Page 12 - 1507
P. 12

‹
                                                                  اداناک یاهربخ هدیزگ

                            سیراپ رد تماقا و اذغ ،رفس هدعو هب هک دندوب یروس نایوجهانپ و ناملآ  همادا رد هشیمه نوچمه هک دوب عمجت نیا رد رضاح نانارنخس هلمج
   مرج هب مهتم روم کلب نوتسنیو          لحم هب و هداد تبثم خساپ کوبسیف یعامتجا هکبش رد نیپمک کی هب  تکرش هب ار ناریا رد ماظن رییغت هدعو نتگنشاو یناریا دض یاه تسایس 12
                            زین ناملآ رد رقتسم یروس هدنهانپ اهدص .دندوب هدمآ عمجت نیا یرازگرب .دش دهاوخ قفوم ریسم نیا رد پمارت دلانود هک تفگ و داد ناگدننک
    دش هتخانش موکحم یرسمهدنچ                          .دنتشاد روضح عمجت نیا رد  نیشیپ هدنیامن نوسدراچیر لیب ،اداناک نیشیپ ریزو تسخن رپراه نافتسا
                            رد ار نیپمک نیا ام :تفگ ،نیدراگ هب خساپ رد یروس ناوج نز کی  زا رگید یکی درب ناج ،یلسیروت تربار روتانس ،للم نامزاس رد اکیرمآ
    6 هب یرسمه دنچ مرج هب دنزرف 149 و رسمه 24 اب روم کلب نوتسنیو  نم .مینک تکرش نآ رد تلایطعت رد هک میدرک لوبق و میدید کوبسیف  ،هسنارف نیشیپ هجراخ روما ریزو زشوک درانرب ،اداناک قبسا ناریزو تسخن
                 .دش موکحم یگناخ سبح هام .مناد یمن هورگ نیا هرابرد زیچ چیه و مدوب هدماین سیراپ هب لاح هب ات  ،ناملآ زا یرگید ناگدنیامن و نمی نیشیپ هجراخ روما ریزو نیسای دعر
                            ره قلخ نیدهاجم نامزاس یاضعا و نارس تسشن :دسیون یم انسیا .دندوب عمجت نیا رد ناگدننک تکرش هلمج زا رشب قوقح نلااعف و ینابلآ
                            ناش یا هقطنم نادحتم و برغ ،اکیرمآ راکشآ تیامح اب سیراپ رد هلاس  ناگدننک تکرش تیلم هب دوخ شرازگ همادا رد نیدراگ ؛انسیا شرازگ هب 1397 تیر 15 هعمج - 1507 هرامش / 25 لاس
                                           .دوش یم رازگرب سیراپ رد  نارضاح زا یمین دودح هچرگا :تشون و درک هراشا عمجت نیا رد رگید
                                                    ،ناتسهل ،یناولسا ،کچ یروهمج عابتا اهنآ زا یمین زا شیب ،دندوب یناریا

                             دمآرد اکیرمآ موینیمولآ و دلاوف یاه هفرعت یفلات هب اداناک                                                    تادراو یور دراد دصق ،اکیرمآ موینیمولآ و دلاوف یاه هفرعت یفلات هب اداناک
                                                     .دنک عضو یهیبنت هفرعت رلاد درایلیم ۱۲.۶۳ شزرا هب ییاکیرمآ یاهلااک
                                                    یرلاد درایلیم ود کمک هتسب کی نینچمه روشک نیا ،زرتیور شرازگ هب
                                                    ،دنا هدید بیسآ اکیرمآ یا هفرعت گنج زا هک ینانکراک و عیانص یارب
                                                                      .داد صاصتخا
                                                    هب هییوژ لوا زا اه هفرعت نیا درک ملاعا اداناک هجراخ ریزو ،دنلیرف ایتسیرک
                                                    هیلع تراجت هدننکدودحم ریبادت اکیرمآ هک ینامز ات و دمآ دنهاوخرد ارجا
                                                            .دننام یم یقاب دوخ توق هب ،دنکن فذح ار اداناک
    اهنآ اب هکینامز درم نیا رسمه هن ،Edmonton Sun شرازگ ساسا رب                   سییر ،پمارت دلانود مادقا دوب هدرک ملاعا هتشذگ هام اداناک لاربیل تلود
         .دندوب لاس 15 ریز رگید رفن 4 و لاس 18 ریز درک جاودزا                  هناهب هب موینیمولآ و دلاوف تادراو یور هفرعت عضو یارب اکیرمآ روهمج
    هک تفگ CBC یربخ هکبش هب شمکح ندناوخ زا دعب روم کلب یاقآ                                  .درک دهاوخ یفلات ار یلم تینما
    رکنم متساوخن زگره و منکیم یگدنز مبهذم رد هک تسا نیا نم هانگ                   رهش رد زگنیدلوه وکلتسا هناخراک رد یتاعوبطم سنارفنک کی رد دنلیرف
