Page 7 - 1548
P. 7

تسایس  7                                                      دوخ یعامتجا تابلاطم رگید رب ار ییاهب ره
             ؟تسیک هب قلعتم تدیث فرا                                 یم لکش تقوم تلود هک ادرف و هتسناد حجرا
                                                         تردق چیه ،دنک یم هضبق ار تردق نابلاط و دریگ
                                                         ار هژورپ نیا یناغفا هعماج نیب رد هدش یهدنامزاس
                                                         هک تشاد دیابن دیدرت .دهدن رارق تسکش رطخ رد
          ام هیقب د یس یب لدا رورایلیم 10                                یارب نانآ هفرطکی نابوتا و نابلاط ریخا یاه یورشیپ
                                                         رد ناهنپ تامهافت اب صخشم طابترا ،قطانم ریخست
                                                         نابلاط اب ییاکیرمآ تایه حلص حلاطصا هب تارکاذم
                                                         و راد جک "ینغ فرشا دمحم" تلود زورما هکنیا .دراد
                                                         اب ای دنک یم یدنسرخ زاربا دازیلیخ یراکمه زا زیرم
              دلاندو کم درورو د یوگنیمه سکلا                            دنک یم یعس "حلص یتروشم هگرج ییول" یزادنا هار
   1398 فروردین 30 هعمج - 1548 هرامش / 26 لاس               یفرشا نیورپ نادرگرب       و نتگنیشاو طسوت هک یدنور رب یراذگریثات چیه و
                                                         یتآ تاقفاوت رد یلصا رگیزاب هک دهد ناشن نانچ مه
                                                         تسا کیمک یدژارت کی شیامن رتشیب ،دوب دهاوخ

                                                         .تشاد دهاوخن ،دشاب یم یریگیپ لاح رد نابلاط
                                                         هتفه کی هک دوش یم رت بلاج اجنآ زا عوضوم
                                                         ناوید ناتسداد "ادوسنب وتاف" دیداور اکیرمآ شیپ
                                                         هرابرد شتاقیقحت رطاخ هب ار یرفیک یللملا نیب
                                                         درک وغل ناتسناغفا رد ییاکیرمآ نایماظن درکلمع
                                                         ماجنا" هکنیا هناهب هب مه لیروآ 12 هعمج زور و
                                                         ناتسناغفا رد یگنج تایانج تاماهتا هرابرد تاقیقحت
                                                         "دشاب تلادع نیمات دوس هب دناوت یمن رضاح لاحرد
                                                         نیا رد تاقیقحت زاغآ تساوخرد ناوید نیا تاضق
                                                         مکح رد ناوید نیا تاضق .دندرک در ار صوصخ
                                                         تیحلاص نوچ مزلا طیارش هکنآ اب " دنا هدروآ دوخ
                                                         تیعضو رد اما تسا مهارف طبترم کرادم و ییاضق
                                                         درگیپ و هناقفوم تاقیقحت ماجنا ناتسناغفا ینونک
                                                         هچنانچ ."تسا وربور دیدش تیدودحم اب ینوناق
                                                         هدیچ مه رانک رد یتسرد هب لزاپ نیا تاعطق مامت
                                                         هحلاصم دنور هک دوش یم صخشم ینشور هب دنوش
                                                         نودب نتگنیشاو اب تکارش رد نابلاط اب هلماعم و
                                                         تلود قوقح ،ناتسناغفا مدرم عفانم هظحلام چیه
                                                         تیمکاح" یلکش لقادح دامن ناونع هب لباک یزکرم
                                                         ظفح ،رشب قوقح هب دهعت ،ناگیاسمه عفانم ،"یلم
      .دریگب رارق راک روتسد رد تورث یرباربان هلوقم  و یدرف یاه ییاراد هیلک عومجم زا تسا  رد ریخا یاه ههد لوط رد یداصتقا یرباربان  رد یساسا نوناق رد حرصم تازایتما و اهدرواتسد
      ،هیامرس دوس خرن هک تسا رواب نیا رب یتکیپ  یراذگ هیامرس ،لیبموتا ،هناخ( یگداوناخ ای  اداناک رد ،یناهج حطس رد - تسا راجفنا لاح  زا یشخب هک دیدج هلحرم نیا .تسا ماجنا لاح
      .تسا هتسج یشیپ یداصتقا یلک دشر خرن زا  ماو ( اه یهدب همه یاهنم )هریغ و یلام یاه  رد ام ینارگن رتشیب .یس یب ناتسا رد اجنیا و  دنچ ره دشاب یم ناتسناغفا یارب اکیرمآ یژتارتسا
      دوجوم تورث زا هک ییاهنآ ،رگید ترابع هب  و ییوجشناد ماو ،یرابتعا یاه تراک ،هناخ  دیدش فلاتخا دشر یور رب ،یرباربان اب هطبار  یسایس و ینادیم هصرع رد یساسا تارییغت هب هک
      تورث زا یدشر هب ور مهس ،دنزاسیم لوپ دوخ  هک هچنآ ینعی تورث ،رگید ترابع هب .)هریغ  ام و دنا دنمتورث رایسب هک ییاهنآ دمآرد نیب  نارحب رب ینایاپ زگره اما دوش یم رجنم روشک نیا
      زا هک ییاهنآ هن ،دنیامنیم دوخ نآ زا ار یناهج  هیلک تخادرپ و اه ییاراد همه شورف زا سپ  دمآرد نابدرن رت نیئاپ و ینایم یاه هلپ رد هک  رییغت" کی اهنت و دوب دهاوخن ناتسناغفا هعجاف و
         .دننک یم بسک لوپ دوخ راک یورین  .دنامیم یقاب هداوناخ کی یارب ،اه یهدب  هجوت هکیلاح رد .تسا هدش زکرمتم ،میراد رارق  هصرع رد دیدج تابسانم نییعت اب "یلکش تیعضو
                                      یرباربان هب طوبرم تلاکشم هب یرتمک رایسب  هب نارحب همادا یارب یی هقطنم و یلخاد یاوق نزاوت
      ظاحل هب هن رما نیا هک دهدیم حیضوت یتکیپ  و یوسنارف نادداصتقا یتکیپ ساموت قیقحت
                                             .ددرگیم لوذبم تورث               .دمآ دهاوخ باسح
       هیواز زا هن و ،تسا هیجوت لباق یعامتجا  د تسیب نیق رو هرامیس" یو دنمشزرا باتک
                 .یداصتقا  هب نتخادرپ هک درک کمک رما نیا هب ،"مکر  ترابع – ییاراد صلاخ شزرا ای - تورث   98/1/24   Vol. 26 / No. 1548 - Friday, Apr 19, 2019 10%  ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺖﯿﻔﯿﮐ          ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ         envoierfs@gmail.com
                                                               یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
       (یرﺎﺠﺗ - ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ) ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تﺎﻣﺪﺧ


