Page 8 - 1598
P. 8

داصتقا


         یتشادهب تاناکما بسک اب هک نآ زج تفای دنهاوخن یا هراچ زآ یربهار ی هبرجت و ناکما یکیتارپ تیعقوم« ،ناتسدیهت تاضارتعا
                                                                              8
        .دنریگ تسد هب ار ناش ناج تینما رایتخا لقادح ،یتشیعم و  دوجوم »یعامتجا یگدنز زا ییاهدنیآرف کیتارکمد و هناهاگآ ،هنادا !دیآ یم ناتسدیهت رس رب هچ هک ،زاب مشچ ود اب
                              ،دریگ راک هب یلعف ریطخ طیارش رد ار تیعقوم نیا پچ رگا و تسا  یزاجم ،یقفا ،رثکتم یبای نامزاس هک تسا تیعضو نیا اب هلباقم رد
               یعقاد ی هنیطنیق ِ تاناکما ِ فیصت شبنج  یارب ناتسدیهت یعامتجا ِ طباور ِ دنویپ یاقترا یارب شلات اب تسا رداق  لامش و برغ ،نادمه ،زاریش نیشنریقف تلاحمرد ،نییاپ زا یقیقح و
                          ِ
      و اه لاس ی هبرجت ،ناریا صوصخ هب و یراد هیامرس ماظن لکشم  ناونع هب هک دزاسب یا هتفایرکیپ یاهداهن ،انورک لباقم رد اقب عزانت  ریزگان دوخ تملاس ِ تینما یارب ناتسدیهت .تسا هدش عورش ناریا
      بلغا یارب یتشادهب تاناکما هب یسرتسد مدع و هیذغتءوس اه ههد  ، اهداهن نیا .دننک لمع نومژه یاه یژولوئدیا لباقم رد رثوم یدس  و تلاحم رد ار دوخ یلقادح تاناکما و دننک هیکت دوخ هب دنا هدش
      رقف مکارت .تسا ناگ دش هدنار هیشاح هب دزن صوصخ هب هعماج دارفا  تبسن اه نآ قح یریگ سپزاب یارب ناتسدیهت ی هدارا نتفای تیدام  انورک سوریو هیلع هزرابم یارب کرتشم یاه هورگ رد ،راک یاه ناکم
     ِ
      رارق انورک تافلت سار رد ار اه نآ ،نارگراک زا راشقا نیا رد یتسیز  ،نانآ راک یورین یفاضا شزرا زا هک تسا ییاه هجدوب و هعماج تورث هب  هب و لدمه ار دارفا هک تسا یکرتشم درد سوریو نیا .دنریگراک هب
      زیوجت یرامیب زا ندنامرود یارب ار یتبقارمدوخ هک یدرکیور .تسا هداد  .تسا هدش میژر نیا یربهر داهن و یبهذم تاغیلبت و یرگ یماظن جرخ  تروص هب هک یسایس /یعامتجا تازرابم .تسا هدرک کیدزن رگیدکی
      ناونع هب ار هعماج و دریگ یم هدیدان ار یتاقبط یاه توافت ،دنک یم  اهداهن نیا دناوت یم یتروص رد پچ )یرادرک ،یراتفگ( یغیلبت نامتفگ  اب نونکا ،دنا هدش عورش مدرم دوخ طسوت و نییاپ زا دودحم
      .دنیب یم تاناکما و عبانم هب ناسکی یسرتسد حطس اب و نگمه یتیلک  شبنج و دبایرد ار ناتسدیهت یلعف زاین هک دنک رادیاپ و تیوقت ار  توکس زین و اه نآ رد ذوفن و روضح یارب یتلود یاه ناگرا شلات
      و سرتسد لباق و ینلاقع ،هداس ارذگ یهاگن رد هچرگا یتبقارم دوخ  یرایمه یاه هورگ زا ــ یرهش و یا هقطنم ،یراک و یلحم ینادرگدوخ  زا اه ناتسرهش یخرب تلاحم رد یرایمه یاه هورگ لکش هب ،تلود