     ”.متشاد ار شراظتنا نم هک تسا یزیچ نامه نیا و موش متاداقتعا                  ینیشن بقع و درک میهاوخن دیدشت ار گنج ام :تفگ ویراتنوا نوتلیمه
    یسیع نارگداینب یاسیلک ربهر رلوا زمیج هارمه هب هلاس 61 درم نیا                                      .مینک یمن
                   .دش هاگداد دراو حیسم                       یکیدزن رب و دنک یم مادقا قیمع فسات اب ویراتنوا :تفگ اداناک هجراخ ریزو
    اهنآ زا یکی هک نز 5 نتشاد رطاخب یرسمهدنچ مرج هب زین رلوا زمیج  یتسشن رد ودجاه یتپ یاقآ راک ریزو هارمه هب یروآون ریزو زنیاب پیدوان .درک دیکات اکیرمآ و اداناک نایم طباور
    اتربلآ رد دنزرف 17 نتشاد و تشاد لاس 17 یرگید و لاس 15 جاودزا نامز  هنلاداعان تیعضو میظنت رب ینبم لاردف تلود تیامح“ تشاد زاربا یربخ
    نتفر قح اهنآ هک تس ینتفگ هتبلا .دش موکحم یگناخ سبح هام هس هب ”.تسا دیدج طیارش نیا رد تفرشیپ و یروآون داجیا و یداصتقا تخس و  تلاایا یاه هفرعت شیازفا ربارب رد ام“ :اداناک هجراخ ریزو
     .دنراد ار یتایح دراوم و یکشزپ یاهسناژروا زا هدافتسا و راک لحم هب  هتیمک هب ،Sean Donnelly یاقآ ،ArcelorMittal Dofasco هدنیامن تلود یرلاد درایلیم 2 کمک ؛”مینکیمن ینیشن بقع هدحتم
    یفرعم ینادنورهش ناونعب ار درم ود نیا Ann Donegan Sheri یضاق  لاح رد یزاس دلاوف تکرش :تفگ هبنش هس زور رد یللملا نیب تراجت
    دنچ هب مادقا یبهذم یاهرواب رطاخب و هتشاذگ اپریز ار نوناق هک درک  ،تسا هوقلب یاه یراذگ هیامرس تهج رلاد نویلیم 750 هجدوب یسررب  هنیباک یاضعا زا نت هس ؛اداناک نایناریا تیاس زا لقن هب ناگرهش شرازگ هب
                     .دندرک یرسمه  1000 اواتا یوس زا تیامح نودب و پمارت یاه هفرعت همادا تروص رد هک  دننک ملاعا ات دندمآ نوتلیمه رد وکلتسا هب هعمج زور رد ودورت نیتساج
                            راک یورین 5000 ابیرقت تکرش نیارد .دش دهاوخ جارخا نآ رگراک یورین
                                                    یاهتکرش هب یداصتقا تلاکشم شهاک تهج رلاد درایلیم 2 غلبم هک
                               .دنتسه راکب لوغشم رگراک 9000 دلاوف یلحم شخب کی رد و                   In touch with Iranian diversity
                                                       .درک دنهاوخ کمک پمارت یاه هفرعت ربارب رد مینیمولآ و دلاوف
                            ،هکیلاحرد“ ،وکلتسا تکرش لماع ریدم ،Alan Kestenbaub هتفگ قبط
                                                    تلود“ درک ملاعا یربخ سنارفنک یط دنلیرف ایتسیرک اداناک هجراخ ریزو
                            ود ره رد اه هفرعت مامت فذح زا رتشیب اه ییاداناک همه و ام تعنص
                                                    1 خیرات رد هک موینیمولآ هفرعت دصرد 10 و دلاوف هفرعت دصرد 25 زا لاردف
                            زا تیامح یارب دش ملاعا زورما هک یتامادقا اما ،دنربیم دوس زرم فرط
                                                    و ”درک دهاوخن ینیشن بقع تسا هدش نییعت هدحتم تلایا طسوت نئوژ
                                  .دنتسه یتایح رایسب اداناک رد یراذگ هیامرس و راک
                                                    رتشیب هک داد دهاوخ ماجنا یرلاد نویلیم 16.6 لباقتم تامادقا ضوعرد
                            رد اهنآ“ درک نایب ردیار نیورام مناخ رتسم کم هاگشناد تراجت داتسا  زا – هدش هتخاس دلاوف و موینیمولآ زا هک دریگیم رب رد ار یتلاوصحم
                            اب هجاوم رد و .... دنربب شیپ ار یتسرد راک بسانم نامز رد هک دنشلات
                                                    دصرد 25 تلاوصحم نیا -تلاوت لامتسد ات هتفرگ اه ملق و اهراکدوخ
                                       ”.تسین ینارگن یاج یتلاکشم نینچ
                                                    زور رد و داد دنهاوخ صاصتخا دوخ هب ار هدش نییعت هفرعت دصرد 10 زا
                            ،هدحتم تلاایا اب یراجت گنج نیا نایرج رد تسا نکمم تفگ یو
                                                                    .دنوشیم ملاعا هبنشود
