Page 10 - 1598
P. 10

اداناک یاهربخ هدیزگ       دش دیدمت ایبملک شیتیرب رد یتشادهب یرارطضا تیعضو                                               10

    .دنریگن رارق انگنت رد نانیشن هراجا هژیو هب و نادنورهش طیارش نیا رد
    زین ایبملک شیتیرب یمومع تشادهب دشرا لوئسم یرناه ینوب رتکد
    هلصاف هژیو هب 19-دیووک عویش اب هلباقم یارب یتشادهب ریبادت درک ملاعا
    .دنام دناوخ یقاب دوخ توق هب هم هام نایاپ ات لاامتحا یعامتجا یراذگ     ناملراپ زا ودورت تساوخرد


     حرط نیرتگرزب بیوصت یارب       اداناک خیرات یداصتقا                                                             1399 فروردین 15 هعمج - 1598 هرامش / 27 لاس    اب هطبار رد سلجم زا )هبنشراهچ( زورما ودورت نیتساج ریزو تسخن ودورت نیتساج
    19-دیووک اب هزرابم رد ار اداناک خیرات یداصتقا حرط نیرتگرزب بیوصت
                      .درک تساوخرد
    اه ییاداناک هک تفگ ودورت ،یس یب یس زا لقن هب دهده هناسر شرازگ هب ناگروه ناج
    تلود یاه کمک تساوخرد یاه مرف ندرک رپ یارب لیروآ ۶ زا دنناوت یم
    )Canada Emergency Response Benefit( ییانورک طیارش رد  نانکاس یارب ایبملک شیتیرب ناملراپ زا هک دوخ مایپ رد ناگروه ناج  اب هلباقم روظنم هب ار یتشادهب یرارطضا تلاح ایبملک شیتیرب تلود
                .دننک مادقا رلاد ۲۰۰۰ هناهام هک ار  و مینک یم یرپس ار یا هقباس یب هرود« :درک دیکات ،دش رداص ناتسا  تلود اب یراکمه هب ار مدرم و دیدمت لیروآ همین ات 19-دیووک عویش
    ۷۵ ششوپ لماش تلود یاه کمک همانرب زا رگید یکی نینچمه ».تسا مدرم و تلود هبناج همه یراکمه هرود نیا زا قفوم روبع همزلا      .درک توعد
    ناش لغش تدم نیا یط رد هک تسا ینارگراک و نانکراک قوقح یدصرد  یشور یدوز هب درک ملاعا دوخ یرتیئوت مایپ رد نینچمه ناگروه ناج  شیتیرب لوا ریزو ناگروه ناج ،اداناک ویدار زا لقن هب هتفه شرازگ هب
                     .دنا هداد تسد زا ار  یمومع تامدخ ظفح و انورک سوریو عویش راهم یارب تلود هک ار  حیرشت و انورک سوریو عویش هرابرد رظنراهظا لومعم قبط ایبملک
    تفگ یم نخس دوخ هنازور یهیجوت هسلج رد هک ودورت هبنشراهچ زور .درک دهاوخ حیرشت ،تسا هتفرگ شیپ رد ناتسا رد یساسا  مایپ رد و درک راذگاو ناتسا یتشادهب تاماقم هب ار ناتسا رد نآ طیارش
    رد سلجم فلاخم بازحا ندناوخارف اب تسا شلات رد تلود :درک نایب  یخرب نایدصتم زا ینادردق نمض نینچمه ایبملک شیتیرب لوا ریزو  لیروآ 14 ات یتشادهب یرارطضا تلاح دیدمت ملاعا نمض دوخ حیرص
       .دهد ماجنا ار یا هدرتسگ تامادقا دوخ دیدج هحیلا بیوصت  نانیمطا یارب ،اه هاگشورف ناراد قودنص و ناراد نویماک لثم لغاشم  تلود اب و دننک یراددوخ ییاجباج زا تساوخ ناتسا نانکاس همه زا
    نینچ دهاش نونکات مود یناهج گنج نامز زا اداناک هکنیا نایب اب یو  ار نارحب نیا زا روبع یارب یفاک یلام نکمت هک ییاه نآ هب ندیشخب  یتشادهب ریبادت یارجا رد ناتسا نامرد و تشادهب لنسرپ هژیو هب و
    رد یهورگ دیاب راک نیا :دوزفا تسا هدوبن روشک رد یندم تکراشم  ات تسا هدرک ذاختا یتیامح ریبادت هتشر کی تلود درک ملاعا ،دنرادن .دنیامن یراکمه