      سکول یرما ،یعامتجا قیمع یاه یرباربان روضح رد اما ،تسا رثوم  و قیوشت ار ــ فرصت ای و یرگ هبلاطم میقتسم مادقا یاه لکشت ات  یاه هتیمک ،»اه یدورگنل هفاک« ،ناویرم »ایچ زبس نمجنا«یاضعا
      رد هعماج مورحم یاه شخب زا اهنت هن هک دسر یم رظن هب یلمجت و  یاه هبرجت و تیفرظ اب بسانتم مدرم هک دنازیگنارب و دنک تیامح  ناعفادم« نامه ای »نایژ ینارەزیراپ« نیپمک ات ناویرم تلاحم
      زا نتساک ،شا یعقاو درکراک هکلب ،دنک یمن تظفاحم یرامیب لباقم  .دنریگ تسد هب ار دیلوت و تسیز رایتخا ،دوخ هتسیز  نادمتعم طقف هن و دنا لاعف یناجاباب و هواپ ات دورناوج زا »یگدنز
      .تسا درف هب هنیطنرق تیلوئسم ندرک لوحم اب تلود تیلوئسم راب                       .دنا هداد یاج دوخ رد مه ار قباس یاه یجیسب هاگ ،یلحم
      چیه اجنیا« :میناوخ یم نامرک هکرک یتعنص کرهشرد انسیا شرازگ رد  یارب هزرابم و یرگ هبلاطم هک تسا هدرک مهارف یطیارش انورک سوریو          1399 فروردین 15 هعمج - 1598 هرامش / 27 لاس
      یدادعت یتح .تسا هدشن بصن یتشادهب لئاسم شزومآ یارب یرنب  لباقم رد مدرم ناج تینما یارب یتشادهب /یتشیعم تاناکما بسک تنر دنهاوخ شیپ اجک ات یزاجم هجد یعقاد هچ - یرایمه یاههدیگ
      .دننک یم یعلاطا یب راهظا ییانورک یاهربخ و اه شزومآ زا ،نانکاس زا  روما یراذگاو ات دیاز یاه هجدوب فذح ،راک فقوت و شهاک زا ،سوریو  ناکما لاح و روش و دننک یم قازترا مدرم بیج زا نونکا اه هورگ نیا
                                                        ِ
                              ،یمدرم یکشزپ/یتشادهب لقتسم یاهداهن و ناصصختم تسد هب  یلام ییاناوت هک تسا نکمم ییاج ات اه نآ زیمآ تملاسم تیلاعف
      :دیوگ یم انورک زا یریگشیپ دراوم شزومآ دروم رد ،هکرک یلاها زا یکی  و یلحم یاه هورگ رد کیتارکومد هدارا لامعا یارب یفاک تیفرظ  دیاش دوش لیکشت یرهش مظن تلاحم رد ییاه هورگ رگا .دنشاب هتشاد
                              یاه هورگ زا ناتسدیهت یبای نامزاس ناکما هک هدروآ دوجو هب ار یراک  نایم رد یلو دنروایب ماود یرت شیب تدم ینایم و هفرم راشقا کمک اب
                                                            ً
      ۲۴ درادن مه یبجعت ».میرادن مه بآ هزور هس ام اجنیا ؛هدب تریخ ادخ  .دور رتارف تیمکاح لباقم رد میقتسم مادقا یاه لکشت هب یرایمه  لکش اه هورگ نیا لاوصا ای ،دنرادن بش نان دوخ هک نانیشن هیشاح
      تاناکما ،ناهج مدرم ٪۴0 هک تسا هدرک ملاعا فسینوی نامزاس سرام  رخ راوس ،تینما زا مدرم سرت هناوتشپ اب هک یتموکح صوصخ هب  هبرجت هب یتشیعم/یتشادهب تاناکما بسک یارب یدوز هب ای دنریگ یمن
                             ِ
