرگ یعطق سبح لاس
                            ۱۳۰ زا لاثم یارب هک دنداد لیکشت هدنورپ ناشیارب و  قطانم رد ضارتعا یارب مدرم طقف لوا زور ود رد
                .تسا هتفرگ سبح لاس
                            یا هقطنم هک یناقلاط کرهش رد هدش تشادزاب رفن    زیمآ تملاسم ناشراتفر و دنتسشنیم فلتخم
    سرپزاب یارب هک یتلاکشم زا نینچمه ینامیلس نامیا
                            و هدنورپ سرپزاب شلات اب ،تسا نیشنریقف هداعلاقوف  دورو زا دعب اما .دندوب تیعضو هب ضرتعم و دوب
    تلاکشم و هام نابآ عیاقو یارب هدش لیکشت هبعش
                            ناملس دیس هقطنم یناحور و لاکو و خویش ینایمرداپ  نابایخ و یتاقلاط کرهش رد هطوبرم یاههاگتسد
    هکنیا و تفگ ددعتم یاهراضحا و دیدهت اب شدوخ
                            تلافک دیق اب لوا هتفه نامه رد رفن ۹۲ یوسوم  نیشنریقف یحاون و نارمچ ،میدق رهشهام یفیرش
    دناهداد حیجرت اههدنورپ نیا ریگرد رگید یلاکو
                            اب هام دنچ یط مه یدادعت .دندش دازآ تنامض و    و یزادناریت و روآ کشا زاگ ندز اب مدرم کیرحت و
    تیب زا یگدنیامن هب هک یمق یاقآ هکنیا و دننک توکس
                                 .دندش دازآ دعب یاههام رد هدنورپ لیمکت  اههداوناخ رثکا هک هقطنم یعامتجا تفاب هب هجوتاب
    ناشیا اب و دمآ مدرم شیپ عیاقو نامز رد یربهر                            گنس اب ادتبا دوخ زا عافد یارب مدرم ،دنراد هحلسا
                            شیبغوبلآ ردان مان هب یدرف ناگدش تشادزاب نایم رد
    و نفلت باوج رگید هقطنم کرت زا دعب ،درک تبحص                            و ناشناکیدزن ندش هتشک ندید اب و دندرک هلباقم
                            رد و مدوب شلیکو نم هک دوب یناحیر هب فورعم
                  .دادن ار مدرم یریگیپ                          عافد دندرک یعس هحلسا اب سپس اکشود و کنات
                            تیموکحم و دوب هدش ریگتسد مه ۹۶ لاس یاهضارتعا
                                                     دوب ییاهدروخرب عیاقو نیا یلصا لماع عقاو رد ،دننک
                            رد لاصا وا ۹۸نابآ یاهضارتعا نیا رد اما تشاد
                       نایاپ آد                                           .دش مدرم اب هک
                            ،دنتشاد یو زا هک یقباوس لیلد هب و دوبن هقطنم
    زا مهم یگرب ۹۸ هام نابآ رد آازین و رهشهام عیاقو
                            نیا رد و دوب هدش گرب ۱۵ رد یزاس هدنورپ شیارب
    روشک ناتسا نیرتدنمتورث رد تیمورحم و رقف خیرات                           نارمچ کرهش عیاقو صوصخ رد ینامیلس یاقآ
                            ً
                            اساسا هک دوب هدش هراشا یلئاسم هب یزاسهدنورپ
    دوجو اب هک یرهش .تسا ناتسا نیا رهش نیرت ینغ و                                             :داد حیضوت
                                             ً
                            سبح نداد دصق و دوب هدش بلقت اساسا و دوجو
    یتعنص گرزب یاهتکرش هوبنا و ناریا گرزب ردنب نیمود                          کرهش نکاس هک رهشهام رد متلاکو رتفد زومآراک
                            بیرف یارب اهنیا ،دوب هانگیب اعقاو هک دوب یدرف هب
    ءوس و سلاتخا و یدزد ،یزاورپ ناریدم رایخا اهنت                           عیاقو نآ لیلد هب زور دنچ و تسا )یحارج( نارمچ
                            ار یتاحفص یو ۹۶ لاس هدنورپ زا دندوب هتفر یضاق
    شوگ هب نآ زا ینابت و دنب و دز و یلام یاه هدافتسا                          میدیدیم ام تفگیم دوش رضاح رتفد رد تسناوتن
                            بیرغ لئاسم ات ناتسبرع لابتوف زا و دندوب هدرک یپک
    و مدرم عاضوا ندش رت میخو شا هجیتن هک دسریم                         و دنوش جراخ هناخ زا دنناوتیمن سرت زا مدرم
                            تیاهن رد هک دندوب هدروآ وا دیدج هدنورپ رد ار رگید
    نیا رد تقو هراپ و یزاورپ راجت و ناریدم یرادروخرب                                    .دنتشکیم ار ام یاه هیاسمه
                            و یریگیپ اب اما ،دوب هدش یاهحفص ۸۰۰ روطق هدنورپ
                     .تسا هقطنم                             Vol. 28 / No. 1614 - Friday, Nov. 27, 2020 1399 آذر 7 هعمج - 1614 هآامش / 28 لاس        8  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13