Page 6 - 1590
P. 6

تسایس                                                                              6
                       ؟تسا یناهیلس رورت هدنرن ایآ هیکرت                            تصرف مه و تسا کانرطخ هیکرت یارن مه اکیرمآ و ناریا طناور نونکا طیارش
      و هیاپ مادقا نیا .درک داجیا و یزیر همانرب ار هعیش
      ار ناریا کرحت رُپ یتینما و یسایس روضح ساسا
              .درک یراذگ هیاپ قارع رد
      هک دشن بجوم دیدج تباقر نیا هک تسا یهیدب  مدرم ندوب هزیگنا اب و هبناجدنچ ،یگدیچیپ نمض  یریگرد زا رضاح لاح رد مک تسد .تسا هتشاذگ یرکش سابع
      لاس تفه ،تقیقح رد .دورب نیب زا یساملپید  .درک یبایزرا هرابود یگنج زا یریگولج یارب  طیارش ندرک شکورف نیمه .دشابن یربخ ریگارف
      هیکرت و ناریا طباور طیارش ،قارع لاغشا زا سپ  )یدلایم 1990 ههد( متسیب نرق ههد نیسپاو رد  ساسحا ناریا ناگیاسمه هک هدش بجوم ،شنت
      2010 لاس رد .دوب هدیسر دوخ یاه هلق زا یکی هب  رطخ رد هیکرت رلاوکس یسایس شنم و گنهرف  نیا هب شمارآ نیا .دنشاب هتشاد یرتشیب شمارآ
      یاضما هب دوب هدرک دعاقتم ار نارهت ،اراکنآ ،یدلایم  نارهت .دوب ناریا یتارداص یسایس ملاسا ذوفن  زیربل هقطنم یزیرنوخ و گنج هساک هک تسا رطاخ
      تاماقم نآ ساسا رب هک دهدب نت یمتا نامیپ  راتشک زا ینابیتشپ و یراکمه لوا هجرد نونظم  ییاه تلود هیلع شورخ هناتسآ رد مدرم و هدش     1390 بهمن 18 هعهج - 1590 هراهش / 27 لاس
      یاه هلیم تفایرد یازا هب دندش یم دهعتم ناریا  یقرتم و لقتسم ناراگن همانزور و نارکفنشور  .دنیاه نآ نابیتشپ برغ هک دنتسه
      یارب ار هدش ینغ رتمک مویناروا ،یا هتسه تخوس  زا ناریا تیامح دروم رد دیدرت نیا .دوب هیکرت  رد اکیرمآ طسوت قارع لاغشا زا سپ ،نیا رب نوزفا
         .دنهد لیوحت هیکرت هب یشهوژپ یاهراک  .پ هب موسوم هیکرت یرگراک تسینومک بزح  یا هژیو لکش زورره هیکرت و ناریا طباور ،2003 لاس
      نامزاس یاه همانعطق ندش رتمک ،نامیپ نیا فده  هیکرت تلود اب یریگرد رد هک دش یم زین .ک .ک  روشک ود نیا کیتیلپوئژ رظنزا هچرگا .تسا هتشاد
      تامادقا اب امابوا تلود اما .دوب ناریا هیلع للم  رادفرط هجو چیه هب( .دندرک هناحلسم گنج ملاعا  هقطنم رد رتشیب ینومژه بسک یارب تباقر رد
      مزلا یراکبارخ دادرارق نیا زا یریگولج یارب دوخ  رد هیکرت تلود و ناغودرا یناسناریغ یاه تسایس  طباور ،یسایس و یداصتقا رظن زا اما ،دنتسه
      یرتشیب یاه میرحت هامود هلصاف هب و داد ماجنا ار  .ما هدرک موکحم ار نآ هراومه و متسین اهدرُک راتشک  .دنا هتشاد مه اب یبسانم
              .دش بیوصت ناریا هیلع  خر هک تسا ییاه هچنآ یسررب فده ،اما اج نیا رد  عفانم وس کی زا اکیرمآ و ناریا نیب شنت شهاک
      دادیور ود ،یا هتسه نامیپ نیا تسکش رب نوزفا ).تسا هدش یسررب اه یبرغ هاگدید زا و هداد  تسا یناکما ،رگید یوس زا و دنک یم دیدهت ار هیکرت
      تسخن :دروآرد هزرل هب ار هیکرت و ناریا طباور رگید  نآ اب یلک هب هیکرت هک اکیرمآ طسوت قارع لاغشا  نامتفگ هرادا و هوقلاب یربهر عضوم تیوقت یارب
      یریزو تسخن مود رود یارب یکلام لا یرون یدزمان  ییاکیرمآ یاهورین هب ندادن هزاجا و دوب فلاخم  .روشک نیا یا هقطنم

      و دوب هارمه اکیرمآ و ناریا تیامح اب هک قارع  ناریا هب هلمح یارب هیکرت ورملق زا هدافتسا یارب
           .یبرع راهب هب موسوم شبنج عورش  رارق اه یناریا لابقتسا دروم هک نیا نمض ،قارع و هیکرت و ناریا تناقر و یراکهه
