Page 8 - Issue No.1487
P. 8

‹
                                                                      تسایس


                                                                             8
    ناریا رد رشب قوقح یارب یگتسبمه هکبش                   یرادیاپان ردقنیا ارچ
      هب ار ریگناهج همصاع نادقف           ،دوشن هجوت وا یاهزاین هب ات .دریگ یمن مارآ دوشن نیمأت وا یاهزاین
                             یزاین رب مدقم یزاین .دنراد یدنب هقبط اهزاین .دبای یمن رارقتسا
     رسارس رد یرشب قوقح هعماج            .دور یمن یدعب زاین غارس ،دوشن نیمأت یزاین کی ات .تسا رگید                    1396 بهمن 27 هعهج - 1487 هراهش / 25 لاس
                             ،زاین نیلوا .درادن یرتشم یلیخ یسارکومد و یدازآ ،داچ روشک رد
                             ۱۳۵۵ لاس رد .دنیآ یم ایندب هک تسا ییاه هچب نتشاد هاگن هدنز
       !مییوگ یم تیلست ناهج            وجشناد ،دنه و یلامش یاکیرمآ ،اپورا رد یناریا رفن رازه دص دودح
                             ،نانز شزومآ ،نکسم یّدح ات ،اذغ هب زاین هاش اضردمحم .دندوب
                             رد ناریا هنامرتحم ندش هدید ،اه هاگشناد رد صصختم تیبرت
                             نیرتهب زا یکی هب ریا ناریا ،۱۳۵۲ لاس رد یتح .درک مهارف ار ناهج
                             و تروشم :تفگ دعب اما .دش لیدبت ناهج ییامیپاوه یاه تکرش
                             هتفگ مدرم هب یعون هب .عونمم ءارآ لدابت و یهاوخرظن و تکراشم
                             کی عفانم و تابساحم ،تاظحلام رد طقف روشک تارّدقم هک دش
                             دوش یمن .دش یندم زاین کی نیمأت زا عنام وا .دوش یم نییعت درف
                             و میقتسم دعب ،درک تیبرت صصختم رازه اهدص هعماج کی رد
                             یا هراک روشک یریگ تهج رد اهامش تفگ اهنآ هب میقتسمریغ
                             غارس یسمش لهچ ههد رد ناریا هک دوب یتسرد راک نیا .دیتسین ملقلا‌ عیرس‌دومحم
                             شزومآ ،ینارمع یزاسون ،ینیشنرهش ،دیلوت ،داصتقا ،تعنص
                             نادنورهش یتقو اما تفر یللملا نیب هدرتسگ تاطابترا و یمومع
                             دادبتسا .دش عنام یسایس ماظن ،دندش اهزاین یدعب هلحرم دراو
                                            ِ
                             هب یریگ میمصت ماظن .دش زاغآ ۱۳۴۸ زا یرتلااب تدش اب یدرف
                             توافت یب اه هدرک لیصحت و نانیشنرهش زا یعیسو فیط یاهزاین
                                  .دندش هتشابنا مه یور رب اه نارحب ،نیاربانب .دوب
                             نامز رد یراک ره نداد ماجنا زا یشان )Consistency( موادت
                             و هعماج رد ،هاگنب رد ،هداوناخ رد .تسا شدوخ صاخ ناکم و
                             یاهزاین هک تسا ینامز ،لکشم یاه هناشن نیلوا ،ینارمکح رد
                             ً
                             لاماک یسایس یگدنز رد راب هس لیچرچ .دنوش هتفرگ هدیدان نیفرط     :دراد بلطم زا ییایرد ،ریز فارگاراپ
                             راتفر هک تفر شیپ اجنآ ات وا .درک روهظ زاب یلو دروخ تسکش
                             .تسناد نانآ زا یضعب زاین مئلاع ار نارادم تسایس هنادرمناوجان  …یهاشنهاش صوصخم رتفد سییر ،ناینیعم هللا ترصن«
                             .تشادن ار نارادم تسایس مومع بناج زا یقلاخا راتفر راظتنا وا  و رابرد نانمشد یتح ،سک چیه .دوب عضاوتم و رادزار یدرم
                                                                            In touch with Iranian diversity
     رشب قوقح روما رد للم نامزاس هژیو رگشرازگ ریگناهج همصاع  هلئسم هچ :دیسرپ وا زا راگنربخ کی هک ینامز رمع رخاوا رد لیچرچ  یو لمع تحص صوصخ هب و تقد ،تواکذ رد هاش نافلاخم
                                                          ً
