Page 6 - 1614
P. 6

تسایس


     آازین هعقاو زا سپ لاسکی ینیع نادهاش یاه هتفگ  ییایآد موس هیحان نیبام یشخب (آازین هقطنم هب هام  رهشهام زا رتخاب گنیدله و نارهت ناساول آد کآلاک و
    لاسکی زا سپ زورما اهزور نآ عیاقو دهاش دارفا  لماح یاهنیشام ددرت ریسم آد و )رهش نیا و بونج  هب یمیشورتپ یاه تکرش زا .تسا هدش نیمات
    رد هناروابان ینحل اب نانچمه هدنراگن اب وگتفگ رد  .دز مقآ اآ آازین هعقاو هک دش هدیشک اهتکرش نانکآاک  ناریدم ،ارزو تنار اب ریبکریما و یمیشآزدیون مان
          .دننکیم تبحص داد خر هچنآ صوصخ     هتفه کی تدم هب رهشهام آد هناحلسم یاهیریگآد    یو ءاکرش ءزج ای دنتسین ای زورما هک ینیلوئسم و
                    ً
    شیب اما تسا نودیز تشدرس هچب اتلاصا اضردیمح                      .تفای مادت  نآ نانکاس و یموب مدرم یارب رگا رهشهام .دنتسه
    میدق رهشهام نکاس شاهداوناخ اب تسا لاس ۳۰ زا    شیب ،هدش لیکشت یاه هدنورپ زا قثوم تاعلاطا قبط  یرهطم یارب هتشادن یزیچ تکلاف و رقف ،یراکیب زج
                   :دیوگیم وا دنتسه  نآ زا سپ یاهزور و عیاقو نیا نایرج رد رفن ۳۰۰ زا          .بآ مه و هتشاد نان مه لاهلصا
    اضف هزات تشذگ اهیریگرد زا هک زور دنچ رهشهام رد  یاهدنورپ هب هجوت اب رفن ۳۰ دادعت و دندش تشادزاب
                                                     نیا هدش هتشون ددعتم یاهشرازگ رد هک روطنامه
    هک دندوب یناسک نتفرگ لابند اهرومام ،دش یتینما   یاقآ تسایر هب یسرپزاب مود هبعش رد هدش لیکشت
                                                     رهشهام رد هام نابآ رد نیزنب ندش نارگ زا سپ عیاقو
    هتسکش ار یتلود یاهنامتخاس و اهکناب یاه هشیش    رازین یاه هتشک دادعت اما .دناهدش هتشک یملاس
                                                     عیاقو عورش هطقن .دش زاغآ روشک طاقن همه دننام
    اه یلیخ .دندوب دایز اهیصخش سابل اصوصخ ،دندوب   هتفگ هب انب .تسا مولعمان و صخشمان نانچمه
                                                     هقطنم هب یتعنص هیحان یهار هس رد رهشهام رد
    مه مدوخ کیدزن ناتسود زا ،زاوها دندرب و دنتفرگ ار  ینیمخت یاه هتشک دادعت نتفرگ رظن رد اب ناعلطم
                                                     کرهش راوج رد( نیزنب پمپ رانک و یداصتقا هژیو
    اما ،هدشن دازآ زونه رفن کی هک دندرب ار یرفن دنچ  ار عیاقو نیا رد اه هتشک عمج لصاح ناوتیم رازین
                                                     یندم و یناقلاط کرهش ،)ریجنز و )اههروک(یناقلاط
           .دننزب فرح دنهاوخیمن شاهداوناخ                .تسناد رفن ۵۰ رثکادح
                                                     نیشنیتکرش کرهش راوج رد نارمچ کرهش و اماگ و
                             ۴۸ یط هتشذگ لاس رد هدش تشادزاب رفن ۳۰۰ زا
    قباس یحارج نامه ای نارمچ کرهش نکاس دمحا                           .دش زاغآ مدرم زیمآ تملاسم عمجت اب ،سراف جیلخ
                             تنامض و تلافک رارق اب رفن ۹۰ هب کیدزن لوا تعاس
                ً
    ماماردنب یمیشورتپ رگراک اقباس شردپ وا .تسا                          نیا رد اهیریگرد لکش هام نابآ ۲۵ زور رصع زا اما
                             لاسکی لوط رد زین رفن ۱۵۰ دودح و دنا هدش دازآ
       :دیوگیم اهزور نآ صوصخ رد و هدوب ینیمخ                               .درک رییغت ینمیخ ماما ردنب رهش هتبلا و هقطنم
                             .دنا هتفرگ کبس یاهتازاجم ای هدش هئربت و دازآ هتشذگ
    نارمچ رهش رد نایماظن و مدرم نیب یاهیریگرد تدش   رد ای زونه اما ناگدش تشادزاب زا رفن ۶۰ دودح  رد یتسارح و یتینما ای و یماظتنا ماقم مادک هکنیا
    اکیشود اب اه یماظن اهنآ رد هک دوب یناقلاط کرهش و  تدم ینلاوط نادنز ماکحا اب ای و دنتسه تشادزاب  نکمم طیارش نیا هک دیسر یدنب عمج هب هقطنم نیا
    یزادناریت اب و دندش هقطنم ود نیا دراو مرگ حلاس و  دودح زین ناگدش تشادزاب عمج زا .دنا هدش وربور  یمیشورتپ یاهتکرش نانکراک هب هلمح یروئت اب تسا
    لاصا .دندش ناناوج زا یدادعت ندش هتشک بجوم     تشادزاب داهن هاگتشادزاب هب مایا نامه رد رفن ۸۰  دوش ریذپان ناربج هثداح هب لدبم اهتکرش نیا دوخ و