      تیامح زا هک یکلام لا ،لوا عوضوم دروم رد  مقر ار روشک ود نیب یدیدج یاه شنت اما ،تفرگ  یارب هقطنم یربهر تصرف و رطخ رتهب کرد یارب
                                                            ییورایور و هیروس رد هیکرت یماظن یاهورین روضح
      یا هدنیازف روط هب ،دوب رادروخرب ناریا ی هدرتسگ        .دز  تسا رتهب ،اکیرمآ و ناریا نیب شنت رطاخ هب هیکرت
                                                            ار یراوشد رایسب طیارش ،یتلود نازابرس اب ریخا
      یریگرد ثعاب هک درک ذاختا یا هقرف یاه تسایس  یکی هیکرت تلود ،نیسح مادص ینوگنرس اب  هتشاد هیکرت و ناریا طباور خیرات هب یهاگن مین
                                                            یاهورین نونکات .تسا هداد رارق ناریا لباقم رد
      رجنم شروش هب تیاهنرد و دیدرگ ینس هعماج اب  طخ رد داد یم هزاجا هک دوخ یمیدق ناتسود زا        :میشاب
                                                            مه ربارب هیروس رد راکشآان تروص هب ناریا و هیکرت
      درگیپ تحت ار اراکنآ نادحتم نینچ مه وا .دش  یماظن تایلمع .ک .ک .پ یاهورین هیلع یزرم  مادم روط هب هنایمرواخ یسایس هشقن هچرگا
                                                            هیکرت یماظن روضح اب نونکا .دندوب هدیشک فص
      نواعم ،یمشاه لا قراط هلمجزا .داد یم رارق  هکنآ یب اما ناریا .دوب هداد تسدزا ،دشاب هتشاد  ناریا روشک ود نیب زرم اما ،هدوب رییغت شوختسد
                                                            هتخیر مه هب تردق هلداعم ،ینامیلس مساق گرم و
      دمعریغ یمرج هب هاگداد رد ار قارع روهمج سیئر  دوب زوریپ ،دنک هنیزه مادص ینوگنرس یارب یا هلولگ  یاه گنج زا سپ ؛نونکات شیپ لاس 400 زا هیکرت و
                                                            یارب .تسا هدش بجوم ار یا هدننکش تیعضو و
               .دش مادعا هب موکحم  رگا هتبلا( .دید یم هدش دوبان ار نیرید نمشد هک  150 هک ینامثع و ناریا یروتارپما ود زوس نامناخ
                                                            مزادرپ یم هیکرت و ناریا روشک ود طباور هب نیمه
      هیکرت و ناریا یا هقطنم یاه تباقر مه یبرع راهب  نیب گنج لاس تشه یناج و یلام یاه هنیزه  نیریشرصق هماندهع یاضما اب ،دیشک لوط لاس
                                                            و تباقر ،هزرابم کیتکلاید میناوتب رذگهر نیا زا ات
      نارادفرط یاه ضارتعا زا هیکرت .درک رتشیب ار  رد لومعم روط هب هک میریگب هدیدن ار روشک ود  .تسا هدنام یقاب هدروخن تسد ،)یدلایم 1639(
                                                                .میبایرد رتشیب ار روشک ود یراکمه
      هک یلاحرد درک یم تیامح هقطنم رد یسارکومد  یاه هاگدید رد ناریا زورما یجراخ طباور یاه یسررب  نیا ظفح ،برغ رد رتشیب ،نارگ لیلحت زا یرایسب
      .درمش یم ملاسا هیلع یدیدهت ار تکرح نیا ناریا ).دوش یم هتفرگ هدیدان یبرغ نارگ لیلحت  هب رطاخ نیمه هب .دننک یمن کرد ار یزرم دادرارق
                                                            رد اکیرمآ و ناریا طباور کانرطخ دنیارف یگدنیازف
      دوخ ذوفن شرتسگ یارب یتصرف ار یبرع راهب اراکنآ  نارگن وس ود زا هیکرت تلود ،قارع لاغشا و هلمح اب  نیا کیمانید دنناوتب هک دنتسه ییاه بلاق لابند
