Page 11 - 1507
P. 11

‹
                                                                   اداناک یاهربخ هدیزگ
      لائوزنو و یبیل رد تلالاتخا نینچمه و ناریا یاه میرحت لیلد هب هضرع                     .دیآرب کیتسلاپ نت جنپ هیزجت هدهع زا زور کی رد هک دننک
   11  هییوژ زا دیلوت شیازفا یارب کپواریغ ناگدننک دیلوت ریاس و هیسور اب دز دیدج دروکر تفن تمیق     تاعیاض لکشم عفر یارب یفاک ردق هب ،یروانف نیا :داد همادا گنای
      هک تفریذپ دهاوخن داد رادشه ناریا لاح نیا اب .تسا هدرک تقفاوم                   یفاک ییاناوت هک میراد زاین ییاه یروانف هب ام .تسین یفاک یکیتسلاپ
         .دنربب دوس روشک نیا رازاب مهس نتفرگ اب ناگدننکدیلوت ریاس
                                                                .دنشاب هتشاد تاعیاض نیا تیریدم یارب
    1397 تیر 15 هعمج - 1507 هرامش / 25 لاس عمجت زا نیدراگ شرازگ                     اداناک رد رفن شش گرم                                                             امرگ رثا رب
       قلخ نیدهاجم نامزاس

             سیراپ رد      تکرش عمجت نیا رد زین اداناک نیشیپ ریزو تسخن رپراه نافتسا
                          دوب هدرک
                              هحوبحب رد اکیرمآ ریاخذ شهاک ریثات تحت هبنشراهچ زور تفن تمیق
                              ،اتربلآ رد اداناک دورکنس تیلاعف ندش لتخم لیلد هب هضرع دوبمک
                                                .تفای شیازفا
                              ۰.۶ اب تنس ۴۶ اب اکیرمآ تیدمرتنیا سازگت تسو یتآ تلاماعم یاهب
                              ره رد رلاد ۷۴.۶۰ هب ،هتشذگ زور ییاهن تمیق هب تبسن شیازفا دصرد
                              هکشب ره رد رلاد ۷۵.۲۷ هب هبنش هس زور اکیرمآ تفن تمیق .دیسر هکشب
                                    .دوب ۲۰۱۴ ربماون زا تمیق نیرتلااب هک دوب هدرک دوعص
                              زور هب تبسن شیازفا تنس شش اب تنرب تفن یتآ تلاماعم یاهب
                                         .دوب هکشب ره رد رلاد ۷۷.۸۲ ،هتشذگ  شش گرم ثعاب دارگیتناس هجرد ۳۵ هب ندیسر اب لارتنوم یاوه یامد
                              زور تلایطعت لیلد هب هبنشراهچ زور رد یتلاماعم تیلاعف دور یم راظتنا            .دش رفن
                                            .دشاب دودحم اکیرمآ للاقتسا  لارتنوم رد اوه یامد یناهگان شیازفا رثا رب نونکات یدلایم ۲۰۱۰ لاس زا
                              ناشن ،دش رشتنم هبنش هس زور هک مویلورتپ نکیرمآ هسسوم شرازگ      .دنا هداد تسد زا ار دوخ ناج رفن ۱۰۶
                                                       زاغآ ار روشک نیا مرگ قطانم رد هناخ ۵۰۰۰ یسررب اداناک یناشن شتآ
                              هکشب نویلیم ۴.۵ ،نئوژ ۲۹ هب یهتنم هتفه رد اکیرمآ تفن ریاخذ داد
                                                       نانکاس هب امرگ جوم اب هلباقم یارب ار مزلا یاهرادشه و تسا هدرک
                              و نیزنب ریاخذ .تسا هدیسر هکشب نویلیم ۴۱۶.۹ هب و هتفای شهاک
                                                       اداناک رگید گرزب یاهرهش رد هجرد ۳۰ یلااب یامد نینچمه دهد یم
                                 .درک ادیپ شهاک زین تسا هروک تفن و لزید لماش هک تاناعیم
                              لیلد هب یدایز دح ات تخوس ریاخذ حطس تفا ،نارگ هلماعم هتفگ هب  زا یخرب دوش یم ینیب شیپ و هدش تبث زین اواتوا و وتنروت نوچمه
                              رد اداناک دورکنس ینش تفن تاسیسات تیلاعف ندش لتخم و یعطق  ار دارگیتناس هجرد ۴۳ زا شیب یامد ویراتنوا ناتسا یبونج یاهرهش
      :تشون ،سیراپ رد نیدهاجم تسشن هرابرد یشرازگ رد نیدراگ همانزور                                      .دننک هبرجت
                              یراج یدلایم هام نایاپ ات لاامتحا هک تسا اتربلآ یروم کم تروف یکیدزن
      یروس نایوجهانپ ای یقرش یاپورا عابتا ناگدننک تکرش زا یمین زا شیب                  تاماقم و تشاد دهاوخ همادا هعمج زور ات اداناک رد مرگ یاوه
                                              .درک دهاوخ ادیپ همادا
       .دندوب هدمآ عمجت نیا هب سیراپ رد تماقا و رفس هدعو اب هک دندوب                 تملاس ظفح رد ینمیا تاکن تیاعر اب ات دنا هتساوخ مدرم زا یتشادهب
                              یاه میرحت دیدهت ،یلامش یاکیرمآ زا جراخ رد ،زرتیور شرازگ ساسا رب
      هبنش زور تسشن ،دسیون یم نیدراگ همانزور هتشون زا لقن هب انسیا                                   .دنشاب رایشوه دوخ
                              دراد دصق اکیرمآ تلود .دراد رارق اهرازاب هجوت دروم ناریا هیلع اکیرمآ
      رد ییاپورا روشک دنچ و اکیرمآ زا یتاماقم روضح اب نیدهاجم هتشذگ                   یندب مسیناکم .دور یم رامش هب ناهج یاهروشک نیرتدرس زا یکی اداناک
                              همه زا و دنک فذح رازاب زا یلک روط هب ربماون زا ار ناریا تفن تارداص
            .دش رازگرب هسنارف تختیاپ سیراپ یکیدزن رد یزکرم                    هجرد ۴۰ ات یامرس رد یطیحم تارییغت اب یراگزاس لیلد هب نآ نادنورهش
                                    .دنک فقوتم ار ناریا تفن دیرخ تسا هتساوخ اهروشک
      زا کرویوین قباس رادرهش و اکیرمآ روهمج سییر لیکو ینایلوج یدور
                              یلامتحا دوبمک ناربج یارب کپوا
  In touch with Iranian diversity                                       .درادن ار دارگیتناس هجرد ۳۰ یلااب یامد لمحت ،رفص ریز دارگیتناس
                                                              یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ
                                                         ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                         Realtor, Rental Property Manager

