Page 6 - 1548
P. 6

للملا‌نیب                                                                              6
               رد ناهنپ یاه یزاب دیدج هلحرم

                    "دیما نودب نیمزرس"

                                          یناریو هب هک )ینابر نیدناهرب( یربهر هب لامش هب
                                          نورد زا نآ بقاعتم و دیدرگ رجنم لباک زا یمین
                                          شوپلاوش بلاط ناتسکاپ رد ینید مولع سرادم
                                          نامه طسوت یماظن و یکیتسجل ،یلام تیامح اب
                                          دش هداد نامزاس یعاجترا – یتسیلایرپما روحم
                                          لزاپ لوا هلحرم ،دیدرگ مکاح روشک نیا رب و
                                          تلامح زا دعب هک مود هلحرم رد .دش ماجنا هعجاف              1398 فروردین 30 هعمج - 1548 هرامش / 26 لاس
                                          هناهب هب دیدرگ ییارجا ربماتپس مهدزای یتسیرورت یتاونق یعراز ریشدرا
                                          اب نآ یراکمه و "هدعاقلا" یتسیرورت هورگ روضح
                                          وتان ،اکیرمآ یربهر هب فلاتئا هلمح ،نابلاط تلود
                                          لاغشا هب رجنم ناتسناغفا هب نآ نیدحتم هورگ و  یتمس هب دایز رایسب باتش اب ناتسناغفا تلاوحت
                                          رد و دش یجراخ یورین طسوت روشک نیا یمسر  یدیدج لصف ناونع هب نآ زا ناوت یم هک دور یم
                                          تسد تلود "نب" سنارفنک یط رد نایم نیا  هلحرم نیا رد .درب مان روشک نیا یسایس تایح رد
                                          دساف و هتسباو یاه تارکونکت تکارش اب هدناشن  یاعدا لاس لهچ زا شیب رب تسا ینایاپ هک
                                          رقتسم لباک رد نابلاط فلاخم نویداهج و ناغفا  ،مسیرورت هیلع گنج ،لاغشا اب هزرابم ،للاقتسا
                                          کی ناتسناغفا یسایس تایح رد هلحرم نیا .دیدرگ  شریذپ ،یزکرم تلود نتخانش تیمسر هب دهعت
                                          تیمکاح و ینیمزرس لاغشا زا هلاس هدجیه هبرجت  هب دهعت ،یلم یماظن یورین اهنت ناونع هب شترا
                                          زا ادج هک دوب یرایتخا یب و هدناشن تسد تلود  رت مهم و نانز قوقح صوصخ هب و یساسا نوناق
                                          لیلد هب اما ،نابلاط یزات هکی و یمومع یتیاضران  یللملا نیب و هبناجود تابوصم مامت قیلعت همه زا
                                          یزور چیه نتگنیشاو کیتلپوئژ تلاداعم و فادها  ،یتسیرورت یاه هورگ ندوب ینوناقریغ صوصخ رد
       نیرت هیاپدنلب فرط زا تاراهظا نیا ."دراد رس رد  وردوخ دصتفه دودح زا لکشتم یماظن نوتس کی  کی تیاهن رد دیدن دوخ هب شمارآ یور روشک نیا  تارکاذم .تسا یخیرات هلحرم نیا هصخشم هجو
       هک عوضوم نیا رب لقادح هک لباک یتینما ماقم  قارع "لصوم" ات هیروس "هقر" زا یگنج و یهرز  هب ار تابث یب لاماک و هدیشاپورف مه رد هعماج  تشپ رد هک نابلاط هرگ و اکیرمآ نیب هبناجود
       زا و هدش هتشاذگ رانک تارکاذم دنور زا یو تلود  یتردق ییاوه یورین فرط زا یتمحازم چیه نودب  هک درک لیمحت یی هقطنم تینما و ناتسناغفا مدرم  عورش 2018 هیوناژ زا رطق هحود رد هتسب یاهرد
       ،دراد تیدنس تسا هدنام ربخ یب تاقفاوت دافم  تردقربا یاکیرمآ نامه روشک ود ره رد اقافتا هک  میخو ار تیعضو زور ره و هتشاد همادا زورما هب ات  هدنیامن "دازلیلخ یملز" نیب زورما هب ات و دیدرگ
       و تخیگنارب ار نتگنیشاو ناربهر مشخ هلصافلاب  رد لاغشا هب ار دوخ فادها و درک تکرح ،دشاب یم                .دنک یم رت  نابلاط تایه اب ناتسناغفا روما رد اکیرمآ هژیو
