Page 11 - 1548
P. 11

اداناک یاهربخ ی هدیزگ

        NDP هک نآ زا سپ .دروخ یم تسکش شدوخ هلاسراهچ                       رتشیب رایسب )ارآ دصرد 32.1( NDP یار 534،642
      تسناوتن لاسما ،دیابرب ناراک هظفاحم زا 2015 لاس رد ار تردق تسناوت                                   .تسا
  11
     یارب هک ییاه همانرب و دوخ یداصتقا درکلمع هرابرد ار ناگدنهد یار رظن                  مسارم رد ینک نوسیج ،تاباختنا جیاتن ندش صخشم اب
                   .دنک بلج ،دراد داصتقا                          زین یلتان لچیر دعب یمک .دش رضاح دوخ یزوریپ ینارنخس
                                                        بزح زکرم رد ینک .تسا هتفریذپ ار تاباختنا نیا رد تسکش
     ناتسا رد بزح نیا زکارم رد UCP یزوریپ زا سپ و بش هبنش هس                       دنلب و اسر لاماک ار اتربلآ مدرم رظن هک تفگ یرگلک رهش UCP
                  .دش اپرب یبوکیاپ و نشج                           ورف یقیمع یدیماان رد اتربلآ ناتسا تشاد نایب وا .تسا هدینش
     UCP هدنیامن ناونع هب تسیا ثرون-یرگلک هزوح رد هک ینواس ناجار                         .درک ساسحا نآ یاجکره رد ناوت یم ار نیا و هتفر
     ،لغاشم هک داد ناشن بشما جیاتن :دیوگ یم روط نیا هدش باختنا                      مایپ کی ناهج و اداناک هب ناتسا یلاها زورما :دوزفا همادا رد وا
     اتربلآ یلاها هغدغد یرگید زیچره زا شیب هلول طخ عوضوم و داصتقا                     لاماک تراجت یارب اتربلآ هک تسا نیا نآ و دندرک لاسرا گرزب
     ناشدوخ یاهراک رس هب اددجم ار ناتسا نیا نادنورهش دیاب ام .دنتسه                    و لغاشم ،دوخ تاجن یارب تاباختنا نیا رد ام .تسا هدامآ
             .مینک لاعف ار اتربلآ یژرنا شخب و هدنادرگزاب                        .میتفر یار یاه قودنص یاپ هب نامنادنزرف و دوخ هدنیآ
     ییامهدرگ زکرم رد بشید زین NDP بزح نارادفرط لاح نیمه رد                        NDP بزح ربهر یلتان لچیر زا دوخ ینارنخس نایاپ رد ینک
   1398 فروردین 30 هعمج - 1548 هرامش / 26 لاس  دوزفا وا لاحنیا اب .تسا دوز زونه دیما نداد تسد زا یارب تفگ دوب  ینک .درک ینادردق زین Liberal Party بزح ربهر ناخ دیوید
                                                        هدرک ناتسا هب هتشذگ لاس راهچ لوط رد هک یتامدخ رطاخب
     تیرثکا بسک زا یربخ عبانم هک نآ زا سپ .دندوب هدش عمج نوتنومدا
     رهش نیا یزکرم هزوح دزمان هک درپش دیوید ،دنداد ربخ UCP طسوت ارآ
                                                        و Alberta بزح ربهر لدنم نفتسا زا نینچمه وا .درک رکشت
                                                        و تشاذگ دهاوخ ار مارتحا تیاهن اه ییاتربلآ یار هب هک تفگ
         .دوب دهاوخ ام یسایس هدنیآ هدننک نییعت اتربلآ مدرم رظن
                                                        شلات تیاهن ناتسا تلاکشم لح و عیرس تارییغت داجیا یارب
     تسا جیربدل جلاک یسایس مولع روسفورپ و ققحم هک سیلا نوراف
     یداصتقا طیارش تسناوتن ناتسا هرادا نامز رد NDP بزح :دیوگ یم
                                                                     .دنک یم ار شدوخ
     یراکیب نازیم و دنک لرتنک یبوخ هب تفن تمیق ندوب نییاپ ماگنه ار
                                                        تسکش هقیقد 9:45 تعاس رد بشید هک زین یلتان لچیر مناخ
                                                        .درک ینارنخس نوتنومدا رد ،تفریذپ ار تاباختنا رد دوخ بزح
     مدرم دشاب دب یداصتقا تیعضو هک ینامز .تفر لااب زین ناتسا رد
     ار زیچ همه هک تسا داصتقا نیا .داد دنهاوخ نآ هب ار یلصا تیولوا
                                                        تیامح ینک زا نآ یط و هدرک ملاعا ار دوخ رظن مدرم هک تفگ وا
                       .دنک یم نییعت  شیازفا ار ازلک دیلوت میناوتب متسه راودیما .درک میهاوخ لح ار اداناک روشک  یارب یگرزب راختفا اتربلآ ناتسا هب تمدخ هک دوزفا همادا رد وا .دنا هدرک
                             ار ییاوهو بآ تارییغت اب هلباقم یارب یدج یاه همانرب یارجا و ،میهد
     دوخ یار تاباختنا یرازگرب دعوم زا رتدوز رفن 700،000 هب کیدزن لاسما               یاه همانرب داجیا ،قوقح لقادح شیازفا دننام یتامادقا هب و هدوب وا
                                  .مینک لابند رازاب هب دوخ یعیبط عبانم لاقتنا اب نامزمه
     دارفا نیا زا موس کی هب کیدزن .دندوب هتخادنا یار یاه قودنص هب ار                  .دنک یم راختفا ناتسا رد ریقف ناکدوک دادعت شهاک و ییاوهو بآ
                             لاس دنچ تامدخ رطاخ هب زین یلتان لچیر زا نایاپ رد ودورت نیتساج
     زور ات ارآ نیا .دندوب هداد یار vote anywhere متسیس زا هدافتسا اب                دهد همادا ار دوخ تیلاعف نافلاخم ربهر ناونع هب هک درک دای دنگوس وا
                                       .درک رکشت ریزو تسخن ماقم رد شریخا
     اب زونه ناوتن هدش ثعاب عوضوم نیمه و دش دنهاوخن هدرمش هبنشراهچ                 وا .دنک تراظن دیدج تلود تامادقا رب NDP بزح زا یوضع ناونع هب و
                             تقباطم یدایز دح ات اه یجنسرظن ینیبشیپ اب تاباختنا نیا جیاتن
            .درک تبحص تاباختنا ییاهن جیاتن هرابرد تیعطق                   ناتسا نیا یاه تسایس هشیمه یارب و یساسا روط هب ام :تفگ سپس
                             اه ینوتنومدا یهارمه نانچمه یلتان لچیر هک دنهد یم ناشن ارآ .تشاد
     هدش رشتنم تاباختنا زور رد یداعریغ تاکرحت هرابرد شرازگ دنچ نونکات                                 .میا هداد رییغت ار
                             یدایز دح ات ناتسا رگید گرزب رهش ود رد وا تیبوبحم اما دراد رایتخا رد ار
     هک دنا هداد شرازگ یرگلک نادنورهش زا یخرب اه نآ زا یکی رد .تسا            جیاتن هب مایپ کی رد و هبنش هس رصع زین ودورت نیتساج ریزو تسخن
                             تسدب UCP زین ار یرگلک رهش تیرثکا یار زورید .تسا هدرک ادیپ شهاک
     ،هدوب هدرک یفرعم رهش یاضعا زا ار دوخ هک هورگ کی یوس زا ییاه سامت               کیربت هنامیمص ینک نوسیج هب وا .داد ناشن شنکاو اتربلآ تاباختنا
                             تسا یرگلک هاگشناد یسایس مولع دنمشناد هک تاروتسا دیوید .دروآ
     نداد یار دصق ایآ هک دندوب هدیسرپ دارفا زا هورگ نیا .دنا هدرک تفایرد              یارب ناتسا نیا دیدج تلود اب یراکمه هب هک تشاد نایب و تفگ
                             روصت مدرم هج نآ زا رتشیب یردق یرگلک نم رظن هب :دیوگ یم هرابنیا رد
     نادنورهش زا یلاوس نیچمه هک هدرک ملاعا یرگلک یرادرهش .ریخ ای دنراد               ادیدش ،یتعنص و یداصتقا دشر و تخاسریز تخاس ،لغش داجیا
                             یارب هدمآ تسدب یارآ منک یم رکف نم .تسا هدش UCP رادفرط دندرک یم
      .درادن هورگ نیا اب یطابترا چیه و دیسرپ دهاوخن زگره و هدیسرپن دوخ                                .تسا نیبشوخ
                                .تسا هدوب ناشراظتنا زا رتمک زین نوتنومدا رهش رد یتح NDP
                    calgaryherald :عبنم                       و اتربلآ یلاها مهم تلاکشم رگیدکی کمک هب ام :دوزفا همادا رد ودورت
                             هرود نیلوا زا سپ اهنت اتربلآ رد تلود کی هک تسا خیرات رد راب نیلوا نیا
                                                              یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ
                                                        ﯽﺳ ﯽﺑ ناﺘﺳا رﺳارﺳ رد کﻼﻣا هراﺟا و شورﻓ ،دیرخ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و رواﺸﻣ •
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ ناﺘﺳا رﺳارﺳ رد ﯽﮑناﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و رواﺸﻣ •
                                                         Realtor, Rental Property Manager