      ی هدنار هیشاح هب نارگراک .دنرادن ناشیاه تسد نتسش یارب هیلوا  ،تینما هب مدرم لیم هب ییوگخساپ رد و تسا تینما یژولوئدیا دار ُ م  یاهداهن اه هورگ نیا شلات رگید فرط زا .دش دنهاوخ لسوتم نابآ
                        ً
         .دنوش یم للم نامزاس هیملاعا نیمه لومشم امومع ناریا  یمومع یاه یدازآ ،هدش ییانثتسا تیعضو نادرگ هنحص رگید راب  ار انورک لباقم رد تلود یلام راب شیبامک هک دنک یم یعادت ار هیریخ
                              دراو تینما مان هب ار نایماظن و نادنز هب لیدبت ار اه هناخ ،بلس ار  یرایمه و ناج ،بیج هب هیکت اب تلود رگید نایب هب .دنهد یم شهاک
      هناخ ره« ای »!دینامب هناخ رد« یاهرادشه ،نیشن هیشاح یاه شخب رد  رت شیب باختنا ود ناریا مدرم یطیارش نینچ رد .تسا هدرک اه نابایخ  دیاز یفرصم یاه هجدوب زا هک نیا نودب دنک یم هزرابم نارحب اب مدرم
      هعماج صتخم اهرادشه نیا .درادن یموهفم »!تسا هنیطنرق کی  نیا ای ،دنرادن دوخ یناسنا تمارک و ءاقب ظفح و ندنام هدنز یارب       .دنک تشادرب دوخ
      دنهاوخ یم یناسک هچ زا .تسا یرهش مظن ای ،یراد هیامرس رظندم  اه نآ میژر ای انورک هک دننامب رظتنم ای ،دننک دوبان ار راک تیانج تموکح
      یارب هک یناگدش شومارف و ناگدش هدنار هیشاح هب زا ؟دننامب هناخ رد  .تسا میژر هیلع زرابم ورگ رد انرک اب هلباقم رگید نایب هب .دنک دوبان ار  انورک اب هزرابم یلم یگتسبمه ای میهد یم_شتسکش_مهاب# راعش
      لوسپک ندرکرپ فص رد اه تعاس دنروبجم اذغ تخپ و بآ ندرک مرگ  »یگدنز رب تیمکاح« ینعی ،تسایسِ تسیز ،هک نآ زج تسین یزیرگ  میناوت یم روطچ .تسا ینیمخ »مهاب همه« یژولوئدیا گیر هدرم زین
                                                                 ِ
      یگدنز قاتا کی رد هداوناخ همه و دنرادن بآ هک یناسک زا ؟دنتسیاب زاگ  یاه یژولوئدیا ریاس درکراک فیعضت رد یبهذم میژر هک ار ناتسدیهت  یاه هلابز زا ناتسدیهت یاه هچب یخرب بش نان هک یتقو میشاب مه اب
      ی هرهچ و دنود یم نان لابند هب بش ۸ ات حبص ۸ زا هک اه نآ ؟دننک یم  شلاچ هب دراد تسد رد ،تینما یژولوئدیا هزوح رد لاعف ،دوخ صاخ  میشاب مهاب همه میناوت یم هنوگچ .دوش یم نیمات هفرم راشقا ی هچوکرس
      نانچ هک اه نآ ،دننیب یم هنابش باوخ ماگنه رد اهنت ار ناش ناکدوک  ،یعقاو هنیطنرق تاناکما بسک یارب هزرابم و یرگ هبلاطم اب و دیشک  ای ؟دنراد رارق انورک ضرعم رد هزور ره اه نادنز رد روشک نیزرابم یتقو
                ِ
      هناخ رد و هنیطنرق مایپ هک دنا هدش راک لباقم رد نان عبات هراو ئش  و ،اشفا هقطنم رد هچ ،لخاد رد هچ میژر یهاوخ تینما عازتنا  ینعی یراد هیامرس فده دروم هعماج رد افرص »مینامب هناخ رد« راعش