       ناشیا اب ییاکیرمآ ماقم چیه رگید هک دنتفگ نانآ  ناتسناغفا رد هک یدیدج هلحرم یدنب تروص .دروآ        نابلاط ود هرامش درم "ردارب ینغلادبع" تسایر هب
                                          مامت فلاخ هب ریخا لاس هدچیه رد ناتسناغفا
                    .دنک یمن رادید  نیمه ریوصت باق رد اقیقد تسا ماجنا لاح رد           تهج ناهنپ تلاماعم لوح ،تسا ماجنا لاح رد
                                          ،لباک یزکرم تلود ،ییاکیرمآ فلاتئا یاهاعدا
                        یارب هک دشاب یم هدرپ تشپ تلاداعم و تلاماعم               تسد هب تردق میقتسمریغ ای میقتسم یراذگاو
       ریخست یارب نابلاط تحار یورشیپ فرط کی زا                همصاخم لاح رد هشیمه یداهج یاه یدنب هتسد
                        لاویه "ینورد راتخاس" رب "ینوریب هدارا" کی لیمحت            دوخ ماجنارس هب نتگنیشاو اب تکارش رد نابلاط
       زونه اکیرمآ یربهر هب فلاتئا هک یلاح رد قطانم              رد اهنت هن یللملا نیب لوئسم یاهداهن و ینورد
                         "بحم للهادمح" هچنانچ .دننک یم اهر دنب زا ار         جیسب و لیکشت نامز نامه زا .دوش یم کیدزن
       ار روشک نیا نامسآ مامت و رقتسم ناتسناغفا رد              زورما هک درکن تکرح تابث و یسارکمد ،دشر ریسم
                        تارکاذم هب داقتنا رد ناتسناغفا یلم تینما رواشم             روحم ،اپورا ،اکیرمآ طسوت یداهج یاه هورگ
       ناشن ،دراد دوخ قیقد یاهرادار گنیروتینوم رد            نیا رد رومام ییاکیرمآ یاه لارنژ نامه فرط زا
                        نابلاط تایه و دازلیلخ نیب هتسب یاهرد تشپ رد              هزرابم هناهب هب ناریا و ناتسکاپ ،یبرع یعاجترا
       هدارا چیه تلاح نیرت هنانیبشوخ رد هک دهد یم               روشک موس ود ات فصن نیب هک دوش یم اعدا روشک
                        هژیو هدنیامن ،دازلیلخ یملز" دیوگ یم تحارص هب              طوقس ات یدلایم داتفه ههد رد یوروش لاغشا اب
       دوجو نابلاط اب هزرابم یارب ییاکیرمآ فرط رد یی             یم نابلاط هطلس تحت میقتسمریغ و میقتسم
                        تموکح دراد شلات ناتسناغفا حلص یارب اکیرمآ               دنچ تیمکاح ،"للها بیجن" رتکد کیتارکمد تلود
       ناهنپ قفاوت ندرک ییاهن یارب رگید فرط زا .درادن             ود رد نابلاط یاه یورشیپ و تیعضو نیا .دشاب
                        یاقآ ای ،دریگ رارق نآ سار رد و دزاسب تقوم           نوتشپ حانج نیب گنج و یداهج یاهورگ هلاس
       مدرم ات دراد دوجو یزاسرتسب کی هب زاین نابلاط اب            رد ییویرانس نامه بوچراچ رد اقیقد ریخا لاس
                        یرگید زیچ هکنیا ای ،دنک یم هچ دناد یمن ریفس           موسوم ههبج اب "رایتمکح نیدبلگ" تسایر هب نآ
        هب تینما تیولوا هشیمه زا شیب روشک نیا                اب هبش کی "شعاد" هورگ هک دشاب یم ارجا لاح


                     یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ       �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
          2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                                 ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ                              Vol. 26 / No. 1548 - Friday, Apr 19, 2019
              SOLD
                                      SOLD                       SOLD
           $925,000                    $2,509,523                   $1,569,000      112 - 245 West 15th St. North Vancouver       755 East 10th St. North Vancouver         6660 Humphries Ave. Burnaby

                                                                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11