Page 7 - 1590
P. 7

تسایس  7                                                        هدش ییاه شنت ینوزف بجوم یبرع راهب
                                                           قارع رد اه نآ عفانم دیدهت اب نیازا شیپ هک دوب
                                                           رد اه نآ ییورایور لامتحا و دوب هدش رادیدپ
                                                           نیمه .دش یم رتشیب یتباین گنج تروص هب هیروس
                                                           رتشیب ات تشاداو ار اکیرمآ هک دوب یتباین گنج
                                                           هک یهابتشا .دوش زکرمتم شعاد اب ییورایور هب
                                                           میمصت نیا .دنک یم فارتعا نآ یتسردان هب نونکا
                                                           اکیرمآ یاه نامیپ مه یاه ینارگن نازیم ،تسردان
                                                            .درک یم رتشیب زور ره ار لیئارسا و هقطنم رد
                                                           روط هب زاس تشونرس ییورایور نیا ،لاح نیااب
                                                           بجوم ار روشک ود کیتاملپید یکیدزن یضقانتم
   Vol. 27 / No. 1590 - Friday, Feb. 7, 2020                                   اهراب روشک ود ناربهر ،دنا هتشاد زیتس و گنج
                                                           رد هیکرت و ناریا حلسم یاهورین هک یلاحرد .دش
                                                           مه لباقم هیروس کاخ رد هتشذگ لاس تشه


                                                           یوجتسج یارب لوبناتسا و نارهت ،ناطلسرون رد
                                                           وگتفگ و رادید ،دهد همتاخ ار گنج هک یلح هار
                                                                        .دنا هتشاد


                                                                     هیکرت یارن تصرف
                                                           هطقن دناوت یم ینامیلس مساق رورت ،هنیمز نیا رد
                                                           .دشاب هتشاد هیکرت و ناریا طباور رد یرگید فطع
                                                           و یحارط رد ینامیلس یساسا شقن هب هجوت اب
                                                           گرم ،هقطنم رد ناریا یتباین یاه هکبش یرادهگن
                                                           تدم ینلاوط یاه گنج تشونرس دناوت یم یو
     یور ،یسایس یلاح ناشیرپ نیا ناشن .دنشاب  ،رضاح لاح رد .دهاکب هیکرت عفن هب اهروشک نیا  ی هنایارگ یلم نامتفگ و تاساسحا ؛تاظحلام  نیا .دهد رییغت ار نمی و هیروس ،قارع رد یتباین
     و لیئارسا هب سراف جیلخ هزوح یاهروشک ندروآ  راک هظفاحم رصانع هک دسر یم رظن هب ،هنافسأتم  تسایس ولج هبور تکرح ،هیکرت رد یلعف یطارفا  ناریا یتباین یاهورین شقن هك دراد دوجو لامتحا
     رگید و اکیرمآ زا هحلسا تهج یب دیرخ و اکیرمآ  و دنتسه مکاح نارهت رد یریگ میمصت رب یرتشیب  یجراخ نارگیزاب یخرب اب لماعت و هیکرت یجراخ  ناریا ییاناوت نیاربانب .دنك فیعضت ار هقطنم رد
     ندرک رتشیب رب نوزفا هک تسا یبرغ یاهروشک  .دنهد یم قوس ییورایور تمس هب ار روشک  رد هک دوش یم عنام ار قارع رد اهدرُک هلمجزا  جراخ رد شیاه تسایس حرط و یزیر همانرب یارب
     ناراد هیامرس بیج طقف ،هقطنم رد گنج رطخ  ناربهر هاگدید و ناریا زورما طیارش هب هجوت اب  هقطنم رد هیکرت یسایس هیامرس دناوت یم تدمزارد  .دوش یم رت گنر مک اهزرم زا
             .دنک یم رُپ ار اپورا و اکیرمآ  زا ریغ یرظن ره تیحلاص در و شنیزگ رد وردنت   .دهد شهاک ار  یارب قارع و هیروس رد تابث ،اراکنآ هاگدید زا
     یاهروشک همه هک تسا رکذ لباق ،نایاپ رد  دیدشت اکیرمآ و ناریا نیب شنت رگا ،یرگ یطارفا  گرم ،هیکرت یارب یلامتحا یاهدرواتسد زا هتشذگ  ره رد .تسا مهم دوخ یکیتیلپوئژ عفانم و تینما
     و یسایس نامتفگ و هرکاذم زیم ناهاوخ هقطنم  :درک ینز هنامگ ار هیکرت عضوم ناوت یم ،دوش  رد درکیور دیدجت هب رجنم دناوت یم زین ینامیلس  .دناد یم هدننک تابث یب لماع ار ناریا ،روشک ود
     هک دنتسه ناریا و هدحتم تلاایا نیب کیتاملپید  قارع هب 2003 لاس هلمح زا هک روط نامه نقیقد  نامدای .دوش ناریا و هیکرت کیتاملپید تابسانم  یتباین یاهورین هدش فیعض هکبش کی ،نیاربانب
     قارع رد اه یریگرد هکلب یا هتسه عوضوم اهنت هن  ناریا هیلع اکیرمآ یماظن هزرابم هب ،درکن تیامح  یاهروشک زا یکی یماظن رظن زا هیکرت هک دشاب  نیا .تسا هیکرت یارب دنیاشوخ لوحت کی ،ناریا
     ود رد تسایس مادک هک نیا .دننک لح ار هیروس و       .تسویپ دهاوخن  یلامش کیتنلاتآ نامیپ وضع و هقطنم تردقرپ  هب تبسن هک دوش یم بجوم لامتحا هب دروم
     نامز دنمزاین دننک یم ادیپ ار بلاغ هجو روشک                     .تسا وتان هب موسوم  رتمک ،هیروس رد ناریا یسایس و یماظن تایلمع
         .داد رظن ناوتب راکشآ روط هب ات تسا  شنت و دوش رتشیب زور ره اکیرمآ یاهراشف رگا  مادقا کی داجیا هب میمصت ناریا یربهر رگا  .دوش یراداور
     ناریا رد یملاسا نامکاح هک دوب راودیما دیاب  هیکرت عفانم ،دوش دیدشت مه اکیرمآ و ناریا نیب  هوقلاب یزاس یداع تهج رد یماگ کیژتارتسا
     یتسایس و دننک رکف مدرم و یلم عفانم هب یکدنا  هک میوگ یم ار نیا .دید دهاوخ بیسآ دیدرت یب  دناوت یم اراکنآ ،دروم نیا رد ،درادرب برغ اب طباور  فیعضت ورگ رد هیکرت یرو هرهب تیفرظ ،قارع رد
     ناریا نامسآ زا گنج موش هیاس هک دننک ذاختا  یاهروشک ،هدش ماجنا یاه شهوژپ ساسا رب  هیکرت ، 2010 لاس رد اریز .دنک افیا یساسا شقن  ،انعم نیا رد .تسین شا یتباین یاهورین و ناریا
     تلادع رانک رد رتشیب شیاسآ و هافر و ددنبرب تخر  مادص ینوگنرس زا سپ قارع و ناریا هیاسمه  یارب یلح هار یوجتسج اب دناوت یم هك درك تباث  ندوب روآدوس یارب ،قارع رد ناریا ندش رت فیعض
     نیرتهب هک تسا یهیدب .دوش مدرم بیصن یدازآ و  زونه هک دنا هدش یمگردرس راچد نانچ نیسح  یاهراشف ربارب رد تمواقم و ناریا یا هتسه هلئسم  هک یلاحرد نونکا .تسا تیمها مک ،هیکرت طیارش
     یملاسا تلود و هیقف یلو ماظن یشاپورف ،تسایس  رتشیب شریذپ ناوت هک دیامن یم نینچ و دراد همادا .دشاب نانیمطا لباق کیرش كی ،اكیرمآ  تابسانم تیوقت یپ رد قارع یسایس یاه بزح
     رلاوکس ،یمدرم یتلود مه یعقاو نیزگیاج .تسا  ناریا یریگرد همادا نیاربانب .دنرادن گنج و یریگرد  ،یتابسانم نینچ هب یبایتسد یارب ،دوجو نیااب  هب ،هیکرت تلود .دنتسه شلات رد اراکنآ اب دوخ
               .تسا کیتارکومد و  هقطنم هک دوش یم بجوم قارع کاخ رد اکیرمآ و  و هیروس رد دوخ یژتارتسا رد تسیاب یم ناریا  بسانم خساپ ناوت ،یلخاد تاظحلام رطاخ
                       لاح ناشیرپ یسایس و یداصتقا رظن زا هنایمرواخ  رد شا یتباین یاهورین زا و دنک رظندیدجت قارع  نیمه .درادن یقارع یاه بزح درکیور هب

