Page 7 - 1507
P. 7

‹
                                                                        تسایس

      هدرک یراک پمارت نونکا اما تسا قفوم یتسشن ،دنکن زرد اه هناسر
   7                               وتان هب پمارت دلانود زیمآدیدهت همان
      تسشن رد .»میتسه وتان ناربهر ییامهدرگ یجورخ نارگن ام همه هک
      ملاعا ناربهر یوس زا یمسر روط هب زین ییاه قفاوت تسا رارق وتان یتآ
    1397 تیر 15 هعمج - 1507 هرامش / 25 لاس  هک دیدج یهدنامرف زکرم ود یزادنا هار ،اپورا لخاد رد دحتم یاهورین  و دنداد رارق یسیلاپ نراف رایتخا رد اه تاملپید ار همان نیا تایئزج  هک دنا نارگن لسکورب رد وتان نارس لاسما تسشن ناگدننکرازگرب
      یتینما یاهورین شزومآ یارب قارع رد وتان دیدج همانرب هلمج زا ،دوش
      یماظن تاکرحت شیازفا یارب اپورا هیداحتا اب کرتشم راکتبا ،روشک نیا

      زکرمتم ییایرد یاه تیلاعف رب اینیجریو تلایا کلوفرون رد اهنآ زا یکی
                                                      و ضارتعا و کیتاملپیدریغ یاه راتفر اب هدحتم تلاایا روهمج سیئر
                              ،هدش لاسرا ناملآ مظعاردص لکرم لاگنآ هب هک یا همان نحل دنیوگ یم
      دهاوخ راکورس یکیتسجل تاعوضوم اب ناملآ رد یرگید و دوب دهاوخ
                                                      7 هورگ نارس ریخا تسشن رد هک یراک هباشم ،رتییوت رد عضوم ملاعا
                              فرط زا اه یراگن همان هنوگ نیا هکنیا اب .تساه همان رگید زا رت دنت
      رد .وتان هب هینودقم نتسویپ یارب هرکاذم زاغآ تیاهن رد و تشاد
                              ماجنا رب دیکأت و یروآدای یارب شنادحتم هب هدحتم تلاایا تلود
                                                            .دنک هبنپ دننک یم هتشر ار هچنآ ،داد ماجنا اداناک رد
      رب اداناک و ییاپورا نادحتم اب هدحتم تلاایا هطبار ریخا یاه هتفه
      جورخ مه نآ زا شیپ و هدش جنشتم تادراو یاه هفرعت شیازفا رس
                                                      یماظن فلاتئا نیا ناربهر رگید ندرک هدز تفگش لاح رد وتان مهم
                              اه قفاوت هاگیاج ندوب لزلزتم هدنهد ناشن زیچره زا شیب پمارت یوس
      ناملآ رب اکیرمآ یاهراشف شیازفا ،ناریا اب یا هتسه قفاوت زا نتگنشاو
                              یاه تسشن رد .تسا پمارت رصع رد هبناجدنچ و هبناجود تارکاذم و
                                                      .تسا هدرک زاغآ ار شیاه یراگن همان ،ندرک تییوت یاج هب و تسا
      یلئاسم زا سیراپ یمیلقا تارییغت هدهاعم زا هدحتم تلاایا جورخ و  زا همان نیا لاسرا نامز و نحل اما تسین لومعمریغ یرما ناشتادهعت  تسشن هب هدنام هتفه ود و هدش راک هب تسد رتدوز پمارت راب نیا
                              مرگ ای درس طباور و یعمج هتسد سکع دنچ زج یزیچ لاومعم وتان  هب باطخ زیمآدیدهت نحل اب ییاه همان رد هدحتم تلاایا روهمج سیئر
      دلانود .تخیگنارب نتگنشاو یبرغ نادحتم نایم ار ییاهداقتنا هک دوب
      نیتساج دوخ یاه تییوت اب 7 هورگ ناربهر تسشن نایرج رد پمارت  نونکا اما دوش یمن اه هناسر بیصن اهنآ تاملاکم و ناربهر یخرب  طوبرم دوخ تادهعت زونه هک یوضع29 فلاتئا نیا ناربهر زا یدادعت
                              .تسا هدرک نایع درذگ یم هدرپ تشپ تارکاذم رد ار هچنآ پمارت  نتگنشاو« :تشون ،دنا هدادن ماجنا ار وتان یماظن یاه هنیزه نیمأت هب
      دشن رضاح و داد رارق دیدش داقتنا دروم ار اداناک ریزو تسخن ،ودورت
      قباس هدنیامن نوسمات مادآ .دنک اضما ار تسشن نیا ینایاپ هینایب  فطل هب وتان وضع روشک 29 ناربهر یلاوج 11 تسشن بیترت نیا هب  یاضعا رگید دهاوخ یم و هدش هتسخ اپورا یعافد یاه هنیزه نیمأت زا
                              و لاجنج زا رپ ،پمارت ینیب شیپ لباقریغ و کیتاملپیدریغ یاه راتفر  دیلوت مهس دصرد ود صاصتخا رب ینبم ار دوخ تادهعت مه وتان
      هک تسا نیا دوش یم ینارگن ثعاب هچنآ« :دیوگ یم وتان رد ایناتیرب
      تامادقا و دوشن دودحم یظفل گنج هب اهنت پمارت یظفل تلامح               .دوب دهاوخ شنت  یارب .دننک یلمع فلاتئا نیا یعافد هنلااس هجدوب هب یلخاد صلاخان
                              تبحص اه هناسر اب ندنام سانشان طرش هب هک ییاپورا تاملپید کی  رد اهروشک یخرب ارچ هک تسا بیجع رایسب ییاکیرمآ نادنورهش
      هک تسا نیا رگید هدننک نارگن هتکن .دشاب هتشاد یپ رد زین ار یلمع