    یسک هب دنهاوخب اهناوج نیا هک دوبن مه روطنیا  یقبام و هدش لقتنم ناتسزوخ ناتسا زکرم رد هدننک  میقتسم یزادناریت و یروف و دیدش دروخرب هب زاین و
    رگیدمه همه یحارج رد .دنشاب حلسم ای دننزب بیسآ   هدش لقتنم دارفا هک دناهدش یرادهگن رهشهام رد   یسک و تسین صخشم زونه تسا مدرم یوس هب
    مدرم هب یتقو لاصا و تسا کچوک رعش دنسانش یم ار   تاضارتعا رد تکرش قباوس هک دناهدوب یناسک اتدمع  زین یلقتسم هدنورپ چیه و هتفریذپن ار نآ تیلوئسم
                                                 ً
    ینابصع مدرم دندش هتشک اهناوج و دش کیلکش                  .دنا هتشاد ار یلبق    .تسا هدشن هدوشگ نآ یارب ییاضق داهن رد

                        .دندش

                 :دیوگیم همادا رد دمحا

    یناقلاط کرهش یاه هدش یمخز و هتشک نیب رد
    نیضرتعم عمج رد هک دندوب لاس ۲۰ ریز ناناوج
    ار دوخ ناج نایماظن اب هناحلسم یریگرد رد و دندوب

                    .دنداد تسد زا

    هک تسا هلاس هاجنپ یدرم تساه هروک نکاس مه رابج
    یاه تکرش رد تقوم راک و دازآ راک قیرط زا دیوگیم

    نکاس شدابآ و دج و دنکیم شاعم رارما یمیشورتپ
    حرش اهزور نآ صوصخ رد وا دناهدوب هقطنم نیمه
                         :داد

    دصر اب نایماظن هک دوب یتینما یردق هب رهش یاضف
    عیرس یریگتسد رد یعس عفترم طاقن زا مدرم لزانم

    ریگتسد ار ناوج اههد هنازور و دنتشاد نیضرتعم
    .دناهدشن دازآ زونه اهناوج نیا زا اضعب ،دندرکیم
    دشیمن لیوحت اه هداوناخ هب نیضرتعم داسجا
                             رد عیاقو نیا ناگدش یمخز دادعت زا یقیقد رامآ   ناگدش تشادزاب تشونرس زا رصتخم یشآازگ
    هداوناخ زا یمومع لاوما بیرخت یارب تمارغ و
                             یا هلاس هدزناپ کدوک دروم کی رد اما .تسین تسد   اهیریگرد یلصا لحم ناونع هب هطقن هس نابآ ۲۵ زور
    یمشاه ناملس دیس هک دنتساوخیم اه هدش هتشک
                             زا هک نارمچ کرهش نکاس هرکاسع لایناد مان هب  نارمچ کرهش ،یناقلاط کرهش ،تفرگ رارق هجوت دروم
    شاهمامع نتشاذگ ورگ اب یناقلاط کرهش هعمج ماما
                             شردپ و دوب هتفرگ رارق هلولگ تباصا دروم اپ هیحان  کرهش رد هناحلسم یاهیریگرد .ینیمخ ماماآدنب و
    هقبط زا تدش هب هک یمدرم هب ار داسجا تسناوت اهنت
                             مدع لیلد هب ،دشابیم شورف تسد رهش نیا رازاب رد  زا سپ رهش دروخ رد سپس و رهش یدورو رد یناقلاط
         .دهد لیوحت دنتسه رهش ریقف و مورحم
                             دوب یرتسب لزنم رد نامرد هنیزه تخادرپ رد ییاناوت  هتشک هب رجنم هک داد خر مدرم هب میقتسم یزادناریت
    و تسا سدنهم ،تسا یمیشورتپ دنمراک داعیم   ناکما نیریخ طسوت یزاجم یاضف رد ناوخارف اب هک   زا رفن ود هلمج زا یدایز دادعت ندش ندش یمخز و
    یگدنز سراف جیلخ کرهش رد تسا لاس ۱۳ کیدزن              .دش مهارف یو نامرد و اپ لمع    .دش هنحص رد رضاح یماظتنا و یماظن یاهورین
                   ً
    نومزآ قیرط زا و تسا یناهبهب اتلاصا یو .دنکیم                            نابر 2۵ زوآ آد نارمچ کرهش آد هناحلسم یریگآد اما
                             Vol. 28 / No. 1614 - Friday, Nov. 27, 2020 1399 آذر 7 هعمج - 1614 هآامش / 28 لاس        6  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11