     رثا رب زورما رشب قوقح لاعف و یناتسکاپ نادقوقح ،ناریا رد  :تفگ ،دناجنر ار امش و داد رازآ همه زا شیب یگدنز رد ار امش یا  دییأت ای هزاجا اب اعطق ،میژر نایاپ رد …دنتشاد یمن زاربا یدیدرت
               .تشذگرد ناتسکاپ رد یبلق هتکس  دارفا و دنراد زاین زا یفیط ،یوق دارفا دوب دقتعم وا .یباوخ یب  رب لمتشم هک ار یهاشنهاش صوصخم رتفد یناگیاب مامت ،هاش
                                             .رگید فیط ،فیعض  یماظن یامیپاوه ود اب دوب یولهپ نارود هلاس هاجنپ دانسا همه
     هب ناتسکاپ یلاع ناوید رد هک دوب ینز نیلوا ریگناهج همصاع                           ً
                             یزاس دامتعا طرش نیلوا ،نارگید یاهزاین نتخانش تیمسر هب    یاه قودنص رد دیاب اتدعاق نونکا هک درک لقتنم ناریا زا جراخ هب
     نواعم دوخ هلاس ۶۶ رمع لوط رد .دش باختنا تسایر تمس                                 ً
                             ار دقن لوپ رلاد نویلیم ۱۸۰ مدرم ،نپاژ یمانوس زا دعب ارچ .تسا  یارب یلیدب و ریظن یب عبنم املسم و دشاب ییاه کناب ای کناب
     قوقح عمجم یاسور زا و دش رشب قوقح یللملا نیب نویساردف
                             .دنتشادن لوپ نآ هب یزاین نوچ ؟دنداد تلود هب هدرک یروآ عمج     ».دوب دهاوخ نارود نیا خیرات هعلاطم
                   .دوب ایسآ بونج رشب
                             دهد بیرف ار یناملآ ِ تایلام زیمم درک یعس یناریا کی یتقو ارچ  نیرخآ :یولهپ اضردمحم ،یتاموب ویا و یدنواهن گنشوه :عبنم(
                             هک داد ناشن وا هب ار یکچ هتسد یتایلام زیمم نوچ ؟تسناوتن  ،۲۰۱۴ یسراف همجرت ۲۰۱۳٫ ،Perrin رشن :سیراپ .ناریا هاشنهاش
     ،دیهش دمحا تیرومام مامتا اب ۱۳۹۵ نابآ زا ریگناهج همصاع
                             و دنک هیهت تسناوت یم تساوخ یم هچ ره ناملآ تلود هزاجا اب             .)۴۵۸-۴۵۹ صص
     دش باختنا ناریا روما رد للم نامزاس هژیو رگشرازگ ناونع هب
                             هلمج هد زا اه یضعب هک دیا هدرک هبرجت ایآ .تشادن هوشر هب یزاین  ،دیلوت ،داصتقا ،تعنص غارس یسمش لهچ ههد رد ناریا
     نیرت عاجش و نیرت خسار زا یکی هک تفگ تارج هب ناوت یم و
                             ،دشر ،اقب یارب اه نآ ؟تسا غورد نآ هلمج هدزای ،دنیوگ یم هک یا  هدرتسگ تاطابترا و یمومع شزومآ ،ینارمع یزاسون ،ینیشنرهش
     قوقح ضقن یارب یدایز رایسب دراوم رد و دوب هژیو نارگشرازگ
                             غورد هب زاین ،هتشذگ یاه تیمورحم عفر ،تاناکما هب یسرتسد  اهزاین یدعب هلحرم دراو نادنورهش یتقو اما تفر یللملا نیب
     تحارص اب یملاسا یروهمج تموکح نلاوسم هب ناریا رد رشب                        ِ
                             فرطرب نانآ لاح و هتشذگ یاهزاین ،رت هاتوک یترابع هب .دنراد نتفگ  زا یرتلااب تدش اب یدرف دادبتسا .دش عنام یسایس ماظن ،دندش
                 !دوب هدرک دیدش یاهداقتنا
                             ات درک یراک دیاب ،ملاس یعامتجا ماظن کی داجیا رد .تسا هدشن            .دش زاغآ ۱۳۴۸
     هدنورپ هک دوب للم نامزاس هژیو رگشرازگ نیلوا ریگناهج همصاع  لوقعمان یاهراتفر و دنیوگن غورد ات دوش فرطرب ناشیاهزاین دارفا  ییارگرادتقا« ،دوخ مامتا لاح رد باتک نیودت یارب تاقیقحت یط
                                                                ِ
     لابند دهعت و تيعطاق اب ار ۶۰ ههد یاه ماع لتق و تایانج یاه             .دنشاب هتشادن  ییاه لوق لقن و لوق لقن نیا لاثما هب »،یولهپ دهع رد یناریا
     ات ،ناگدش هتشک ناگدنامزاب و اه هداوناخ یارب یدیما و درک یم  رد ،دیلوت رد ،یتسود رد ،تیریدم رد ،طابترا رد یرادیاپ     ،یناسنا مولع یوجشناد کی رظنم زا .ما هدرک دروخرب رایسب هباشم
     ینلع و هنلاداع یاه هاگداد رد تایانج نیا نارمآ و نلاماع یزور  جاتحم یجراخ تسایس رد و ینارمکح رد ،یگیاسمه رد ،یناگرزاب  ؟تسا هکت هکت ام خیرات ارچ :دوش یم حرطم تا ّ رک هب لاوئس نیا
