Page 7 - 1614
P. 7

تسایس

    و دراد شایراک هدنورپ رد مه ار رهشهام رهش نامرد  رازین دروم رد یسک مه زونه و دوب هدننک تحاران  یارب هثداح زور رد ،هدش اهتکرش بذج یمادختسا

    یاهثداح و ناکم نینچ دوجو تسانشآ هقطنم نیا اب   اهبش هک تسا یناتساد کی و دنکیمن تبحص ینلع     دوخ و هدوب هتفر )نارمچ( حیارج کرهش رازاب هب دیرخ
                      .درک نامتک ار  فرح شدروم رد مدرم اه یمه رود و اه ینامهم رد     :هداد حرش و هدش عیاقو زا یشخب دهاش
    هتفه ود یو دوخ هک دوب نآ دوجو اب نامتک نیا           .همه اب هن مه نآ ،دننزیم
                                                      مدرم نیب هناحلسم یریگرد ،مرخب یهام مدوب هتفر
           ً
    نیا دوب هتفگ اتحارص رهشهام رد اهیریگرد زا سپ
                             نآ ناگدش هتشک نیب رد یو رظن قبط نینچمه   هدمع و دوبن رهش لخاد نارمچ رهش رد اهیماظن و
    زین امیس و ادص نینچمه و تسا هدادخر ثداوح
                             رباع اهزور نآ رد هک هدوب کدوک و نز یدادعت عیاقو  بسا هاگشاب رانک نارمچ رهش یدورو رد یریگرد
    ییاههناسر ناراگنربخ روضح اما .ناونع اب یشرازگ رد
                             دنتشاد دوخ هرمزور راک ماجنا دصق هک دندوب یاهدایپ  دوخ رد هتبلا ،داد خر اهرازین رد یشزرو نلاس و یناود
    و یناقلاط کرهش رد نارهت زا سراف و مینست دننام
                             .دندش ینابرق رهشهامردنب هام نابآ یاهیریگرد رد و  رد صوصخ هب دوبن روطنآ اما دوب یریگرد مه رهش
    ناشیا یریوصت یاهرازگ راشتنا و نارمچ و ییاجر
                                                      رازین رد اه هتشک هک تفگ یحارج رد متسود ،لوا زور
    هعقاو .درک نشور ار عوضوم نیا فلاخ هعقاو نیا زا
                             هدنامرف آوضح ات آادناتسا تبحص زا نلاوئسم رظن  نودب هناریگلفاغ و دندوب هدش میلست هک دوب ینامز
         .دندوب هداد خر رهشهام یاهیریگرد و رازین
                                         رهشهام آد ناآادساپ هاپس  دوب هعجاف رازین ینعی .دندش نارابریت یتمواقم چیه

                             نیتسخن ناتسزوخ آدناتسا عیاقو زا دعب هام تفه  مه نارگن دنچره .میدرک هیرگ شرطاخب ام همه
    رد نیگنس یماظن تاودا روضح زا ددعتم یاهملیف
                             زا ار رهشهام آازین هعقاو لک هک دوب یمسر ماقم  هعیاش هک روطنآ دنکن هک هتفه کی لوط رد میدوب
    روضح روطنیمه .دوب عوضوم نیا رگنشور زین هقطنم
                             شخب رد تیریدم هقباس هک وا ،دناوخ یلعج ساسا    یارب ًلاثم ای ،دننک هلمح نانکراک سوبوتا هب دوب هدش
                                                      قافتا یمیشورتپ یاهتکرش یارب ای ،نامیاههداوناخ
                                                      و اهیماظن و کنات ،دوب گنج لثم زیچ همه .دتفایب
                                                       .دوب هدناسرت ار همه اعقاو یزادناریت موادم یادص


                                                      رد یو ،دندوب اهتکرش رد قافتا نارگن ارچ مدیسرپ وا زا
                                                                  :داد حیضوت صوصخ نیا