                                                  ِ
            .تسا یگنسرگ زا گرم توص ناش شوگرد ،دینامب  ناج تینما نماض دنتسه تاناکما نیا بسک ریگیپ هک ییاه لکشت  رد ندنامن ،نومژه تاغیلبت فلاخرب .دراد ارجا تیلباق یرهش مظن رد
                                              .دنوش هتخانش مدرم  یا هلاسم هکلب ،درادن گنهرف هب زین یطبر ،تسین مدرم ریصقت هناخ
      )ناراکیب و ناراک تابث یب ،نانیشن هیشاح( هدنار هیشاح هب نارگراک               یارب هنیطنرق و دنا یدایز و لگنا هک ناراد هیامرس .تس یداصتقا لاماک
      یفرعم لیصفت هب ،»نابآ ناسنا« هلاقم تسخن شخب رد هک ییاه نآ      یعقاد هنیطنیق ِ تاناکما ِ تابلاطم مها  ار دوخ زین ینایم راشقا .تسا کین کیپ و حیرفت ،ناتفصولاز نیا
              ِ
             ً
      تموکح نیا بطاخم لاک ،دندش هدیمان یرهش زایتما دقاف یاه هورگ و  اب راو مادنا دنویپ نودب ،هیرظن نیرتزیمآ غوبن و نیرت یبلاقنا ،نیرتهب«  ،لاماک هن دوخ یاهزادنا سپ زا هدافتسا اب و دننک یم هنیطنرق شیبامک
     ً
      لاصا .درادن رظندم ار اه نآ ،انورک یاه هیعلاطا و اهرادشه !دنتسین  روط هب ،یعقاو یسایس و یعامتجا شبنج کی نارگ شنک و نتم ،ضبن  هک دنناد یم ار هداس تقیقح نیا نارگراک اما .دروآ دنهاوخ ماود یلو
                                  ِ
      هدش شومارف ،نارگراک نیا .دنیآ یم باسح هب هن و دنوش یم هدید هن      ».درادن یا هدوه چیه ،هطساولاب  رطاخ هب ،دننامب هناخ رد رگا اما ،تسا دصرد ود انورک رثا رب گرم لامتحا
      دنتسه تلود یعامتجا حلاطصا هب  تسایس زا یناگدش فذح و                   یتشادهب/یتشیعم تاناکما هب اه نآ .درم دنهاوخ دص رد دص یگنسرگ
           ً
      و دنا هدش راکیب ارثکا ،دیرخ و ددرت شهاک و انورک یریگ همه اب هک  تاضارتعا رابخا ،انورک اب هلباقم یاتسار رد یرگراک تابلاطم زا یا هصلاخ  زاین نیا .دنراد زاین ناشیاه هداوناخ و دوخ نتشاد هگن ناما رد یارب
      رانک و ورتم رد راک ناکما .دنرب یم رس هب ینارحب رایسب یتیعضو رد  اب اهاکیدنس و یرگراک نلااعف یاه هتشون تسد زین و یلحم و یرگراک  اب دناوت یمن تسا هدیشخب تیروف نآ هب انورک لباقم رد اقب عزانت هک
      دنفسا قنور یلصف نارگراک ،تسا هدش بلس ناراک تابث یب زا اه نابایخ  یاه هتساوخ ناوت یم هلمج زا ار یسایس کرتشم هوجو یواکاو فده  میژر یا هناسر یاهوش ای یلحم یاه هورگ یلعف یا هیریخ افرص ِ کیتکات
                                                                     ِ
      للاد یاه تکرش شرازگ قبط یگناخ تفاظن ،دنا هداد تسد زا ار  ،انورک اب هلباقم لح هار ،تسام قح یگدنز« ی هینایب رد هحورطم  قطانم هتسیز ِ هبرجت و یرگراک توافتم راشقا هب هتسب و دوش نیمات