                 . دنوش تازاجم و همكاحم  Abraham( ولسام ماهاربآ .تسا لباقم فرط یاهزاین صیخشت  اب لماک ضقانت رد ییاه هشیدنا و اه تسایس ،هرود ره رد ارچ
                             زاین هک دور یم شیپ اجنآ ات ،اهزاین مره زادرپ هیرظن )Maslow  ام یراتفر ینحنم ارچ ؟میرادن دادتما ارچ ؟دوش یم هدید لبق هرود
     رشب قوقح روما رد للم نامزاس هژیو نارگشرازگ دودعم زا وا"  یاهزاین زا دعب مراهچ هبتر رد ارنآ یلو دنک یم حرطم ار مارتحا هب  ؟دراد بیشن و زارف ،ّدح نیا رد
     رشب قوقح لاعف ،دوخ هکلب رادمتسایس هن هک تفر یم رامش هب  هدنسیون ،یراج هتفه رد .دهدیم رارق یفطاع و ینمیا ،کیژولویزیف  دنچ هاتوک یاه هرود زج هب ،هتشذگ نرق مین و کی رد
                                                                    ً
                         ”.دوب  یباتک رد هک درک تینما و یدازآ ساسحا ردقنآ )Michael Wolff( یا  هدش لاتبم رگید نارحب هب نارحب کی زا روشک امومع ،شمارآ هلاس
                             یتابث یب اب یصخش ار اکیرمآ روهمج سیئر )Fire and Fury( مان هب  .یجراخ تسایس و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یاه نارحب :تسا
     تفایرد ار ناریا هب دورو هزاجا ،هظحل نیرخآ ات ریگناهج همصاع
                             یصخش ار دوخ ،خساپ رد زین روهمج سیئر .درک فیصوت یناور  هچنآ دننام ؟تسا ییاهن رارقتسا همزلا ،اه بیشن و زارف نیا ایآ
                !دنام مامت همین شراک و درکن
                             هب ار هغبان تفص و هدرک باطخ یسایس و یداصتقا راک رد قفوم  یم هدهاشم نپاژ و دنله ،دئوس ،ژورن دننام ییاهروشک خیرات رد
     هعماج هب ار خسار و زرابم نز نیا ،ریگناهج همصاع نادقف  نمض ،دندرک هبرجت ار نایب یدازآ هب زاین ،ود ره .دومن بستنم دوخ  ارچ ؟میسرب رارقتسا هب هک مینک راک هچ دیاب تسا روطنیا رگا .مینک Vol. 25 / No. 1487 - Friday, Feb 16, 2018
                             تباقر تصرف ،دشر تصرف ،ندش هدید ،نکسم ،اذغ هب زاین هکنیا  جراخ رد یمولعمان ناکم هب روشک نرق مین دانسا نیرت مهم دیاب
         !مییوگ یم تیلست ناهج رسارس رد یرشب قوقح
                                    ً
                             نیا .دنا هدرک هبرجت لابق ار دوخ یاه هاگدید هنادازآ حرط تصرف و  نرق کی هب لقادح هک میزاسب یمتسیس میناوت یمن ارچ ؟دورب
                             ،نارحب ،بیشن و زارف اهدص مغریلع هک داتفا قافتا یمتسیس رد  ماجنا ام هب تبسن یتوافتم راک هچ دنا هتخاس هک ییاهنآ ؟دسرب
                             هتشاد موادت لاس ۲۴۲ زورما هب ات یجراخ یاه گنج و یلخاد گنج  ای یداصتقا ماظن ای گنهرف ای ،ایفارغج رد لکشم ایآ ؟دنا هداد
               داب هدنز شدای و ورهر رپ شهار
                             یناغفا رجاهم هدرک لیصحت مناخ کی ندش ریزو دینک روصت .تسا  یا هرگ و دنتسه ی ّ لک یلیخ اه خساپ عون نیا ؟تسا یجراخ لماوع
                             نویلیم نایم رد یزاین عفر و هیحور هچ ،اداناک رد یدنه کیس کی و  یرشب تایبرجت غارس .میوش قیقد .میوش زیر دیاب .دننک یمن زاب ار
         ناریا رد رشب قوقح یارب یگتسبمه هکبش یاروش
                             زاین هعماج کی نادنورهش همه .دنک یم داجیا ییاداناک رجاهم اه  یردق ،رت مهم همه زا .مینک تروشم .میزومایب نارگید زا .میورب
                                                                             8
                     ۲۰۱۸ هیروف ۱۱  هب طونم اه متسیس یرادیاپ .دنراد مارتحا و هجوت ،اهزاین عفر هب  و ندش رتهب نوناک هک یا هدننک نییعت تلصخ نیا ؛مینک لاوئس
                                 .دننک یم یگدنز نآ رد هک تسا یناسک یاهزاین عفر                .تسا دشر
                                          ]هدنسیون تیاس زا هتفرگرب[  فیرعت نآ و میسرب عوضوم نیرت یدیلک هب تسا مزلا دیاش
                                                    ات .اهزاین زا یفیط .تسا زاین ساسا رب اه ناسنا راتفر .تسا ناسنا
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13