Page 11 - 1590
P. 11

اداناک یاهربخ هدیزگ

                                               ً
        .دنتسه عیاش یاه یگدروخامرس موس کی لماع و دننک یم ریگرد  رولبتم نآ نورد رد هدش لح یاه کمن ،دوش یم ریخبت ابقاعتم هرطق نیا  هرمزور هدافتسا یارب اهنآ هولاع هب تسین تحار نادنچ اهنآ رد سفنت
  11  یتکرش اب یراکمه یارب شلات لاح رد نونکا هاگشناد نیا نارگشهوژپ  تسا نکمم هک ییاه سوریو هب اه لاتسیرک زیت یاه هبل و دنوش یم   .دنتسه نارگ
     هوبنا مجح رد ار اه کسام نیا هدنیآ هام 18 یلا 12 یط دنناوتب هک دنتسه .دنشک یم ار اهنآ و دنسر یم دشاب هتشاد دوجو  نکمم هچرگا هک تسا هتفهن تیعقاو نیا رد اه کسام رگید لکشم
               .دنهد رارق مومع سرتسد رد و هدرک دیلوت  فلتخم سوریو هس یور رب ار دوخ متسیس ام :تفگ هراب نیا رد یوچ  و دنشک یمن ار اه سوریو اما دنزادنیب ماد هب ار اه سوریو یخرب تسا
     هدافتسا یلومعم یاه کسام زا هک یدارفا درک هیصوت یوچ اهتنا رد  حطس یور سوریو هکیماگنه میتفایرد و میا هدرک شیامزآ ازناولفنآ  هدش هدافتسا یاه کسام دارفا هک یماگنه هجیتن رد دنرب یمن نیب زا
     دوخ یاه تسد هشیمه و دننکن سمل ار کسام رتلیف تمسق دننک یم  30 یط و لاعفریغ هقیقد جنپ ضرع رد سوریو و دریگ یم رارق کسام  حوطس رگید هب اه کسام نآ زا دنناوت یم اه سوریو دنزادنا یم رود ار
                                                 ً
     هدافتسا یاه کسام زگره و دنوشب کسام هب ندز تسد زا دعب و لبق ار        .دور یم نیب زا لاماک هقیقد                .دنوش لقتنم
     فرصم راب ره زا دعب و دنراذگن دوخ یاه بیج دننام ییاه ناکم رد ار هدش  سوریوانورک ندرب نیب زا ربارب رد دیاب یروانف نیا هک تسا دقتعم یوچ  کسام کی شناراکمه و یوچ روسفورپ ،تلاکشم نیا هب هجوت اب
                                                                          ُ
     .دننکن هدافتسا رابدنچ کسام کی زا و دننک ضیوعت ار دوخ یاه کسام  زا یگرزب هداوناخ )Coronaviruses(اه سوریوانورک .دشاب رثؤم زین  میساتپ دیرلک و میدس دیرلک ینعی کمن عون ود زا هک ار شک سوریو
      .دوب )Mitacs("سکاتیم" یعافتناریغ نامزاس قیقحت نیا یلام یماح  یلومعم یگدروخامرس زا ار یفلتخم یاه یرامیب هک دنتسه اه سوریو .دندرک یحارط ،هدش لیکشت
                     ]اداناک نایناریا تیاس[  داجیا )سراس(SARS نامه ای یسفنت دیدش و داح مردنس ات هتفرگ  نیا اب یا هزادنا ره رد هرطق کی هک یماگنه دندرک راهظا نارگشهوژپ
                              اه ناسنا رد ار یناتحت و یناقوف یسفنت هاگتسد اه سوریوانورک .دننک یم  هک اجنآ زا و دنوش یم لح نآ نورد اه کمن دنک یم دروخرب اه کسام
   Vol. 27 / No. 1590 - Friday, Feb. 7, 2020  هک یماگنه و ،تسا هدرک اکیرمآ یکناب متسیس قیرط زا ناریا رد یزاس  نیا یرتسگداد ترازو طسوت هک یا هیعلاطا رد هعمج زور اکیرمآ تلود
       درک مهتم اه میرحت ندزرود هب ار ییاداناک-یناریا کی اکیرمآ یرتسگداد