      ِ
      ،درادن یرتشم ،نت شورف ،تسا هتفای شهاک ٪۳0 هب نارگ تفاظن  ینبم قوف هینایب ۷ دنب .تفای »تسین یرگ یماظن و یراک ناهنپ  دومن رترید ای رتدوز ،نامزمه ای نامزمهان ،کیتکات ود رد ،فلتخم
      بایغ رد ،دنداد یم تسد زا ار ناش ناج ،نان همقل کی یارب هک ناربلوک  یاه نامزاس ،یبهذم یاه تأیه ،یبهذم یاهداهن هجدوب فذح«رب  زا یتشادهب /یتشیعم تاناکما یرگ هبلاطم -۱ :تفای دهاوخ و هتفای
                                                                ِ
      اه هزاغم بلاغ و اه هفوب و ناروتسر ،دنا هدش نیشن هناخ مدرم دیرخ  و یریگشیپ هب نآ صاصتخا و یتاغیلبت و یماظن هبش و یماظن  یتشادهب /یتشیعم تاناکما بسک یارب میقتسم مادقا -۲ تموکح
                                           ً
      یارب راک ی هراوآ ،همیب و دادرارق نودب نارگراک و لیطعت ناراکریمعت و  تاغیلبت و بوکرس تردق اب تسا ریاغم لاماک ،»انورک سوریو نامرد  شیبامک یرگ هبلاطم کیتکات .انورک لباقم رد مدرم ناج تینما یارب
      دراد یمرب مدق یهار رد یگنسرگ زا گرم و یراکیب .دنا هدش نان یا همقل  هک تسا تیفرظ نیا یاراد هک دلاج تیمکاح نیا یتسیلایرپما  روشک برغ یاه هتیمک فادها زا یشخب( .تسا هدش عورش یدروم و
      و رگ شلات نارتخد زا یهللادسا اشینآ .دهد لکش ار یرگید نابآ ات  لاح نیا اب .دوش لیدبت ناتسدیهت هبلاطم نیرت یروحم هب جیردت هب  بسک یارب میقتسم مادقا کیتکات )تسا یرگ هبلاطم ناویرم هلمج زا
                          ِ
      :دسیون یم تماهش اب ،دوخ مارگاتسنیا هحفص رد زیزع یندم لاعف  تارک هب رگید یضارتعا تاراهظا و اه هینایب رد هک مهم هتساوخ ود  ناینادنز رارف .تفرگ دهاوخ لکش انورک شرتسگ اب ریزگان هب زین تاناکما Vol. 27 / No. 1598 - Friday, Apr. 3, 2020
      ییادص اب نامیارب ار یناگمه یگتسبمه و تمواقم ترورض ،انورک«  زا تساوخرد )فلا :دوش یمن هدید هینایب نیا رد ،تسا هدش حرطم .تسا میقتسم مادقا هب لسوت زاغآ انورک تشحو رد دابآ مرخ
      ۹۸ نابآ تمواقم ی هبرجت اب ار ام ینتسسگان دنویپ و درک رارکت دنلب  هنوگره مدع یارب یللملا نیب یتشادهب یلام تاسسوم و اه نامزاس
      خیرات یانورک نیرخآ و نیلوا نیا هک دروآ نامدای هب انورک .درک رت مکحم  ییادها یسنج و یدقن یاه کمک شخپ و ،تموکح نیا هب کمک  /تاناکما ییگ هبلاطم:مویم ناج تینما ظفح یایب کیتکات دو
                                                          ِ
      و رتدنلب ییاه جوم اب رگید یلکش هب رگید راب و دوب دهاوخن و دوبن  هطساو هب یناهج تشادهب نامزاس تراظن و تیریدم تحت طقف و طقف     تاناکما فیصت