   1390 بهمن 18 هعهج - 1590 هراهش / 27 لاس یلیلخ روﺼنم envoierfs@gmail.com      دیزاس انشآ یﻘیسوم اب یکدوک نینس زا ار دوخ نادنزرﻓ


                         یدراک اﺿردمحم
                                               دیزاس انشآ یﻘیسوم اب یکدوک نینس زا ار دوخ نادنزرﻓ


                                                        راتیگ یﺻوﺼخ ﺲیردتراتیگ یﺻوﺼخ ﺲیردت
            mansour@muneris.com
             www.muneris.com
                        www.envoier.com
                          :هارمه
               ‌:هارمه
             ۷۷۸-۸9۸-۳۲0۲     ۷۷۸-۳۷۸-5۶۳۶                                  :ﻂسوت :ﻂسوت
                                                        یزارخ دمحم
                                                        یزارخ دمحم
                ‌:لماش‌ام‌یراذگ‌هیامرس‌و‌همیب‌تامدخ
                                رمع‌همیب
                             نکسم‌ماو‌همیب
                    نیدلاو‌یارب‌هﮋیو‌دیداور‌و‌یترفاسم‌همیب
                  ‌یهورﮔ‌و‌یﺼخش‌یکشزﭙنادند‌و‌ینامرد‌همیب
                  نامرد‌تخس‌یاه‌یرامیب‌و‌یﮔداتفا‌راک‌زا‌همیب             ﺲیردت هﻘباس لاس ﺲیردت هﻘباس لاس ٢5٢5 زا ﺶیب اب اداناک زا یﻘیسوم ﺲناسیﻟ زا ﺶیب اب اداناک زا یﻘیسوم ﺲناسیﻟ
                    ‌ناتنادنزرف‌و‌دوخ‌یارب‌یلیﺼحت‌زادنا‌سپ
                                                         ۶0۴
                        ‌یﺼخش‌یگتسﺸنزاب‌زادنا‌سپ                     ۶0۴--551551--٣9۶٣٣9۶٣ :نفلت :نفلت
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12