Page 10 - 1614
P. 10

یگدنز و داصتقا                                                     ؟روپیش ای توس
                                                        هک یارب اه گنز
                                                       ؟دنیآیم آد ادص هب
                                                                   یناود نیسحملاغ                                                                 یداصتقا -یلام رگشهوژپ

                              نافشاک زا تنایص و تیامح« حرط دش لوصو ملاعا مهد سلجم رد هک یحرط نیتسخن ۱۳۹۸ لاس هام نیدرورف رد :هنیشیپ
           ینامز ههرب نینچ آد حرط هئاآا یئارچ
                                          ً
                              دننادیم سلجم ناگدنیامن مامت ابیرقت هک دوب هدش لوصو ملاعا یداع تروص هب یلاح رد حرط نیا دوب »داسف نارگشرازگ و
    یردق هب روشک رد داسف مجح هک تسا نیا تیعقاو
                               لاح ره هب اما دیسر دهاوخن نآ یگدیسر هب تبون ،دوش لوصو ملاعا یداع تروص هب سلجم مود هلاس ود رد یحرط رگا
    یخرب و هدش دنلب مه مدرم یادص ورس هک هدش دایز
                              کی بیوصت اب هامرهم ۲7 خروم هبنشکی زور ینلع هسلج رد ناگدنیامن ماجنارس .دوب هدیسر هدنیامن ۶۶ یاضما هب حرط نیا
    دوخ ینارمکح نارگن مه تیمکاح شیدنارود دارفا
                               و نافشاک زا تنایص و تیامح حرط« هدحاو هدام ساسا رب .دندرک تقفاوم »داسف ناگدننکاشفا زا تیامح حرط« تیروف
    نوناق بیوصت اب ات دناهدمآرب ددص رد اذل دناهدش    کی ره هدنهد شرازگ نادنمراک ای یقوقح ای یقیقح صاخشا نوناق نیا بیوصت خیرات زا« هک هدشررقم »داسف نارگشرازگ
    دودحم ار داسف ورملق دیاش ات دنیآرب یتاررقم و  رب هولاع ۱۳۹۰ هام نابآ متفه بوصم داسف اب هلباقم و یرادا ماظن تملاس ءاقترا نوناق »۱ هدام فلا دنب« عوضوم مئارج زا
    یاهجدوب – یلام یاهتیدودحم رگید فرط زا .دننک    هب نارمآ زا تیامح ینوناق یاهتیامح زا داسف اب هلباقم و یرادا ماظن تملاس یاقترا نوناق »۱7« هدام یاهتیامح زا یرادروخرب
    دروخرب رگم یراکهار یلام عبانم هب تیمکاح زاین و    نارگاشفا زا تنایص یارب حرط نیا رد نینچمه .»دنوشیم دنم هرهب زین ۱۳۹۴ هام دادرخ ۲۱ بوصم رکنم زا نایهان و فورعم
                               ،ایازم شهاک ،یرادا دیدحت و دیدهت ،قیلعت ،جارخا ،هبتر لزنت دننام هنایوج یفلات تامادقا زا تظافح« نوچمه یدراوم
    دیکات دیاب هتبلا .دنرادن نآ ندرک دودحم و داسف اب
                               و عوبتم هاگتسد باصتنا و اقترا رد تیولوا نارگاشفا هک هدشررقم و ینیب شیپ »...و یگتسیاش مغریلع یلغش یاقترا مدع
    نامزاس یاهداسفو تیرشب دازمه داسف میامن
                                                       ً
                              یازج زا دصرد ۲۰ ات تخادرپ فلخت و داسف اب هزرابم ناشن تفایرد افاضم دنریگ رارق رظندم هتسجرب دنمراک ناونع هب یفرعم
    ماجل هیامرس دولوم»یئانج یراد هیامرس« هتفای
                              هدش ینیب شیپ ناگدنیامن حرط رد زین مرج رگشرازگ ای فشاک یقوقح ای یقیقح صاخشا زا کی ره هب هدش لوصو و یدقن
    تکرشربا ۵۰ هربنچ رد ار ناهج هک تسا یا هتخیسگ
                              نآ یدعب تاقاحلا و تاحلاصا اب یملاسا تازاجم نوناق »۱۹« هدام هب ۶ هرصبت ناونع هب لیذ نتم هدوب رارق نینچمه .تسا
    هلباقم هزورما هکیروطب هداد رارق یللملا نیب یزرمارف  هک داسف اب هلباقم و یرادا ماظن تملاس ءاقترا نوناق »۱ هدام فلا دنب« عوضوم میارج یمامت رد یدقن یازج« دوش قاحلا
    یللملا نیب کرتشم تامادقا و هدش ریگ ناهج داسف اب  یراذگنوناق فرص هک تسا صخشم هتبلا ».دبای یم شیازفا دصرد ۴۰ نازیم هب دشاب ۹۸ هام نیدرورف زا سپ نآ عوقو خیرات
    دعب هژیو هب ناهج رد داسف داعبا .تسا دنمزاین ار   یخیرات قباوس یسررب .دراد تیولوا ینوناقیب و داسف اب هلباقم یارب یلم مزع تسخن هجرد رد هکلب درک دهاوخن لح ار لکشم
    مظن هرطیس و یوروش ریهامج داحتا یشاپورف زا   اب هاش اضر رابردریزو شاترومیت نیسحلادبع طسوت یلام داسف و سلاتخا نیتسخن هک تسا نآ زا یکاح رصاعم نارود رد
                               یبوخ تبقاع و رخآ هک تفرگ تروص ناریا یلم کناب رد »لگوف واتسوک و تلاب نودنیل رتکد« وا یناملآ یاکرش یتسددمه
    رتفد هکیروط هب هتفای شرتسگ تدشب یناهج نیون
                              ۱۵ ات ۵ نیب اداناک رد و دصرد ۳۰ ات ۱۰ نیب اکیرما سروب رد ینز توس هتیمک تابوصم ساسا رب !درواین ناغمرا هب شیارب مه
    رد دحتم للم نامزاس مرج و ردخم داوم اب هلباقم
                              تفایرد هب رجنم و ملاعا »نانز توس« نارگاشفا طسوت هک یتابلقت و تافلخت تباب تلود ای سروب طسوت هک یمئارج دصرد
    هزرابم زور ار لاس ره ربماسد مهن زور ،۲۰۰۳ ربتکا ۳۱
                               تاعلاطا ساسا رب .دریگیم قلعت طبریذ »نانز توس« هب دوش یم سروب ای تلود طسوت رلاد نویلیم کی زا شیب یمیارج
    هدمآ لمعب یاه یسررب .تسا هدرک یفرعم داسف اب
                               اب .دناهدش اشفا نتفر ول »ینز توس« قیرط زا داسف و تابلقت دصرد ۶۰ زا شیب اکیرمآ رد بلقت ناسرزاب نمجنا یامنرات
    ناهج متسیب نرق مود همین زا هک دهدیم ناشن  ۱۰۰ صخاش« هدوب ۱۰۰ ددع زا ۳۰ ات ۲۵ نیب ۱۳۹۸ ات ۱۳۹۱ لاس زا ناریا رد داسف دصرد صخاش هتشذگ ههد رد هکنیاهب هجوت