      ام هب انورک .ددرگ یمزاب رت کانمهس یماقرا و دادعا اب ،مه هب رت کیدزن  .روشک هب زرم نودب ناکشزپ دورو تساوخرد )ب یلحم یاه لکشت  سوریو لباقم رد هیامرس و راک ههبج یاه شنکاو و شنک تسین یکش
      ام هب خیرات رد اه نابآ تمواقم هک تسا یهار ،نکمم هار اهنت تخومآ  هدادن هار ار ناکشزپ نیا نونکا مه هک یملاسا میژر هک تسین یکش  ،ناریا صاخ طیارش زین و یتاقبط ِ داضت رتسب رب و هدودحم رد ،انورک
                        ».دنا هتخومآ  یزاس هنحص و غورد ،شیامن زج یساسا یمادقا قباس لاور هب ،تسا  رو هلعش ناگنسرگ شروش رد هرخلااب هک تسا یرتسکاخ ریز شتآ
                              ،یتفن یاه هیامرس دوس سدقم لصا زا تظافح .داد دهاوخن ماجنا  یشروش .دشاب نینوخ یبلاقنا رگزاغآ دناوت یم هک یشروش .دش دهاوخ
                                                     ً
                             ً
     جتسج رد ،»نابآ ناسنا« ای ناگدش هدنار هیشاح هب ،۱۳۵۷ لاس رد رگا  اعبط و تسا هیامرس قطنم قبط تموکح نیا هفیظو ،یماظن و یلام  امومع ،اه شروش .دوب دهاوخ شرگزاغآ »نابآ ناسنا« مه زاب هک
     سین دیعب راب نیا ،دروآ دوجو هب ار کلاما فرصت شبنج ،هانپرس یو  شیازفا و راک تعاس شهاک رب نتشاذگ تسد اب هک یتابلاطم لباقم رد  و یبای نامزاس بایغ رد هک دنتسه یشوجدوخ و یناهگان یاه تکرح
     ب و ییاذغ تاناکما فرصت شبنج ،تشادهب و نان یوجتسج رد ت  دنک یم لتخم هعماج لک  رد ار هیامرس تشابنا ،راک یورین شزرا  موادت و دنوش رارکت یتقو اما .دنریگ یم لکش صخشم و نیعم فادها
                    .دروآ دوجو هب ار یتشاده  تیهام رد ،اه هتساوخ نیا  زا نیکمت نیاربانب .دمآ دهاوخن هاتوک  نییعت فده ،تفای دنهاوخ ار دوخ ناربهر لمع رد جیردت هب دننک ادیپ
                              تهج اه هتساوخ هنوگ نیا شرتسگ اما .تسین رگرامثتسا میژر نیا  هک تساجنآ رطخ .دش دنهاوخ رادروخرب یهدنامزاس زا و درک دنهاوخ
      .دریگ مان خیرات »زادنارب سوریو« انورک دیاش کژیژ یولاسا لوق هب  رجنم ناتسدیهت رد یتاعقوت هب ،رتلااب یا هلحرم هب هزرابم حطس نتفرلااب  شطع ،ناربهر و رارکت ۱۳۵۷ لاس ،نومژه یاه یژولوئدیا رتسب رب
            ِ  ِ
                              یارب هزرابم یوس هب ار اه نآ دناوت یم ،ناشندروآرب مدع هک دوش یم  دوخ فادها و تردق رازبا ،نردم رهپس رد راب نیا ار مدرم یهاوخ لوحت
                       ۱۳۹۹ نیدرورف  ناتسدیهت .دهد قوس یتشیعم و یتشادهب -ینامرد تاناکما بسک  رد یتسیلایسوس یاهدرکراک ینیع یاه تیفرظ هب هجوت اب .دنهد رارق

                                                                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13