Page 6 - 1507
P. 6

‹
                                                                 للملا نیب ـ تسایس

            یللملا‌نیب‌ماظن‌رد‌یزیتسرجاهم‌دشر                                                 6

          یتاونق یعراز ریشدرا    یرایسب یادص یتح ،تاقفاوت نیا ندوب یناسناریغ  لرتنک تحت »اهوتگ« نامه ای هدش تظفاحم  زا سپ لسکورب رد نئوژ 29 هعمج زور تسشن رد         1397 تیر 15 هعمج - 1507 هرامش / 25 لاس
    ار مکاح یاهراتخاس رد ور هنایم یاه تیصخش زا  مه کیتنلاتآ یوس نآ رد رگید فرط زا .دهد رارق  دروم رد یسایس قفاوت کی هب ینز هناچ اه تعاس
              .تسا هدروآ رد مه  یاه تسایس اب »پمارت دلانود« یارگ تسار تلود  یرایسب معز هب هک دنتفای تسد ترجاهم عوضوم
    روما هب طوبرم یاهداهن و یتلودریغ یاه نامزاس  ییاه تفلاخم مامت اب هدش قفوم دوخ یترجاهمدض  .دوب ناملآ مظعاردص »لکرم لاگنآ« شلات لصاح
    دنا هدرك موکحم تدش هب ار قفاوت نیا زین نایوج هانپ  بزح یتح و یرشب قوقح یاهداهن فرط زا هک  یارب ار دوخ یعس مامت لکرم مناخ هک قفاوت نیا رد
    ندش قرغ و ندش هتشک رطخ ندركدزشوگ اب و  ار دوخ یاه تسایس ،دوش یم تارکومد فلاخم  ناربهر هلمج زا ییاپورا ناربهر رگید ندرکدعاقتم
    یسایس تلاماعت ،هنارتیدم یایرد رد نایوج هانپ  اهاوعد مامت نونکا مه نتگنشاو رد .دربب شیپ  قفاوت هب ندیسر تهج نانوی و ایناپسا ،اپورا قرش
    یناسنا عیاجف داجیا لماع ار ییاپورا یاهروشک  نارجاهم نادنزرف دیابن هک هدش نیا هب دودحم  هدرب خلسم هب ییوج هانپ قوقح نانچ نآ ،درب راک هب
    ماگ مکاح یشرانآ رتسب رد زورما ناهج .دنا هتسناد  رد دیاب نانآ و درک ادج دوخ نیدلاو زا ار ینوناقریغ  وا یفلاتئا کیرش »یحیسم لایسوس« بزح هک دش  عبات ناهج رسارس رد یعامتجا–یسایس تلاوحت
    برخم تدش هب ییارگ تسار کی تمس هب ماگ هب  تقوم یاه پمک و هاگتشادزاب رد دوخ نیدلاو رانک  راهظا اب نیلرب هب مظعاردص تشگزاب زا دعب زور کی  فولأم مظن ندروخ مه رب و ینونک کیشرانآ تیعضو
    ماظن یلصا یاه هفلؤم زا یرایسب هک دنک یم تکرح  هدیدپ دیدرت نودب  .دنوش هداد ناکسا یماظن  تسشن نیا یاهدرواتسد هک درک ملاعا یدنسرخ  اب ار یناهج موب تسیز ،یللملا نیب تابسانم رد
    مه ار ینونک هنلاداعان لکش رد یتح یللملا نیب  یناهج لضعم کی نآ ینونک داعبا رد ترجاهم  هینایب رد .تسا هدوب راظتنا دح زا رتشیب رایسب  هطساو هب .تسا هدرک هجاوم یبرخم یاه هدیدپ
    یرایسب نهذ رد لاؤس نیا دیاش .دنک یم ضقن  یاه نارحب و گنج ،یتابث یب ،رقف زا یشان هک تسا  زا لسکورب رد اپورا هیداحتا یسایس نارس تسشن  فلتخم قطانم رد جرمو جره و یتابث یب نیمه
    مدرم یاه هدوت و یمومع راکفا ارچ هک دریگب لکش  ات اقیرفآ خاش ،هنایمرواخ زا ییاهروشک رد هدنیازف  و دنهد نایاپ هیوناث ترجاهم هب هدش هتساوخ اضعا  هک اقیرفآ خاش و هنایمرواخ صوصخ هب و ناهج
    نایوج هانپ دصقم هراومه هک ییاهروشک نینچ رد  فرط کی زا زین نآ ببسم هک تسا نیتلا یاکیرمآ  کیدزن یراکمه مه اب فده نیا هب ندیسر یارب«  رگناریو تلاخد و ینورد تاعزانم بوچراچ رد
    ییوسمه رد نینچ نیا ریخا یاه لاس رد ،دنا هدوب  یمیلقا تارییغت – یلاربیلوئن رگناریو یاه تسایس  »نگنیش« نیناوق ضقان هک قفاوت نیا .»دننک  ریخا یاه لاس رد و هدش ماجنا یا هقطنمارف
    یترجاهمدض یتسیلانویسان و یتسیشافوئن راکفا اب  یاهروشک برخم یاه تلاخد رگید فرط زا و  هک دزادرپ یم ینایوج هانپ هب هیوناث ترجاهم هب ،تسا  یسایس یایفارغج یاه هزوح رگید رب یبناج یتاریثأت
    هیواز دنچ زا لاؤس نیا هب خساپ .دنا هتفرگ رارق  و لقتسم یاهروشک یلم تیمکاح ضقن رد یبرغ  اما هدش تبث ییاپورا روشک کی رد اهنآ تاصخشم  هدش ور هبور یدنیاشوخان تاعبت اب ناهج ،هتشاذگ
    ناسنا هکارچ دوش صخشم دناوت یم یگداس هب  تاقفاوت رد هزورما هچنآ .تسا هدوب هعسوت لاح رد  نیا زا دعب زور کی دنچره .دنا هتفر یرگید روشک هب  هک »یزیتسرجاهم« هدنبایدیدشت هدیدپ.تسا
    تیرثکا و هدوبن »نورد گرگ« عبات دوخ تاذ رد  مقر ریذپرجاهم یاهروشک ناربهر یاه میمصت و  ندرک یئارجا یگنوگچ لوح تافلاتخا هرابود قفاوت  جوم زا یشان یمانوس لیلد هب ریخا یاه لاس رد
    تلایامت لومعم طیارش رد یرشب هعماج قلطم  یللملا نیب دعاوق اب ضقانت رد نانچ نآ ،دروخ یم  رظن هب اما درک زورب ییاپورا هیداحتا ناربهر نیب نآ  کنیا مه ،دش ماجنا اکیرمآ و اپورا هب ترجاهم
             .دنراد هناتسود ناسنا  تفلاخم زا ادج هک تسا یناهج یاه نویسناونک و  نیا زا ات هدرک مزج ار دوخ مزع هیداحتا نیا دسر یم  کی ریگرد ار کیتنلاتآ یوس ود رد یتعنص یاهروشک