                                                            ناگیاسمه نیب ینارگن یارب تسا یلیلد ،هنایمرواخ
      شلات رد ناریا هک یتصرف .دید یم هنایمرواخ رد  رد لقتسم تلود کی لیکشت لامتحا تسخن ؛دوب  یا هقطنم یربهر تباقر و یتسود نیع رد ار هطبار
                                                                      .هیکرت هلمجزا ناریا
      رد هژیو هب یبرع راهب راهم ؛دوب نآ ندرک راهم یارب  .قارع یاه ینس تشونرس ،رگیدود و قارع لامش  نیا هطبار هک تسا نیا تیعقاو یلو .دننک ادیپ
                                                            یاه هاگیاپ زا یکی هب ناریا یکشوم هلمح زا سپ
      هیکرت ذوفن و فرط کیزا نیطسلف و هیروس ،قارع  ،دادغب رد تردق ءلاخ ندرک رُپ یارب ناریا هک یلاحرد  یا هژیو یاه یگدیچیپ و شنت اب هراومه روشک ود
                                                            شنت هک دوش یم دومناو نینچ ،قارع رد ییاکیرمآ
      دروم رد روشک ود فلاخم عضاوم .رگید یوس زا  فلتخم یاه هورگ نایم رد دوخ نایماح زا یا هکبش  ناوتب دیاش ار اه یگژیو نیا .تسا هدوب هارمه
                                                            شهاک هب ور نآ هدنیازف دنور و هدرک شکورف


                      یراجت‌و‌ینوکسم‌کلاما‌شورف‌و‌دیرخ‌هب‌طوبرم‌روما‌هیلک‌رد‌امش‌رواشم      �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
          2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .دیریﮕب سامت نم اب هﺠیتن نیرتهب لوﺼح یارب .دیراد یراﺠت ای ینوکسم ﮏلم شورﻓ ای و دیرخ هب میمﺼت هﭽنانﭼ       Vol. 27 / No. 1590 - Friday, Feb. 7, 2020


                                                ‌ ‌604604‌-‌‌-‌649649‌-‌‌-‌99179917
     .دیریﮕب سامت نم اب رووکنو ترون ﺰکرم رد ینامتخاس یاه هژورﭘ نیرخآ دیرخ ﺶیﭘ و یهاگ آ یارب ترون ﺰکرم رد ینامتخاس یاه هژورﭘ نیرخآ دیرخ ﺶیﭘ و یهاگ آ یارب
     .دیریﮕب سامت نم اب رووکنو                                                           $1,199,000
                                   $589,900.                    $1,199,000
                                   $589,900.0000
         ناریا رد شورﻓ تهج ینوکسم ﮏلم      504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC    126 W 3rd St.North Vancouver, BC
                             ‌ ‌،تیفراوکسا‌1001‌،یتشادهب‌سیورس‌2‌+‌هباوخ‌قاتا‌2‌نامتراپآ Rare opportunity in a growing and busy area
    ‌هطقن‌نیرتهب‌رد‌نیمز‌ﻊبرم‌رتم‌460‌تحاسم‌اب‌هقبط‌2‌هناخ
                             ‌،رختسا‌لماش‌یشزرو‌تاناکما‌،هتعاس‌24‌ینابهگن‌،هدش‌یزاسون in Lower Lonsdale, business is operating as a
    ‌رد‌ﺶیرجت‌رازاب‌و‌لپ‌ات‌ندز‌مدق‌هلصاف‌هقیقد‌5‌اب‌ﺶیرجت
                             ‌ﮏی‌رد‌،ﮓنیکراپ‌و‌یرابنا‌یاراد‌،شزرو‌نلاس‌،انوس‌،یزوکاج postal outlet with retail,Price includes strata
    ‌لقادح‌اب‌،هدش‌هتخاس‌دیدج‌یاه‌نامتخاس‌اب‌تسب‌نب‌نابایخ                        unit. Postal outlet business can be bought
           .دشاب‌یم‌شورف‌هدامآ‌تخاس‌هزاجا‌هقبط‌4 ‌و ‌یکسا ‌تسیپ ‌،یو‌یواه ‌ﮏیدزن ‌،دمآ ‌و ‌تفر ‌لیاسو ‌یمدق without strata unit.
        .دیریﮕب سامت ﺐناﺠنیا اب افﻄﻟ رتﺸیب تاعﻼﻃا تهج      ‌.دشاب‌یم‌ناکم‌و‌لقن‌هدامآ‌.‌.‌.‌و‌ییامیپ‌هوک                    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11