Page 7 - 1598
P. 7

تسایس  7                                                   اه نبردنوس بوطرم رایسب یاه هیحان اه یی ایناتیرب ،لاگنب
            تسیز تینما یارب هزرابم و انورک                           ربارب رد یلاها یریذپ بیسآ بجوم و ،دندرک لیدبت راز جنرب هب ار
                                                     یاه یرامیب .دندش روش یاه بآ نیا رد دوجوم یزبآ یاه برکیم
                                                     زور هلئسم مه زونه ،دروآ دیدپ نارگرامعتسا شور نیا هک یریگ همه
                                                     یاه یرتکاب .دش لیدبت زدیا سوریو هب کاکام سوریو یتنلا .تسا
                                                     همه یمدیپا ٧ نونک ات ،تفای ترهش »ابو« مان اب هک نبردنوس یزبآ
                                                      هریزج رد ، عون نیا زا یمدیپا نیرت هزات .تسا هدش بجوم ار ریگ
                                          یرایتخب سیگنرف                   .تسا هداد خر یتیئاه
                                                     راک ،میدشن دنور نیا لمع یب ینابرق ام هک اج نآ زا ،هناتخبشوخ
                                                     .میهد ماجنا میناوت یم اه برکیم نیا روهظ رطخ شهاک یارب یدایز
                                                     تاناویحات مینک تظافح یشحو تسیز یاه ناکم زا میناوت یم ام
                                                     هک روط نامه .دننکن لقتنم ام هب و هدرک ظفح ار دوخ بورکیم
   Vol. 27 / No. 1598 - Friday, Apr. 3, 2020                              لماوع هب ینوگرگد و رییغت یارب یرایسب ناکما ناروناج یاه برکیم
                                                          )١٠( .دنک یم شلات هار نیا رد One Health شبنج
                                                     هک یی اه طیحم زا قیقد تبقارم یارب یتامادقا میناوت یم نینچمه ام

                                                     نیب زا اب میناوت یم ار راک نیا .میهد ماجنا ،دنراد ار یناسنا نژوتاپ
                                                     ناشن ار ناسنا مسیناگرا اب یراگزاس یگدامآ هک یی اه برکیم ندرب
                                                     نیا .میهد ماجنا ،دنزادنا هار هب یمدیپا هک نآ زا شیپ ،دنهد یم
                                                     دنراد هدهع هب Predict همانرب نارگشهوژپ هک تس یراک تسرد
                                                     نیمات ار شرابتعا Usaid یللملا نیب هعسوت یارب اکیرمآ سناژآ هک
                                                     هک ار دیدج سوریو دصهن زا شیب نونک ات نارگشهوژپ نیا .درک یم
                                                     دراد میقتسم طابترا نیمز هرک رد ناسنا یاه تلاخد شرتسگ هب
                                                     هک سوریو انوروک یاه شوس تسا هلمج نآ زا ،دنا هدرک یی اسانش
                                                     هتخانشان زونه هک تسا SRAS یاه ]شوس[ **هیوس اب هسیاقم لباق
                                                                      )١١( .دوب هدنام
                                                     نآ تلع هک دنک یم دیدهت ار ام یدیدج یمدیپا یریگ همه ،زورما
                                                     رد پمارت تلود یاه شلات هدحتم تلاایا رد .تسین ١٩-دیوک طقف