    یملاسا مسیرورت تراک زا هنافسأتم فرط کی زا  رب ینبم یرشب قوقح یاهداهن و پچ بازحا یضعب  یاه هاگودرا رد سپس و أدبم رد ار نایوج هانپ سپ  هدرک یناسنا و یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا نارحب
    هدافتسا لقتسم یاهروشک تابث ندز مهرب یارب                                   بجوم نامز مه یزیتسرجاهم جوم نیا .تسا
    لیلد هب زین لپورتم عماوج رد نینچمه و هدش                                   رد یجراخدض و یتسیلانویسان تلایامت دشر
    نیب رد یتسیرورت هدیدپ نیا یتاقبط یاه فاکش                                   ییاکیرمآ و ییاپورا کیتارکومد حلاطصا هب عماوج
    هتشاد یا هدنیازف دشر ناملسم رجاهم عماوج                                 تهج رد نونکا مه روما دنور هک ییاج ات هدش
    برخم یاه تسایس لیلد هب رگید فرط زا .تسا                                    یلم نیناوق ،للملا نیب قوقح زا یرایسب فلاخ In touch with Iranian diversity
    نونکا مه یبرغ یاهروشک رد یتح یلاربیلوئن                                 نآ.دنک یم قیرط یط یناهج یاه نویسناونک و
    دیدشت هک دننک یم رکف یموب مدرم زا یرایسب                                   برغ یراد هیامرس ناهج هراومه هک یناسنا هرهچ
    تسا ینارجاهم دورو لیلد هب نانآ یراک یب و رقف                                 نیمه لیلد هب ،دهد ناشن دوخ زا درک یم یعس
    لیلد .دنتسه رت نییاپ دزمتسد اب راک هب رضاح هک                                 زا ییاه شخب یتیاضران و یعامتجا یاه فاکش
    زا ی ا هعومجم لماح یقرش نارجاهم هکنیا رگید                                  یبسن ییوسمه هب ار دوخ یاج یعامتجا هندب
    یاهروشک اب وسمهان راکفا و اه تیبصع ،اهداضت                                  فرط ود رد یویتانرتلآ یسایس تانایرج و بازحا
    یشخب اهنت یزیتسرجاهم هدیدپ .دنتسه دصقم                                    عنام دوخ معز هب ات هداد هنایم پچ و تسار فیط
    رد ار ناهج زورما هک تسا یرت گرزب نارحب زا                                   تسار بازحا طسوت یریگ تردق و یمومع لابقا زا
    یاه نارحب هک ینامز ات و هدرک راتفرگ دوخ هربنچ                                 تدش هب هنایم تسار نایم نیا رد .دنوش یطارفا
    نانچمه ،دشاب هتشاد همادا ناهج یهجودنچ                                  هدش نارجاهمدض تلایامت اب وسمه و راک هظفاحم
    رد یزیتسرجاهم جوم شرتسگ راظتنا رد دیاب                                 تارکومد لایسوس بازحا بلاق رد هنایم پچ و
         .دوب یعامتجا و یتیمکاح لاکشا                                    هب رادانعم توکس و لاعفنا کی رد زین اهزبس و
                                                           ییاپورا هیداحتا نارس .دنا هدرک نیکمت دنور نیا


                                                            �
                  یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          � �ﻋ
      2007                                                   ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com      .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ


     NEW                         $698,800.00

                                                   ﮏﯾ ،یرﺎﺒﻧا و ند + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ﮏﯾ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ

                                                  ﺖﻨﯿﻣﻻ ﺎﺑ ﻦﺷور و زﺎﺑ ﯽﻠﯿﺧ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ        Vol. 25 / No. 1507 - Friday, July 6, 2018
                                                  تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺎﺑ ،ﺖﯿﻧاﺮﮔ پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﺪﯾﺪﺟ


                                                   ،ﻪﺧﺮﭼود یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﺎﻧﻮﺳ ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ
                                                    . . . و نارﻮﺘﺳر ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐاﺮﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ
                                                                             6

                                                    2205 -969 Richards St. Vancouver, BC
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11