                                                      ضقن هب ار یمیرک مارهب مان هب ییاداناک یناریا کی ،دش ملاعا روشک
     زا هک تسا هتفگ لاردف سیلپ نارومام هب ،هدش لاوس وا زا هطبار نیا رد
     .»تسا هتشادن یعلاطا ناریا هیلع اه میرحت لیلد هب مادقا نیا تیعونمم
                                                      ناریا هب رلاد نویلیم 115 لاسرا و ناریا یملاسا یروهمج هیلع اه میرحت
     ،کرویوین هاگداد رد هدنورپ نیا کرادم رد هدش جرد تاعلاطا ساسا رب
                                                                          .درک مهتم
     دادرارق کی دوخ نیبام لائوزنو و ناریا یاه تلود ،200۴ لاس توا رد
                                                      طابترا رد »نیغورد تاراهظا« و »یکناب فلخت« ،»یکناب فلخت ماجنا یارب
     دندرک قفاوت روشک ود ره دادرارق نیا ساسا رب هک دندرک ءاضما یراکمه
     ره ،نآ زا سپ لاس کی .دننک یراکمه رگیدکی اب کرتشم یاه هنیمز رد ات                 ینابت « :دشاب یم دروم هس لماش یمیرک مارهب تاماهتا هیعلاطا نیا قبط رب
                                                      رد هک لائوزنو و ناریا تلود نیب یزاس هناخ کرتشم هژورپ رد وا شقن اب
     تلود نآ قبط رب هک دندرک هفاضا دادرارق نیا هب ار ممتم کی روشک ود                  یکناب متسیس زا هدافتسا اب رلاد نویلیم 115 زا شیب یغلبم هژورپ نیا
     رد هناخ رازه نیدنچ ،یزاس نامتخاس هژورپ کی رد ات درک تقفاوم ناریا                  .تسا هدش هداتسرف ناریا رد یفلتخم یاه تکرش و دارفا عفن هب اکیرمآ
                        .دزاسب لائوزنو
     هک یناریا یراجت میظع تکرش کی ،سوتارتسا هورگ طسوت هژورپ نیا               ناگدنیاهن زا یهورگ فرط زا ،یملاسا یرومهج تاماقم میرحت یاضاقت
     ،یزاس نامتخاس تایلمع رد و تسا دوخ هعومجم ریز تکرش نیدنچ یاراد                                     اداناک ناهلراپ
        .دمآرد ارجا هب ،دنک یم تیلاعف زین یللملا نیب یتفن عیانص و یکناب ».تسا هدرک هدافتسا ءوس یناریا یقوقح و یقیقح یاه فرط عفن هب  یضاق طسوت و کرویوین هقطنم رد اکیرمآ لاردف هاگداد رد هدنورپ نیا
                              :تسا هتفگ هنیمز نیمه رد زین کرویوین یبونج هیحان ناتسداد ،نمرب یرفج .تسا یسررب تسد رد نِتیِن .یج نوسیلآ
                                                  ِ
                                                                          ِ
                                            ً
           درک تشادزان اداناک زرم رد ار نایناریا زا یهورگ اکیرمآ  و هدش ناریا یاه میرحت ندزرود لیهست ثعاب ادمعو هناهاگآ یمیرک مارهب«  مارهب « :تسا هتفگ یلم تینما رد اکیرمآ لک ناتسداد رایتسد ،سر ِ م ِ د ناج
     درک داجیا نارهت رد ار رگید تکرش کی سوتارتسا هورگ ،200۶ ربماسد رد ».تسا هتفگ غورد زین اکیرمآ لاردف سیلپ نارومام هب عوضوم نیا هرابرد  تلود طسوت هک یزاس نامتخاس هژورپ رد تسا هدش ملاعا هک هنوگنآ یمیرک
     یاه هناخ تخاس تیلؤوسم هک نایناریا نکسم یللملا نیب تکرش مان هب ؟تسیک هدمع رن اهیپاوه طوقس تراسخ تخادرپ  تسا هتشاد یا هدمع شقن ،هدش داجیا لائوزنو رد ناریا یملاسا یروهمج
     تکرش نیا سپس .تفرگ هدهع رب ار لائوزن و ناریا نیب دادرارق رد جردنم  100 زا شیب لاقتنا هب مادقا هناهاگآ یمیرک مارهب « :نمرب یرفج هتفگ هب  روشک نیا یلام متسیس و اکیرمآ یاه کناب نداد بیرف ثعاب نینچمه و
     یژرنا یتلود تکرش هعومجم ریز هک )VE Company( یا یو تکرش اب  نامتخاس تکرش کی هب لائوزنو تلود هب هتسباو تکرش کی زا رلاد نویلیم  اکیرمآ یلام متسیس زا و هدش هژورپ نیا رد یناریا تاماقم ندوب ریگرد هرابرد                                                              یرافس مناخ
          ﻰﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و ىراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ                                   یس یب ناتسا رسارس رد كلاما هراجا و شورﻓ ،دیرخ رد ﺺﺼﺨتم و رواشم �


                                                             یس یب ناتسا رسارس رد یکناب ماو ﺺﺼﺨتم و رواشم �
                  Accountec Business Services

                  Salman Bazogh CPA, CMA                            Realtor, Rental Property Manager
                                                             & Mortgage Broker      •‌Accounting                یرادباسح‌تامدخ‌•                       Cell: 778 - 928 - 5557
                                                          Office: 604 - 421 - 1010
      •‌Tax               دزمتسد‌و‌قوقح‌یرادباسح‌•        a.saffari2011@gmail.com
                        ‌‌‌اهتکرش‌و‌صاخشا‌تایلام‌•
   1390 بهمن 18 هعهج - 1590 هراهش / 27 لاس •‌Consulting اهتکرش‌روما‌هرواﺸم‌و‌تیریدم‌یرادباسح‌• 3137 St Johns St. Port Moody, BC
      •‌Payroll


                                ً
        ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ تﺎﻗﻼﻣ راﺮﻗ یاﺮﺑ ﺎﻔﻄﻟ
                                                  یسراﭘ ی همجرت نوناک


        :رووکنو‌ترون‌هبعش
                                                      )یسیلگنا‌-یسراف(
                             Unit 18
         1578 Marine Dr.           :ملاتیکوک‌هبعش          نآ زج و یبدا ،یشزومآ ،یکشزپ ،یناگرزاب ،یقوقح نتم هنوگ ره ی همجرت
         West Vancouver,          1161 The High Street
          BC. V7V 1H8          Coquitlam, BC V3B 7W3
                                           ۶0۴-۷۷1-1۴۴۷ :نفلت    ۷۷۸-٣۸۸-۴0۸۷ :نفلت
      Tel: 604-944-9292          Tel:604-245-2200

                                                     persianlanguagecenter@gmail.com

            fax: 778 - 373 - 1902                              www.persiantranslationcenter.com

       contact@accountech.ca                                     Persian: Ours to Cherish!
  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16