      دناوت یم هیسور روهمج سیئر نیتوپ ریمیدلاو اب پمارت هطبار ندش مرگ  تسشن هناتسآ رد پمارت ریخا یاه ینیرفآ لاجنج هب هراشا اب ،درک یم  رگید مراد راظتنا نیاربانب .دنزادرپ یمن یمهس وتان یاضعا تینما نیمأت
                              هب نآ زا یربخ چیه هک یتسشن ،اه تاملپید ام رظن زا« :تفگ وتان .»دنهد ناشن لمع رد ار دوخ یدج دهعت زین اضعا
      تلاایا روهمج سیئر .دشاب هتشاد یپ رد ار وتان یاضعا نایم فاکش
      وا ینلع تلامح و اه داقتنا و دراد رارق وتان یربهر هاگیاج رد هدحتم
      نودب وا .تشاد دهاوخ یپ رد ار نیتوپ یدونشخ اضعا رگید هیلع
      نایم شنت و فاکش زورب هدهاشم لاح رد ،دهد ماجنا یراک هکنیا
                      .»تسا وتان یاضعا
      یتینما و یعافد یاه هنیزه رس رب ثحب دور یم راظتنا هک هنوگ نامه
      رد و 2014 لاس رد .دوب دهاوخ تسشن نیا عوضوم نیرت مهم وتان
      شلات و هیسور کاخ هب همیرک مامضنا ،نیارکوا هب هیسور هلمح یپ
      دندش دهعتم وتان یاضعا ،هنایمرواخ رد دوخ ذوفن شیازفا یارب وکسم
      هب ار دوخ یلخاد صلاخان دیلوت دصرد ود هنلااس ،2024 لاس ات
      فلاتئا نیا ياضعا رثکا اما دنهد صاصتخا وتان یعافد یاه هنیزه
      روشک تشه 2018 لاس یادتبا رد .دنا هدرکن لمع دوخ دهعت هب زونه
      ،ینوتسا ،ناتسهل ،ایناتیرب ،هدحتم تلاایا لماش وتان وضع روشک 29 زا
      ار نآ هب کیدزن یمقر ای دصرد ود ،نانوی و ینامور ،ینوتل ،یناوتیل
  In touch with Iranian diversity
      ،ناتسراغلب روشک شش .دنداد صاصتخا وتان یعافد یاه هنیزه هب
      2024 لاس ات مه هیکرت و یکاولسا ،ورگن هتنوم ،ناتسراجم ،هسنارف
      هلمج زا وتان یاضعا تیرثکا بیترت نیا هب .دنسر یم باصن دح نیا هب
      رد ار دوخ دهعت اپورا یداصتقا و یسایس لوا تردق ناونع هب ناملآ
      ریزو سیتم زمیج ذوفن و رادتقا شهاک .دنهد یمن ماجنا وتان لابق
      رگید نوگاتنپ یاه میمصت رد پمارت تلاخادم و هدحتم تلاایا عافد
      رد یساملپید و هبرجت شقن ندش گنر مک ثعاب هک تسا یعوضوم
      هدش دیفس خاک یوس زا هدز باتش تامادقا شیازفا و پمارت تلود
      یتآ تسشن رد هچنآ ینیب شیپ ییاپورا یاه تاملپید زا یکي .تسا
      هک درک یراودیما زاربا و تسناد »هناقمحا« ار داد دهاوخ خر ناربهر
      نیرتمک ناکما دح ات پمارت و دسرب نایاپ هب شمارآ اب وتان تسشن
              .دنزب مقر وتان ناربهر ییامهدرگ رد ار لاجنج
                         قرش :عبنم                                               ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ           یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
                                                      
   
	   envoierfs@gmail.com
                                                  mansour@muneris.com
    Vol. 25 / No. 1507 - Friday, July 6, 2018 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…          ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶  ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                                                             www.envoier.com
                                                   www.muneris.com
           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…
                                                     :هاﺮﻤﻫ
                                                                :هاﺮﻤﻫ
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…

                                                      :ﻞﻣاﺷ اﻣ یراﺬﮔ ﻪﯾاﻣﺮس و ﻪﻤیﺑ تاﻣﺪﺧ


                                                                   ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
      RBC EXPRESS…
                                                          ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
                                                         ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
   7                                                    نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
                                                              ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ

      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12