    اهنآ احلاطصا هک تسا ییاه تموکح شیور دهاش                        .دشابیم نادنچ دصود حرط نیا یارجا ترورض و بیوصت ،»داصتقا نیرتکاپ
    یانعم هب هک دنیوگ یم »یسارکوتپلک« یاه تموکح ار
    اهتموکح عون نیا رد .تسا رلااسدزد یاه تموکح
    عبانم یاراد یاهروشک رد و موس ناهج رد امومع هک

    رد بلقت و سلاتخا اب ،»نداعم و زاگ ،تفن« ینیمزریز
    و تورث شیازفا یادف مدرم عفانم یتلود یاههجدوب
    نیمه رد .دوشیم مکاح هقبط یصخش یسایس تردق
    هدحتم تلاایا قبسا روهمج سیئر ،شوب جروج هطبار

    ار یتلود داسف اب هزرابم ات درک شلات ۲۰۰۶ لاس رد
    و یس راک روتسد رد راد تیولوا هلئسم کی ناونع هب
    هیسور گروبزرتپ نس رد تشه هورگ تسشن نیمود
    یلم دربهار« هدحتم تلاایا ،دعب یمک و ،دهد رارق
                             Vol. 28 / No. 1614 - Friday, Nov. 27, 2020 1399 آذر 7 هعمج - 1614 هآامش / 28 لاس       10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15