                                                             & Mortgage Broker


                                                           Cell: 778 - 928 - 5557

                                                          Office: 604 - 421 - 1010


                                           a.saffari2011@gmail.com
                                            3137 St Johns St. Port Moody, BC
                                             لواﺮﺗ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﺲﻧاژآ ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻰﻬﺑﺮﻓ ﺎﻨﻟا
    Vol. 25 / No. 1507 - Friday, July 6, 2018                     زا و ﻩاﺮﻤه ﺎﻣ ﺎﺑ نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻧاﺰﯾﺰﻋ ﻪﻤه زا ﯽﻧادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳ ﺎﺑ


                                             ﺎﺑ نﺎﮐﺎﻤﮐ ﻢﯿﻧﺎﺳر ﯽﻣ عﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ،ﺪﻧا ﻩدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﻣ
                                             ﺎﺼﻗا و ناﺮﯾا ﻪﺑ زاوﺮﭘ یاﺮﺑ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﺎﺑ و ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
                                                  . . . و زوﺮﮐ ،ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ یﺎهرﻮﺗ ﻪﯿﻬﺗ ،نﺎﻬﺟ طﺎﻘﻧ
                                             ﯽﯾﺎﻤﯿﭘاﻮه ﺲﻧاژآ رد ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه ﺎﻤﺷ یﺎﻤﻨهار و ﻩروﺎﺸﻣ ﻩدﺎﻣآ
                                                           .ﻢﯿﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ                                               maureenk.travel@telus.net

   11                                            Tel: 604 - 986 - 4404
                                                   BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

                                                  Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)
                                                  # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16