Page 13 - 1548
P. 13

اداناک یاهربخ هدیزگ  13    هب طوبرم یتایلام خرن هب یسرتسد ،دنشاب هتشاد لاعفریغ دمآرد         :دنشاب یم لیذ حرش  یراک لیلاد هب ناکم لقن هب روبجم هک تسا یدارفا لماش رگید رییغت
      CRA شرازگ رب انب .داد دنهاوخ تسد زا ار کچوک یاهراک و بسک  ،ابوتینام ناتسا راهچ لاردف تلایا نبرک رب تایلام ،2019 نیناوق رب انب  رد ار دوخ یلاقتنا هنیزه دنناوت یم دارفا نیا نیناوق نیا رب انب .دنشاب یم
      .ددرگ یم زاغآ هبنشود زور زا یکینورتکلا یتایلام یاه هیدییات شریذپ  تراسخ ناربج تخادرپ لماش زین ،ناوچاکساس و ویراتنا ،کیوزناربوین  لقن یارب یتایلام رگید هک ارچ ،دنیامن تساوخرد یتایلام تخادرپزاب کی
      ات تسیاب یم ،دریگ یم قلعت نانآ هب هنیزه کمک هک یدارفا نیاربانب  یاضعا زا یکی طسوت دناوت یم هک ،تشگ دهاوخ یتایلام رابتعا بلاق رد .تشاد دهاوخن دوجو ناکم
      باستحا نودب ار دوخ یصخش دمآرد رب تایلام غلبم لیروآ 30 خیرات  هنیزه زا شیب یتایلام رابتعا نیا ،تلود هتفگ هب .ددرگ تفایرد راوناخ ره  نیا رب انب هک هدوب ویراتنا و ناوچاکساس نایوجشناد لماش یدعب نوناق
      کچوک یاهراک و بسک هصرع رد لغاش دارفا و دنیامن تخادرپ همیرج  رکذ نایاش .دوب دهاوخ راوناخ ره یفرصم ناپورپ و زاگ ،نیزنب دازام یاه  نیا یاه هاگشناد رد لیصحت تهج یناتسا هنیزه کمک رگید نوناق
          .تشاد دنهاوخ مان تبث یارب نامز نئوژ 17 خیرات ات زین .دش دهاوخ زاغآ 2019 لیروآ 1 زا نوناق نیا هک تسا  نوناق نیا هباشم 2017 لاس رد .تفرگ دهاوخن قلعت نانآ هب اه ناتسا
      1 خیرات ات اهنت زین دنشاب یم RRSP یاه تکراشم ناهاوخ هک یدارفا  مک دارفا یارب دمآرد رب تایلام زا لصاح دمآرد هب طوبرم رگید نوناق  هیرهش ناتسا هس ره رد هچرگ .تسا هتشگ لامعا زین کیوزناربوین رد
                    .تشاد دنهاوخ نامز سرام  انب .دوش یم هتفرگ رظن رد اداناک نارگراک دوس هرمز رد هک دشاب یم دمآرد .دنام دهاوخ اج رب اپ نانچمه لاردف تایلام رد یلیصحت
      دارفا تسا رتهب ناسانشراک رظن زا اما تسا یقاب تلهم هام ود زونه هچرگ  یاج هب دارفا نآ ساسا رب هک هتفای شیازفا هلصاح دوس تلود هتفگ هب  بسک نابحاص هک یا هنوگ هب ،هدومن رییغت زین دمآرد میسقت نیناوق
             .دنیامن مادقا دوخ تایلام تفایرد یارب نونکا مه  دوخ یرلاد رازه 3 دمآرد یازا رد یدصرد 26 یدوس ،یدصرد 25 دوس  هب شیوخ هداوناخ یاضعا هب ماهس دوس تخادرپ هب زاجم رگید راک و
   1398 فروردین 30 هعمج - 1548 هرامش / 26 لاس دش موکحم یشدین فت هب رابجا د ناسنا قاچاق میج هب ینردباع ییبونص سرویپ
                                                    ددرگ تباث هچنانچ هچرگ .دوب دنهاوخن دوخ یتایلام راب شهاک روظنم
                    ینیسح هسیفن همجرت
                                            .دومن دنهاوخ تفایرد
                                                    ،هتشاد یشقن راک و بسک نیا رد هتشذگ لاس جنپ یط داوناخ زا یوضع
                     اداناک نایناریا تیاس
                             9 هب دصرد 10 زا هرابود 2019 لاس رد زین کچوک تاراجت یتایلام خرن
                                                      .دوب دهاوخ کدنا یتایلام خرن اب دوس تفایرد هب رداق روکذم درف
                                          .تفای دهاوخ شهاک دصرد
                                                    هب هک ،دمآ دنهاوخ رد ارجا هلحرم هب هدنیآ رد زین نیناوق نیا زا یخرب
                             رلاد رازه 50 زا شیب هک یکچوک یاهراک و بسک ،دیدج نیناوق قبط
      قاچاق ناینابرق مامت کروی هقطنم سیلپ سیئر ،فیلوژ کیرا
                                                       کی ندرک روبجم و ناسنا قاچاق مرج هب ار هلاس 32 ،ینیدباع
      .دنریگب سامت سیلپ اب کمک یارب هک تسا هدرک قیوشت ار ناسنا
                                                       هب ،اهنآ زا دمآرد بسک و یشورف نت هب رگید نت دنچ و ناوجون
      هژیو مئارج دحاو«:تسا هدمآ کروی هقطنم سیلپ هیعلاطا رد                       یربونص سیدرپ ،وتنروت لامش رد تکراموین رهش رد یهاگداد
      موادم روط هب ناسنا قاچاق اب هزرابم شخب و کروی هقطنم سیلپ                             .درک موکحم نادنز مین و لاس تشه
      نارتخد و نانز یریگ راک هب و ناسنا نایچقاچاق اب هزرابم لاح رد                   راشتنا اب لیروآ 11 زور ،وتنروت رهش لامش رد کروی هقطنم سیلپ
      زا یرایسب رد .تسا نانآ طسوت یشورف نت یارب ،ینوناق نس ریز                     تاقیقحت یپ رد ینیدباع یربونص سیدرپ درک ملاعا یا هیعلاطا
      رابجا ،تنوشخ هب دیدهت ،تنوشخ لامعا قیرط زا ناینابرق دراوم                     کی هلمج زا ،رفن ود یشورف نت هب رابجا و ناسنا قاچاق اب طبترم
       ».دنوش یم سکس ینوناق ریغ تراجت رد راک هب روبجم بیرف و                         .دوب هدش ریگتسد 2016 لاس رد ،لاس 1۸ ریز ناوجون
      زا ،کروی هقطنم سیلپ هژیو مئارج و ناسنا قاچاق اب هزرابم دحاو                    هک یا همکاحم هسلج رد کروی هقطنم سیلپ هیعلاطا ساسارب
      ینیدباع یربونص سیدرپ هراب رد یعلاطا هنوگره هک یدارفا مامت                     یضاق ،دش لیکشت تکراموین رهش رد هتشذگ ربماسد هام رد
      یلخاد 1-۸66 -۸76 -5۴23 نفلت هرامش اب ات تسا هتساوخ دنراد                     ینیدباع یربونص سیدرپ ندوب مرجم تابثا زا سپ Minden
      تیاس بو یور رب سانشان روط هب ماغیپ نتشاذگ اب ای و 6۸00                      1۸ ریز دارفا قاچاق ،ناسنا قاچاق هلمج زا ،فلاخ دروم نیدنچ رد
             .دنریگب سامت 1۸00222tips.com.www                          زا دمآرد بسک و یشورف نت هب رفن ود ندرک راداو و لرتنک ،لاس
                   ]روریم نژرپ تیاس[                           و نادنز مین و لاس تشه هب ار وا ،لاس 1۸ ریز یدرف یشورف نت
                                                           .تسا هدرک موکحم همیرج رلاد رازه 1۸5 تخادرپ