       زا ﺮﺘﻧزارا
                                                 mansour@muneris.com
                                                             www.envoier.com
                                                  www.muneris.com
       اﺟ ﻪﻤﻫ
              ﺖﯿﻨﯿﻤﻟ و ﺖﮐﻮﻣ ،لﺎﻨیاو ،دوودرﺎﻫ عاﻮﻧا رﯿﻤﻌﺗ و ﺐﺼﻧ ،شورف -
                                                               :هارﻤﻫ
                                                     :هارﻤﻫ
                   لﺎﻨیاو و یﺘﮐﻮﻣ ،یبﻮﭼ یﺎﻫ ﻪﻠپ عاﻮﻧا ﺐﺼﻧ و رﯿﻤﻌﺗ -
      لﺎﺳ ٨ زا ﺶﯿﺑ
              یﻧﺎﻤﯿﺳ و یبﻮﭼ یﺎﻫ ﻒﮐ «Subfloor» عاﻮﻧا یزﺎﺳریز ،یرﯿگاﺪﺻ -         ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶
      ﺐﺼﻧ رد رﺎﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ
                         Finishing + ﻞﻣﺎﮐ یزﺎﺳزﺎب و ﮓﻧر -
       . . . و دوورﺎﻫ                                        :ﻞﻣﺎش ﺎﻣ یراﺬگ ﻪیﺎﻣرﺳ و ﻪﻤﯿب تﺎﻣﺪﺧ
                                                                     ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
       لاس ۲                                                         ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                نﺎﺑﺎﺼﻧ ﺎﺑ ﻪﻄﺳاو نوﺪﺑ یرﺎﮑﻤه ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ
       ﯽﺘﻧاراﮔ                                               ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
      ﺐﺼﻧ زا ﺲﭘ      .ﺪﯿﻨﮐ ﻦﯿﻤﻀﺗ ار نﺎﺘهﺎﺨﻟد ﻪﺟدﻮﺑ ﻢه و ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻢه                   ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ

                                                       نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ
      604.356.6840   604.404.4122            ﯽﺼﺨﺷ یﺎﻫ ﻪﻤﯿﺑ                   نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
                                 ﯽﻣﺎﻤﺗ هﺪﻧراد
               زورﻬب                لﺎﯿﺷﺮﻣﺎﮐ و                        ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12