                                                     ره زا عیانص هعومجم و جارختسا و ندعم عیانص تسد نتشاذگدازآ
                                                     هب ناویح زا برکیم لاقتنا ریزگان و رت دب ار ام موب تسیز یا همان نیئآ
                                                     ار ام تاناکما اکیرما تلود ،لاح نیع رد .درک دهاوخ تیوقت ار ناسنا
                                                     ،دوش لیدبت یمدیپا هب هک نآ زا شیپ ،هدنیآ برکیم یی اسانش یارب
     هجوت ضرف رب یتح .دراد رارق یراتخاس گرم ی هناتسآ رد روشک  هک لبق نرق کی خیرات رارکت و ناریا رد انورک سوریو یریگ همه  هب تفرگ میمصت پمارت تلود ،٢٠١٩ ربتکا رد هلمج زا .درب یم نیب زا
                                   ً
     هبرجت ،یداصتقا یاه هاگنب یلیطعت و انورک یاهدمآ یپ تماخو هب  دیدهت ار ناتسدیهت اتدمع و همه ،تفرگ مان »ییازنلاوفنآ لاس«  ،٢٠٢٠ هیروف لیاوا رد ،ماجنارس .دهد نایاپ تکیدرپ همانرب تیلاعف
                                                                      ِ
     یارب یا هیغلابا تموکح نیا رگا هک تسا هداد ناشن یفاک هزادنا هب  هیهت فیرش هاگشناد شرازگ ساسارب هک یهاتوک دنتسم .دنک یم  نامزاس هجدوب هب یلام کمک دراد دصق هک درک ملاعا تلود نیا
     یتیامح یاه هتسب رگا ،دنک رداص انورک ربارب رد نارگراک زا تظافح  ی هنیطنرق تیاعر مدع تروص رد هک دهد یم ناشن ،تسا هدش .دهد شهاک دصرد ۵۳ نازیم هب ار تشادهب یناهج
     ِ
     لباقریغ طیارش یعامتجا نیمات رگا ،دوش ملاعا یتشادهب /یتشیعم  مین و هس لقادح و رادیاپ انورک نارحب ،دادرخ رخاوا ات یعقاو و لماک  نایب گولوم ِ دیپِا ،Larry Brilliant ناییرب یرلا هک یروط نامه
     هب روبجم نایامرفراک هک دنک ملاعا ار راک نوناق ۱۵ هدام شریذپ  نارود شنکاو ،یرامیب شرتسگ .درک دهاوخ ینابرق ار رفن نویلیم  هن یلو ،تسا ریذپان بانتجا ]دیدج ی[ اه برکیم شیادیپ« ،هدرک
     ملاعا دمآرد دقاف دارفا هب ماو ای هناهام کمک رگا .دنوش راک قیلعت  ینتبم ِ تملاس ماظن طسوت نآ لرتنک ناکما مدع و نامکاح تیربرب  میهاوخ ناما رد هدشدای یاه یمدیپا زا ام ،نیا دوجواب .»اه یمدیپا
                                 ِ
     دایرف اه هناسر رد نادنملاس هب هناریگ شیپ تامدخ هئارا رگا ،ددرگ  ره ات تسا هتفرگ رارق ناتسدیهت لباقم رد هک تسا یا هنیآ ،دوس رب  عضو رد للاتخا بجوم هک ار یی اه تسایس هدارا اب هک یطرش هب دوب
     تروص رد و تسا یغیلبت و یشیامرف طقف یگمه …رگا و رگا ،دوش  .دننیبب هنیع هب ،ار شیاه باتزاب و یتاقبط داضت فوخم هرهچ هزور .میهد رییغت ،هدش ناروناج یگدنز و تعیبط
     دوب دهاوخ تیمکاح هب هتسباو ِ تسدیهت راشقا یارب افرص ای ،ارجا  هجیتن ،میژر تسدیهت نارادفرط یایاقب شزیر ،هلصاو تاشرازگ قبط  دیدپ نآ زا رگید یاه برکیم هک تس یبرکیم هیوس« :شوس ای هیوس
     و درک دهاوخن زاب ناتسدیهت تلاکشم زا یهرگ ،اه هنارای لثم ای  مدرم تملاس تینما ظفح رد تیمکاح قلطم فعض زورب زیزگان     .)تیاده قداص( »دنشاب هدمآ
                                                 ِ
                                               ِ
                                        ُ َ
     طیارش و یراکیب همیب زا هدافتسا قح تابثا راتفرگ ار نارگراک ای  هقطنم رد روشک تینما ظفح یتردق ردق یعدم هک یتیمکاح .تسا  یسراف هب ار )Stem cell یسیلگنا هب( ,Cellule de souche
     ، سوریو نیا .دنک یم یعامتجا نیمات نامزاس ناوخ تفه رد قیلعت  شوم ،»هوک« و هدنام زجاع انورک لباقم رد تینما داجیا زا نونکا ،دوب  اب یی اه لولس .دنا هدرک همجرت یداینب هتخای ای یداینب یاه لولس