                                                      کچوک راجفنا کی ،دنتسه بمب لثم اهتکرش نیا
                                                      دنچ راجفنا بجوم هک دنک تسرد یا هعجاف دناوتیم
                                                      عاعش ات ار رفن نارازه و دوش ییایمیش داوم نزخم
                                                      اعقاو رگا شتسار .دربب نیب زا هظحل رد یرتمولیک دنچ

                                                      هناراکبارخ راک اهتکرش نیا رد هک دوب رارق اهمدآ نیا
                                                      یاهمدآ و تخیریم مهب عاضوا یلیخ ،دنهدب ماجنا
                                                                .دندشیم هتشک یدایز هانگیب


                                                                    :تفگ همادا رد داعیم
                                                      داسجا زا یعوبطمان یوب یریگرد زا دعب زور دنچ ات

                                                      دنتشادن هزاجا اه هداوناخ و دوب هتفرگ ار رهش مامت رازین
                                                      رهش وج یلیخ .دنریگب لیوحت ار دوخ نادنزرف داسجا

                      یراﺠﺗ و ینﻮﮑسم کﻼما شورﻓ و دیرﺧ هب طﻮبرم رﻮما هﯿﻠﮐ رد امش رواشم       �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
          2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .دﯾریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب ﻪﺠیتن ﻦﯾرتﻬب لوﺼﺣ یارب .دﯾراد یراﺠﺗ اﯾ ینوﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شورﻓ اﯾ و دﯾرﺧ ﻪب ﻢیﻤﺼﺗ ﻪﭽناﻨﭼ


                                                       ٦٤٩
                                                 ٦٠٤
                                                  ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                                            -
                                                              ٩٩١٧
                                                     -
      .دﯾریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب رووﮑنو ترون ﺰﮐرﻣ رد یناﻤتﺧ اس یاﻫ هژورﭘ ﻦﯾرﺧ آ دﯾرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یا رب
      .دﯾریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب رووﮑنو ترون ﺰﮐرﻣ رد یناﻤتﺧاس یاﻫ هژورﭘ ﻦﯾرﺧآ دﯾرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یارب

                           $589,900.00
                           $589,900.00             $1,199,000              $169,000
                                              $1,199,000
                                                                 $169,000
                       504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC 126 W 3rd St.North Vancouver, BC
        نارﯾا رد شورﻓ تﻬﺟ ینوﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ                                      OFFEE SHOP FOR SALE AT BEST LOCATION IN
                        ١٠٠١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ Rare opportunity in a growing and  NORTH VANCOUVER
      ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻦﯿﻣز ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ٤٦٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ﻪﻧﺎﺧ  ،ﻪﺘﻋﺎﺳ ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ  ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا busy area in Lower Lonsdale, business
                             SOLD
      رازﺎﺑ و ﻞﭘ ﺎﺗ ندز مﺪﻗ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻘﯿﻗد ٥ ﺎﺑ ﺶﯾﺮﺠﺗ ﻪﻄﻘﻧ  ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺷزرو تﺎﻧﺎﮑﻣا is operating as a postal outlet with
      ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺪﯾﺪﺟ یﺎه نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺴﺑ ﻦﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺶﯾﺮﺠﺗ  ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ و یرﺎﺒﻧا یاراد ،شزرو retail,Price includes strata unit.
     .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ ﺖﺧﺎﺳ ﻩزﺎﺟا ﻪﻘﺒﻃ ٤ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻩﺪﺷ  و ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ،یو یوﺎه ﮏﯾدﺰﻧ ،ﺪﻣآ و ﺖﻓر ﻞﯾﺎﺳو Postal outlet business can be bought
                          .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﮑﻣ و ﻞﻘﻧ ﻩدﺎﻣآ . . . و ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ without strata unit.
       .دﯾریﮕب ساﻤﺗ ﺐناﺠﻨﯾا اب افﻄﻟ رتﺸیب تاﻋﻼﻃا تﻬﺟ 7  7                         Vol. 28 / No. 1614 - Friday, Nov. 27, 2020 1399 آذر 7 هعمج - 1614 هآامش / 28 لاس
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12