                 Sedi Minachi, PhD
                 Commercial Real Estate Associate  ﯽﭼاﻨﯿﻣ یدﺻ           ﯽﺳرﺎﭘ ی ﻪﻤﺟﺮﺗ نﻮﻧﺎﮐ
                 RE/MAX Commercial/Advantage
                یرﺎﺠﺗ کﻼﻣا ﻩرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رﻮﻣا رد ﻦﺌﻤﻄﻣ و ﻩﺎﮔآ روﺎﺸﻣ
                                                      (ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا -ﯽﺳرﺎﻓ)
                    ۶٠۴ - ٧٩٠ - ۴٠٠٢                نآ ﺰﺟ و ﯽﺑدا ،ﯽﺷزﻮﻣآ ،ﯽﮑﺷﺰﭘ ،ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻦﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮه ی ﻪﻤﺟﺮﺗ
               sedigheh.minachi@gmail.com      www.sediminachi.com


             !؟ﺪﯿﺘﺴﻫ دﻮﺧ ﺲﻧﺰﯿﺑ عوﺮﺷ یاﺮﺑ ﮏﻠﻣ هرﺎﺟا ﺎﯾ و یرﺎﺠﺗ ﮏﻠﻣ ﺪﯾﺮﺧ ﺪﺼﻗ ﺎﯾآ
                                           ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :ﻦﻔﻠﺗ    ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :ﻦﻔﻠﺗ
                 .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺘﺣ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﮐ یاﺮﺑ
     For Sale                                            persianlanguagecenter@gmail.com
               ﯽﻟﺪﻨﺻ ٦ ﻞﻣﺎﺷ ﺶﯾارآ ﻦﻟﺎﺳ                           www.persiantranslationcenter.com
   Vol. 26 / No. 1548 - Friday, Apr 19, 2019
          .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ رد ﮏﻨﯿﺳ ٢ و
                                                       Persian: Ours to Cherish!  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18