     »یمومع ریخ تمدخ رد تلود هدیدپ« یخیرات فلا ی هدننکلامرب  و دنا هدیزخ اه هنیطنرق هب دوخ یاه خاروس رد اه شوم ،تسا هدییاز .دنا هدشن میسقت زونه هک دنتسه لااب میسقت یی اناوت
     هب شنکاو رد ناریا تلود یراذگ تسایس مه اج نیمه ات .تسا  ار نازابرس ،یتشادهب طیارش دقاف یعمج یاه لولس رد ار ناینادنز ۲0۲0 سرام ،کیتامولپید دنومول :زا لقن
                       ً
     یارب یتایلام فیفخت دننام ،تسا ناراد هیامرس لماش امومع انورک  رد نان یراد هیامرس لگنج رد ار ناتسدیهت و یمومع یاه هاگباوخ رد
                               ِ
                                                                        :اه یقرداپ
     و ،یداصتقا یاه هاگنب یتایلام تیفاعم فقس شیازفا ،نایامرفراک  سوریو عویش« :دیوگ یم ،راک یلاع یاروش وضع کی ،یدیوم دازرهم -١ Kai Kupferschmidt, « This bat species may be the source of the Ebola
                                .دنا هدراذگ گرم و یرامیب ضرعم رد هنامرش یب ،راک لباقم
     لاس هک یتیمکاح .یداصتقا یاه هاگنب هب یکناب یاه ماو صاصتخا
   1399 فروردین 15 هعمج - 1598 هرامش / 27 لاس  هناریگیپ مادقا اهنت .تشاد دهاوخنرب ناتسدیهت یارب یساسا یماگ  داصتقا ،هدش ماجنا هک یدروآرب قبط و دوشن ماجنا یتیلاعف و راک -٢ Jonathan Watts, « Habitat loss threatens all our futures, world lead-
                                                     epidemic that killed more than 11000 people in West Africa ». Science
     رد اما ،هداد شهاک ار یتشادهب یعامتجا یهافر یاه هجدوب لاس هب
                             نارگراک جارخا و لیدعت و ناریا داصتقا ندش جلف هب رجنم انورک
                                                     Magazine, Washington, DC- Cambridge, january 24th, 2019.
                             چیه هدش ثعاب انورک نارحب رد یداصتقا تیعضو .تسا هدش
     زگره ،تسا هداد شیازفا ار نایماظن و نویناحور ،بلاط هجدوب لباقم
                                                     ers warned », The Guardian, Londres, 17 novembre 2018.
                                                     -٣ Katarina Zimmer, « Deforestation tied to changes in disease dynam-
     رگراک یدهم لآ مثیم .تسا بوکرس مهزاب و بوکرس ،بوکرس اه نآ
                             هدرک دراو نارگراک هب ار بیسآ نیرت شیب انورک عویش …دوش جلف
                                                     ics », The Scientist, New York, 29 janvier 2019.
     ینونک تیعضو یگداس هب دوخ کوب سیف هحفص رد دلاوف یجارخا
                             .دوش یمن تقفاوم نارگراک یراکیب همیب اب مه رضاح لاح رد و
                                                     ۴- Carl Zimmer, « Birds are vanishing from North America », The New
                             نلاوئسم رظندم نادنچ نارگراک روما ندنارذگ و ندرک یگدنز هنوگچ
        :تسین رت شیب لیصفت هب زاین تسا هداد حیضوت ار نارگراک
                                                     York Times, 19 septembre 2019.
                                                     ۵- BirdLife International, « Diversity of birds buffer against West Nile
                             انورک نارحب« هک دنک یم ینیب شیپ لاح نیع رد وا ».درادن رارق
                                                     virus », ScienceDaily, 6 mars 2009.