                                                     • • • • • • ResidentialResidential Listings For Sale • • • • • •
              ییانیما لحاس                                         35713 Regal Parkway,
                                                             Abbotsford, BC / Executive
                                                            style, 16 years young, single
           اداناک میقم ناریا رد یقوقح رواشم و یرتسگداد کی هیاپ لیکو
                                                            house. 5bed+Den, 3 full bath,
              )نارهت( زکرم یرتسگداد یلاکو نوناک وضع                               3124 sqft.
                                                     One bedroom            602-615 Hamilton St,
          یتشهب دیهش هاگشناد زا للملا نیب تراجت قوقح دشرا سانشراک                investment    $839,000    New Westminister , BC
                                                      property             2bed + 2 full bath
                                                     4th floor with view. 1188 Johnson St. Coquitlam  1270 sqft in a 15 year
                                                                      young high rise with
                                                     40900 Tantalus Rd,  2bed+2 full bath apartment,  mountain view.
                                                     Squamish, BC. 790 sqft with city view.
                                                     $230,000      $535,000    $714,999
           :)ناریا هب رفس زاین نودب( ناریا یاه هاگداد رد یوعد هماقا   شﺨبادخ اضر

       ،یمسر دنس میظنت هب مازلا ،اهب هراجا لیدعت و هبلاطم ،دی علخ ،هیلخت لیبق زا یکلم یواعد *  کﻼما روما رواﺸم  تهج یراذگ هیامرس ای و سنزیب دیرﺧ یارب
            . . . و همان هعیابم خسف ،رادیرخ ای هدنشورف زا تلاکو هب تلاماعم هیلک ماجنا
                                           (یراﺠت - ینوکسم)    .دیریﮕب سامت نم اب ،اداناک رد تماقا
      ،هیزیهج دادرتسا ،هیرهم ،نادنزرف تناضح ،یقفاوت قلاط و قلاط لیبق زا یگداوناخ یواعد * Residential,Commercial
                    . . . و حاکن خسف ،نیکمت ،هقفن ،جورخ تیعونمم   & Business    • • • • • • Business Listings For Sale • • • • • •
                                                              Lotto Kiosk
      ،تیکلام دنس لاطبا ،عاشم کلم شورف و زارفا ،نایعا و هصرع کیکفت لیبق زا یتبث یواعد *  Cell:   Excellent Welding & Metal  Lotto Kiosk  Convenience
                             . . . و تبث هب ضارتعا             Fabrication Business in  in a mall Store in Kingsway Vol. 27 / No. 1598 - Friday, Apr. 3, 2020
                                                              in a mall
                                          604 916 7212    Mission. Motivated seller.     Vancouver, BC
      لزع و بصن ،یفوتم لاوما شورف و میسقت ،تثارو راصحنا یهاوگ ذخا لیبق زا یبسح روما *       Try your offer now!  $48K      $128K
                              . . . و رجح ،میق    rkodabash@gmail.com    Call me for details.
      . . . و یناودع فرصت ،یرادربهلاک ،ریغ لام شورف ،تناما رد تنایخ لیبق زا یرفیک یواعد * W.RayKodabash.com $30K   Profitable     Pending Offer
                                                             Driving School in
           . . . و یگتسکشرو یواعد ،کچ هجو هبلاطم لیبق زا یراجت و یکناب یواعد *
                                                      Currency
                                                      Currency     Victoria    Ride-On Toys
                                                     Exchange &
      تاملاع و یتعنص یاه حرط ،تاعارتخا هب طوبرم یواعد زا معا یرکف تیکلام صوصخرد یواعد *       Exchange &             Wholesale
                                                    Gold business in
                                                    Gold business in   $98K       Business
                                                    a mall in Coquitlam
      Sahel Aminaee (Member of Iranian Bar Association)                     a mall in Coquitlam Profitable Residential  $79K
             Master of International Business law                       $148K     & Commercial
              from Shahid Beheshti University
                                                     Retail / Office  Appliances   Award Winning Coffee
                                                    3368 Dunbar St.,  Repair Business  Shop with Pizza
                                                             "good business
                                                                       & Sandwiches in
              یلبق تقو نییعت اب تاقلام                           Vancouver W,  for PR application  Westwood Plateau
                                           زا رتﺸیب تاعﻼطا یارب
     [Tel: 1 - 403 - 561 - 6454]   ینیزح ناویک ـ ییانیما لحاس        تیاس بو هب اﻔﻄل ،اه ﮓنیتسیل For Sale or Lease  and Work Permit"  Coquitlam
         "please follow us at facebook/KH project consult"           .دینک هعجارم نم  $650K      $160K       $115K    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15