                            ییاداناک  یاهتکرش
                            لابند هب ات دنوش روبجم
                            یناهج یاهرازاب رگید
                            یوق هجیتن رد هک دنورب
                            .دنوشیم رت مواقم و رت
    شخب رد عقاو Latter Day Saints نارگداینب یاسیلک نیشیپ ناربهر اهنآ  تسرد “ یو هتفگ هب
            .دنتسه ایبملک شیتیرب ناتسا رد Bountiful  اب تراجت هک تسا
    تسا هارمه طورشم سبح هام 12 اب اهنآ تیموکحم هک داد شرازگ CBC  تسا ناسآ رایسب اکیرمآ
    یاهداهن رد رلوا یارب تعاس 75 و روم کلب یارب راک تعاس 150 هک  ییاهاج ام راک نیا اب اما
           .تسا هدش هتفرگ رظن رد یتلود یناسر تمدخ  نیچ ،دنه هلمج زا رگید
    یاهلاس لصاف دح رد رسمه 24 روم کلب ،هاگداد کرادم و دانسا قبط  رد یاه رازاب رگید و
    ذاختا 2009 و 1993 یاهلاس نیب ،رسمه 5 مه رلوا و 2014 و 1990  هدیدان ار هعسوت لاح
                       .تسا هدرک     ”.میریگیم
    جاور اداناک رد هک تسا نرق کی زا شیب یارب یرسمه دنچ هب داقتعا
    5 یرسمه دنچ یارب تازاجم رثکادح ،ییاداناک نوناق رد .تسا هتفای  تلود یاضعا شنکاو
                     .تسا نادنز لاس      اداناک
    زا ایبملک شیتیرب تلود ،اداناک رد یرسمه دنچ نیشیپ نوناق ساسا رب  ریزو یاه هتفگ قبط
    ،Bountiful هعماج نینکاس زا رفن 1500 هدیقع فلاخرب ،1990 ههد لیاوا  Navdeep  یروآون
               .تسا هتخاس لداعتم ار نیناوق نیا  Patty راک ریزو و Bains
                            تامادقا نیا Hajdu
                            لیذ  دراوم  لماش
                                :دنشاب یم
                            همیب یاهدادرق دیدمت                                       Vol. 25 / No. 1507 - Friday, July 6, 2018
                            ات رگید هتفه 38 ات راک
                             دوش ظفح مدرم راک
                                                    تسیل رد ار یتلاوصحم میراد شلات ،ناکما تروص رد“ تفگ همادا رد یو
                             دنراد یدقن تلاکشم هک ییاهتکرش هب یدقن یاه کمک هئارا
                                                    ییاکیرما ریغ ای ییاداناک ناگدننک نیمات یوس زا یناسآ هب هک میهد رارق
                            و یلغش یاه همانرب یارب قطانم و اهناتسا هجدوب شیازفا
                                                                      ”.دنوشیم نیمات
                                             .یشزومآ
                                                    میهاوخ تیامح نام عماوج و نارگراک ،عیانص زا هک درک زاربا نینچمه یو
                            تباقر هب کمک یارب رلاد نویلیم 250 زا شیب ات یراذگ هیامرس
                                                    دهاوخ بلاغ ،میلس لقع“ هک مهدیم امش هب ار نانیمطا نیا نم و درک
                              اداناک مونیمولآ و دلاوف نیمات هریجنز یزاس گنهامه اب
                                                                         ”.دش
                            کمک روظنمب لاس 5 لوط رد یرلاد نویلیم 50 یراذگ هیامرس
                                                    نیناوق و یناهج تراجت نامزاس تحت ار ینوناق یلح هار اداناک ،ییوس زا 12
                            یاه همانقفاوت زا دنناوتب ات ناشتارداص رد فلتخم یاهتکرش هب
                                                    زا تظافح راتساوخ تلود ،لاح نیع رد اما .تسا هدرک بیوصت اتفن
                                  دنربب دوس رگید یاهروشک اب یراجت دیدج
                                                    همانرب دیدج نیناوق حلاصا و تراسخ ناربج قیرط زا اهتکرش و نارگراک
                                                                   .دشابیم لاغتشا همیب یاه
                                           یمشاه هبوبحم همجرت
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17