     یاه هاگراک روط نیمه و یتعنص گرزب یاه شخب رد نارگراک«
                             قیوعت هب هام تشه ات ار نارگراک زا یهورگ یایازم و قوقح تخادرپ
                                                     ۶- « Lyme and other tickborne diseases increasing », Centers for Dis-
     رس جارخا زا سرت و نان رطاخ هب هنازور دنراچان ،کچوک و طسوتم
                                           )0۹/0۱/۱۳۹۹(».دزادنیب
                                                     ease Control and Prevention, 22 avril 2019.
                                                     -٧ George Monbiot, « There’s a population crisis all right. But probably
     و دوخ ناج و دنرادن یتشادهب ناکما چیه اه نآ .دنوش رضاح راک
                                                     not the one you think », The Guardian, 19 novembre 2015.
     دناوت یم انورک لقان رگراک کی .دراد رارق یدج دیدهت رد ناش هداوناخ
                             و تشاد رارق گرم بیشارس رد مه انورک زا لبق ناریا جلف ِ داصتقا
                                                     -٨ « What you get when you mix chickens, China and climate change
     تکرش و دلاوف لثم اه تکرش زا یضعب رد .دنک رامیب ار یدایز دادعت  یاهلااک یدج دوبمک .تسا هدش دوخ نارود نیرت هایس دراو نونکا
                                                     », The New York Times, 5 février 2016. En France, la grippe aviaire
     رگا .دننک یم کچ ندب یامد جنس بت اب ار نارگراک ،دورو زا لبق تفن  و ناگنسرگ ،نامورحم ریم و گرم ،یکاروخ داوم یطحق ،یساسا a touché les élevages durant l’hiver 2015-2016, et le ministère de
     .دوش یمن هداد وا هب تکرش هب دورو هزاجا دشاب سوریو لماح یرگراک  یزرو تنوشخ دادعت ینوزف ،یشکرگد و یشکدوخ شیازفا ،نارامیب l’agriculture estime qu’un risque existe cet hiver pour les volatiles en
                                    ِ
     یگدیسر وا هداوناخ و رگراک نیا تیعضو هب امرفراک و تیریدم ایآ اما  ،یتامدخ و یدیلوت یاه تیلاعف یلیطعت ،تقرس دننام یراکهزب و provenance de Pologne.
                                                     -٩ Cristina Venegas-Vargas et al., « Factors associated with Shiga toxin-
     هک تسا ناریا یراد هیامرس تیعضو نیا .ریخ املسم ؟درک دنهاوخ  یاه لقادح نیمات یارب مدرم نایم عازن ،یریگرد و فلاتخا زورب producing Escherichia coli shedding by dairy and beef cattle », Applied
     وت ؛دنیوگ یم ییوگ .تسا یطسو نورق و یراد هدرب هرود هیبش رایسب  زا یخرب ،اه نآ رارف و یماظن یاهورین یگتخیسگ مه زا و یتشیعم and Environmental Microbiology, vol. 82, n° 16, Washington, DC, août
                                                     2016.
     یتسین ملاس هک وت و یراد شورف و دیرخ شزرا و یتسه ملاس هدرب  رت شیب هچره طیارش .تسا هار رد هک تسا یتیعقوم خلت یاهدامن
                                                     -١٠ Predict Consortium, « One Health in action », EcoHealth Alliance,
     تسا رگراک هب یراد هدرب هاگن نیمه »!دمآ یهاوخن ام راک هب رگید  اهزرم جراخ رد هن تینما .دور یم شیپ یتشیعم یاقب عزانت یوس هب
                                                     New York, octobre 2016.
     اگلاب لوق هب .دنک یم یشاپمس هنوگ ئش ار ناسنا ،هپت تفه رد هک  تموکح ،یریگارف ینماان و ددنب یم رب تخر روشک زا ،لخاد رد هک -١١ « What we’ve found », One Health Institute.
                                   ِ
      .تسا ندید ،ییانیبان زا رت کانساره ،یناتسراغلب رعاش ،اورتیمید  .دناشک دهاوخ دوخ دوبنودوب زیمآ تراقح شلاچ هب ار تینما یعدم
                                      ِ          ِ
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12