Page 11 - 1598
P. 11

اداناک یاهربخ هدیزگ

     ات درک توعد دنراد ار تلود یداصتقا هتسب تیامح هب زاین هک یمدرم زا
  11    .دنزاسب تناکا )CRA( اداناک دمآرد رب تایلام هرادا تیاس بو رد
     تبون نیدنچ رد نیا زا شیپ ودورت نیتساج ریزو تسخن نینچمه
     هداد رادشه یتنرتنیا یاه یرادربهلاک دوجو هب تبسن مدرم مامت هب
     و اه کمک هب طوبرم روما هیلک هک دوب هدرک اضاقت مدرم مومع زا و دوب
     Canada.ca سردآ اب اداناک تلود یامنرات رد ار یمسر یاه هیعلاطا
                        .دننک لابند      رد ریخات یارب یا هناهب چیه


      زا امیپاوه هایس هبعج لیوحت
   Vol. 27 / No. 1598 - Friday, Apr. 3, 2020  هک ییاهروشک و اداناک هک تفگ اداناک تلود دیدج رواشم هبنش هس زور


     !تسین لوبق لباق ناریا یوس

     لوبق دنتشاد روضح ناریا رد هدش طقاس یامیپاوه طوقس هثداح رد
     یتوص یاه لیاف لیوحت زا 19-دیووک عویش لیلد هب ناریا هک دننک یمن
                  .دنز زاب رس امیپاوه هایس هبعج
                               !تسین نوناق رب قبطنم تلود راک - لاردف تلود زا ری یش داقتنا
     قباس هدنیامن ،هلادوگ فلار ،یو یت یس زا لقن هب دهده هناسر شرازگ هب
                                                                    .دنشاب میهس و دنرادرب ماگ
                              دوخ رتییوت هحفص رد اهزور نیا هک ،راک هظفاحم بزح ربهر ،ری یش وردنا  نآ ققحت رد دیاب روشک یاه شخب مامت و تلود و دوش ماجنا رد اداناک
     چیه زونه ام :دوزفا اداناک یاه هناسر هب بلطم نیا نایب اب لاربیل بزح
                              و ودورت نیتساج فلتخم یاهویدیو یاه شخب یراذگ کارتشا لاح رد  یتح دنناوت یم اه ییاداناک هکنیا نایب اب ودورت نیتساج ریزو تسخن
     هایس هبعج .تسین ربتعم و فافش تاقیقحت … میا هدادن ماجنا یراک
                              یربخ تسشن کی رد هبنشراهچ زور حبص زین تسوا زا زیت و دنت داقتنا  تشادهب یاه لمعلاروتسد تیاعر اب یعامتجا یراذگ هلصاف نامز رد
           .میا هدرکن تفایرد یتمارغ یتح و هدیسرن نامتسدب
                              رد تلود تامادقا هک تفگ لاردف تلود درکلمع زا داقتنا اب انیجر رد  دنناوت یم … و یدرف هنیطنرق ،یصخش تشادهب تیاعر ،یمومع
     هطبار رد ودورت هژیو رواشم ناونعب ودورت یوس زا هبنش هس حبص هلادوگ
                                      .تسین نوناق رب قبطنم تلایهست تخادرپ         :داد همادا دنهد ماجنا ار ناش یاهراک
     .دش یفرعم و هدیزگرب ناریا رد نیارکوا یربرفاسم یامیپاوه طوقس اب
                              درک ملاعا ریزو تسخن هتشذگ زور هک هچنآ میدقتعم ام :دوزفا یو  دنچ ای یا هتفه دنچ ندش ینلاوط نتفگ نایب اب افرص میناوت یمن ام
     یلبق تلود تینما ریزو و ناوچاکساس رد لاریل بزح قباس هدنیامن وا
                              نیا دهاوخب تلود هک یتروصرد نیا ربانب درادن قباطت نوناق دافم اب .مینک نیمات ار لغاشم یاهزاین مامت ،یعامتجا هنیطنرق هرود ههام
     و دروخ تسکش هتشذگ زییاپ تاباختنا رد هکنیا ات هدوب لاردف تلود
                                    .دنوش حلاصا اه حرط دیاب دنک ییارجا ار تامادقا  اه ییاداناک ریم و گرم بجوم 19-دیووک هنوگچ دیوگب هکنیا نودب یو
                .دش یعیبط عبانم و یلام یاهراک دراو
                                                           .دراد یفلتخم لیلاد عوضوم نیا نایب هک تفگ دوش یم
                                   مارگاتسنیا و کوبسیف رد ودورت نیتساج گرزب ناوخارف  یارب رلاد درایلیم نویلیم ۸۲ شزرا هب یا هتسب ادتبا رد لاردف تلود
                   ناینابیق اه هواوناخ تراکش
                              و مارگاتسنیا هحفص رد نیا زا شیپ هک ودورت نیتساج ریزو تسخن  اه تکرش نانکراک هقوعم یاه قوقح یارب یقوقح و یلام یاه تیامح
     هب هک هحناس نیا ناینابرق یاه هداوناخ تایاکش یپرد باصتنا نیا
                              رشتنم ار یفلتخم یاهویدیو هلمجنم ار یدایز بلاطم دوخ کوبسیف  ار لغاشم یخرب یاه تیامح نازیم اضاقت شیازفا اب اما تفرگ رظن رد
     ییوگخساپ یارب شلات و ناشقوقح یریگیپ زا 19-دیووک عویش لیلد
                              یرگید ریوصت یراذگ کارتشا اب )سرام ۳1 هبنش هس( هتشذگ زور ،درک یم      .داد شیازفا دصرد ۷۵ هب 1۰ زا
                                                              یراﻔس مناخ
          ﻰﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و ىراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ                                   ﻰﺳ ﻰﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد كﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ �


                                                             ﻰﺳ ﻰﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﻰﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ �
                  Accountec Business Services

                  Salman Bazogh CPA, CMA                            Realtor, Rental Property Manager
                                                             & Mortgage Broker      •‌Accounting                یرادﺑاﺴﺣ‌تامدخ‌•                       Cell: 778 - 928 - 5557
                                                          Office: 604 - 421 - 1010
      •‌Tax              دﺰمﺘﺳد‌و‌قوﻘﺣ‌یرادﺑاﺴﺣ‌•        a.saffari2011@gmail.com
                       ‌‌‌اﻬﺘﮐﺮش‌و‌صاﺨشا‌تایﻟام‌•
   1399 فروردین 15 هعمج - 1598 هرامش / 27 لاس •‌Consulting اﻬﺘﮐﺮش‌روما‌هرواﺸم‌و‌ﺖﯾﺮﯾدم‌یرادﺑاﺴﺣ‌• 3137 St Johns St. Port Moody, BC
      •‌Payroll        ﺪریﯿﺑ سامﺗ تاﻗﻼﻣ رایﻗ یایﺑ ﹰاﻔﻄﻟ
                                                  یسراپ ی همجرت نوناک

        :رووﮑنو‌ترون‌ﻪﺒﻌش
                                                      (یﺴیﻠﮕنا‌-یﺳراﻓ)
                             Unit 18
        1578 Marine Dr.           :مﻼﺘیﮐوﮐ‌ﻪﺒﻌش           نآ ﺰﺟ و ﯽﺑدا ،ﯽﺷزﻮﻣآ ،ﯽﮑﺷﺰﭘ ،ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻦﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮه ی ﻪﻤﺟﺮﺗ
        West Vancouver,          1161 The High Street
          BC. V7V 1H8          Coquitlam, BC V3B 7W3
                                           ۶٠۴-٧٧1-1۴۴٧ :نﻔلت    ٧٧8-٣88-۴٠8٧ :نﻔلت
      Tel: 604-944-9292          Tel:604-245-2200

                                                     persianlanguagecenter@gmail.com

            fax: 778 - 373 - 1902                               www.persiantranslationcenter.com
                                                       Persian: Ours to Cherish!
       contact@accountech.ca
  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16