                                                             & Mortgage Broker


                                                          Cell: 778 - 928 - 5557
                                                          Office: 604 - 421 - 1010


   Vol. 26 / No. 1548 - Friday, Apr 19, 2019                    3137 St Johns St. Port Moody, BC
                                           a.saffari2011@gmail.com                                                       ﯽک ﻦیرﻮﻣ ﯽﺗرﻓاﺴﻣ ﺲناژآ

                                                   Tel: 604 - 986 - 4404

                                                    info@maureenktravel.com
                                                                      IRAN
                                           دﯿهاﻮﺨﺑ اﻣ زا ار اﯿند ﻒﻠﺘﺨﻣ طاﻘن ﻪﺑ ،(Business Class) زاورﭘ یاه ﺖﻤﯿﻗ ﻦیرﺘﻬﺑ
                                              Non - Stop Flights From Vancouver To Las Vegas SPECIAL
                                          $ 377Per Person  $ 477Per Person  $ 399Per Person  $ 359Per Person  $1370.00
                                          Taxes & Other Fees Included Taxes & Other Fees Included Taxes & Other Fees Included Taxes & Other Fees Included
                                          Ballys Hotel MGM Hotel Luxor Hotel Ling Hotel
                                          • Resort Room  • West Wing King Room  • Deluxe King Room  • Deluxe 2 Double Room
                                          • March 05 • March 10 • March 31 • April 14    TAX included
                                          • 3 Nights • 3 Nights • 3 Nights • 3 Nights
                                                  BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

                                                  Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)
  11                                              # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16